Міністерство освіти і науки України

 

                                             Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Декан факультету мистецтв імені

 

                                                                                                 Анатолія Авдієвського

 

                                                                                                                   Федоришин В.І.                            

 

                                                                                                                                           ____________________

 

                                                                                                  (підпис)

 

“____” ______________ 20___ р.

 

                           Робоча програма

 

нормативної/вибіркової навчальної дисципліни

 

Народознавство і фольклор України

 освітнього рівня ___ бакалавр __________

 

 галузь знань __01 освіта/педагогіка_____________

 

спеціальності__014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

 

Шифр за навчальним планом_ВВ1.2.01_______

 

Київ 2018 рік


Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми назва програми затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «_____» __________20___ року, протокол № ___.

 

Розробники програми : _кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та історії музики Строгаль Т.Ю.

 

                            

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії музики

 

                   «___»________20___ року, протокол №__

 

Завідувач кафедри   __________                  _Коробецька С.Ю.____

 

                                (підпис)                                            (Прізвище, ініціали)

 

$11.      Опис дисципліни

 

                                 Шифр дисципліни__ВВ1.2.01__

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

(шифр і назва)

01 освіта/педагогіка

Кількість кредитів 3-

Методи навчання:

Вербальні (розповідь, бесіда, пояснення, поточний коментар);

Методи мотивації мистецького навчання (заохочення, навчальна дискусія, ділові ігри, інсценізація зразків музичного фольклору);

Інтерактивні («Дебати в стилі телевізійного ток-шоу», «Студент в ролі викладача»);

Образно-демонстраційні

(демонстрація різних жанрів музичного фольклору, художня ілюстрація словесних пояснень);

Теоретичні (аналіз фольклорного твору, колективне узагальнення висновків);

Емпіричні (тестування);

Тренінг креативності мислення;

Евристичні (евристичне бесіда, евристичний полілог)

Спеціальність

014.13 Середня освіта

(музичне мистецтво) (код, назва)

Загальна кількість годин -

90

 

Денна

Заочна

Освітній рівень

(бакалавр, магістр)

бакалавр

Лекції

26

8

Семінарські (практичні) заняття:

Нормативна/вибіркова

вибіркова

8

4

Форми поточного контролю

Аналіз фольклорного твору (письмово)

Модульний контроль

(тестування)

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

другий

   

Індивідуальні робота:

Семестр

четвертий

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год):

$1-          аудиторне:

$1-          самостійна робота:

56

78

Форма підсумкового контролю

Залік

(усне опитування відповідно до програмних вимог)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

Мова навчання -

українська

2/3

1/6

               

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни духовна і матеріальна культура українського етносу.

 

Міждисциплінарні зв’язки із навчальними курсами: «Вітчизняна та всесвітня історія музики», «Аналіз музичних творів», «Сольфеджіо», «Історія України», «Педагогіка», «Психологія», «Методика музичного виховання», «Виробнича педагогічна практика з музики».

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета курсу: на основі формування у студентів етнопедагогічного мислення за рахунок вивчення духовної спадщини та культурних традицій нашого народу забезпечити його підготовку як висококваліфікованого фахівця з належним рівнем інтелектуальних та професійних якостей.

 

Завдання курсу:

 

-на базі надання конкретного обсягу знань про український народ, багатство і гуманітарну наповненість його культури показати універсальні важелі механізму появи і розвитку явищ традиційно-культурної спадщини українського народу;

 

-забезпечити розуміння самобутності і творчої сили українського народу як повноцінного суб’єкту розвитку цивілізації;

 

-виховати національну гідність, свідомість та патріотизм майбутніх учителів музики на основі самоусвідомлення приналежності до свого народу;

 

-розширити музично-професійний світогляд майбутніх вчителів музики та художньої культури за рахунок синкретичності фольклору;

 

-поглибити музично-теоретичну підготовку на основі викладення основних засад теорії фольклору;

 

-збагатити музичні враження студентів, сприяти розвитку їх музичного смаку, а також накопичити пісенний багаж для занять у школі та роботи у хоровому колективі на основі вивчення зразків музичного фольклору України.

 

ІІ. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами (освітньо-наукової) програми :

 

№ з/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати

роль і значення курсу „Народознавство та фольклор України” як інтегрованої наукової системи знань, галузі сучасної науки про Україну та українство;

окреслений програмою обсяг системних знань про український народ, його походження, етапи розвитку аж до сучасних процесів державотворення;

конкретний обсяг знань про історичні закономірності розвитку матеріальної та духовної культури українців, розуміння її багатства і гуманітарної наповненості;

логіку механізму появи і розвитку явищ традиційно-культурної спадщини українського народу від первісного мистецтва до фольклору;

- розуміння значення синкретичності фольклору, як дисципліни, що залучає до ряду суміжних дисциплін;

системні знання в царині основних закономірностей розвитку музичного фольклору;

обсяг знань в галузі засад теорії фольклору;

- накопичення знань в області фактичного музично-фольклорного багажу для занять у школі та роботи у хоровому колективі на основі засвоєння зразків музичного фольклору України;

конкретні знання з методики збирання музичного фольклору та техніки запису народної пісні;

Загальні

Відкритість до застосування системи знань про Україну та українство у широкому діапазоні фахової діяльності

Здатність провести усну або письмову презентацію з проблем історичних та сучасних тенденцій розвитку української національної культури

Здатність до письмової та усної комунікації з проблем розвитку явищ традиційно-культурної спадщини українського народу від первісного мистецтва до фольклору з урахуванням його синкретичності та педагогічного потенціалу;

Здатність до досконалого яскравого виконання зразків українського музичного фольклору

Здатність до інтегрування знань з основ теорії фольклору до багажу наявних знань щодо аналізу музичного твору для створення анотацій, наукового рецензування тощо

Здатність до застосування музично-фольклорного багажу для занять у загальноосвітній школі та роботи у хоровому колектив;

Здатність до фахового запису автентичних зразків музичного фольклору

2.

Вміти

-самостійно аналізувати в усній та письмовій формі зразок музичної фольклорної творчості;

-професійно виконувати певні зразки музичного фольклору, які можуть бути використані в подальшій діяльності майбутнього вчителя музики та художньої культури, керівника хорового колективу тощо;

-творчо використовувати музичний фольклорний матеріал в різних видах професійної діяльності на уроці музики та художньої культури: в побудові вокальних і хорових розспівувань на основі елементів фольклорних зразків, слуханні, виконанні художньо-педагогічного аналізу творів, написанні диктантів та слуховому аналізі, вокально-хоровій роботі тощо;

-професійно, грамотно, цікаво і в доступній формі викласти теоретичний матеріал з курсу (згідно тем, запланованих затвердженими програмами для загальноосвітніх шкіл);

- фахово використовувати основні методи та засоби української етнопедагогіки, а також творчо поєднувати їх із загальнопедагогічними засобами і методами

Здатність до провадження теоретичної музично-аналітичної діяльності у галузі різних жанрів українського музичного фольклору

Здатність до активного використання українських народних пісень та їх елементів під час вокально-хорової роботи на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній школі

Здатність до застосування методів і засобів української народної педагогіки.

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __3__ кредитів ECTС _90__годин.

 

№ з/п

Назви модулів і тем

Кількість годин (денна форма навчання)

Кількість годин (заочна форма навчання)

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

СРС

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

СРС

1.

1.1.

1.2

1.3

1.4.

Основні закономірності формування та розвитку українського народу.

Етногенетичні процеси в Україні.

Етнографічне районування

Антропологічні типи українців.

Національний характер українців.

 

2

1

2

2

 

14

         

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Духовна та матеріальна культура українців

.Фольклорна творчість.

.Методика збирання музичного фольклору.

Народний музичний театр.

Вірування, міфологія, демонологія українців.

Народний календар. Календарно-обрядова творчість.

Релігійна культура українців.

.Українська символіка.

Провідні галузі господарства українців. Житло, домашнє господарство та побут. Домашні ремесла та художні промисли.

Сімейні відносини та родинно-обрядовий фольклор.

Знання українського народу. Українська етнопедагогіка як основа національного виховання.

 

5

2

1

3

3

1

1

2

3

2

2

2

 

7

14

14

7

         

Разом:

 

26

8

 

56

         

 

ІV.. Зміст дисципліни

 

№ з/п

Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть годин

   
 

Модуль 1. Основні закономірності формування та розвитку українського народу.

Тема 1.1. Етногенетичні процеси в Україні..

Зміст теми

Походження, зміст і визначення терміну етногенез. Концепція про автохтонність українського. Характеристика періоду від епохи первісних людей до епохи Трипільської культури як епохи початку цивілізації. Причини появи первісного мистецтва, його особливості, магічний зміст та образний підтекст. Основні етапи етногенетичних і етнокультурних процесів в Україні, їх характерні риси.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Боровський Я. Світогляд давніх киян. – К.: Наук. думка, 1992.

2.Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

3.Василенко Г.К. Велика Скіфія. – К., 1992.

4.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996

5.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

6.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

7.Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К., 1997.

8.Україна в контексті світової цивілізації. \ За ред. Д.О.Тхоржевського – К.: ІЗМН, 1999.

Тема 1.2. Етнічні та географічні назви Української землі. Розселення українського етносу. Сучасне етнографічне районування України.

Зміст теми

Зміст поняття етноніміки, її термінологія. Етнічні та географічні назви як невід’ємна частина національної свідомості етносу. Походження географічних назв. Історія становлення української етнографії як окремої наукової дисципліни, її корифеї. Сучасний поділ України на історико-етнографічні зони, їх характерні особливості.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Боровський Я. Світогляд давніх киян. – К.: Наук. думка, 1992.

2.Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

3.Василенко Г.К. Велика Скіфія. – К., 1992.

4.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996

5.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

6.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

Тема 1.3. Антропологічні типи українців.

Зміст теми

Зміст і визначення поняття антропології, формування її як науки, її основоположники. Сучасні антропологічні типи в Україні, їх особливості.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Василенко Г.К. Велика Скіфія. – К., 1992.

2.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996

3.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

4.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

Тема 1.4. Національний характер українців.

Зміст теми

Зміст понять національного характеру і ментальності. Національні відмінності як відмінності психології мислення, відображені у мові та розумовій діяльності. Характерні особливості основних соціальних типів українського суспільства, їх відсоткові покажчики. Риси психічного складу українського народу.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996

2.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

3.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

4.Хоружа О.В. Типова навчальна програма з дисципліни “Народознавство та фольклор України” / О.В.Хоружа. – К.: Логос, 2008. – 29 с.

Всього

21

в т.ч лекцій 5

 
 

Модуль 2. Духовна та матеріальна культура українців

Тема 2.1. Фольклорна творчість.

Зміст теми

Класифікація фольклору. Основні положення теорії фольклору. Типи народного багатоголосся. Територіальні, соціальні та індивідуальні стилі. Склад співочих гуртів. Основні форми багатоголосся і функції співаків. Епос. Загальна характеристика, риси епічного стилю. Основні жанри: билини, думи, історичні, балади, співанки-хроніки. Особливості засобів музично-поетичної виразності і стилів виконання. Лірика. Джерела і становлення жанру, його сутність і визначення. Різноманітність тематики ліричних пісень, їх класифікація. Переважність „гуртового” принципу виконання. Характерна структура багатоголосся (заспів, вивод – „горак”, хорова маса) і його типи. Пісні та романси літературного походження як окрема галузь в українській народній ліриці. Жартівливі і танцювальні жанри. Жартівлива пісня як джерело народного гумору, оптимізму, чистоти народної моралі. Соціальний та сатиричний аспект жанру, тематика. Українські танцювальні пісні як невід’ємна частина народного побуту, вираження в них оптимістичного світосприйняття. Тематика та зміст танцювальних пісень, їх характер, музичні особливості.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Гордейчук А.М. Современная украинская народная песня. M., I964.

2.Гордійчук М.М. Фольклор і фольклористика, К.: Муз. Україна,І979..

3.Золочевський В.Н. Ладо-гармонійні .основи української народної музики. -К.: Наук. думка, 1964.

4.Іваницький А.І., Український музичний фольклор. - Вінниця, 2004.

5.Іваницький А.І., Українська народна музична творчість. – К., 1990

Тема 2.2. Методика збирання музичного фольклору, техніка запису народної пісні, типові форми етнографічної документації.

Зміст теми

Навчально-виховні та науково-пізнавальні завдання запису зразків музичного фольклору студентами музично-педагогічних ЕНЗ. Методика збирання фольклору. Специфіка збирання дитячого фольклору. Основні вимоги до запису музичного тексту.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Гордійчук М. Як записувати народну музику. Порадник для збирача музичного фольклору, -К., I960.

2.Гуменюк А. Як записувати народну танцювальну музику. \\ Нар. творчість та етнографія. 1969. -№4.

3.Українська народна поетична творчість: Хрестоматія: 2-ге вид., доп. - К.: Рад, шк., 1968.

Тема 2.3. Народний музичний театр. Народні музичні інструменти.

Зміст теми

Визначення поняття народного музичного театру, його походження і розвиток в Українї. Вертеп як вид народного театру в Україні. Функція музики у вертепі, специфіка музичних жанрів, особливості музичної драматургії. Різноманітність українського народного інструментарію. Функції інструментальної музики в побуті.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Гордейчук А.М. Современная украинская народная песня. M., I964.

2.Гордійчук М.М. Фольклор і фольклористика, К.: Муз. Україна,І979..

3.Золочевський В.Н. Ладо-гармонійні .основи української народної музики. -К.: Наук. думка, 1964.

4.Іваницький А.І., Український музичний фольклор. - Вінниця, 2004.

5.Іваницький А.І., Українська народна музична творчість. – К., 1990

6.Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти. К.: Наук. думка, 1967.

7.Гусев В.В. Эстетика фольклора, - Л.: Наука, 1967.

8.Дей О.І. Поетика народної пісні. - К.: Наук. думка, 1978. '

Тема 2.4. Вірування, міфологія, демонологія українців.

Зміст теми

Визначення понять міфу, міфології, української теогонії. Характерні особливості української міфології, український Олімп. Сюжетно-тематичні особливості в українській міфології, поділ її на цикли за тематикою. Обрядовий фольклор – основа наукової реконструкції основних елементів цієї системи. Виховний потенціал української міфології.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996

2.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

3.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

4.Хоружа О.В. Типова навчальна програма з дисципліни “Народознавство та фольклор України” / О.В.Хоружа. – К.: Логос, 2008. – 29 с.

Тема 2.5. Народний календар. Календарно-обрядова фольклорна творчість.

Зміст теми

Становлення народного календаря українців як аграрного календаря. Значення народного календаря як системи енциклопедичної народної мудрості. Педагогіка народного календаря.

Календарно-побутова обрядовість: етапи формування. Обрядовий фольклор. Його мелодика, ритміка, ладова будова, багатоголосся, особливості

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Земцовский И.И. Мелодика календарних песен. - Л.: Музыка, 1975.

2.Іваницький А.І., Український музичний фольклор. - Вінниця, 2004.

3.Іваницький А.І., Українська народна музична творчість. – К., 1990

4.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

5..Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

Тема 2.6. Релігійна культура українців.

Зміст теми

Формування релігійної свідомості українців на основі індоєвропейської ведійської культури. Визначення і зміст поняття „язичництво”. Поширення християнського віровчення в Україні, його різновиди.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996

2.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

3.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994

Тема 2.7. Провідні галузі господарства українців. Житло, домашнє господарство та побут. Домашні ремесла та художні промисли.

Зміст теми

Сутність і зміст поняття „матеріальна культура”, його нерозривний зв’язок із поняттям „духовна культура”. Породження кількатисячолітньою традицією землеробства системи обрядів, пов’язаних з майбутнім урожаєм. Виховний потенціал обрядового фольклору. Основні напрямки розвитку народного декоративного мистецтва. Значення творчої індивідуальності у формуванні традицій художнього обличчя промислу при відсутності „авторського права” на стильові та сюжетно-тематичні новації. Види народних ремесел та художніх промислів. Українська хата від трипільської доби до сучасності. Сакральне значення елементів інтер’єру. Традиційна їжа українського народу, її ритуальний зміст. Роль одягу та ремесел, пов’язаних із його виготовленням, у матеріальній культурі українців. Виховний потенціал матеріальної культури українського народу.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис. Ч 1-2. – К., 1991.

2.Гнатюк В.М, Вибрані статті про народну творчість, К. Наук. думка, 1966.

3.Голець Я. Таємниці писанок. \\ Памятки України. – 1989 - № 3.

4.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996

5.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

6.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

7.Хоружа О.В. Типова навчальна програма з дисципліни “Народознавство та фольклор України” / О.В.Хоружа. – К.: Логос, 2008. – 29 с.

Тема 2.8. Сімейні відносини та родинно - обрядовий фольклор.

Зміст теми

Сімейні відносини та родинно-обрядовий фольклор. Сім’я та сімейний побут. Економічна, виховна, сексуально-емоційна, експресивно-рекреаційна функції сім’ї, функції етнічного та природного відтворення. Сімейні обряди та звичаї, їх зв’язок із біологічним циклом існування людини. Пізнавальне та естетичне значення родинно-обрядової пісенності.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис. Ч 1-2. – К., 1991.

2.Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народно-поетична творчість. - К,: Вища шк., 1983.

3.Гусев В.В. Эстетика фольклора, - Л.: Наука, 1967.

4.Дей О.І. Поетика народної пісні. - К.: Наук. думка, 1978. '

5.Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. - К.: Наук. думка, 1970.

6.Колесса Ф.М. Музикознавчі праці. -К.: Наук. думка, 1970.

Тема 2.9. Знання українського народу. Українська етнопедагогіка як основа національного виховання. Дитячий фольклор – втілення мудрості українського народу.

Зміст теми

Народні знання як сфера втілення виробничого й життєвого досвіду, а також спостереження за явищами природи. Основні галузі. Українська етнопедагогіка як цілісна система, її принципи, методи та завдання. Дитячий фольклор як сегмент народної педагогіки, що відповідає за морально-етичний розвиток особистості, його класифікація.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Гордейчук А.М. Современная украинская народная песня. M., I964.

2.Гордійчук М.М. Фольклор і фольклористика, К.: Муз. Україна,І979..

3.Золочевський В.Н. Ладо-гармонійні .основи української народної музики. -К.: Наук. думка, 1964.

4.Іваницький А.І., Український музичний фольклор. - Вінниця, 2004.

5.Іваницький А.І., Українська народна музична творчість. – К., 1990

6.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996

7.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

8.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

9.Правдюк О.А. Українська .музична фольклористика. - К.: Наук, думка, 1978.

10.Правдюк О.А. Методика записування музичного фольклору. - К.: Муз.

Україна, 1981.

11.Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К., 2003.

Всього

69

в т.ч лекцій

21

           

 

4.2. Плани семінарських, практичних, лабораторних занять

 

Зміст завдань до семінарських (практичних, лабораторних) занять

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Етногенетичні процеси в Україні: характеристика основних етапів розвитку українського народу

2

2

Національний характер українців: соціопсихічні складники.

2

3.

4.

Методика збирання музичного фольклору: техніка запису фольклорного музичного твору.

Варіативне поєднання інноваційних методів мистецького навчання із засобами української народної педагогіки як інструмент розвитку творчого мислення майбутніх учителів музики та хореографії (Тренінги креативності мислення)

2

2

 

Рекомендовані інформаційні джерела

 

1.Іваницький А.І., Український музичний фольклор. - Вінниця, 2004.

 

2.Іваницький А.І., Українська народна музична творчість. – К., 1990

 

3.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996

 

4.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

 

5.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

 

6.Правдюк О.А. Українська .музична фольклористика. - К.: Наук, думка, 1978.

 

7.Правдюк О.А. Методика записування музичного фольклору. - К.: Муз.

 

Україна, 1981.

 

8.Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К., 2003.

 

9.Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К., 1997.

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів

 

Зміст завдань до самостійної роботи студентів за формами звітності

 

Рекомендовані інформаційні джерела

 

№ з/п

Назва теми

Форма звітності

1.

Етнічні та географічні назви української землі (доба Русі-України), назви річок (самостійне опрацювання теми).

Підготовка і виконання рефератів

2.

Етнографічне районування України.

Підготовка і виконання рефератів

3.

Самостійний аналіз фольклорного твору (епос)

Письмова робота

4.

Самостійний аналіз фольклорного твору (лірика)

Письмова робота

5.

Значення символіки українського народу для патріотичного виховання особистості

Підготовка і виконання доповідей

6.

Самостійний аналіз фольклорного твору (родинна обрядовість).

Усне опитування

7.

Самостійний аналіз фольклорного твору (дитячий фольклор).

Усне опитування

8.

Вплив музичного фольклору на творчість українських композиторів.

Підготовка і виконання повідомлень

.

Всього

32

 

Рекомендовані інформаційні джерела

 

1.Іваницький А.І., Український музичний фольклор. - Вінниця, 2004.

 

2.Іваницький А.І., Українська народна музична творчість. – К., 1990

 

3.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

 

4.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

 

5.Правдюк О.А. Українська .музична фольклористика. - К.: Наук, думка, 1978.

 

6.Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К., 2003.

 

V. Контроль якості знань студентів

 

5.1. Форми і методи поточного контролю: вербальні (тематичні усні поточні опитування), емпіричні (поточне письмове тестування), теоретичні (аналіз фольклорного твору, самостійний аналіз наукової літератури).

 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю: вербальні (підсумкове усне опитування)

 

Програмні вимоги (запитання) до заліку

 

1.Що вивчає навчальна дисципліна “народознавство і музичний фольклор України”? Окреслити сутність та зміст курсу відповідно до трьох основних розділів. Визначити об’єкт, мету і завдання курсу, його пізнавальний, виховний та духовний потенціал .

 

2.Надати визначення, розкрити зміст понять “фольклор” і “музичний фольклор”. Хто і коли першим увів цей термін у наукову літературу? Розкрити значення музичного фольклору для розвитку українського народу в якості складової його духовної культури.

 

3.Чому під час вивчення музичного фольклору необхідно застосовувати комплексно-системний підхід? Що ми розуміємо під поняттям “синкретичності українського музичного фольклору”?

 

4.Розкрити значення українського музичного фольклору як носія величезної культурно-історичної інформації в розвитку українства.

 

5.Розкрити зміст понять “етнос”, “етногенез”, “автохтонізм”, “міграціонізм”. Окреслити динаміку етногенетичних процесів в Україні.

 

6.Здійснити порівняння автохтонної і міграціоністської концепцій щодо походження українців. Довести автохтонне походження українського народу.

 

7.Надати характеристику історичного періоду від епохи первісних людей до епохи Трипільської культури як епохи початку цивілізації.

 

8.Конкретизувати причини появи первісного мистецтва, його особливості, магічний зміст та образний підтекст. Розкрити характерні особливості переходу від первісного мистецтва до фольклору. Здійснити порівняння означених понять., окреслити їх спільні та відмінні риси.

 

9.Охарактеризувати основні етапи етногенетичних і етнокультурних процесів в Україні, їх характерні риси (трипільська доба, післятрипільська доба, скіфо-сарматська доба, слов’янська доба, доба Руси-України). Охарактеризувати паралельний розвиток фольклору тих часів.

 

10. Розкрити зміст і визначити поняття антропології, охарактеризувати її історичне формування в Україні як науки, перерахувати її основоположників. Яку роль відіграв Максим Рильський у її відновленні.

 

11.Конкртизувати сучасні антропологічні типи в Україні, їх особливості, характерні риси, розселення, відсоткові покажчики.

 

12.У чому полягає зміст понять “національний характер” і “ментальніст”? Розкрийте значення расових, геопсихічних, історичних, соціопсихічних, культурних чинників. У чому полягають національні відмінності українців? Визначте роль української мови в історичному, соціальному та культурному розвитку українського народу.

 

13.Назвіть етнічні складники українського характеру, їх значення для української антропології. Проаналізуйте структуру української нації, її соціопсихічні складники.

 

14.Здійсніть наукове узагальнення характерних особливостей основних соціальних типів українського суспільства, конкретизуйте їх відсоткові покажчики.

 

15.Надайте характеристику національного типу людини-українця. Окресліть риси психічного складу українського народу. Які „хвороби” національної психіки ви можете назвати?

 

16.Здійсніть класифікацію українського музичного фольклору відповідно до родів і жанрів. Які основні роди і жанри Ви знаєте? Що таке міжжанрова дифузія?

 

17.Окреслить зміст основних положень теорії фольклору. Які особливості поетики ви знаєте? Які види рим, строф Ви знаєте? Як визначити складочислову будову фольклорного твору? Наведіть приклади.

 

18.Що означають поняття “порівняння”, “синонімія”, “символіка”, “епітет”, “гіпербола”, “паралелізм”, “епічні числа” у поетиці музичного фольклору?

 

19.Як аналізується форма фольклорного твору, які частини форми Ви знаєте?

 

Надайте визначення і розкрийте їх зміст. Перерахуйте види приспівних елементів.

 

20.Окресліть зміст основних відів ритму фольклорних зразків, надайте їх визначення.

 

21.Порівняйте поняття “мелодика” і “мелодія”. У чому їх відмінність? Розкрийте зміст понять “ритмомелодика”, “мелодичний контур”, “поспівка”. Охарактеризуйте кантиленний, речитативний та моторний типи мелодики. 22.Які характерні особливості народних ладів Ви знаєте? Визначте сутність оліготоніки, ангемітоніки та гемітонік.

 

23.Визначте і надайте характеристику основних типів народного багатоголосся.

 

24. У чому полягає зміст поняття співочих стилів. Що таке територіальні, соціальні та індивідуальні стилі. Охарактеризуйте кобзарсько лірницький та пісенно-романсовий стилі, селянський одиночний спів, гуртовий спів.

 

25.Надайте загальну характеристику, конкретизуйте риси епічного стилю. Розкрийте сутність жанрів билини, історичної пісні, думи, балади, співанки-хронікки.його сутність і характерні особливості.

 

26.Надайте загальну характеристику і конкретизуйте особливості українського музичного фольклору, що відноситься до ліричного роду. Окресліть зміст основних жанрів цього роду.

 

27. Пісні та романси літературного походження як окрема галузь в українській народній ліриці. Музично-стильові ознаки романсів та пісень літературного походження. Вплив української ліричної пісні на творчість українських композиторів.

 

28.Роль українських жартівливих пісень в музично-поетичній творчості народу, їх художньо-естетична роль і виховне значення. Використання жартівливих пісень у творчості українських композиторів.

 

29.Українські танцювальні пісні як невід’ємна частина народного побуту. Коріння танцювальних пісень, генетичний зв’язок із язичницькими обрядами. 30.Здійсніть порівняння понять “танок” і “танець”. Класифікуйте українські народні танці.

 

31.Походження і розвиток народного музичного театру в Україні. Роль ряження, ігор та обрядів у зародженні народних театральних видовищ. Охарактеризуйте вертеп як вид народного театру в Україні. Якими є структура вертепних вистав, типові сюжети, традиційні дійові особи вертепу.

 

32.Охарактеризуйте український народний інструментарій, його функції в побуті як супровід до співу чи танцю. Охарактеризуйте основні групи музичних інструментів: духові, ударні, струнні. Троїста музика як найбільш поширений тип народного ансамблю.

 

33.Визначте і розкрийте основні позиції збирання музичного фольклору. Охарактеризуйте сновні вимоги до запису музичного тексту пісні.

 

34.Охарактеризуйте вірування, міфологію, демонологію прадавніх українців. Що такеУкраїнський Олімп? Які характерні особливості української міфології Ви знаєте?

 

35.В чому полягає специфіканародного календаря українців? Окресліть значення народного календаря як системи енциклопедичної народної мудрості, що має практичне значення. У чому полягає педагогічний потенціал народного календаря?

 

36.Визначте основні етапи формування календарно-побутової обрядовості. Окресліть характерні особливості трудових пісень, їх види, жанрову природа, витоки музично-поетичної мови, тематику та соціально-побутову функцію. У чому полягає організуюча роль ритму трудових пісень?

 

37.Календарно-землеробські пісні як жанр народної творчості, породжений трудовою діяльністю людей і викликаний анімістичними уявленнями давніх землеробів. Систематизуйте означені пісні відповідно до основних селянських землеробських свят і обрядів.

 

38.Охарактеризуйте мелодику, ритміку, ладову будову, багатоголосся, особливості пісень зимового календаря.

 

39.Охарактеризуйте мелодику, ритміку, ладову будову, багатоголосся, особливості веснянок, гагілок і маївок.

 

40.Охарактеризуйте мелодику, ритміку, ладову будову, багатоголосся, особливості русальних та царинних піснень.

 

41.Охарактеризуйте мелодику, ритміку, ладову будову, багатоголосся, особливості купальських та петривчаних пісень.

 

42.Охарактеризуйте мелодику, ритміку, ладову будову, багатоголосся, особливості жнивних пісень.

 

43.Як відбувалось формування релігійної свідомості українців на основі індоєвропейської ведійської культури. Визначте зміст поняття „язичництво”. Як відбувалась поступова християнізація українського народу? Які різновиди християнського віровчення в Україні існують сьогодні?

 

44.Які види символіки українського народу Ви знаєте? Охарактеризуйте розквіт прапорництва за часів козацтва. Яким є походження і в чому полягає значення синьо-жовтих барв сучасного українського прапора та значення тризуба (тридента)? Яке значення має вивчення символіки українського народу для виховання особистості?

 

45.Охарактеризуйте сутність і зміст понять „матеріальна культура” і „духовна культура” українців. Землеробство, тваринництво і бортництво як провідні галузі господарства українців, починаючи з періоду раннього неоліту.

 

46.Визначте основні напрямки розвитку народного декоративного мистецтва. Окресліть зміст понять „народні художні промисли”, „домашні ремесла” та „декоративно-ужиткове мистецтво”, їх взаємозв’язок. Що Ви знаєте про народне образотворче мистецтво та архітектуру, етапи їх розвитку, багатство архітектурних стилів?

 

47.Охарактеризуйте історичні типи і форми української сім’ї, її структуру. Охарактеризуйте сімейні обряди та звичаї, а також їх зв’язок із біологічним циклом існування людини. Окресліть зміст трьох основних циклів пологових обрядів і звичаїв. Охарактеризуйте хрестинні, заклинально-обрядові, величальні пісні.

 

48.Весільний обряд як складний комплекс музичного, поетичного і театрального мистецтва. Основні типи українських весільних пісень: святкові епізоди весільної гри та ліричні наспіви. Пізнавальне та естетичне значення весільно-обрядової пісенності, використання її у професійному музичному мистецтві.

 

49.Українська народна педагогіка як основа національного виховання. Визначення, завдання, принципи, засоби і методи української народної педагогіки. Паритет виховних ідеалів української народної педагогіки.

 

50.Дитячий фольклор як сегмент народної педагогіки, що відповідає за морально-етичний розвиток особистості, його класифікація. Значення дитячого фольклору в підготовці особистості до суспільно-корисної діяльності та у формуванні творчих здібностей. Вплив його на творчість українських композиторів.

 

51.Охарактеризуйтерегіональні особливості українського житла, змінюваність інтер’єру відповідно до днів тижня, календарних свят та подій родинного життя. Яке сакральне значення мали елементи інтер’єру в оздобленні житла українців? Подвір’я українця як комплекс житлових і господарських споруд.

 

52.Традиційна їжа українського народу, її ритуальний зміст. Роль одягу та ремесел, пов’язаних із його виготовленням, у матеріальній культурі українців.

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів

 

Розрахунок суми отриманих балів (за 100-бальною системою) визначається за формулою , де х – кількість отриманих балів за кожен з видів робіт, п – кількість видів робіт, М – кінцева сума балів.

 

Модульний контроль

 

Види робіт:

 

1.Тематичні поточні опитування (усно).

 

2.Поточне тестування (письмово).

 

3.Аналіз фольклорного твору (письмово).

 

4.Виконання повідомлень (усно).

 

5.Самостійна робота (письмово, відповідно до запланованої у навчальній програмі тематики).

 

6.Повний конспект прослуханих лекцій (письмово).

 

Залік

 

1.Врахування модульного контролю, оціненого згідно суми балів за виконання вищезазначених видів робіт.

 

2.Підсумкове опитування (усно).

 

VI. Навчально-методична карта дисципліни

 

VII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу

 

Програми

 

. 1.Васильківський М. Завдання, програма й методика курсу українознавства в плані українізації. \\ Шлях освіти. – 1926., № 10 – с. 27-50.

 

2.Державна національна програма „Освіта” (Україна 21 ст.). – К.: Райдуга, 1994.

 

3.Хоружа О.В. Типова навчальна програма з дисципліни “Народознавство та фольклор України” / О.В.Хоружа. – К.: Логос, 2008. – 29 с.

 

Основні підручники та навчальні посібники

 

1.Гордейчук А.М. Современная украинская народная песня. M., I964.

 

2.Гордійчук М.М. Фольклор і фольклористика, К.: Муз. Україна,І979..

 

3.Золочевський В.Н. Ладо-гармонійні .основи української народної музики. -К.: Наук. думка, 1964.

 

4.Іваницький А.І., Український музичний фольклор. - Вінниця, 2004.

 

5.Іваницький А.І., Українська народна музична творчість. – К., 1990

 

6.Кононенко П.П. Українознавство: Підручник - К. : Либідь, 1996

 

7.Лозко Г. Українське народознавство. – К. , 1996.

 

8.Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1994.

 

9.Правдюк О.А. Українська .музична фольклористика. - К.: Наук, думка, 1978.

 

10.Правдюк О.А. Методика записування музичного фольклору. - К.: Муз.

 

Україна, 1981.

 

11.Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К., 2003.

 

12.Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К., 1997.

 

Додаткові навчальні посібники

 

1.Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование. - М.: Сов, композитор, 1986.

 

2.Архімович Л., Каришева Т., Шеффер Т. та ін. Українська народна пісня. // Нариси з історії української музики. К.: Мистецтво, 1964.

 

3.Гнатенко П.І. Український національний характер. – К., 1997.

 

4.Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народно-поетична творчість. - К,: Вища шк., 1983.

 

5.Грица С.Й. Мелос української народної епіки. К.: Наук. думка, 1979.

 

6.Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти. К.: Наук. думка, 1967.

 

7.Гусев В.В. Эстетика фольклора, - Л.: Наука, 1967.

 

8.Дей О.І. Поетика народної пісні. - К.: Наук. думка, 1978. '

 

9.Дей О.І. Українська народна балада. - К. • Наук. думка, 1986.

 

10.Земцовский И.И. Мелодика календарних песен. - Л.: Музыка, 1975.

 

11.Кирдан Б.П. Украинские народные думы. -М.: Изд-во AH CCCP, 1962.

 

12.Кирдан Б.П. Украинский народний эпос. - М.: Наука, 1965.

 

13.Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. - К.: Наук. думка, 1970.

 

14.Колесса Ф.М. Музикознавчі праці. -К.: Наук. думка, 1970.

 

15.Правдюк О.А. Ладові основи української народної музики. - К.: Вид-во АН УРСР, 1961.

 

16.Хрестоматія української дожовтневої музики / Укл. і комент. 0.Я. Щреєр-Ткаченко. – К., 1974, 1976, 1980.

 

17.Шреєр-Ткаченко О.Я. Історія української музики. - К.: Муз. Україна., 1980.

 

Методична література

 

1.Гордійчук М. Як записувати народну музику. Порадник для збирача музичного фольклору, -К., I960.

 

2.Гуменюк А. Як записувати народну танцювальну музику. \\ Нар. творчість та етнографія. 1969. -№4.

 

3.Українознавство – наука самопізнання українського народу: матеріали 10 щорічної міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2006.

 

4.Українська народна поетична творчість: Хрестоматія: 2-ге вид., доп. - К.: Рад, шк., 1968.

 

5.Україна в контексті світової цивілізації. \ За ред. Д.О.Тхоржевського – К.: ІЗМН, 1999.

 

                                                               Допоміжна

 

.     .1.Боровський Я. Світогляд давніх киян. – К.: Наук. думка, 1992.

 

2.Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

 

3.Василенко Г.К. Велика Скіфія. – К., 1992.

 

4.Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис. Ч 1-2. – К., 1991.

 

5.Гнатюк В.М, Вибрані статті про народну творчість, К. Наук. думка, 1966.

 

6.Голець Я. Таємниці писанок. \\ Памятки України. – 1989 - № 3.

 

7.Гошовский В. У истоков народной музыки славян. М. : Сов. композитор, 1971.

 

8.Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. - К.:Муз. Україна, 1980.

 

9.Лисенко М.В. Народні музичні інструменти на Україні. - К.: Мистецтво, 1955.

 

10.Лисенко М.В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая. - К.: Муз. Україна, 1978.

 

11.Людкевич С. Передмова: Галицько-руські народні мелодії, зібрані на фонограф Й.Роздольським, списав і зредагував-Ст. Людкевич. - Львів, 1906-1907,- Ч. І, 2 // Етнографічний збірник НТШ. - Т. 21-22.

 

12.Людкевич С. Дослідження і статті. - К.: Муз. Україна, 1976.

 

13.Рильський М.Т. Статті.про літературу. - К.: Дніпро, 1980.

 

14.Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – K: Вид-во АН УРСР, 1955.

 

                        

 

VIIІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__/20__ н.р.*

 

_____________________

 

*Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні кафедри на початку навчального року