освітньо-професійної програми підготовки магістрів

за спеціальностями 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка, 02  Культура і мистецтво

(шифр, назва)

Кількість кредитів –

3 ЄКТС

Інноваційні методи навчання, демонстрації музичних англомовних творів презентації,портфоліо,кейси

Лекції, бінарні лекції, лекції-дискусії, лекції-концерти, практичні  заняття.

Спеціальність

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

 20

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

нормативна

 6

 -

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни            за навчальним планом

І (2020)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр    IІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:     3години

- самостійна робота:

 64

 

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

 1/2,5

-

Передумови навчання

хорознавство, гармонія, аналіз музичних творів, хоровий клас, виробнича педагогічна практика з музичного мистецтва

  

Метою викладання спецкурсу за кваліфікацією «Теорія диригентсько-хорового мистецтва» є формування професійної культури майбутніх викладачів, формування технологічно-фізіологічних основ диригентсько-хорового мистецтва.

Основними завданнями вивчення спецкурсу за кваліфікацією «Теорія диригентсько-хорового мистецтва» є:

 1. Формування у студентів мотивації до постійного пошуку творчих рішень при виконанні вокально-хорових творів, вдосконалення художнього смаку, почуття стилю,
 2. Оволодіння системою навичок осягнення змісту і форми хорового твору.
 3. Формування фахового тезаурусу, репертуарним базисом, що включає твори різних епох, жанрів і стилів, розвиток механізмів музичної пам'яті, творчої уяви,
 4. Активізація інтелектуально-творчих процесів, ідентифікаційно-слухової, емоційно-вольової сфер, розвиткок артистизму, свободи самовираження.
 5. Формування в магістрантів виконавської волі, концентрації уваги, розвиток мелодійного, ладогармонічного, тембрового слуху, поліфонічного мислення.
 6. Оволодіння культурою звуковидобування, ведення звуку і фразування, артикуляційній майстерності, всіх видів техніки виконавства, штрихової палітри.
 7. Стимулювання творчої ініціативи студентів у процесі освоєння музичних творів і взірців диригентсько-хорового виконавства.
 8. Формування стійкої уваги і самоконтролю в процесі практичної диригентсько-хорової діяльності, вдосконалення навичок читання з листа і транспонування, результативною самостійної роботи над твором.
 9. Набуття досвіду конструювання власної інтерпретації творів вокально-хорового мистецтва, проектування шляхів ефективності диригентсько-хорової діяльності у процесі.
 10. Освоєння виконавських і педагогічних принципів різних виконавських і педагогічних диригентського шкіл.
 11. Створення особистісної траєкторії фахового саморозвитку магістрантів.

Методичне забезпечення:

Протягом занять студентам демонструються відео та аудіо записи, здійснюється показ.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)    

Лектор: Топчієва Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса:01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон: 044 486-99-36.