Міністерство освіти і науки України

 

Національний педагогічний університет ім.. М.П. Драгоманова

 

Кафедра теорії та історії музики

 

                                              

 

                                                                              “ЗАТВЕРДЖЕНО”

 

Декан факультетумистецтв

 

імені Анатолія Авдієвського

 

(повна назва факультету)

 

Федоришин В.І.

 

Прізвище, ініціали           (підпис)                    

 

“______”_______________20___ року

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

вибіркової навчальної дисципліни

 

Музикотерапія в освітньому просторі

 

         ___________________________________________________________

 

( назва навчальної дисципліни)

 

освітнього рівня_____ магістр ____________

 

галузі знань           ______02 Культура і мистецтво   

спеціальності           __025 Музичне мистецтво 053 Психологія__

  

 

Шифр за навчальним планом ______ВВ1.2.03_______

 

Київ 2019

 

     Робоча програма розроблена на підставі навчальної дисципліни Музикотерапія в освітньому просторі, затвердженої на засіданні Вченої Ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова від «___» «__________» 20___ р., протокол № ___.

 

  

 

Розробники програми: Строгаль Тетяна Юріївна, к.п.н., ст. викладач кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії музики

 

 

 

 

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___

 

Завідувач кафедри          _______________                         (Коробецька С.Ю.)

 

                                                                                                        

 

“_____”___________________ 20___ року


$11.      Опис дисципліни

 

Шифр дисципліни_________ВВ1.2.03_________________

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

 

Галузь знань (шифр і назва)

02 Культура і мистецтво

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, дослідницький

 

Спеціальність (код, назва)

025 Музичне мистецтво

Загальна кількість годин

90

   

Денна

Заочна

 

Освітній рівень

(бакалавр, магістр): магістр

Лекції

 

20 год

   

Семінарські (практичні) заняття:

 

Нормативна/вибіркова:

вибіркова

6 год

 

Форми поточного контролю: модульні роботи (тести), міні-тренінги, усні опитування

 

Лабораторні заняття:

 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом: другий

     

Індивідуальні заняття:

 
     

Самостійна робота

 

Семестр 3

64 год

 

Форми підсумкового контролю: залік (усний)

 

Тижневе навантаження (год):

$1-         Аудиторне: 2год

$1-         самостійна робота: 3 год

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

 

2\3

   

Мова навчання - українська

 
                     

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Музикотерапія в освітньому просторі» (МТОП) – музична терапія як галузь психотерапії, яка може застосовуватись в психолого-педагогічному просторі з педагогічною метою.

 

Міждисциплінарні зв’язки: вікова та педагогічна психологія, психотерапія засобами мистецтва, арт-терапія, педагогіка, теорія та історія музики, музична психологія, естетика.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни

 

Мета дисципліни: ознайомлення та опанування майбутнім магістрантом історії МТОП, сучасними дослідженнями в області музичної терапії в освітньому просторі, методами та формами роботи.

 

Завдання:

 

$11.     Засвоїти теоретичні знання з музикотерапії, її історії та сучасного стану.

 

$12.     Сформувати вміння здійснювати теоретичний аналіз наявних методик, категорій та положень в сучасних дослідженнях з МТОП.

 

$13.     Визначити шляхи забезпечення оптимальних умов всебічного психічного, соціально-культурного розвитку учасників навчального процесу різних вікових категорій.

 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують:

 

№ за/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати:

1)Історію та шляхи розвитку МТОП в Україні та світі.

2)Основні принципи організації процесу розвитку сприйняття музики терапевтичного спрямування (в т.ч. етнонаціональні мотиви); форми роботи, ефективні методики відомих музикотерапевтів.

Вміти:

1) Застосовувати знання з МТОП в музично-педагогічному процесі.

2)Порівнювати, критично аналізувати ефективність традиційних та інноваційних освітніх технік МТОП в освіті.

Інформаційна. Здатність студентів-магістрантів самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, співставляти її з отриманою на лекціях; спроможність перетворювати та організовувати її за допомогою реальних об’єктів (комп’ютер, телевізор, телефон тощо) та інформаційних технологій (аудіо- та відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, інтернет)

Навчально-пізнавальна.Сукупність компетентностей магістранта у сфері самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізація, здатність до креативного мислення; спроможність опановувати креативні навички продуктивної діяльності: здобуванням знань безпосередньо з реальності, володінням прийомами дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами рішення проблем. У рамках даної компетентності визначаються вимоги відповідної функціональної грамотності: уміння відрізняти факти від домислів, володіння вимірювальними навичками (досвід застосування діагностичних програм з МТОП), використання ймовірнісних, статистичних та інших методів пізнання.

2.

Знати:

1)Основні категорії МТОП, наукові дослідження в галузі МТОП.

2)Критерії та методи діагностики, що використовуються в загальноосвітній сфері з розвитку сприйняття музики терапевтичного спрямування та музичної діяльності.

Вміти:

1)Проводити діагностику розвитку музичного сприйняття та музичної діяльності, емоційної сфери особистості.

2)Моделювати музично-терапевтичний процес та розробляти індивідуальні музико-корекційні та реабілітаційні програми з урахуванням психологічних та вікових особливостей учнів.

Комунікативна. Містить знання української мови, наявність елементарних знань іноземної мови (для пошуку та поширення необхідної інформації, написання наукових статей), знання музичної мови, способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички роботи у групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі. Студент має вміти презентувати себе (написати анкету, запропонувати питальник, провести міні-тренінг, поставити запитання, вести дискусію й ін.). Володіти методами роботи з різними віковими групами, володіти стресостійкістю та навичками спілкування в різних стилях (офійційно-діловий – для адміністрації закладу, науковий, публіцистичний – для написання статей, розмовний – для спілкування з учнями тощо).

Компетентність особистісного самовдосконаленняспрямована на засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки. Студент опановує способи діяльності у власних інтересах і можливостях, що виражається в його безперервному самопізнанні, розвитку необхідних сучасній людині особистісних якостей, формуванні психологічної грамотності, культури мислення та поведінки. Студент має на собі апробувати методики, які збирається застосовувати в освітньому процесі, оцінити їх валідність та відповідність поставленій меті. Для кращого опанування матеріалу студент має систематично відвідувати конференції з психології, психотерапії, арт-терапії та музикотерапії, які проводяться в межах України та моніторити друковану продукцію з музикотерапії та суміжних галузей.

3.

Знати:

1)Особливості роботи з батьківським та педагогічним колективом.

2)Способи надання психологічної допомоги різним категоріям людей освітнього простору (учні, батьки, педагогічний колектив).

Вміти:

1)Надавати психологічну допомогу педколективу для оптимізації учбового процесу

2)Створювати сесії та консультації для батьків із застосуванням засобів МТОП.

Ціннісно-смислова компетентність. Спроможність до набуття світогляду, пов'язана з ціннісними орієнтирами студента, його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, уміти вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення. Дана компетентність забезпечує володіння навичками спілкування з різними категоріями освітнього простору та методами роботи в груповій та індивідуальній практиці.

Загальнокультурна компетентність. Здатність до набуття культурного досвіду, розвитку ерудиції; студент повинен мати широкий досвід діяльності. Так, способи застосування музики в лікувальних та освітніх цілях мають спільні та відмінні риси в різних народів, проте особливості менталітету, культури, рівень розвитку різних народів визначають і свої відмінності у поширенні та розвитку музикотерапії. Сюди ж відноситься досвід засвоєння студентом наукової картини світу, що розширюється до культурологічного й загальнолюдського розуміння світу.

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ECTS 90 годин.

 

№ з/п

Назви модулів і тем

Кількість годин (денна форма навчання)

Кількість годин (заочна форма навчання)

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

СРС

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

СРС

 

Змістовий модуль 1

Історія музичної терапії, традиційні та інноваційні техніки в галузі освіти

 

8

2

 

22

         

1

Тема 1.1 Історія становлення МТ, її предмет і завдання

 

2

   

8

         

2

Тема 1.2 Механізми впливу МТ на організм людини

 

2

   

8

         

3

Тема 1.3. Активні форми МТ

 

2

   

4

         

4

Тема 1.4. Пасивні форми МТ

 

2

   

2

         

5

Музикотерапевтичний аутотренінг

   

2

             
 

Змістовий модуль ІІ

Діагностика та корекція емоційних та поведінкових порушень в роботі музикотерапевта. МТ як допоміжний чинник у навчанні.

 

8

2

 

22

         

6

Тема 2.1 МТ-методи в роботі з дітьми різного віку

 

2

   

8

         

7

Тема 2.2. Звукові образи в МТ

 

2

   

8

         

8

Тема 2.3 Сучасні методи МТ у навчанні

 

2

   

4

         

9

Тема 2.4. МТ-потенціал української народної пісні.

 

2

   

2

         

10

Музикотерапевтична подорож всередину себе (міні-тренінг)

   

2

             
 

Змістовий модуль ІІІ

Застосування музикотерапії в роботі з різними суб’єктами освітнього процесу

 

 

4

2

 

20

         

11

Тема 3.1Методи МТ в процесі професійного становлення вчителів мистецтва

 

 

2

   

10

         

12

Тема 3.2 Перспективи розвитку МТ в Україні та світі

 

2

   

10

         

13

Зняття стресу в умовах експрес-терапії

   

2

             

Разом

 

20

6

             

 

IV. Зміст дисципліни

 

№ з/п

$13.1.Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть годин

Всього

В т.ч.лекціі

1

1.1.

Історія музичної терапії, традиційні та інноваційні техніки в галузі освіти

Історія становлення МТОП, її предмет і завдання

Зміст теми.Історичні свідчення про використання музики в лікувальних цілях. Предмет і завдання МТОП. Форми і методи МТОП . Напрямки МТОП сьогодні. Музичний терапевт – основні вимоги до особистості.

Рекомендовані інформаційні джерела

$11.      1.Клейн Л.С. Гармонии эпох: Антропология музыки. — СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2012. — 224 с.

$12.      2.Лушин П. Образовательная программа популяризации прикладных психологических технологий в Украине: «Как помогать экологично?» Точка доступу http://ecofacilitation.ucoz.com/index/kak_pomogat_ehkologichno/0-38

$13.      3.Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 176с.

2

2

1.2

Механізми впливу МТОП на організм людини

Зміст теми.. Рівні музичного сприйняття – фізичний, душевний, духовний – як відбиття універсальної триєдності світу. Основні музичні параметри та їх індивідуальне сприйняття. Механізм психологічного впливу музики. Метод СОНАТАЛ. Асиметрія півкуль головного мозку. Відмінність зорових і слухових вражень. Залежність емоцій від енергії. Біоакустичний резонанс як головний важіль МТ-впливу.

Рекомендовані інформаційні джерела

$14.      1.Заика Е. Маршетерапия против уныния -
Выстоять в беде и достичь победы! «Музыкальная психология и психотерапия» № 2 / 2007 - Режим доступу: https://health-music-psy.ru/?page=musykalnaya_psychologiya&issue=02-2007&part=contents

$15.      2.Любан Плоцца Б., Побережная Г., Белов О. Музыка и психика: Слушать душой. – К.: «АДЕФ-Украина». – 2002. – 200с.

2

2

1.3

Активні форми МТ

Зміст теми. Вокалотерапія – найдієвіший метод МТ: теоретичне обґрунтування й історичні свідчення. Основні форми вокалотерапії, їх класифікація. Ритмотерапія. Гра на музичних інструментах як активна форма МТ. Музичний діалог.

Рекомендовані інформаційні джерела

$16.      1. Любан Плоцца Б., Побережная Г., Белов О. Музыка и психика: Слушать душой. – К.: «АДЕФ-Украина». – 2002. – 200с.

$17.      2.Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 176с.

2

2

1.4

Пасивні форми МТ

Зміст теми. Слухання музики – дієвий метод релаксації Вслуховування як форма МТ. Рецептивна МТ.

Рекомендовані інформаційні джерела

$18.      1.Любан Плоцца Б., Побережная Г., Белов О. Музыка и психика: Слушать душой. – К.: «АДЕФ-Украина». – 2002. – 200с.

2. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 176с.

2

2

2

2.1

Діагностика та корекція емоційних та поведінкових порушень в роботі музикотерапевта. МТ як допоміжний чинник у навчанні.

МТ-методи в роботі з дітьми різного віку

Зміст теми. МТ в роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку: діагностика, корекція, методи збереження здоров’я. МТ-методи в роботі з дітьми підліткового віку. Використання МТ як засобу впливу на учнів юнацького віку.

Рекомендовані інформаційні джерела

$19.      1.Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: учеб. пособ. / Петрушин В.И. – М.: академический Проект: Гаудеамус, 2008. – 490с.

2

2

2.2

Звукові образи в МТ

Зміст теми «Оркестровка» душі та тіла. Візуальна образність і …. Музика та «внутрішній пейзаж. Звукоколірний синтез Скрябіна.

Рекомендовані інформаційні джерела

$110.  1.Любан Плоцца Б., Побережная Г., Белов О. Музыка и психика: Слушать душой. – К.: «АДЕФ-Украина». – 2002. – 200с.

$111.  2.Предлогов В. Перекресная нотация как элемент символики и цветозвуковой эстетики позднего Скрябина. – Режим доступа : http://www.scriabin.ru/0104.html

 

2

2

2.3

Сучасні методи МТ у навчанні

Зміст теми. Музикотерапевтичний вплив сучасної музики. Метод Сузукі. Музика та інтелект. Ефект Моцарта в освітньому процесі.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Крупник Е.П. Психологическое воздействие искусства на личность. - М., 1999.-240 с.

2.Кемпбел «Ефект Моцарта» - Минск. «Поппури», 1999

2

2

2.4

МТ-потенціал української народної пісні.

Зміст теми Колискові як фактор впливу на емоційно-поведінкові порушення учнів різного віку. Потішки, забавлянки в роботі з молодшими школярами. Історичні та козацькі пісні – як терапія для підлітків. Голосіння як спосіб зняття емоційного стресу у важких ситуаціях втрати близької людини.

Рекомендовані інформаційні джерела

$112.  1.Кондрацька Людмила Анатоліївна.
Музична антропологія: Підручник для магістрів та студ. муз.-пед. фак. / Л. А. Кондрацька . – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка, 2007 . – 190 с.

$113.  2.Науменко С.І. Психологія музичної діяльності. – Чернівці: ПП «Видавничий дім «Родовід», 2015. – 408с.

2

2

3

3.1

Застосування музикотерапії в роботі з різними суб’єктами освітнього процесу

Методи МТ в процесі професійного становлення вчителів мистецтва

Зміст темиМетодики застосування МТ в загальній освіті. МТ в професійній освіті. МТ як засіб попередження емоційного вигорання вчителя.

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Науменко С.І. Психологія музичної діяльності. – Чернівці: ПП «Видавничий дім «Родовід», 2015. – 408с

2

2

3.2

Перспективи розвитку МТ в Україні та світі

Зміст теми. Відомі теоретики і практики МТ в Україні та світі   (Карл Орф, Дон Кемпбел, Альфред Томатіс, М.Бурно, В.Петрушин, Л. Брусиловський, В.Елькін, Р. Блаво, Г.Побережна, І.Малашевська. Конференції з МТ в Україні . Навчальні МТ програми.

Рекомендовані інформаційні джерела

$114.  1.Вышегородцева С. Проблемы и перспективы музыкальной психологии и психотерапии в современном мире//Музыкальная психология и психотерапия №1/2007 июль-август с.13-14 точка доступуhttp://www.ampp.ru/files/01.Muz_Psih%281_2007%29.pdf

$115.  2.Петрушин В.И. Моделирование эмоций средствами музыки. Точка доступа: http://www.voppsy.ru/issues/1988/885/885141.htm

$116.  3.Побережная Г.И. Музыка в детской душе. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – 80с.

2

2

 

4.2. Плани семінарських занять.

 

Музикотерапевтичний аутотренінг

 

План

 

$11.       Структура проведення музикотерапевтичного тренінгу, основні завдання, мета.

 

$12.       Підготовка матеріальної бази, налаштування, підбір музичного супроводу.

 

$13.       Проведення музикотерапевтичного аутотренінгу (практичний показ)

 

$14.       Самоаналіз як засіб отримання позитивних результатів в результаті опанування методики застосування МТОП.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.       Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки /Медушевский В.В. – Москва : Музыка, 1976. – 254 с.

 

$12.       Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия / Назайкинский Е.В. – Москва : Музыка, 1972. – 383с.

 

$13.       Науменко С. І. Основи вікової музичної психологогії / Світлана Іванівна Науменко. – Київ : Український центр творчості дітей та юнацтва, 1995. – 103 с.

 

$14.       Науменко С. І. Психологія музичної діяльності / С. І. Науменко. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2015. – 408 с.

 

$15.       Панкевич Г.И. Звучащие образы: (в музыкальной выразительности) / Панкевич Г.И. –Москва : Знание, 1977. – 112 с.

 

$16.       Тютюнникова Т. Э.Видеть музыкуи танцевать стихи /Тютюнникова Т.Э. – Москва : Едиториал УРСС, 2003. – 264 с.

 

Музикотерапевтична подорож всередину себе (міні-тренінг)

 

План

 

$11.     Поняття «міні-тренінг».

 

$12.     Структура, мета, завдання міні-тренінгу.

 

$13.     «Подорож всередину себе» - алгоритм проведення.

 

$14.     Аналіз результатів.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.     Искусствотерапия / К.Мартинсоне [и др.]; пер. с латыш. А.Карповой. – Санкт-Петербург : Речь, 2014. – 352с.

 

$12.     Класична музика [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://www.ciassic-music.ru/

 

$13.     Копытин А.И. Возможности арт-терапии в работе с детьми и подростками / А.И.Копытин // Методы арт-терапевтической помощи детям иподросткам: отечественный и зарубежный опыт / под ред. А.И.Копытина. – Москва, 2012. – С.5-17.

 

$14.     Любан-Плоцца Б. О. Музыка и психика / Любан-Плоцца Б., Побережная Г., Белов О. – Киев : АДЕФ-Украина. – 2002. – 200с.

 

Зняття стресу в умовах експрес-терапії(практичне застосування методик)

 

План

 

$11.     Методики ізотерапії та кольоротерапії.

 

$12.     Методики фото- та кінотерапії.

 

$13.     Методики музичної терапії.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.     Науменко С.І. Психологія музичної діяльності / С. І. Науменко. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2015. – 408 с.

 

$12.     Петрушин В.И. Моделирование эмоций средствами музыки[Електронний ресурс] / В. И. Петрушин. – Режим доступу : http://www.voppsy.ru/issues/1988/885/885141.htm

 

$13.     Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия: теория и практика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. Петрушин. – Москва : ВЛАДОС, 2011. – 176с.

 

$14.     Побережная Г.И. Музыка в детской душе / Г. И. Побережная. – Киев : Рада, 2007. – 80 с.

 

$15.     Строгаль Т. Ю. Арт-терапевтичні методи роботи з підлітками на уроках музики / Т. Ю. Строгаль // Перспективні напрямки роботи світової науки : збірник статей учасників тридцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (19-25 січня 2015 р.) / Південноукраїнський гуманітарний альянс ГО «Громадянська дія». – Запоріжжя, 2015. – Т. 1: Науки гуманітарного циклу. – С. 33-36.

 

$16.     Тиунова Т. Использование арт-терапевтических методов в психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса / Т. Тиунова // Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам: отечественный и зарубежный опыт / под ред. А. И. Копытина. – Москва, 2012. – С. 18-40.

 

$17.     Уэлсби К. Часть целого: арт-терапия в школе / К. Уэлсби // Арт-терапия / сост. и общ. ред. А. И. Копытина. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 160-181.

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів-магістрантів

 

1. Поширення інформації та залучення студентів до конференцій з психології, арт-терапії (фестиваль МАК, АРТ-практик тощо)

 

2. Конспектування першоджерел на запропоновані теми

 

3. Слухання вебінарів на тему «Використання музичної терапії в роботі психолога» (О.Перепелиця) в онлайн-форматі, каналу U-TUBE (О.Тараріна, Н.Вернікова та ін.)

 

Рекомендовані інформаційні джерела до самостійної роботи:

 

$11.      Вернікова Н. МАК – 3 прості техніки Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=3bRNbmWSZT4

 

$12.      Перепелиця О. Вебінар «Музикотерапія». Режим доступу до 1 чатсини: https://www.youtube.com/watch?v=LZxeeT4p9TM Режим доступу до 2 частини https://www.youtube.com/watch?v=r2HlUOa-3w4

 

$13.      Тараріна О. Техніка «Музичні діалоги» Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=aP9IWmdBqs8

 

V. Контроль якості знань студентів

 

5.1. Форми і методи поточного контролю: презентації власних робіт (впровадження запропонованих методик, їх практичне застосування), доповіді, дебати, міні-тренінги, модульні та контрольні роботи.

 

Тестові завдання до модулю.

 

$11.  Як Ви розумієте поняття «музикотерапія»?

 

А) це процес міжособистісного спілкування, у якому кваліфікований музикотерапевт застосовує музику та всі сторони її впливу – фізичну, емоційну, інтелектуальну, соціальну, естетичну і духовну – з метою покращення чи збереження здоров’я клієнта.

 

Б) це метод, що використовує музику в якості засобу корекції емоційних відхилень, страхів, рухових і мовних розладів, відхилень у поведінці, при комунікативних труднощах, а також для лікування різних соматичних і психосоматичних захворювань.

 

В) практика використання звуків, мелодій для відновлення рівноваги емоційного і покращення фізичного стану людини.

 

Г) всі варіанти вірні

 

Д) жоден не підходить. Мій варіант___________________________

 

2. Одним із завдань МТ в освітній сфері є:

 

А) віднайти ефективні методики, які можна застосовувати в роботі з учнями в рамках освітнього процесу

 

Б) Стимулювати процес формування вмінь здійснювати теоретичний аналіз наявних методик, категорій та положень в сучасних дослідженнях з МТ.

 

В) Лікувати психоемоційні порушення в учнів та учителів.

 

Г)Створювати тренінгові програми з музикотерапії на основі набутих знань.

 

Д) Жоден варіант не підходить. Мій варіант.______________________________________________

 

3. Хто автор цитати: «особливо дієвим є ефект плацебо при зверненні до національної музики у відповідному національному середовищі. А також в ситуації тотожної вікової та стилістичної орієнтації (наприклад, використання попси, року або джазу)»

 

А) В.Петрушин

 

Б)Г.Побережна

 

В) А.Юсфін

 

Г)А.Болгарський

 

Д) Л.Юнак

 

4. Найбільш дієвою формою музикотерапії вважають:

 

А) танець

 

Б) імпровізацію

 

В) спів

 

Г) поєднання перших трьох варіантів

 

Д) слухання музики

 

5. Шведська модель МТ передбачає:

 

А) індивідуальний підбір музики для кожної людини

 

Б) створення МТ програм за віковим цензом

 

В) активне музикування в групі

 

Г) робота в групах зі схожими запитами

 

Д) Мій варіант_____________________________________-

 

6. «Прояв кольорового психологічного рівня, пов’язаного з кольором, який заперечується, сприймається негативно». Це:

 

А) катарсис

 

Б) кесон

 

В) інсайт

 

Г) гіпноз

 

Д) НЛП

 

7. Парадокс ефекту Чюрльоніса:

 

А) у випадку вибору темних кольорів мінорні образи музики та живопису сприймаються як бажані та радісні

 

Б) у випадку вибору темних кольорів мінорні образи музики та живопису сприймаються негативно і викликають депресію

 

В)емоційний стан людини діаметрально протилежний обраному кольору під час слухання музики

 

Г) музичний твір завжди викликає у різних слухачів схожі кольорові асоціації, все залежить від тональності

 

Д) у випадку вибору мажорної музики настрій слухача покращується.

 

8. Які твори мистецтва рекомендує В. Елькін під час сеансу музикотерапії для роботи з почуттям страху?

 

А) картини М. Врубеля та А. Рубльова, музику Скрябіна та Чайковського

 

Б) картини К.Білокур та Малєвіча, музику Моцарта та Гайдна

 

В) картини Мунка та Мане, музику Вагнера та Ліста

 

Г) картини Ель Греко та Мікеланджело, музику Шопена та Боельмана

 

9. Основний сенс поняття «резонанс»:

 

А) підсилення звучання, зміни тембру, збільшення тривалості звучання

 

Б) акустичне явище, коли внаслідок впливу коливань вібратора в іншому тілі (резонаторі) виникають аналогічні за частотою то близькі за амплітудою коливання

 

В) специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи,для яких спостерігається певна повторюваність в часі.

 

Г) фізичний термін, що означає кількість коливань за одиницю часу

 

Д) Ваш варіант.

 

10.Перший секрет зцілення звуком(за Д.Голдманом)

 

А)Єднання з космосом

 

Б)Все є вібрація

 

В) Досягнення катарсису

 

Г) Без теорії немає практики

 

Д) Ваш варіант

 

11. Що лежить в основі методики Сонатал?

 

А) спів мами пісень у відповідному ритмі

 

Б) вібромасаж

 

В) танцювальні вправи

 

Г) поєднання всіх попередніх видів діяльності

 

Д) Ваш варіант

 

12. «Метод профілактики, лікування та реабілітації бронхолегеневих захворювань, охорони та постановки голосу» - це:

 

А) хромотерапія

 

Б) вокалотерапія

 

В) ритмотерапія

 

Г) легенева терапія

 

Д) ваш варіант

 

13. Наукова дисципліна, що вивчає особливості і закономірності процесу сприйняття звуків,їхнього впливу (позитивного / негативного) на людину – її свідомість, організм.

 

А) Психолінгвістика

 

Б) Звукотерапія

 

В) Психоакустика

 

Г) Лінгводидактика

 

Д) Музична терапія

 

14.Яким документом керується музичний терапевт в Україні:

 

А) Кодексом музичного терапевта

 

Б) Кодексом музиканта

 

В) Кримінальним кодексом

 

Г) Кодексом психолога

 

Д) Етичним кодексом психолога

 

15.Які мзикотерапевтичні методи можна використовувати в роботі з молодшими школярами?

 

А) активне музикування, корекційна ритміка, психогімнастика

 

Б) ітегративна МТ, ТРТ, музична імпровізація

 

В) активні та пасивні форми МТ

 

Г) всі переаховані методи у пункті А та Б

 

Д) Ваш варіант

 

16.Позитивний вплив музики одного з Віденських класиків на інтелект, здоров’я та емоційну сферу досліджував:

 

А) В.Петрушин

 

Б) А.Томатіс

 

В) С.Шушарджан

 

Г) С.Науменко

 

Д) М.Дмитренко

 

17.В якій країні було започатковано метод Сузукі?

 

А) Китай

 

Б) Японія

 

В)Америка

 

Г) Австралія

 

Д) Північна Корея

 

18.Зчогорозпочиається робота в танцювально-руховій терапії?

 

А) положення тіла в просторі

 

Б) ритмічний танець

 

В) танцювальна імпровізація

 

Г) усвідомлення кордонів власного тіла

 

Д) колективний танець

 

19.Назвіть представників ТРТ в Україні.

 

А) В.Петрушин, Г.Побережна, І.Малашевська

 

Б)Л.Мова, В.Костевич, С.Ліпінська

 

В) О.Тараріна, Т.Єрко, І.Івженко

 

Г) Дж.Кемерон,Н.Роджерс, Н.Трофіменко

 

20.Де проводиться конференція з МТ в Києві:

 

А) при НПУ ім.М.П.Драгоманова (факультет мистецтв)

 

Б) при Національній музичній академії України ім. П.Чайковського

 

В) при університеті імені Бориса Грінченка

 

Г) при Київському Інституті музики імені Р.Глієра

 

Для отримання цифрового значення правильності написання тестового завдання застосовано ключ (кожне правильно виконане завдання оцінюється у 5 балів. Максимальна кількість балів - 100).

 

Ключ:

 

1 – А

 

2 – Г

 

3 –В

 

4 – Б

 

5 – А

 

6 – Б

 

7 – В

 

8 – Г

 

9 – Б

 

10 – В

 

11 – Д

 

12 – Б

 

13 – В

 

14 – Д

 

15 – Б

 

16 – Б

 

17 – Б

 

18 – А

 

19 – Б

 

20 - А

 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю: залік

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів

 

Низький рівень: студент задовільно володіє основною термінологією з дисципліни, систематично відвідує заняття, може назвати декілька основних форм і методів роботи, які використовує музикотерапевт в освітньому просторі сьогодні (за кордоном, та в Україні). Розуміє стан розробленості даної дисципліни та ступінь її впровадження в освітній процес.

 

Достатній рівень: студент добре володіє теоретичним матеріалом, зрідка виявляє бажання та самостійно досліджує нові публікації та книги з запропонованої тематики, активно використовує методики, які розбираються на лекціях, шукає самостійно додатковий матеріал з курсу.

 

Високий рівень: студент відмінно орієнтується в теоретичному матеріалі, підкріплюючи щоразу його практичними прикладами (методиками), активно використовує запропоновані методики (на студентах, учнях або інше), підбирає власні методики з музикотерапії (для роботи з різними суб’єктами освітнього процесу), систематично відвідує лекції та практичні заняття, цікавиться станом розробленості даної дисципліни в світі та в Україні, бере активну участь в конференціях, майстер-класах, слухає вебінари та аудіо книги з запропонованої теми. Самостійно розробляє невеликі вправи або адаптує вже відомі до роботи з різними суб’єктами освітнього процесу, проводить паралелі та залучає до роботи методики з інших напрямів арт-терапії.

 

VI. Навчально-методична карта дисципліни

 

VII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу

 

Основні джерела:

 

1.Антонова-Турченко О.Г., Дробот Л.С. Музична психотерапія. Посібник-хрестоматія. — К., 1997.

 

2.Брусиловский Л.С. Музыкотерапия. Руководство по психотерапии. — М., 1985.

 

3.Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997.

 

4.Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. — М., 1999.

 

5.Багрунов В. Азбука владения голосом. — СПб., 2010.

 

6.Безклинська О.З та ін. «Музикотерапія» для загальноосвітніх навчальних закладів (курс за вибором): навчальна програма / О.З.Безклинська, Г.К.Бондаренко, Г.З.Мороз [та ін.] – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 27с.

 

7.Блаво Рушель Новый путь к самоисцелению. – Новосибирск,2002

 

8. Введение в музыкотерапию / под ред. Г.-Г. Декер-Фойгт. – Спб.: Питер, 2003

 

9.Кэмпбелл, Дон. Эффект Моцарта. — М., 1999.

 

10.Клейн Л.С. Гармонии епох. Антропология музыки. – Евразия, 2012г.

 

11.Клюев А.С. Музыкотерапия: эстетическая миссия - Музыктерапия в музыкальном образовании: Материалы Первой Международной научно-практической конференции 5 мая 2008 г., Санкт-Петербург / науч.ред. и сост. проф. А.С.Клюев. Спб., Астерион, 2008. – 168с. – С.160-165

 

12.Любан-Плоцца Б., Побережная Г., Белов О. Музыка и психика: Слушать душой. – К.: «АДЕФ-Украина». – 2002. – 200с

 

13.Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика. — М., 1999.

 

14.Побережна Г.І., Щериця Т.В. Загальна теорія музики. — К., 2004. — С. 9-52

 

15. Побережная Г.И. Ребенок третьего тысячелетия – дома и в школе: общеобразовательной и музыкальной. Книга для родителей и учителей. – К.: ДИА, 2012. – 192с

 

16. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов.- 2-е изд. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. – 400с. – (Gaudeamus)

 

Допоміжна

 

$11.     Блаво Рушель Новый путь к самоисцелению. – Новосибирск,2002

 

$12.     Блох О. Музыкально-терапевтическое воздействие – свет жизни //Музыка и время. – 2007. - №12. – С.29-31.

 

$13.     Введение в музыкотерапию / под ред. Г.-Г. Декер-Фойгт. – Спб.: Питер, 2003

 

$14.     Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. – М., 1993

 

$15.     Геник С. Музична терапія // в кн. Геник С. Людина.Сім’я.Україна. – І. –Франківськ:2000.

 

$16.     Дединская Е.Музыкальная терапия в клинической практике // Музыкальная психология и психотерапия. – 2008. - №2. – С.112-118.

 

$17.     Жарінова О. Що таке музикотерапія? // Медицина світу.- 1997.- №9.

 

$18.     Калошин В. Ф. Колір та музика як засоби психічної саморегуляції // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. - №5. – С.69-76.

 

$19.     Калошин В.Ф. Музика і наше здоров’я: [теоапевтичний ефект музичного мистецтва]// Мистецтво в школі (Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура). – 2010. - №4. – С.6-11. – З рекомендаціями конкретних музичних творів для арт-терапевтичних програм.

 

$110.                        Клейн Л.С. Гармонии епох. Антропология музиыки. – Евразия, 2012г.

 

$111.                        Малашевська І.А. Музичне навчання дошкільників і молодших школярів на основі оздоровчо-розвивального підходу : монографія. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : ФОП Домбровська Я.М., 2016. 210 с.

 

$112.                        Малашевська І.А. Музична терапія як здоров’язберігаюча технологія освітнього процесу. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2008. Вип. 15. С. 27-29.

 

$113.                        Малашевська І.А. Впровадження методів музикотерапії у навчально-виховний процес дітей дошкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Випуск №3. Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. С. 356-354.

 

$114.                        Малашевська І. Психокорегуючий вплив музикотерапії на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у процесі їх навчально-музичної діяльності.

 

$115.                        Малашевська І.А. Сучасна система музичної освіти дошкільників: аналіз теорії та практики. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 32. С. 112-121.

 

$116.                        Малашевська І.А. Феномен музикотерапії та досвід її застосування у сфері музичної педагогіки. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць. Вип. 18 (23). К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. С. 53-57.

 

$117.                        Овсянкина Г.П. Музыкальная психология.

 

$118.                        Панатоиди Э.Г. Эмоции и музыка : новые подходы к старой проблеме // Вопросы психологии. – 2008. - №3. – С. 110-118.

 

$119.                        Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов.- 2-е изд. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. – 400с. – (Gaudeamus)

 

$120.                        Петрушин В.И. Моделирование эмоций средствами музыки. Точка доступа: http://www.voppsy.ru/issues/1988/885/885141.htm

 

$121.                        Петрушин В.И. О принципе моделирования эмоций в музыке // Музыкальная психология и психотерапия. – 2008. - №1. – С.40-55.

 

$122.                        Побережая Г.И. Музыка в детской душе. Книга для родителей.- К., 2007 – 78с.

 

$123.                        Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / сост-ред. А.Е.Тарас. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 720с. – (Библиотека практической психологии).

 

$124.                        Рапацкая Л., Тишина Е. Технологии музыкальной терапии в контексте психолого-педагогической коррекционной пректики //Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова, 2011, том 17. Серия Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – С.36-40.

 

$125.                        Ракитянский В.Н. Энциклопедический словарь музыкальных терминов (англо-руский, русско-английский). – Кривой Рог: СПД Маринченко С.В., Мачулин Х., 2014 – 758с.

 

$126.                        Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования

 

$127.                        Штефан Л. Застосування вокалотерапії в освітньому процесі педагогічного вузу // Молодь і ринок №7-8 (66-67), 2010 – с. 16-18.

 

$128.                        Элькин В. Чудо музыки. Музыкотерапия: заметки практикующего музыкального психотерапевта // Музыкальная психология и психотерапия. – 2008. - №2. – С.118-131; №3. – С.115-123.

 

$129.                        Юсфин А.Г. Время и пространство музыкотерапии. Заметки. - Музыктерапия в музыкальном образовании: Материалы Первой Международной научно-практической конференции 5 мая 2008 г., Санкт-Петербург / науч.ред. и сост. проф. А.С.Клюев. Спб., Астерион, 2008. – 168с. – С.15-22

 

$130.                        Яновская Н.Н. Гармоничная нация: Популярно о наболевшем: Стресс. Эмоциональное выгорание. Невроз, депрессия, психосоматические расстройства у детей и подростков: кн.1 / Яновская Н.Н. – К.: ЧП «Яновская Н.», 2010. – 160с.

 

$131.                        Янчишин В.Н. Інтуїційне музиціювання – цікавий напрям арттерапії // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. - №12. – С.6-12.

 

VIII. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__/20__н.р.