освітньо-професійної програми підготовки магістрів

за спеціальностями 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П Драгоманова

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво

(шифр, назва)

Кількість кредитів –

3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням аудіо та відео слайдів. Семінарські   заняття.

Самостійна робота

Спеціальність

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне мистецтво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень

магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

 20

 

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

 6

 

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, доповіді, виступи на семінарах, участь у дискусіях, складання навчального репертуару для  диригування у класі різного виду складності,  контрольна робота.

Рік вивчення дисципліни            за навчальним планом

5 (2020)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр    VI

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:     3години

- самостійна робота:

 64

 

Форма підсумкового контролю

Диференційований залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – українська

 1/3

 

Передумови навчання

хорознавство, гармонія, аналіз музичних творів, хоровий клас, виробнича педагогічна практика з музичного мистецтва

  

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання диригентсько-хорових дисциплін у ЗВО» є формування професійної культури майбутніх викладачів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання диригентсько-хорових дисциплін»  є:

 • оволодіння системою знань з методики викладання предмету кваліфікації;
 • формування у магістрантів комплексу фахових умінь (конструктивних, організаційних, комунікативних, оцінних тощо) моделювання навчального процесу ЗВО;
 • формування комплексу методичних умінь для роботи з молодіжними та дитячим хорами;
 • набуття досвіду застосування  традиційних та інноваційних підходів в практичній роботі з учнями і студентами;
 • формування у студентів гуманістичної художньо-світоглядної позиції та художньої картини світу;
 • формування професійного інтересу до диригентської діяльності, до проведення науково-педагогічних досліджень з проблем викладання хорового диригування та практики роботи з хором;
 • створення особистісної траєкторії фахового саморозвитку магістрантів.

Бібліографія:

 1. Аналіз хорових творів : метод. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. А. В. Плішка. Чернівці : Рута, 2005.  137 с.
 2. Андреева Л.М. Методика преподавания хорового дирижирования.   М.: Музыка, 1969.  117 с.
 3. Голик Г.Г. Психологія диригентсько-хорової діяльності.  Дрогобич: Вимір,  108 с.
 4. Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика / Под редакцией Л.Гинзбурга. М.: Музыка, 1975.  630с.
 5. Доронюк В.Д. Курс техніки диригування. Івано-Франківськ, 2004.  291 с.
 6. Доронюк В. Д. Методика викладання диригування. Івано- Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2005.  319 с.
 7. Емельянов В.В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования: Методические рекомендации для учителей музыки. Новосибирск : Наука, Новосибирск. Сиб. отделение,   165 с.
 8. Живов В.Л.  Хоровое  исполнительство: теория,  методика, практика [учебн. пособ. для студентов высш. учеб. заведений].   М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.  272 с.
 9. Зеленецька І.О. Співають діти: метод. посібник. К.: НПУ, 2000.  89 с.
 10. Зимовець Ю.М. Основи диригентської техніки : навч.-метод. посіб. для студ. ден. і заоч. форм навч. спец. ПМСО- Музика. Херсон : Вид-во ХДУ, 2004. 26 с.

Методичне забезпечення:

Протягом занять студентам демонструються відео та аудіо записи, здійснюється показ.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)    

Лектор: Топчієва Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Факультет: факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Адреса:01010, м.Київ, вул.Тургенєвська, 11.телефон: 044 486-99-36.