освітньо-професійної програми підготовки магістрів

за спеціальністю 025 Музичне мистецтво

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

02  Культура і мистецтво

(шифр, назва)

Кількість кредитів –

3 ЄКТС

Інноваційні методи навчання, демонстрації музичних англомовних творів презентації,портфоліо,кейси

Лекції, бінарні лекції, лекції-дискусії, лекції-концерти, практичні  заняття.

Спеціальність

025 Музичне мистецтво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

 20

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

 10

 -

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Презентації, модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни            за навчальним планом

І (2020)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр    IІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 2 години;

- самостійна робота: 3,2 години

 60

 

Форма підсумкового контролю

Залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

 1/2

-

Передумови навчання

хорознавство, гармонія, аналіз музичних творів, хоровий клас, виробнича педагогічна практика з музичного мистецтва

  

Метою викладання спецкурсу за кваліфікацією «Теорія диригентсько-хорового мистецтва» є формування професійної культури майбутніх викладачів, формування технологічно-фізіологічних основ диригентсько-хорового мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія диригентсько-хорового мистецтва»   є:

 1. Формування у студентів мотивації до постійного пошуку творчих рішень при виконанні вокально-хорових творів, вдосконалення художнього смаку, почуття стилю,
 2. Оволодіння системою навичок осягнення змісту і форми хорового твору.
 3. Формування фахового тезаурусу, репертуарним базисом, що включає твори різних епох, жанрів і стилів, розвиток механізмів музичної пам'яті, творчої уяви,
 4. Активізація інтелектуально-творчих процесів, ідентифікаційно-слухової, емоційно-вольової сфер, розвиткок артистизму, свободи самовираження.
 5. Формування в магістрантів виконавської волі, концентрації уваги, розвиток мелодійного, ладогармонічного, тембрового слуху, поліфонічного мислення.
 6. Оволодіння культурою звуковидобування, ведення звуку і фразування, артикуляційній майстерності, всіх видів техніки виконавства, штрихової палітри.
 7. Стимулювання творчої ініціативи студентів у процесі освоєння музичних творів і взірців диригентсько-хорового виконавства.
 8. Формування стійкої уваги і самоконтролю в процесі практичної диригентсько-хорової діяльності, вдосконалення навичок читання з листа і транспонування, результативною самостійної роботи над твором.
 9. Набуття досвіду конструювання власної інтерпретації творів вокально-хорового мистецтва, проектування шляхів ефективності диригентсько-хорової діяльності у процесі.
 10. Освоєння виконавських і педагогічних принципів різних виконавських і педагогічних диригентського шкіл.

Створення особистісної траєкторії фахового саморозвитку магістрантів.

Бібліографія: 

 1. Батюк И. Современная хоровая музыка : теория и исполнение : учебное пособие // И.Батюк. - Лань, 2015. - 211 с.
 2. Безбородова Л.А. Дирижирование : учеб. пособие. Москва, 1990. 159 с.
 3. Бенч-Шокало О. Український хоровий спів. Актуалізація звичаєвої традиції: навч. посібник / О. Бенч-Шокало. К.: Ред. журн. «Український світ», 2002. 440 с.
 4. Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности : монография / Леонид Бочкарев. – М. : Издательство «Институт психологи РАН», 1997. – 352 с.
 5. Герасимова-Персидская Н. Партесный концерт в истории музыкальной культуры / Н. Герасимова-Персидская. — М., 1983.
 6. .Дилецький М. Духовні твори. Виконує камерний хор "Київ", 2003 (компакт-диск).
 7. Дилецький М. Духовні твори (ноти) / Дилецький М. – К., 2003. – 148 с.
 8. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной педагогики / Л. Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 1968.
 9. Дмитревский Г. А. Ансамбль хора. Работа с хором / Г. А. Дмитревский. – М. : Профиздат, 1972.
 10. Дмитриевский Г. А. Хороведение и управление хором / Г. А. 3.Дмитревский. – М., 1957.
 11. Доронюк В. Методика викладання диригування. – Івано-Франківськ, 2005.

Методичне забезпечення:

Протягом занять студентам демонструються відео та аудіо записи, здійснюється показ.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)    

Лектор: Топчієва Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса:01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон: 044 486-99-36.