МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

  

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Вченої ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П.Драгоманова

“______”___________________2019 р.

Протокол № _______________

 

Декан факультету

проф. Федоришин В.І.

 

 

                           Робоча Програма

 

навчальної дисципліни (за вибором ВЗО)

 

 

Сольфеджіо

(назва навчальної дисципліни)

 

освітнього ступеня              бакалавр

(бакалавр/магістр

галузь знань                          01 Освіта/Педагогіка

(шифр і назва галузі знань)

спеціальності                        014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

(код і назва спеціальності)

 

Шифр за навчальним планом__СВ 02______

 

                                                                                     Київ 2019 рік


 

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програмизатвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «_____» __________ 20___ року, протокол № ___.

 

Розробники програми : Кульбовський П. М. - ст. викладач кафедри теорії та історії музики                   .                                факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського      

                                             НПУ імені М. П. Драгоманова

 

           

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри  Теорії та історії музики

 

«___»________20___ року, протокол №__

 

Завідувач кафедри                                     проф. Коробецька Світлана Юріїівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Опис дисципліни

                                                          Сольфеджіо

                                              Шифр дисципліни СВ02

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Кількість кредитів

Методи навчання

пояснювально-ілюстративний,

слухово-аналітичний,

лабораторний,

дослідницько-аналітичний

Самостійна робота

Денна

7

Заочн

7

Спеціальність

014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво)

Загальна кількість годин -

210 год.

210

210

Освітній рівень

Бакалавр

Лабораторні

102

28

Вибіркова

Самостійна робота студента – СРС

Форми поточного контролю

Модульний контроль

Залік 2 сем

 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

1,2

108 год

182

Семестр

1,2,3,4

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

Тижневе навантаження (год):

аудиторне: 1,2 год

СРС: 2 год

1/1,05 год

1/6.5

Форма підсумкового контролю

 

Екзамен  – 4 сем

 

Мова навчання

українська

 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «сольфеджіо»: розвиток музичного слуху, розвиток музичної пам’яті, стійкі навики слухових та інтонаційних уявлень, досконала інтонація, читка з аркуша нотного тексту (одноголосний, багатоголосний), навчання активному використанню слуху у навчальній,  творчій та виконавській практиці.

 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, теорія музики, гармонія, поліфонія, аналіз музичних творів, вокал, хоровий спів, гра на інструменті.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни:

 

1.      Мета - формування та розвиток у студентів усталених звуковисотних, метроритмічних та структурних слухових навичок та уявлень, музичної пам’яті; розвиток творчої ініціативи та самостійності; формування інтересу до спеціальності, авивчення деяких педагогічних прийомів, необхідних для роботи в загальноосвітній школі та викладання сольфеджіо в педагогічних училищах.

 

 

Завданням вивчення дисципліни «Сольфеджіо» є:

 

1.      формування професійних навичок слухової та інтонаційної орієнтації, читання нотного тексту без попередньої підготовки та без музичного супроводу як одноголосної, так і багатоголосної музики різних епох та стилів;

2.      сприйняття на слух гам різних ладів, окремих інтервалів, акордів, ритмічних малюнків, ступенів ладу та тональності, одноголосних, інтервальних або акордових побудов;

3.      оволодіння навичками запису одноголосних та багатоголосних періодів різної будови у розмірах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 та 6/8;

4.      розвиток внутрішнього мелодичного та гармонічного слуху, навички подумки відтворювати музику;

5.      формування навичок складання невеликих музичних творів для подальшого їх співу в групі. Створення поспівок, розспівок, музичних побудов на задану викладачем тему згідно шкільної програми;

6.      напрацювання педагогічних навичок володіння увагою групи для засвоєння певних тем програмового матеріалу;

 

 

ІІ. Основні результати навчання і компетентності

№ з/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати:

- техніку настройки і основи гігієни артистичного вокального апарату;

- основи багатоголосся;

- основи вокальної техніки;

- основи естрадного співу;

- основний репертуар класичних, народних і сучасних вокальних творів.

 

Вміти:

- співати з листа мелодію, хорову або ансамблеву партії, розуміючи їх структуру, тональний план, виразно інтонувати;

- співати в ансамблі, контролюючи своє виконання і слухаючи спів інших;

- співати під власний супровід нескладні мелодії;

- записувати одноголосну та двоголосну музичну побудову (у сильних групах – багатоголосну);

- визначати на слух і відтворювати голосом музичні елементи: ступені, лади, інтервали, акорди та їх послідовності;

- керувати та диригувати ансамблем зі складу групи;

- співати в будь-якій тональності після настройки від камертону.

- спрямовувати музично-теоретичні знання на професію майбутнього вчителя.

 

Володіння навиками слухового сприйняття та асоціативного мислення

Спроможність самостійно розпізнавати та оцінювати інтонаційні, гармонічні особливості та форму музичних творів;

Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; Здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках;

здатність до прочитання та озвучення музичних творів різних форм, жанрів і стилів;

 

 

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  7  кредитів ECTС 210 годин.

 

 

 

З/п

 

 

 

                          Назви модулів  і тем

Кількість годин (денна форма навчання)

Кількість годин (заочна форма навчання)

    Аудит.

    Лабор.

     СРС

     Заг

     Аудит.

    Лабор

     СРС

     Заг

1

Змістовий модуль 1.

Діатоніка.Мажор. Мінор. Функційна система ладу. TSD, ПФЗ.D7, SII, VII7. Повна діатоніка. Діатонічні секвенції. Септакорди повної діатоніки.

 

17

34

30

64

7

7

46

53

2

Змістовий модуль 2. Розширена діатоніка. Характерні інтервали. Ладові тритони (діатонічні та гармонічні). Гармонічне дво-, три-голосся. Діатонічні лади. Лади народної музики.

 

17

34

30

64

7

7

45

52

3

Змістовий модуль 3.

Хроматизм. Хроматичні інтервали. Хроматична секвенція. Хроматичні прохідні та допоміжні. Хроматична гама. Відхилення в тональності І ст. спорідненості.

 

17

17

24

41

7

7

46

53

4

Змістовий модуль 4.

Альтерація та хроматизм. Ладова альтерація. Альтерація S та D групи. Гармонічне 4 голосся. Модулюючі секвенції. Гармонічна, мелодична модуляція. Мажоро-мінор. Ритмічні складнощі.

 

17

17

24

41

7

7

45

52

 

Загальна кількість годин  

68

102

108

210

 28

28

182

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Зміст дисципліни

 

№ з/п

 

 

Назви модулів і тем

 

К-сть годин (ДФН)

К-сть годин (ЗФН)

    Лабор.

     СРС

    Лабор.

     СРС

 

Змістовий модуль 1.

Діатоніка.

1.

1-5

Тема 1. Мажор-мінорний. Розмір 2/4, ¾.. Діатонічні інтервали. мажорних тональностях. Особливості інтонування мажору. Формування устою-неустою. Розв’язання діатонічних інтервалів.

1.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант. 

Література основна:

1.      Островский А. Учебник сольфеджио, вып. 1. – Л., 1966.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.1. – М, 1987.

Література додаткова:

3.      Пісні дитячого репертуару згідно Програми середньо освітньої школи.

4.      Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.

10

9

1,5

12

1.

6-14

Тема 2. Основна функційна акордика. Тризвуки з оберненням. Основні септакорди D7,ІІ7, VII7.  Будова тризвуків, септакордів та їх обернень. Розвʼязання. Особливості та відмінності акустичних величин. Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

1.      Островский А. Учебник сольфеджио, вып. 1. – Л., 1966.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.1. – М, 1987.

Література додаткова:

3.      Пісні дитячого репертуару згідно Програми середньо освітньої школи.

4.      Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.

 

18

18

4,5

25

1.

15-17

Тема 3. Повна діатоніка dur-moll. Консонуюча. Тризвуки. Діатонічні секвенції з побічними септакордами.

1.      Консонуюча діатоніка мажору-мінору. Тризвуки основні та побічні на ступенях ладу. Функційний поділ на групи. Обернення діатонічних тризвуків мажору-мінору. Побічні секст-акорди, квартсекст-акорди.

2.      Діатонічні секвенції.  Правила утворення та інтонування. Особливості слухових уявлень.

3.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.Діатонічні секвенції.

Література основна:

1.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.1. – М, 1987.

2.      Драгомиров П. Сольфеджио. – М., 1965.

3.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

Література додаткова:

4.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

5.      Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.

 

6

6

1

8

 

Всього годин Модуль 1

34

30

7

46

 

 

 

Змістовий модуль 2.

Розширена діатоніка. Лади народної музики.

2.

1-3

Тема 4. Характерні інтервали в мажорі та мінорі.

Ладове значення характерних інтервалів. зм.7, зб.2. зм.4, зб. 5. Інтонування та слухові уявлення. Нотні зразки з характерними інтервалами в мелодичному та гармонічному викладі.

1.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

1.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

2.      Блюм Д. Гамоническое сольфеджио. – М. «СК», 1991

3.      Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. – М., 1990.

Література додаткова:

4.      Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.

5.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

 

6

5

1

7

2.

4-6

Тема 5. Тритони в мажорі та мінорі

Ладове значення тритонів. Діатонічні тритони, гармонічні тритони. Інтонування та слухові уявлення. Нотні зразки з тритонами  в мелодичному та гармонічному викладі.

Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

1.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

2.      Блюм Д. Гамоническое сольфеджио. – М. «СК», 1991

3.      Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. – М., 1990.

Література додаткова:

4.      Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.

5.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

 

 

6

5

1

5

2.

7-10

Тема 6. Діатонічні лади мажорного та мінорного нахилу.

1.      Лідійський, міксолідійський, гама Бартока, двічі гармонічні, дорійський, фригийський, гуцульський, «український», двічі гармонічний «циганська гама». Система утворення. Інтонаційні та слухові особливості. 

2.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

1.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

2.      Блюм Д. Гамоническое сольфеджио. – М. «СК», 1991

3.      Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. – М., 1990.

Література додаткова:

4.      Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.

5.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

 

8

8

2

11

2.

11-14

Тема 7. Гармонічне двоголосся. Діатоніка

1.      Інтонування двоголосних та триголосних  зразків з учбової та художньої літератури.

2.      Особливості вертикального та горизонтального співвідношення голосів, акустичне перехрещення.

3.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

4.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

5.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

6.      Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. – М., 1990.

Література додаткова:

7.      Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. – Л., 1990.

8.      Збірки романсів українських та російских композиторів

9.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

 

 

8

8

02

12

2.

15-17

Тема 8. Гармонічне багатоголосся. Поняття кадансу. Перерваний зворот. Заключний каданс. Досконалий-недосконалий.

1.      Заключний каданс. Досконалий-недосконалий.

2.      Перерваний зворот типу D, D7 – VIОсобливості метро-ритмічної організації кадансу.

3.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

1.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

2.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

3.      Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. – М., 1990.

Література додаткова:

4.      Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. – Л., 1990.

5.      Збірки романсів українських та російских композиторів

6.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

 

6

6

1,5

8

 

Всього годин Модуль 2

34

30

7

45

 

 

 

 

Змістовий модуль 3.

Хроматизм.

Відхилення в тональності І ступеня спорідненості.

3.

1-4

Тема 9. Поняття хроматизму. Хроматична система натурального dur-moll.Відхилення.  

1.      Хроматична система натурального dur-moll. Відхилення через обернення побічних дисонуючих домінант. Інтонаційні та акустичні особливості відхилення в D-му та S-му напрямку.

2.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

1.      Островский А., Соловьёв С., Шокин В. Сольфеджио, вып. 2. – М., 1976.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

3.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

4.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

Література додаткова:

5.      Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.

6.      Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. – Л., 1990.

7.      Бах И.-С. Двухголосные и трёхголосные инвенции.

 

4

5

4

8

3.

5-6

Тема 10. Хроматична секвенція.    

1.      Принцип утворення хроматичної секвенції. Інтонаційні та ладові закономірності хроматичних секвенцій та слухові уявлення.

2.      Слуховий аналіз.Читання з листа.Диктант.

Література основна:

1.       Островский А., Соловьёв С., Шокин В. Сольфеджио, вып. 2. – М., 1976.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

3.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

4.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

Література додаткова:

5.      Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.

6.      Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. – Л., 1990.

7.      Бах И.-С. Двухголосные и трёхголосные инвенции.

 

2

3

3

5

3.

7-12

Тема 11. Хроматичні інтервали в dur- moll. Лідійський, неаполітанський, гуцульський, фригийський тритони. Зб.2-зм7. . Зм.3-зб.6.

1.      Ладове та функційне значення тритонів  Інтонування та слухові уявлення.

2.      Слуховий аналіз.Читання з листа.Диктант.

Література основна:

1.       Островский А., Соловьёв С., Шокин В. Сольфеджио, вып. 2. – М., 1976.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

3.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

4.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

Література додаткова:

5.      Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.

6.      Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. – Л., 1990.

7.      Бах И.-С. Двухголосные и трёхголосные инвенции.

 

6

9

9

14

3.

13-17

Тема 12. Прохідні та допоміжні хроматичні звуки. Хроматична гама dur-moll.

1.      Хроматичні допоміжні-прохідні звуки в поступеневому русі, взяті стрибком. Інтонаційні та слухові особливості висхідного та низхідного хроматизму. Векторні інтонаційні зміни. Правопис та особливості інтонування хроматизмів.

2.      Слуховий аналіз.Читання з листа.Диктант.

Література основна:

1.       Островский А., Соловьёв С., Шокин В. Сольфеджио, вып. 2. – М., 1976.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

3.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

4.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

Література додаткова:

5.      Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.

6.      Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. – Л., 1990.

7.      Бах И.-С. Двухголосные и трёхголосные инвенции.

 

5

6

8

13

 

Всього годин Модуль 3

17

24

7

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4.

Альтерація та хроматизм. Модуляція.

4.

1-3

Тема 1. Ладова альтерація.Альтерація основної D-ї  S-ї групи.

1.      D з секстою. Альтерація # квінти, квінти. Розщеплена терція. Блюзові тони домінанти. Неаполітанський тризвук та септакорд. DD7  та  DDVII7. Альтерація DD. Інтонаційні та слухові особливості висхідного хроматизму та низхідного хроматизму. Векторні інтонаційні зміни.

2.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

1.      Островский А. Учебник сольфеджио, вып. 4. – Л., 1978.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

3.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

4.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

Література додаткова:

5.      Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.

6.      Бах И.-С. Двухголосные и трёхголосные инвенции.

7.      Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.

8.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

 

3

3

5

6

4.

4-8

Тема 4. Гармонічне 4 голосся. Альтерація.  Акордові послідовності з альтерованою D та S в кадансових зворотах. Змінні розміри. Синкопи та тріолі.

1.      Альтерація в чотириголоссі.

2.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

1.      Островский А. Учебник сольфеджио, вып. 4. – Л., 1978.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

3.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

4.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

Література додаткова:

5.      Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.

6.      Бах И.-С. Двухголосные и трёхголосные инвенции.

7.      Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.

8.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

 

5

5

6

10

4.

9-11

Тема 9.Гармонічне 4 голосся. Модуляційний хроматизм та секвенції.  Мелодична та гармонічна модуляція в S - D напрямку. Інтонаційні особливості та слухові уявлення.

1.      Модулюючі секвенції з хроматизмом та без хроматизму.  Правила утворення та використання.

2.      Слуховий аналіз. Читання з листа.  Диктант.

Література основна:

1.      Островский А. Учебник сольфеджио, вып. 4. – Л., 1978.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

3.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

4.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

Література додаткова:

5.      Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.

6.      Бах И.-С. Двухголосные и трёхголосные инвенции.

7.      Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.

8.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

 

3

3

4

 6

4.

12-13

Тема 12. Ладово-перемінні системи . Мажоро-мінор, міноро-мажор. 

1.      Мелодична - гармонічна модуляція. Правила утворення та використання. Інтонаційні особливості та слухові уявлення.

2.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

1.      Островский А. Учебник сольфеджио, вып. 4. – Л., 1978.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

3.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

4.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

Література додаткова:

5.      Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.

6.      Бах И.-С. Двухголосные и трёхголосные инвенции.

7.      Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.

8.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

 

2

3

4

6

4.

14-17

Тема 14. Інтонаційний аналіз мелодики українських народних пісень. Ритмічні складнощі. Перемінний розмір в українському багатоголоссі.  .  

 

1.      Особливості мелодики української народної пісні. Натуральний, гармонічний, лідійський, міксолідійський, дорійський, гуцульський. 

2.      Перехресті ритми.2х3, 3х2. Свінгові моделі. Позитивний негативний порух свінгу.

3.      Створення хорової партитури на основі українських народних пісень.

4.      Слуховий аналіз. Читання з листа. Диктант.

Література основна:

1.      Островский А. Учебник сольфеджио, вып. 4. – Л., 1978.

2.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2. – М, 1979.

3.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.

4.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.

Література додаткова:

5.      Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.

6.      Бах И.-С. Двухголосные и трёхголосные инвенции.

7.      Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.

8.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.

 

4

5

6

10

 

                                                               Всього годин Модуль 4

17

24

7

45

Всього годин Модуль 1-4

102

108

28

182

                                                Всього годин:

210

210

 

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів (СРС).

Назва тем. Зміст завдань

1.1-5                                                                                                                                                    Тема 1. Мажор, мінор. Лад. Прості розміри 2/4. ¾

       1. Діатонічні інтервали в мажорних та мінорних тональностях.

       2. Різновиди мажору та мінору.

       3. Інтервальні послідовності dur-moll.

       4. Побудова D7 від звуку із розв’язанням

       Форми звітності:надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

1.6-14                                                                                                                                                  Тема 2. Основна функційна акордика .

1.      Види тризвуків: мажорний, мінорний, збільшений, зменшений. Обернення. Повний функційний зворот консонуючого та дисонуючого виду.

2.      D7. ІІ7, VII7 – іх обернення та закономірності розвʼязання.Основна дисонуюча функція D-ї та S-групи.

3.      Розмір 6/8.

Форми звітності:  надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

1.15-17                                                                                                                                                Тема 3. Повна діатоніка dur-moll.

       1. Консонуюча. Тризвуки.

       2. Діатонічні секвенції.

       3. Діатонічні секвенції з побічними 7-акордами.

       Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

                                                                                                                                                           

       Змістовий модуль 2.

Розширена діатоніка. Лади народної музики.                                                                           

2.1-3

Тема 4. Характерні інтервали в мажорі та мінорі.                                                                       

1.      Функційне та ладове значення характерних інтервалів dur-moll.

2.      Відпрацювання інтонації, ладових звʼязків та слухових уявлень.

3.      Транспонування завдання у 2 довільні тональності.

4.      Віднайти учбовий технічний матеріал у літературі з фаху та додаткового інструменту.

5.      Звірити відповідність та порівняти способи використання.

Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

2.4-6                                                                                                                                                    Тема 5. Тритони в мажорі та мінорі.

1.      Функційне та ладове значення характерних інтервалів dur-moll.

2.      Відпрацювання інтонації, ладових звʼязків та слухових уявлень.

3.      Транспонування завдання у 2 довільні тональності.

4.      Віднайти учбовий технічний матеріал у літературі з фаху та додаткового інструменту.

5.      Звірити відповідність та порівняти способи використання.

       Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

2.7-10                                                                                                                                                  Тема 6. Діатонічні лади мажорного та мінорного нахилу.

1.      Лідійський, міксолідійський.

2.      Гама Бартока. Двічі гармонічний.

3.      Дорійський. Фригийський.

4.      Гуцульський, «український». Двічі гармонічний «циганська гама».

5.      Віднайти учбовий технічний матеріал у літературі з фаху та додаткового інструменту.

6.      Звірити відповідність та порівняти способи використання.

       Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

2.11-14

      Тема 7. Гармонічне двоголосся та триголосся.

1.      Діатоніка.                                                                                                                             

2.      Розширена діатоніка.

3.      Віднайти учбовий технічний матеріал у літературі з фаху та додаткового інструменту.

4.      Звірити відповідність та порівняти способи використання.

       Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

 

2.15-17           

Тема 8. Поняття кадансу. Заключний каданс. Досконалий-недосконалий. Перерваний зворот      

1.      Основний тип D, D7 – VI.

2.      Особливості перерваних зворотів dur-moll.

3.      Віднайти учбовий технічний матеріал у літературі з фаху та додаткового інструменту.

4.      Звірити відповідність та порівняти способи використання.

       Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

       Змістовий модуль 3.

Хроматизм.

Відхилення в тональності І ступеня спорідненості.                                                                

3.1-4                                                                                                                                                    Тема 9. Поняття хроматизму. Хроматична система натурального dur moll.

1.      Відхилення в D-мунапрямку. ІІІ, D. VII натур.

2.      Відхилення в D-мунапрямку. ІІІ, D,

3.      Відхилення в S-мунапрямку. ІІ, IV, VI, IV гарм.

4.      Відхилення в S-мунапрямку. ІV, VI, VI дорійський.                                                     

Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

3.5-6                                                                                                                                                    Тема 10. Хроматична секвенція.                                                                                                                   

1.      Створити власні мотиви з 2-3 ланками.

2.      Віднайти у виконуваних творах типи секвенцій

3.      Проаналізувати у виконуваних творах типи секвенцій.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

3.7-12                                                                                                                                                  Тема 11. Хроматичні інтервали в dur moll.

1.      Лідійський та неаполітанський тритон.    

2.      Гуцульський та фригийський тритони.    

3.      Зб.2-зм7 з розв’язанням.      

4.      Зм.3-зб.6. з розв’язанням.    

5.      Віднайти у виконуваних творах типи секвенцій

6.      Проаналізувати у виконуваних творах типи секвенцій.

       Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

3.13-17

         Тема 12. Прохідні та допоміжні хроматичні звуки

1.      У поступеневому русі.                                                                                                        

2.      Хроматичні звуки, взяті стрибком.                                                                                    

3.      Хроматична гама dur-moll. Особливості правопису та інтонування.                            

4.      Хроматична секвенція.

5.      Віднайти у виконуваних творах типи секвенцій

6.      Проаналізувати у виконуваних творах типи секвенцій.

       Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2 тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

                                                                                                                                                           

       Змістовий модуль 4.

Альтерація та хроматизм. Модуляція.                                                                                      

4.1-3                                                                                                                                                    Тема 13. Ладова альтерація.

1.      Альтерація основної D-ї  групи.    

2.      Ладова альтерація. Альтерація основної S-ї  групи.

3.      Віднайти у виконуваних творах типи секвенцій

4.      Проаналізувати у виконуваних творах типи секвенцій.

       Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

4.4-8                                                                                                                                                    Тема 14. Гармонічне 4 голосся. Альтерація.                                                                                                

Акордові послідовності з альтерованою D в кадансових зворотах. Змінні розміри.               

Акордові послідовності з альтерованою S в кадансових зворотах. Змінні розміри.                

Послідовності з хроматизмами та альтерацією.                                                                           

Ритмічні вправи: синкопи та тріолі в розмірах 2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8.                                            Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

4.9-11                                                                                                                                                  Тема 15.Гармонічне 4 голосся.

1.      Модулюючі секвенції.                                                                                                         

2.      Мелодична модуляція.

3.       Модуляція співставлення.

4.      Модулюючі секвенції з хроматизмом та без хроматизму. 

5.      Правила утворення та використання.

       Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

4.12-13                                                                                                                                                Тема 12. Мажоро-мінор. Міноро-мажор.                                                                                                       Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

4.14-17

        Тема 14. Інтонаційний аналіз мелодики українських народних пісень.

1.      Створити  хорову партитуру в силі  української народної пісні.                                   

2.      Ритмічні складнощі. Непарне ділення тривалостей.

3.      Перемінний розмір в українському багатоголоссі.

4.      Перемінний розмір в українському багатоголоссі.

Форми звітності: надати письмові нотатки, виконати транспонування у 2тональності, інтонування завдань, слухові вправи.

 

Рекомендовані інформаційні джерела. Основні:1-8. Допоміжні: 1-10

 

V. Контроль якості знань студентів

5.1. Форми і методи підсумкового контролю  – модульна робота  вкінці кожного семестру; залік  - 2 семестр, екзамен - 4 семестр.

Вхідний контрольпроводиться на першому занятті у формі усної співбесіди з метою визначення рівня знань студентів з предметів музично-теоретичного циклу, набутих на попередньому етапі підготовки.

Контроль під час аудиторних занятьпроводиться систематично з метою з’ясування рівня розуміння, засвоєння та оволодіння навчальним матеріалом студентами. Для цього використовуються наступні форми контролю:

- індивідуальне опитування;

- групове опитування;

- підбір та демонстрація музичних прикладів;

- письмові музичні диктанти, слуховий аналіз;

Контроль самостійної (індивідуальної) роботи спрямований на розвиток аналітичних вмінь студентів, навичок роботи з навчально-методичними та нотними матеріалами, формування самостійного мислення, розвиток пізнавальних здібностей та творчої ініціативи студентів.

- виконання різних за призначенням, формою, методикою аналізів усних, письмових;

- перевірка завдань для самостійної роботи;

- опрацювання наочних матеріалів;

- підготовка творчих завдань (написання мелодій, одно-двоголосних періодів, романсів та обробок пісень).

Модульний контроль проводиться один раз у кожному семестрі протягом всього курсу навчання (від 1-го до 4-го семестру) з метою виявлення знань, умінь, набутих компетенцій та навичок студентів у результаті опанування певної частини навчального матеріалу. Він має на меті оцінити вміння орієнтуватися в теоретичних і практичних питаннях, які визначають зміст даної частини курсу. Форми модульного контролю:

- індивідуальне опитування;

- фронтальне опитування групи з теоретичних питань. 

- виконання індивідуальних завдань;

- письмова робота – слуховий аналіз, диктант.

            Заліковий контроль

Завдання на залік складаються відповідно модульним вимогам з можливістю підвищити рівень оцінки студента.

Екзаменаційний контроль  має на меті виявлення загального рівня знань студента з усього курсу та виставлення результативної оцінки. Екзамен проводиться по білетам.

Зразок екзаменаційного білету:

Екзаменаційний білет № 1

1.      Диктант.

2.      Спів ладів натуральних та діатонічних.

3.      Спів одноголосся з листа  - зб. ОСШ № 20

4.      Спів багатоголосся з листа - зб. Способін. №47 горизонталь.

5.      Виконання технічного матеріалу – інтервали, акорди, послідовності (в тональності та поза тональністю).

6.      Слуховий аналіз  інтервальних, гармонічних послідовностей, окремих інтервалів або акордів.

7.      Двоголосний диктант

Екзаменаційний білет № 2

1.      Інтонування гам, ладів.

2.      Інтонування інтервалів з розв’язанням  в тональності та від звука.

3.      Інтонування акордів з розв’язанням  в тональності та від звука.

4.      Спів одноголосся з аркуша або на пам'ять.

5.      Спів багатоголосся з аркуша або напамять.

6.      Слуховий аналіз  інтервальних, гармонічних послідовностей, окремих інтервалів або акордів.

7.      Двоголосний диктант.

 

Критерії оцінювання

Оцінювання знань та компетентностей студентів відбувається за шкалою ECTS (100-бальною) та її узгодженими величинами з національною шкалою оцінювання. Для визначення якості досягнень застосовуються відповідні характеристики, що визначені в межах оцінної системи на факультеті мистецтв (100-90 балів – відмінно, А; 89-80 б. – дуже добре, В; 79-70 б. – добре, С; 69-65 б.– задовільно, D; 64-60 б. – достатньо, E).

 

 

 

 

 

 

 

VI. Навчально-методична карта дисципліни «Сольфеджіо»

1 курс – 1 семестр

Тиждень

Дата

Модулі

лабораторні

Теоретчний

Розділ

Теми

Лабораторних  занять

Модуль 1 Діатоніка

СРС

Види контролю

1

3.9

Модуль1

1.                      

Мажор

Мінор

Тема 1.

З.З. 1.1 -5

Модуль – 24.11.2019

2

10.9

2.                      

3

17.9

3.                      

4

24.9

4.                      

5

1.10

5.                      

6

8.10

6.                      

Акордика

Тема 2.

З.З 1.6 - 14

7

15.10

7.                      

8

22.10

8.                      

9

29.10

9.                      

10

4.11

10.                  

11

11.11

11.                  

12

18.11

12.                  

13

25.11

13.                  

14

2.12

14.                  

15

9.12

15.                  

Повна діатоніка

 

Тема 3.

З.З. 1.15-17

16

16.12

16.                  

17

23.12

17.                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс 2 семестр

 

     Тиждень

Дата

Модулі

Лабораторні

Теоретчний

розділ

Теми лабораторних  занять

Модуль 2

Розширена діатоніка. Лади народної музики.

СРС

Види контролю

1

10.2

Модуль2

18.                  

Гармонічні інтервали

Тема 4.

 

З.З. 2.1-3

Модуль – 01.06.2020 залік 10-17.6.2020

2

17.2

19.                  

3

24.2

20.                  

4

3.3

21.                  

Тема 5.

 

З.З 2.4 - 6

5

10.3

22.                  

6

17.3

23.                  

7

24.3

24.                  

Діатонічні лади

Тема 6.

 

З.З 2.7 - 10

8

31.3

25.                  

9

7.4

26.                  

10

14.4

27.                  

11

21.4

28.                  

Багатоголасся

Тема 7.

 

З.З. 2.11 - 14

12

28.4

29.                  

13

4.5

30.                  

14

11.5

31.                  

15

18.5

32.                  

Тема 8.

 

З.З. 2.15 - 17

16

25.5

33.                  

17

1.6

34.                  

 

 

 

 

 

 

 

2 курс – 3 семестр

Тиждень

 

Модулі

Лабораторні

Теоретчний

розділ

Теми лабораторних  занять

Модуль 3

Хроматизм.

Відхилення в тональності І ступеня спорідненості.

СРС

Види контролю

1

4.9

Модуль 3

35.                  

Хроматчна система

Тема 9.

 

З.З 3.1 - 4

Модуль 25.12 2020

2

11.9

36.                  

3

18.9

37.                  

4

25.9

38.                  

5

2.10

39.                  

Тема 10.

 

З.З. 3.5-6

6

9.10

40.                  

7

16.10

41.                  

Хроматичні інтервали

Тема 11.

 

З.З 3.7 - 12

8

23.10

42.                  

9

30.10

43.                  

10

6.11

44.                  

11

13.11

45.                  

12

20.11

46.                  

13

27.11

47.                  

Неак. звуки

Тема 12.

 

З.З. 3.13 - 17

14

4.12

48.                  

15

11.12

49.                  

Хроматична гама

16

18.12

50.                  

17

25.12

51.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 курс – 4 семестр

Тиждень

Дата

модулі

Лабораторні

Теоретчний

розділ

Теми лабораторних  занять

Модуль 4

Альтерація та хроматизм. Модуляція.

СРС

Види контролю

1

10.2

Модуль 4

52.                  

Ладова альтерація

Тема 13.

 

З.З. 4.1-3

Модуль 4. – 1.6.2020    Іспит – 18-31.06 2020

2

17.2

53.                  

3

24.2

54.                  

4

3.3

55.                  

Гармонічне  4-голосся

Тема 14.

 

З.З. 4.4 - 8

5

10.3

56.                  

6

17.3

57.                  

7

24.3

58.                   

8

31.3

59.                  

9

7.4

60.                  

Модуляція

Ритмічні складності

Тема 15.

 

З.З. 4.9 - 11

10

14.4

61.                  

11

21.4

62.                  

12

28.4

63.                  

Тема 16.

 

З.З. 4.12 - 13

13

4.5

64.                  

14

11.5

65.                  

Тема 17.

З.З. 4.14 - 17

15

18.5

66.                  

16

25.5

67.                  

17

1.6

68.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу

Основні

 

1.      Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975.  https://www.twirpx.com/file/2632358/

2.      Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. – М., 1990.  https://ale07.ru/music/notes/song/chorus/alexeev.htm

3.      Драгомиров П. Сольфеджио. – М., 1965.  https://studfiles.net/preview/1756574/

4.      Блюм Д. Гамоническое сольфеджио. – М. «СК», 1991http://harmsolf.narod.ru/blum_01-17.pdf

5.      Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.1. – М, 1987.https://школаискусств1.екатеринбург.рф/file/940489ed8ec67d028daad55e95ea2b40

6.      Ладухин Н. Сольфеджио. – М., 1980.  https://primanota.ru/n-laduxin/odnogolosnoe-solfedzhio-sheets.htm

7.      Островский А. Учебник сольфеджио, вып. 1. – Л., 1966.  https://www.twirpx.com/file/2028280/

8.      Островский А., Соловьёв С., Шокин В. Сольфеджио, вып. 2. – М., 1976.  https://www.twirpx.com/file/751777/

Допоміжні

9.      Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 2. – М., 1973.  https://nashol.com/20190423108736/kurs-solfedjio-vipusk-1-diatonika-agajanov-a-p-1974.html

10.  Бах И.-С. Двухголосные и трёхголосные инвенции.  https://www.twirpx.com/file/1548948/

11.  Збірки романсів українських та російских композиторів (О. Аляб’єв, О. Варламов, О. Гурільов, М. Глінка, О. Даргомижський, С. Рахманінов, М. Лисенко, Я. Степовий, К. Стеценко, Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, М. Скорик, В. Сильвестров, тощо).https://proridne.com/content/пісні/романси/

12.  Колесса Ф. Шкільний співаник. – К., 1991.  https://www.olx.ua/obyavlenie/zbrnik-psen-f-kolessa-shklniy-spvanik-200-stor-IDAFhq0.html

13.  Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. – Л., 1990.  http://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/polifonicheskoe-solifedzhio/

14.  Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. – М., 1985.  https://www.twirpx.com/file/2804677/

15.  Пісні дитячого репертуару згідно Програми середньо освітньої школи.  https://books.google.com.ua/books/about/Барвінок_Збірка_пісен.html?id=VY7VCQAAQBAJ&redir_esc=y

                                                                                                Інформаційні ресурси

1.      Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського 

      http://www.nbuv.gov.ua/

2.      Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського

      www.dnpb.gov.ua/ 

3.      Бібліотека українських підручників

     http://pidruchniki.ws/

VIIІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__/20__ н.р.*

_____________________

*Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні кафедри на початку навчального року