МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Вченої ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

НПУ імені М.П.Драгоманова

“______”___________________2019 р.

Протокол № _______________

Декан факультету

проф. Федоришин В.І.

                            Робоча програма

навчальної дисципліни (за вибором ВЗО)

Музична грамота

                                 освітнього ступеня            бакалавр

                                 галузі знань                      02 Культура і мистецтво

                                 спеціальності                      014.02 Середня освіта (024 Хореографія)

Шифр за навчальним планом ВВ2.3.1.2

Київ 2019 рік


Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «_____» __________ 20___ року, протокол № ___.

Розробники програми : Кульбовський П. М. - ст. викладач кафедри теорії та історії музики                  .                               факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського      

                                             НПУ імені М. П. Драгоманова

Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії музики

                   «___»________20___ року, протокол №__

Завідувач кафедри_________________   проф. Коробецька Світлана Юріївна

                                                          

1 Навчальна програма рецензується двома провідними фахівцями даної предметної галузі : І рецензент – має бути співробітником університету, ІІ – співробітником іншої установи (навчального закладу).

Опис дисципліни

                                               Шифр дисципліни     ВВ2.3.1.2

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

Кількість кредитів –

3

Методи навчання

пояснювально-ілюстративний,

дослідницько-аналітичний

Лабораторні роботи

самостійна робота студента (СРС)

Галузь знань

01 Освіта/педагогіка Спеціальність

014.13 Середня освіта

(024 Хореографія)

Загальна кількість годин -

90

Денна

34

Заочна

12

Освітній рівень

Бакалавр

Нормативна

Лекції

30

6

       Практичні заняття:

             4

6

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

                 1 рік

Самостійна робота:

Форми поточного контролю

Модульний контроль

Семестр   1 семестр

56

78

Тижневе навантаження:

аудиторне: 2 год

самостійна робота: 3.29

Співвідношення аудиторних годин

і годин СРС

Мова навчання - українська

1/1.64

1/6.5

Форма підсумкового контролю

Залік (1 семестр)

           

Предмет вивчення навчальної дисципліни – «Музична грамота» є вивчення основних положень музичної теорії та розвиток музичного світогляду студента, навчання активному використанню теоретичних знань необхідних у хореографічно-виконавській практиці та творчій діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки - хореографія, основи диригування, гра на музичному інструменті.

Мета та завдання навчальної дисципліни – оволодіння базовими положеннями теорії музики та музична грамотність.

Мета. Оволодіння базовими положеннями теорії музики. Становлення музичного мислення учнів на основі високого рівня знань, умінь та навичок з елементарної теорії музики. Формування та розвиток у студентів слухових та метро-ритмічних навиків та уявлень, розвиток музичної пам’яті; формування професійного підходу до спеціальності, а також вивчення деяких педагогічних прийомів, необхідних для роботи в загальноосвітній школі та викладання хореографічних дисциплін в педагогічних училищах.

Завдання:

$11.     формування достатніх професійних навичок читання нотного тексту одноголосної та багатоголосної музики різних епох та стилів;

$12.     сприйняття на слух гам та ладів, окремих інтервалів, акордів, ритмічних малюнків, ступенів ладу та тональності, одноголосних, інтервальних або акордових побудов;

$13.     напрацювання педагогічних навичок володіння увагою групи для засвоєння музично-орієнтованого програмного матеріалу;

$14.     вироблення навичок використання різноманітних наочних посібників для роботи із групою.

ІІ. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами (освітньо-наукової) програми :

№ з/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати:

$1·         Основи нотного письма.

$1·         Тривалості. Метр. Ритм. Розмір.

$1·         Диригентські схеми.

$1·         Основи ладовості.

$1·         Стійкість – нестійкість. Інтервали. Акорди.

$1·         Навики читки нотного тексту.

Вміти:

$1·         Визначити тональність,

$1·         лад, розмір, метр.

$1·         Стиль, характер, жанр музичного твору.

$1·         спрямовувати музично-теоретичні знання на професію майбутнього вчителя.

Теоретико-аналітичні:

Володіння навиком орієнтації в нотному тексті музичного твору інструментального, вокального або хорового жанру

музично-слухові:

володіти навиками слухового сприйняття та асоціативного мислення

світоглядні: загальнокультурна та музична ерудиція, коло інтересів;

інформаційні: - здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань;

самоосвітні: - здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; музично-інформаційну і технологічну: - здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках;

фахові (музично-теоретичні):

- здатність до загального теоретичного аналізу музичних творів різних форм, жанрів і стилів;

- здатність самостійно оцінювати форму музичних творів;

- здатність самостійно оцінити художню значимість окремих творів;

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ECTС - 90 годин.

№ з/п

Назви модулів

К-сть годин

Денна

К-сть годин

Заочна

Лекції

Практичні

СРС

Лекції

Практичні

СРС

Модуль 1.Нотне письмо. Лад, тональність.

1.1

Тема 1.Нотне письмо. Лад. Тональність.

2

 

3

1

 

4

1.2

Тема 2. Основна та особлива група ритмічного поділу

2

 

3

   

4

1.3

Тема.3 Метр. Ритм. Розмір. Такт. Диригентські схеми

2

 

3

   

4

1.4

Тема 4. Лад та тональність. Побудова гам.

2

 

3

1

 

5

1.5

Тема 5. Розв’язання нестійкість - стійкість. Головні та побічні ступені та функції.

2

 

3

   

4

1.6

Тема 6. Мажорний лад. TSD з оберненням.

 

2

3

 

1

5

1.7

Тема 7. Мінорний лад . tsd з оберненням.

2

 

3

1

 

4

1.8

Тема 8. Основні діатонічні лади.

2

 

3

 

1

5

1.9

Тема 9. Паралельні, однойменні, енгармонічно рівні тональності.

2

 

4

 

1

4

   

16

2

28

3

3

39

       

46

   

45

Модуль 2. Інтервали, акорди.

2.1

Тема 10. Інтервал. Визначення. Ступенева величина

2

 

4

1

 

5

2.2

Тема 11. Інтервал. Види інтервалів.

2

 

3

 

1

5

2.3

Тема 12. Побудова інтервалів від звука.

2

 

4

   

4

2.4

Тема 13. Побудова та розв’язання інтервалів в тональності, мажор-мінор.

2

 

3

1

 

5

2.5

Тема 14. Акорд. Види акордів. Тризвуки.

 

2

4

 

1

5

2.6

Тема 15. Септакорд. Види септакордів.

2

 

3

   

5

2.7

Тема 16. Тональна спорідненість. Хроматична гама.

2

 

4

1

 

5

2.8

Тема 17. Загальне поняття музичної форми.

2

 

3

 

1

5

                                                                     Разом:

14

2

28

6

6

39

                                                                                        Всьогогодин:                90

                 90

ІV. Зміст дисципліни

№ п/п

Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть годин

Денна

К-сть годин

Заочна

лекції

всього

лекції

всього

Модуль 1.Нотне письмо. Лад, тональність.

1.1

Тема 1.Нотне письмо. Лад. Тональність. Назва звуків. Ключі. Знаки альтерації. Буквенне позначення звуків. Знаки альтерації. Ключові та випадкові знаки. Поняття енгармонізму. Аналіз нескладних музичних творів. Особливі системи позначень (німецька, італійська, США).

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.;

$12.      Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио.-М.:Музыка, 2004.

Додаткові:

$11.      Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. – К.: Українське дошкілля. Вид. 2. Муз. Україна, 1991 Музична Україна, 1990 с.;

$12.      Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1– 4 класах загальноосвітньої школи. – К.: Муз. Україна, 1989. – 230 с.

 

2

5

1

5

1.2

Тема 2. Основна та особлива група ритмічного поділу. система співвідношень тривалостей. Овал, штиль, хвости, ребра.

Синкопа, групування дрібних тривалостей однакового номіналу. Письмова робота.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.

$12.      Голик Г. Музичне виховання в українській школі. – Дрогобич: Вимір, 1998.- 180 с.

Додаткові:

$11.      Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1– 4 класах загальноосвітньої школи. – К.: Муз. Україна, 1989. – 230 с.; В

$12.      Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. – К.: Українське дошкілля. Вид. 2. Муз. Україна, 1991 Музична Україна, 1990 с.

 

2

5

 

4

1.3

Тема 3. Метр. Ритм. Розмір. Такт. Диригентські схеми. Поняття сильних та слабких долей. Метр. Види метрів. Ритм. Значення ритму. Розмір. Види музичних розмірів. Основні диригентські схеми. Правила диригування, ауфтакт.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні:

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.

$12.      Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.;

Додаткові:

$11.      Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1– 4 класах загальноосвітньої школи. – К.: Муз. Україна, 1989. – 230 с.;

$12.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

 

2

5

 

4

1.4

Тема 4. Лад та тональність. Побудова гам. Лад. Тоніка. Види основних ладів. Тональність. Гама. Будова мажорних та мінорних гам.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.    Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио.-М.:Музыка, 2004.

$12.    Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.;

Додаткові:

$11.      Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986.

$12.      Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1– 4 класах загальноосвітньої школи. – К.: Муз. Україна, 1989. – 230 с.

 

2

5

1

5

1.5

Тема 5. Розв’язання нестійкість - стійкість. Головні та побічні ступені та функції. Система основних співвідношень устоїв-неустоїв.Головні ступені. Побічні ступені.Побудова гам. З визначенням функційності.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.;

Додаткові:

$12.      Виноградов Г. С. Елементарна теорія музики і сольфеджіо: навч. посіб.: [у 2-х ч.] /- К.: Муз. Україна, 1972. - Ч. ІІ.

2

5

 

4

1.6

Тема 6. Мажорний лад. TSD з оберненням. Мажорний, мінорний звукоряд. Основні та побічні функції. Схема повного функційного звороту.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.;

$12.      Голик Г. Музичне виховання в українській школі. – Дрогобич: Вимір, 1998.- 180 с.

Додаткові:

Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967. - Ч. І.

 

2

5

 

4

1.7

Тема 7. Мінорний лад . tsd з оберненням. Будова мінору. Види мінору. Будова основних консонуючих функцій мінору.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.;

$12.      Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио.-М.:Музыка, 2004.

Додаткові:

$11.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.;

$12.      Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967.

 

2

5

1

5

1.8

Тема 8. Основні діатонічні лади. Принцип побудови діатонічних ладів. Тетрахорд. Діатонічні тони-півтони. Іонійський. Лідійський. Міксолідійський, Гама Бартока, Дорійський, фригийський, еолійський, Двічі гармонічні лади.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.;

$12.      Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио.-М.:Музыка, 2004.

Додаткові:

$11.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.;

$12.      Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,           1999.

2

5

 

4

Модуль 2. Інтервали, акорди.

2.1

Тема 10. Інтервал. Визначення. Ступенева величина. Види інтервалів. Інтервальні величини – ступенева (кількісна) величина. Назви інтервалів у межах октави. Складні інтервали.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.;

$12.      Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.; Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио.-М.:Музыка, 2004.

Додаткові:

$11.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.;

$12.      Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967.

 

2

6

1

6

2.2

Тема 11. Інтервал. Види інтервалів. Інтервальні величини – тонова (якісна) величина. Повна система позначення простих інтервалів.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.;

$12.      Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.;

Додаткові:

$11.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.;

$12.      Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967.

 

2

5

 

5

2.3

Тема 12. Побудова інтервалів від звука. Принципи побудови інтервалів від звука. Обернення інтервалів. Правила визначення ступеневої (кількісної) величини. Правила визначення тонової (якісної) величини.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.;

$12.      Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.;

Додаткові:

$11.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.;

$12.      Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967.

 

2

6

 

4

2.4

Тема 13. Побудова та розв’язання інтервалів в тональності, мажор-мінор. Побудова та розв’язання секунд, терцій, кварт, квінт, секст, септим, Особливості гармонічного мажору. Тритони. Характерні інтервали гармонічних ладів.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.; Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.;

$12.      Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио.-М.:Музыка, 2004.

Додаткові:

$11.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.;

$12.      Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967.

 

2

5

1

6

2.5

Тема 14. Акорд. Види акордів. Тризвуки. Система та принцип побудови акордових вертикалей. Тривук. Види тризвуків. Обернення тризвуків. Позначення тризвуків - тональне та від звуку.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.;

$12.      Максимов С. Е. Музыкальная грамота: учеб. пособ. / С. Е. Максимов.- М.: Музыка, 1978.

Додаткові:

$11.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.;

$12.      Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967.

 

2

6

 

5

2.6

Тема 15. Септакорд. Види септакордів. Септакорд. Види септакордів. Класифікація та позначення. Основні дисонуючі функції ладу D7, DVII7, SII7. Побічні септакорди та їх загальна функційність.

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.;

$12.      Максимов С. Е. Музыкальная грамота: учеб. пособ. / С. Е. Максимов.- М.: Музыка, 1978.

Додаткові:

$11.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.;

$12.      Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967.

 

2

5

 

5

2.7

Тема 16. Тональна спорідненість. Хроматична гама. Принцип тональних споріднень. Тональності першого ступеня спорідненості. Хроматична гама dur правопис. Хроматична гама moll правопис. Паралельні, однойменні, енгармонічно рівні тональності.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Основні:

$11.      Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с.;

$12.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.

Додаткові:

$11.      Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1– 4 класах загальноосвітньої школи. – К.: Муз. Україна, 1989. – 230 с.;

$12.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991.

 

2

6

 

6

4.2. Плани практичних занять

1.6       Зміст заняття № 6,   Практичне №1    

Мажорний лад. TSD з оберненням.

$11.        Від заданого звуку письмово побудувати мажорний або мінорний звукоряд – гаму. Визначити ступені та функційності кожного ступеня.

$12.        Визначити основні та побічні функції та побудувати письмово тризвуки основних функцій. TSD – tsD.

$13.        В даній тональності утворити обернення тризвуків основних функцій та зв’язати їх за схемою повного функційного звороту в єдиний цикл.

$14.        На інструменті зіграти утворені гами, тризвуки основних функцій, їх обернення та три види повного функційного звороту. (обізнаним учням виконати написане завдання в нескладних ритмічних рисунках).

$15.        Письмова робота.

$16.        Приклади.          

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.

$12.      Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с. Максимов С. Е. Музыкальная грамота: учеб. пособ. / С. Е. Максимов.- М.: Музыка, 1978.

Додаткові:

Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967. - Ч. І.

2.5 (14) Зміст заняття № 14 (2.5) Практичне    

$11.      Акорд. Види акордів. Тризвуки.

$12.      Акорд. Система та принцип побудови акордових вертикалей.

$13.      Тривук. Види тризвуків.

$14.      Обернення тризвуків.

$15.      Позначення тризвуків. Тональне та від звуку.

$16.      Письмова робота.

$17.      Приклади.                                                                                      

Рекомендовані інформаційні джерела

Основні:

$11.      Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио.-М.:Музыка, 2004.

$12.      Максимов С. Е. Музыкальная грамота: учеб. пособ. / С. Е. Максимов.- М.: Музыка, 1978.

Додаткові:

Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967. - Ч. І.

$14.3.   Організація самостійної роботи студентів

Тема 1.1.

Теоретичні завдання.Назва звуків. Ключі. Знаки альтерації. Буквенне позначення звуків.

Законспектувати такі першоджерела:7,10,15

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей.

Тема 1.2.

Теоретичні завдання. Законспектувати першоджерела:7,10,15

Виконати письмові завдання: 32, 33

Форми звітності: надати конспект з означеної теми.

Тема 1.3.

Теоретичні завдання. Диригентські схеми. Діатонічний тахроматичний тон-півтон.

Форми звітності: зробити презентацію.

Тема 1.4. Теоретичні завдання Лад та тональність. Побудова гам. Виконати письмові завдання: 32,35. Виконати ігрові завдання на фортепіано..

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

Тема 1.5. Теоретичні завдання. Головні, побічні ступені та функції.

Форми звітності:Надати письмовий звіт.

Тема 1.6. Теоретичні завдання. Мінорний лад . tsd з оберненням.

Форми звітності: надати конспект з означеної теми.

Тема 1.7. Теоретичні завдання. Законспектувати такі першоджерела:7,10,15

Форми звітності: надати конспект з означеної теми.

Тема 1.8. Теоретичні завдання. Паралельні, однойменні, енгармонічно рівні тональності.

Форми звітності: надати конспект з означеної теми.

Тема 1.9. Теоретичні завдання. Виконати письмові завдання:32, 38

Форми звітності: надати конспект з означеної теми.

Модуль 2

Тема 2.1.

Теоретичні завдання. Інтервал. Визначення. Ступенева величина

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

Тема 2.2.

Практичні завдання.Інтервал. Тонова величина. Виконати ігрові завдання на фортепіано:

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

Тема 2.3.

Теоретичні завдання. Побудова інтервалів від звука.

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

Тема 2.4.

Теоретичні завдання.Інтервали на ступенях мажору та мінору.

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей. Скласти конспект.

Тема 2.5.

Теоретичні завдання.Акорд. Види акордів. Тризвуки.

Форми звітності:надати письмові нотатки отриманих відомостей;

Тема 2.6.

Теоретичні завдання.Виконати письмові завдання:

Форми звітності: зробити презентацію. надати письмові нотатки отриманих відомостей;

Тема 2.7.

Теоретичні завдання.Тональна спорідненість. Хроматична гама.

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

Тема 2.8.

Теоретичні завдання.Основні елементи музичної мови.

Форми звітності: зробити презентацію. надати письмові нотатки отриманих відомостей;

V. Контроль якості знань студентів

5.1. Форми і методи поточного контролю – модульний контроль.

Практична спрямованість дисципліни зумовлює використання різноманітних засобів контролю, а саме: тести, доповіді, виступи на лабораторних заняттях, перевірку завдань для самостійної та практичної роботи, контрольні роботи, підбір та демонстрацію студентами музичних прикладів, виконання ними різних за призначенням, формою, методикою аналізів як усних, так і письмових.

5.2. Форми і методи підсумкового контролю – залік.

Підсумковий контроль: здійснюється в кінці вивчення кожного модуля (модульний контроль) – з метою перевірки стану опанування матеріалу; полягає у виявленні набутих компетентностей майбутнього фахівця; По завершенню курсу студенти складають залік.

Питання до заліку:

$11.     Музика і хореографія, їхня спорідненість та специфічність.

$12.     Звук. Звуковий матеріал музики.

$13.     Тембр в музиці. Музичні інструменти.

$14.     Нотний запис. Нотація.

$15.     Музична система. Звукоряд. Стрій.

$16.     Лад і тональність. Діатонічні лади. Тональна система.

$17.     Лад. Мажор – натуральний і гармонічний.

$18.     Лад. Мінор – натуральний, гармонічний і мелодичний.

$19.     Опозиція мажору і мінору в музиці XYII-XX століть. Перемінний лад.

$110.                        Метроритм. Прості, складні і перемінні розміри.

$111.                        Ритм і жанр в музиці. Метр. Темп.

$112.                        Інтервали.Інтервали мелодичні і гармонічні.

$113.                        Акорди.

$114.                        Мелодія. Мелодія і акомпанемент.

$115.                        Музична форма. Поліфонія. Підголоскова поліфонія в українській пісні.

5.3. Критерії оцінювання знань студентів.

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

     

90 – 100

А

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом та показує навики аналітичного підходу до твору, асоціативно мислить.

Відмінно

                                               зараховано

80-89

В

Студент має міцні, ґрунтовні знання, але, аналізуючи музичні твори, допускає несуттєві неточності у формулюваннях та спеціальній музичній термінології.

Добре

70-79

С

Студент виявляє засвоєння музичного матеріалу, але допускає неточності у використанні спеціальної музичної термінології, які потребують зауваження або коригування.

65-69

D

Студент робить непереконливі висновки, непослідовно викладає свої думки, допускає термінологічні помилки; знає найважливіший музичний матеріал, але знання нестійкі. Посередній словниковий запас.

Задовільно

60-64

Е

Студент не вміє аналізувати або інтерпретувати музичні твори; виявляє недостатнє знання спеціальної музичної термінології; словниковий запас небагатий

35-59

FX

Студент здатний сприймати та виконувати окремі фрагменти музичних творів; знає незначну частину музичного матеріалу; застосовує обмежений термінологічний та словниковий запас

Незадовільно

з можливістю повторного складання

     Незараховано

0-34

F

Студент не володіє теоретичним матеріалом. Не вміє читати та писати ноти. Не знає музичної термінології. Не орієнтується в ритмічних рисунках. Не має спеціального термінологічного запасу.

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

VI. Навчально-методична карта дисципліни

 

тиждень

модулі

лабораторні

Теоретчний

розділ

Теми

Лабораторних   занять

СРС

Види контролю

$11.                

Модуль1

$11.                    

   Музична система

Назва звуків. Ключі. Знаки альтерації. Буквенне позначення звуків.

Підготовка та опрацювання теоретичних, слухових та письмових завдань по кожній темі в різних тональностях. Самостійний аналіз додаткових вправ. Представлення індивідуального сприйняття самостійно опрацьованого матеріалу

Усне опитування. Письмова побота. Індивідуальне опитування. Групове опитування. Виконання класних письмових завдань. Підбір нотних зразків до поточної теми.

$12.    

$12.        

Основна та особлива група ритмічного поділу.

$13.    

$13.        

Метр. Ритм. Розмір. Такт. Диригентські схеми.

Діатонічний та хроматичний тон-півтон.

$14.    

$14.        

Лад       тональність

Лад та тональність. Побудова гам.

$15.    

$15.        

Розв’язання нестійкість - стійкість. Головні та побічні ступені та функції.

$16.    

$16.        

Мажорний лад. TSD з оберненням.

$17.    

$17.        

Мінорний лад . tsdз оберненням.

$18.    

$18.        

D7,DVII7, SII7 з оберненням та розв’язанням.

$19.    

$19.        

Паралельні, однойменні, енгармонічно рівні тональності. Кварто-квінтове коло тональностей.

$110.            

Модуль 2

$110.                

Інтервали

Інтервал. Визначення. Ступенева величина.

$111.            

$111.                

Інтервал. Види інтервалів. Інтервальні величини – тонова (якісна) величина.

$112.            

$112.                

Побудова інтервалів від звука.

$113.            

$113.                

Правила побудови та розв’язання інтервалів в тональності, мажор-мінор.

$114.            

$114.                

Акорди

Акорд. Види акордів. Тризвуки. (Практичне)

$115.            

$115.                

Септакорд. Види септакордів.

Основні дисонуючі функції ладу. D7, DVII7, SII7.

$116.            

$116.                

Тональна Система

Тональна спорідненість. Хроматична гама. Діатоніка

$117.            

$117.                

Загальне поняття музичної форми.

Підсумкове модульне заняття..

                 

VII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу

Основні

$11.      Андреева Е. Ф. Основы музыкальной грамоты / Е. Ф.Андреева. - К.: Муз. Україна, 1984.; https://www.twirpx.com/file/2058535/

$12.      Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио.-М.:Музыка, 2004.http://alleng.org/d/art/muz015.htm

  1. Голик Г. Музичне виховання в українській школі. – Дрогобич: Вимір, 1998.- 180 с. https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTzoK0lv2hRgOpZOWw67NY0DGkW4g:1568468153261&q=Голик+Г.+Музичне+виховання+в+українській+школі.&tbm=isch&source=univ&authuser=1&sxsrf=ACYBGNTzoK0lv2hRgOpZOWw67NY0DGkW4g:1568468153261&sa=X&ved=2ahUKEwiPifeYt9DkAhUJAxAIHYfICN0QsAR6BAgJEAE&cshid=1568468253530969&biw=967&bih=876
  2. Лужний В. Музична грамота в школі. – К.: Муз. Україна, 1987. – 112 с. https://www.google.com/search?authuser=1&biw=967&bih=876&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNSqzFwFIgLsgle4xspwQ0_G1LS6jw%3A1568468257338&sa=1&ei=Ie18Xe2nFMmEmwWRsJawBA&q=%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96&oq=%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%92.+%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96&gs_l=img.12...41418.48331..50194...1.0..4.129.4404.44j6......0....1j2..gws-wiz-img.....10..35i362i39.6G8nIG4KFKw&ved=0ahUKEwitvMfKt9DkAhVJwqYKHRGYBUYQ4dUDCAc#imgrc=s6W0SygxhuGoPM:
  3. Максимов С. Е. Музыкальная грамота: учеб. пособ. / С. Е. Максимов.- М.: Музыка, 1978. https://www.twirpx.com/file/887748/

Допоміжні

$11.      Алексеев Б. К. Элементарная теория музыки: учебник / Б. К. Алексеев, А.Н. Мясоедов. - М.: Музыка, 1986. https://alleng.org/d/art/muz069.htm

$12.      Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1– 4 класах загальноосвітньої школи. – К.: Муз. Україна, 1989. – 230 с. https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/korekciini_programy/2018/ritmika-pidg-1-4-kl-bondarenko-yu-3.doc

$13.      Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. - М.: Музыка,     1999. https://sheba.spb.ru/za/teoria-muzyki-1961.htm

$14.      Виноградов Г. С. Елементарна теорія музики і сольфеджіо: навч. посіб.: [у 2-х ч.] /- К.: Муз. Україна, 1972. - Ч. ІІ.

$15.      Виноградов Г. Занимательная теория музыки / Г. Виноградов, Е.Красовская. - М.: Сов. композитор, 1991. https://alleng.org/d/art/muz012.htm

$16.      Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. – К.: Українське дошкілля. Вид. 2. Муз. Україна, 1991 Музична Україна, 1990 с. https://www.twirpx.com/file/2082837/

$17.      Долматов Н. А. Музыкальная грамота и сольфеджио: учебник [в 2-х ч.] / Долматов. - М.: Музыка, 1967. - Ч. І. http://soft-plus.ucoz.ru/load/muzykalnaja_gramota_i_solfedzhio_n_a_dolmatov/91-1-0-1059

Мультимедійні енциклопедії

$11.      Большая детская электронная энциклопедия. - М: Искусство. Mediagroup, 2003.

$12.      Большая художественная энциклопедия. - М.: Маstеr Меdia, 2003.

$13.      Историяискусств. - М.: New media generation, 1997.

$14.      Классическая музыка. - М.: Valpro interactive, 2000.

$15.      Шедевры музыки. - М.: Кирилл и Мефодий, 1998.

Приклади для аналізу

$11.      «Україна», музика М. Ведмедері, слова Н. Рибальської.

$12.      «У лісі, лісі темному», музика Л. Бекман, слова І. Неходи.

$13.      «Хто чого бажає», музика О. Харченко.

$14.      «Бажаємо щастя всім», слова Т. Цегельнюк, музика В. Кащеєва.

$15.      «Батьківщина», слова і музика А. Шуміхина.

$16.      «Баю, бай», слова Я. Щоголіва, музика В. Верховинець.

$17.      «Бо я – україночка!», слова С. Часникова, музика О. Лиховид.

$18.      «В небі, в морі сяють зорі», слова і музика П. Воронька.

$19.      «Вишиванка», слова Н. Воронюк, музика Ю. Воронюк.

$110.  «Дощик», слова і музика Н. Май.

$111.  «Дружба», слова М. Пляцковського, музика Б. Савельєва.

$112.  «Зіронька ранкова», слова і музика Н. Май.

$113.  «Квітка сповнення бажань», слова і музика Н. Антоник.

VIIІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__/20__ н.р.*

_____________________

*Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні кафедри на початку навчального року