МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Вченої ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П.Драгоманова

“______”___________________2019 р.

Протокол № _______________

 

Декан факультету

проф. Федоришин В.І.

                                                   

 

                           Робоча Програма

 

навчальної дисципліни (за вибором ВЗО)

 

Основи теорії музики

 (назва навчальної дисципліни)

 

освітнього ступеня              бакалавр

(бакалавр/магістр

галузь знань                          02 Культура і мистецтво

спеціальності                      Спеціальності  014.02 Середня освіта  (024 Хореографія)

(код і назва спеціальності)

 

Шифр за навчальним планом__ ВВ2.3.1.2______

  

 

Київ 2019 рік

  

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми назва програми затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «_____» __________ 20___ року, протокол № ___.

 

Розробники програми : Кульбовський П. М. - ст. викладач кафедри теорії та історії музики                   .                                факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського      

                                             НПУ імені М. П. Драгоманова

  

Затверджено на засіданні кафедри – Теорії та історії музики

  

                   «___»________20___ року, протокол №__

 

Завідувач кафедри                              проф.  Коробецька С. Ю.

 

 

1.      Опис дисципліни

                                                Шифр дисципліни ВВ2.3.1.2

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

 

Кількість кредитів –

Денна 3            Заочна 3

пояснювально-ілюстративний,

дослідницько-аналітичний

Лекції, практичні

Самостійна робота

(СРС)

Спеціальність

024 - Хореографія

Загальна кількість годин -

 

Денна

90

Заочна

90

Освітній рівень

Бакалавр

Вибіркова

Лекції

30

6

Практичні заняття:

4

6

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом -1

Семестр - 1

Самостійна робота:

Форми поточного контролю

Модульний контроль

Виконання завдань

 

56

78

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС –

Тижневе навантаження (год):

-          аудиторне: 2 год

-          самостійна робота:4 год

Денна – 1:2

Заочна – 1:6

Форма підсумкового контролю

Денна/заочна - Залік

 

Мова навчання

українська

 

 

             

 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни  «Теорія музики» є основні положення  музичної теорії та розвиток музичного світогляду студента, навчання активному використанню теоретичних знань необхідних у хореографічно-виконавській практиці та творчій діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки  - хореографія, основи диригування, гра на музичному інструменті.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Основи теорії музики» є оволодіння базовими положеннями теорії музики. Становлення музичного мислення учнів на основі високого рівня знань, умінь та навичок з елементарної теорії музики. Формування та розвиток у студентів  слухових та метро-ритмічних навиків та уявлень, розвиток музичної пам’яті, що є необхідними чинниками для професійного сприйняття музики; розвиток творчої ініціативності та самостійності; формування професійного підходу до спеціальності,  а також виховання професійних якостей та вивчення  педагогічних прийомів, необхідних для роботи в загальноосвітній школі та викладання хореографічних дисциплін в педагогічних училищах.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи теорії музики» є:

1.    формування достатніх професійних навичок читання нотного тексту одноголосної та багатоголосної музики різних епох та стилів;

2.    надати знання спеціальної музичної термінології і сформувати уміння оперувати ними;

3.    виховати уміння самостійно працювати з навчальною і довідковою літературою, нотним текстом;

4.    закласти основи використання набутих знань і навичок у хореографічно-творчій діяльності;

5.    сприйняття на слух гам та ладів, окремих інтервалів, акордів, ритмічних малюнків, ступенів ладу та тональності, одноголосних, інтервальних або акордових побудов;

6.    оволодіння навичками читання одноголосних або двоголосних побудов незначного рівня складності у дво-, три-, чотири та шести-дольних метрах та розмірах, розвиток навиків внутрішнього та зовнішнього відтворення музики;

7.    вироблення навичок використання різноманітних наочних посібників для роботи із групою.

 

ІІ. Основні результати навчання і компетентності :

 

№ з/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати:

Основні принципи звукоутворення. Музична система. Музичний стрій. Нотне письмо. Метр. Ритм. Темп. Агогіка. Термінологія. Інтервали. Акорди. Лади. Основи музичного мислення та музичної композиції.

 

Вміти:

Читати нескладний нотний текст.Знати музичну термінологію. Будувати та розрізняти основні інтервали та акорди.

Знати основні диригентські схеми. Розрізняти музичні стилі та жанри.

володіти навиками слухового сприйняття та асоціативного мислення

здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань;

здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; музично-інформаційну і технологічну: - здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках;

- здатність до теоретичного аналізу музичних творів різних форм, жанрів і стилів для практичної хореографічної діяльності;

- здатність самостійно оцінити художню значимість окремих творів;

- обізнаність і практичне володіння музичним репертуаром для використання його у практичній хореографічній діяльності.

 

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться – 3 кредити ECTС 90 годин денна;

3 кредити ЕСТС - 90 годин заочна форми навчання.

 

 

 

№ з/п

 

 

 

Назва модулів, тем та їх зміст

Кількість годин

денна

Кількість годин

заочна

 

лекції

практичні

самостійна

 

Всього

 

 

Лекції

Практичні

самостійна

всього

Модуль1

Звук. Музична система

1.1

Тема №1. Звук. Музичний звук

2

 

2

4

0,5

 

4

4.5

1.2

Тема 2.  Музична система. Звукоряд.

2

 

3

5

0,25

 

4

4.5

1.3

 

Тема 3. Система фіксації музичного звуку.

 

2

2

4

0.25

1

3

4

1.4

Тема 4. Ключі.

2

 

3

5

05

 

4

4.5

1.5

Тема 5. Музичний стрій.

2

 

3

5

0.25

 

4

4.5

1.6

Тема 6. Метр. Ритм. Темп. Розмір.

2

 

3

5

0.25

1

4

5

1.7

Тема 7. Інтервали

2

 

3

5

05

 

3

3.5

1.8

Тема 8. Інтервали

2

 

2

4

0.25

 

4

4.5

1.9

Тема 9. Акорди

2

 

3

5

0.25

1

4

5

 

                           Всього годин

16

2

24

42

3

3

34

40

Модуль2

Інтервал. Акорд. Тональна система

2.1

Тема 10. Лад та його елементи

2

 

4

6

0.5

 

5

6

2.2

Тема 11. Мажор

2

 

4

6

0,5

 

6

6,5

2.3

Тема 12. Мінор

 

2

4

6

0,5

 

6

6,5

2.4

Тема 13. Інтервали в мажорі, мінорі.

2

 

4

6

0,25

 

6

6,5

2.5

 

Тема 14. Паралельні, одноіменні тональності. Кварто-квінтове коло.

2

 

4

6

0.25

1

5

6

2.6

Тема 15. Діатоніка

2

 

4

6

0,25

 

5

5,5

2.7

 

Тема 16.  Тональна спорідненість

Хроматизм.

2

 

4

6

0.25

1

5

6

2.8

Тема 17. Будова мелодії. Транспозиція.

2

 

4

6

0.5

1

6

7

 

                             Всього годин

14

2

32

48

  3

3

44

50

                        Разом годин модуль 1,2

30

2

56

90

6

6

78

90

                                        Разом годин

90

 

90

                             

 

ІV.1.  Зміст дисципліни

 

№ п/п

Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть годин

Денна

К-сть годин

Заочна

Лекції

Всього

Лекції

Всього

Модуль 1

1.1

 

Тема №1. Звук. Музичний звук Звук. Теорія звуку. Музичний звук. Шумовий звук. Висота. Тембр. Обертоновий звукоряд. Гучність. Тривалість. Вокальний, інструментальний музичний звук.            Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.      Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с.3-8

2.      Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999.

Додаткові

1.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

 

2

4

025

4.5

1.2

 

Тема 2.  Музична система. Звукоряд. Музична система. Звукоряд. Діапазон. Теситура. Основні та похідні ступені звукоряду. Складова та буквенна назва.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.      Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 8-19

2.      Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999.

Додаткові

1. Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

 

2

5

0.25

4.5

1.3

 

Тема 3. Система фіксації музичного звуку. Нота. Нотний стан. Тактова риска. Октавна система.  Регістр.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.      Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 8-19

2.      Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999.

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

 

 

4

0.25

4

1.4

 

Тема 4. Ключі. Ключ Соль. Ключ Фа. Ключ До. Знаки переносу.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986.  с. 8-19

2.Побережна Г. І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики: Підручник. - К. : Вища школа, 2004.

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Калашник М. Уроки елементарної теорії музики [Текст] : навчальний посібник / М. Калашник. – Харків : Фактор, 2004. – 352 с

2

5

0.5

4.5

1.5

 

Тема 5. Музичний стрій. Музичний стрій. Камертон. Темперований стрій. Натуральний стрій. Система тонів-півтонів. Діатонічний, хроматичний тон-півтон. Альтерація. Енгармонізм.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 8-19

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

2

5

0.25

4.5

1.6

Тема 6. Метр. Ритм. Темп. Розмір. Метр. Види метрів. Ритм. Основні види ритмічних рисунків. Основна та похідна система ритмічного поділу. Пауза. Основи музичного синтаксису.  Крапка. Ліга. Фермата. Темп. Музичні темпи. Розмір. Види розмірів.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 19-35

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999. 

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

2

5

0.25

5

1.

7-8

Тема 7. Інтервал. Види інтервалів. Інтервал гармонічний-мелодичний. Консонанс-дисонанс.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 35-42

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999. 

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000. 

4

9

0.5

9

1.9

Тема 9. Акорди Акорд. Співзвуччя. Гармонія. Тризвук. Види тризвукв. Обернення тризвуків.  Септакорд. Типи септакордів.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 77-97, 185-200.

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

2

5

0.25

4.5

 

 

Модуль 2

2.1

 

Тема 10. Лад та його елементи Лад .поняття ладу. Стійкість – нестійкість. Тоніка. Ступені ладу. Функційність. Лад та музична виразність.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 42-71

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

2

6

0.5

6

2.2

 

Тема 11. Мажор Поняття мажору. Обґрунтування поняття мажору. Натуральний мажор, гармонічний. Тетрахорди. Система ступеневих та функційних зв’язків у мажорі. Розв’зання нестійкостей-стійкостей. Причини розв’язання.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 71-77

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

2

6

0.5

6.5

2.3

 

Тема 12. Мінор Поняття мінору. Обґрунтування поняття мінору. Натуральний мінор, гармонічний, мелодичний. Тетрахорди. Система ступеневих та функцій них зв’язків у мінорі. Розв’зання нестійкостей-стійкостей. Причини розв’язання. 

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 42-71

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

 

6

0.5

6.5

2.4

 

Тема 13. Інтервали в мажорі, мінорі.

Ладоверозвʼязання інтервалів – в.м. 2,3,6,7, ч.4,5

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 71-77

Додаткові

1.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

2

6

0.5

6.5

2.5

 

Тема 14. Одноіменні тональності. Кварто-квінтове коло. Кварто-квінтове коло мажорних ,мінорних тональностей.Тональна спорідненість. ступені спорідненості.Порівняльний огляд мажору-мінору.Визначення тональностей.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 127-134.

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

2

6

0.25

6

2.6

 

Тема 15. Діатоніка Поняття діатоніки. Пентатоніка та її утворення. Діатонічні семиступенні лади мажорного, мінорного нахилу. Штучні лади.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 134-159

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

2

6

0.25

5.5

2.7

 

Тема 16.  Тональна спорідненість. Хроматизм. Кварто-квінтове коло мажорних, мінорних тональностей. Тональна спорідненість ( І, . ІІ, ІІІ ступені спорідненості). Порівняльний огляд мажору-мінору. Хроматична система. Визначення тональностей.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 160-173, 278-286.

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

2

6

0.25

6

2.8

 

Тема 17. Будова мелодії. Транспозиція. Принципи побудови мелодичної лінії,  мотив, фраза, речення, період, кульмінація. Способи транспозиції.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні

1.Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. с. 263-273, 300-311

2.Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999.

Додаткові

1.Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

2.Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

2

6

0.25

7

 

 

4.2. Плани практичних занять ( П.З. )

 

4.2.1. Практичне заняття №1

Тема 3. Система фіксації музичного звуку.

Зміст теми 3 - Нота. Правила нотного запису. Аколади. Знаки октавного переносу. Октавна система. Основні види ключів. Правопис в ключах.

Письмові завдання виконуються на фортепіано в помірному темпі.

 

4.2.2. Практичне заняття №2  Тема 9. Акорд.

Зміст теми 9 - Акорд. Правопис видів акорду.  Співзвуччя триголосні, чотириголосні та багатоголосні.

Письмові завдання виконуються на фортепіано у помірному темпі.

 

Інформаційні джерела

       Основні:

1. Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986.

2. Побережна Г. І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики: Підручник. - К. : Вища школа, 2004.  

       Додаткові:

1. Калашник М. Уроки елементарної теорії музики [Текст] : навчальний посібник / М. Калашник. – Харків : Фактор, 2004. – 352 с.

2. Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів

 

Зміст завдань (З.З.) до самостійної роботи студентів:

 

Тема 1.1 Музика і хореографія, їхня спорідненість та специфічність. Звуковий матеріал музики.

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

 

Тема 1.2 Метроритм. Прості, складні і перемінні розміри. Ритм і жанр в музиці.  Мелодія і акомпанемент. Поліфонія та підголоскова поліфонія в українській пісні. Фактура.

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

 

Тема 1.3 Характерні фактурно-ритмічні формули в танцювальних жанрах. Тембр в музиці. Типи оркестрів. Музичні інструменти. Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

 

Тема 1.4  Транспозиція. Секвенція. Мелізми. Знаки спрощення і скорочення нотного письма. Музична форма. Музичний синтаксис.

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

 

Рекомендовані інформаційні джерела для СРС:

Основні: 1,2,3.

Додаткові: 1,2,3,4.

 

V. Контроль якості знань студента

5.1. Форми і методи поточного контролю.

Поточний контроль: здійснюється кожний тиждень під час аудиторного практичного заняття шляхом надання студентами відповідей (письмових і усних) на питання щодо змісту лекційного матеріалу;

Контроль за самостійною роботою – здійснюється протягом навчання, полягає у перевірці: письмового виконання наданих завдань; усних відповідей на поставлені питання та щодо опрацювання змісту рекомендованих джерел.

5.2. Форми і методи підсумкового контролю.

Підсумковий контроль: здійснюється в кінці вивчення кожного модуля (модульний контроль) – з метою перевірки сформованості компетентності студентів в галузі педагогіки мистецтва: здатності до аналізу проблем мистецької освіти, розробки перспектив її удосконалення, спроможності виявити специфіку роботи з учнями різних вікових категорій.  Вкінці курсу проводиться залік.

 Підсумкова письмова робота (ППР) орієнтовні завдання:

Від заданого звуку побудувати:

1.    Гами.  Тризвуки. Основні септакорди.  Інтервали в тональності.  Акорди.

2.    В музичному  уривку (орієнтовно – період)  визначити: тональність, структуру, цезури, фрази, мотиви, кульмінацію.

 

                                Питання до заліку (орієнтовні): 

1.         Музика і хореографія, їхня спорідненість та специфічність.

2.         Звук. Звуковий матеріал музики.

3.         Тембр в музиці. Музичні інструменти.

4.         Нотний запис. Нотація.

5.         Музична система. Звукоряд. Стрій.

6.         Лад і тональність. Діатонічні лади. Тональна система.

7.         Лад. Мажор – Мінор натуральний і гармонічний, мелодичний.

8.         Перемінний лад.

9.         Метроритм. Прості, складні і перемінні розміри.

10.     Ритм і жанр в музиці. Метр. Темп.

11.     Інтервали. Інтервали мелодичні і гармонічні.

12.     Акорди.

13.      Мелодія. Мелодія і акомпанемент.

14.     Поліфонія. Підголоскова поліфонія в українській пісні.

15.     Фактура.

16.     Характерні фактурно-ритмічні формули в танцювальних жанрах.

 

5.3 Критерії оцінювання знань студентів:

Оцінювання знань та компетентностей студентів відбувається за шкалою ECTS (100-бальною) та її узгодженими величинами з національною шкалою оцінювання. Для визначення якості досягнень студентів застосовуються відповідні характеристики, що визначені в межах оцінної системи на факультеті мистецтв (100-90 балів – відмінно, А; 89-80 б. – дуже добре, В; 79-70 б. – добре, С; 69-65 б.– задовільно, D; 64-60 б. – достатньо, E); не зараховано з можливістю повторного складання – FX; не зараховано з обовʼязковим повторним вивченням дисципліни – F.

 

VI. Навчально-методична карта дисципліни

Разом 90 год: лекційні - 30, практичні - 4 , СРС - 56, МКР; ППР, залік.

Тиждень

Дата

Модулі

Лекції

Теоретчний

розділ

 

Теми

практичних

занять

 

 

СРС

Види контролю

1

02.09

Модуль1

Т.1

Звук. Музична система

Звук. Музичний звук

 

Модуль 1. 13.10.2019

 

 

2

09.09

Т.2

Музична система. Звукоряд.

3

16.09

Т.3

Система фіксації музичного звуку

4

23.09

Т.4

Ключі.

5

30.09

Т.5

Музичний стрій.

6

06.10

Т.6

Метр. Ритм. Темп. Розмір.

7

13.10

7

Інтервал.

8

20.10

8

Інтервал.

9

27.10

9

МКР

10

03.11

Модуль2

10

Тональна система

Акорд.

 

Модуль 2. 20.12.2019

Залік – 20-25.12.2019.

11

10.11

11

Лад.

12

17.11

12

Мажор.

13

24.11

13

Мінор.

14

30.11

14

Тональна спорідненість.

15

06.12

15

Діатоніка. Діатонічні лади.

16

13.12

16

Діатоніка. Діатонічні лади

17

20.12

17

ППР

 

 

Рекомендовані інформаційні джерела

 

Основні

1.    Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986.  https://klex.ru/ip6

2.    Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,1999.  https://studfiles.net/preview/5750919/Ганзіна Т. Правила з елементарної теорії музики. - К. : Мелосвіт, 2007.  http://www.musicfancy.net/uk/music-theory-ua/theory-ua

3.    Побережна Г. І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики: Підручник. - К. : Вища школа, 2004.   https://knygy.com.ua/index.php?productID=9666421739  

 

Допоміжні

1.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.   https://ru.bookmate.com/books/RpkUn4qy

2.      Калашник М. Уроки елементарної теорії музики [Текст] : навчальний посібник / М. Калашник. – Харків : Фактор, 2004. – 352 с.

3.      Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте / Г. А. Фридкин. - М.: Музыка, 2000.  http://keshet-tzlilim.org/wp-content/uploads/2017/03/Prakticheskoe-rukovodstvo-po-muzykalnoj-gramote_Fridkin_1962.pdf

4.      Шип С. В. Музыкальная речь и язык музыки: теоретическое исследование / Сергей Васильевич Шип. - О., 2001.

 

Орієнтовні зразки прикладів:

1.      Авдієвський А. – Хорові твори, обробки українських народних пісень, пісень народів світу.

2.      Косма Ж. Опале листя;

3.      Косенко К. – Італійська полька;

4.      Крутицький М. – Зима;

5.      Лещинська Ф. – Дві конячки;

6.      Людкевич – Веснянка;

7.      Мексиканська народна пісня – Кукарача;

8.      Подельський Г. – Йенька;

9.      Родрігес Г. – Кумпарсіта;

10.  Скорик – Простенька мелодія;

11.  Українська народна пісня – Гопак, Дергунець,  Од села до села, Ой лопнув обруч, Ой під вишнею, Ой під горою, Ой піду я, піду, Прийшла весна, Чорнії брови, Ой піду я до млина, Приїхали три козаки, Грицю, до роботи, Дощик, дощик, Ой, Марічко, чичері, Ой під вишнею, За городом качки пливуть, Їхав козак за Дунай.

 

VIIІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__/20__ н.р.*

_____________________

 

*Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні кафедри на початку навчального року