МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

 

Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

на засіданні Вченої ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

 

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

“______”___________________2019 р.

 

Протокол № _______________

 

Декан факультету

 

проф. Федоришин В.І.

 

                          Робоча програма

 

навчальної дисципліни (за вибором ВЗО)

 

Історія джазового мистецтва

 

(назва навчальної дисципліни)

 

освітнього ступеня              бакалавр

 

(бакалавр/магістр

 

галузь знань                          01 Освіта/Педагогіка

 

(шифр і назва галузі знань)

 

спеціальності                        014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво; Художня культура і мистецтво; Хореографія

 

(код і назва спеціальності)

 

Шифр за навчальним планом__ ВВ 2.2.2______

 

Київ 2019 рік


Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «_____» __________20___ року, протокол № ___.

 

Розробники програми : Кульбовський П. М. - ст. викладач кафедри теорії та історії музики                   .                               факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського      

 

                                             НПУ імені М. П. Драгоманова

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії музики

 

                   «___»________20___ року, протокол №__

 

Завідувач кафедри_________________   проф. Коробецька С. Ю.

 

1 Навчальна програма рецензується двома провідними фахівцями даної предметної галузі : І рецензент – має бути співробітником університету, ІІ – співробітником іншої установи (навчального закладу).

 

$11.     Опис дисципліни

 

                                                 Шифр дисципліни ВВ 2.2.2

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

 

Галузь знань -

01 Освіта/педагогіка

Кількість кредитів - 3

Методи навчання

пояснювально-ілюстративний,

дослідницько-аналітичний

Лабораторні роботи

Самостійна робота студента (СРС)

 

Спеціальність

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Загальна кількість

годин - 90

 

Денна

Тижнів - 15

 

Освітній ступінь-

бакалавр

Вибіркова

 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

3

Лекції

10

лабораторні:

23

Форми поточного контролю

Модульний контроль

 

Семестр

VI

Самостійна робота:

57

 

Тижневе навантаження (год):

аудиторне: 2

самостійна робота:3,8

   

Форма підсумкового контролю

Залік 3 год

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

2 / 3.8

 

Мова навчання – українська

 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни - є оволодіння знаннями, загальними, фаховими та спеціальними компетентностями з теоретичних і практичних досягнень музичних діячів джазового напрямку та мистецтво джазу як соціокультурне явище ХХ століття. Основу курсу складають узагальнення, навички та знання набуті студентами в процесі освоєння теоретичного циклу та прогресивний практичний досвід у сфері викладання музично-теоретичних і музично-історичних дисциплін.

 

Міждисциплінарні зв’язки з історія світової культури, історія музичної культури, акустика. гармонія. Сольфеджіо, гра на музичному інструменті. вітчизняна та всесвітня історія музики.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета: Оволодіння навиками фрагментарного та цілісного слухового аналізу музичного твору джазового стилю. Збагачення музичного та загальнокультурного рівенястудентів, розвиток художнього смаку та здібностей, вміння сприймати музику та досконало розбиратися у формі та стилістиці музичних творів джазового стилю.

 

Завдання:

 

1. Вивчення специфічних рис джазової музики та методів її аналізу.

 

2. Вивчення елементів музичної мови, їх виражальних можливостей.

 

3. Прищепити студентам навички в визначенні тематизму і засобів його розвитку, дати основу для класифікації творів за формою та жанрами.

 

4. Виховання музичного смаку, активної позиції в оцінці явищ мистецтва.

 

ІІ. Основні результати навчання і компетентності

 

№ з/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати

$1·         специфічні особливості образно-мовної системи джазового мистецтва та систему виразових засобів;

$1·         принципи тематичного розвитку та формотворення тональної музики;

$1·         систему та історичну еволюцію типових джазових форм різних жанрів, стилів;

$1·         методику аналізу різних стилів і жанрів.

Вміти

$1·         грамотно розуміти та оцінювати музичний твір;

$1·         розвивати почуття художньої форми, логіки музичної композиції;

$1·         визначати композиційні закономірності твору, його типові та індивідуальні особливості;

$1·         володіти видами аналізу: інтонаційним, цілісним, художньо- педагогічним, порівняльним тощо;

$1·         спрямовувати музично-теоретичні знання на професію майбутнього вчителя.

Володіння навиком слухового аналізу музичного твору інструментального, вокального або оркестрового жанру

володіння навиками слухового сприйняття та асоціативного мислення

Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; музично-інформаційну і технологічну здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, репертуарних збірках, навчально-методичних посібниках;

- здатність аналізу окремих елементів музичної мови у тісному зв’язку зі змістом твору;

- здатність самостійно оцінити художню значимість окремих творів;

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 3 кредити ECTС - 90 годин, 15 тижнів

 

№ з/п

Назви модулів і тем

К-сть годин       Денна

Лекції

Лабор

СРС

всього

Змістовий модуль 1.

Витоки джазу. Ранні джазові стилі.

1.1

Тема 1 Витоки. Африканське коріння

2

 

3

5

1.2

Тема 2. Блюз

 

2

4

6

1.3

Тема 3. Ск. Джоплін . регтайм

 

2

4

6

1.4

Тема 4. Зародження класичного джазу

2

 

3

6

1.5

Тема 5. Новоорлеансткий класичний стиль

 

2

4

6

1.6

Тема 6. Чікагський класичний стиль

 

2

4

6

1.7

Тема 7. Дж. Р. Мортон, Б. Сміт

2

 

4

6

1.8

Тема 8. Білі у джазі.

 

3

4

7

                                  

6

11

30

47

                                                             Усього годин

47

Змістовий модуль 2.

Свінг. Бі-боп. Сучасні джазові стилі. Джаз в Україні.

2.1

Тема 9. Д. Армстронг, Б. Бейдербек

2

 

4

6

2.2

Тема 10. Свінг. Д. Еллінгтон. Е. Фітцджеральд

 

3

4

7

2.3

Тема 11. Становлення біг-бендів Хендерсон. Страйд-піано.

 

3

3

6

2.4

Тема 12. Джазовий саксофон. К.Хокінс, Л.Янг,

Ч. Паркер

2

 

4

6

2.5

Тема 13. Бі-боп, Хард-боп. Д. Гілеспі

 

2

4

6

2.6

Тема 14. Європейський кул-джаз. О.Коулмен

 

3

4

7

2.7

Тема 15. Джаз в Україні та СРСР

 

2

4

6

   

10

23

57

90

                                                                Усього годин                                                

90

 

ІV. Зміст дисципліни

 

№ п/п

Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть годин

Денна

Лекції

Лабор.

СРС

Модуль 1

Витоки джазу. Ранні джазові стилі.

1.1

Тема 1. Витоки. Африканське коріння. Загальна історія джазових стилів. Основні принципи функціонування джазової музики.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу. с.9-35
 2. Конен В. Рождение джаза. с. 7-28

Література додаткова:

$11.      Мысовский В. Джаз. краткий очерк

2

 

3

1.2

Тема 2.Блюз. Передумови та передісторія виникнення блюзу. Респонсорний принцип побудови. Спірічуел. Блюзові тони. Блюзовий квадрат.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу. с.35-41
 2. Конен В. Рождение джаза. с. 5-46

Література додаткова:

$11.     Конен В. Легенда и правда о джазе.

$12.      Jones, LeRoi.Blues people : Negro music in white America.

 

2

4

1.3

Тема 3.Ск. Джоплін. Регтайм. Перехресна ритміка. Фортепіанні джазові стилі.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу. с.41-50
 2. Конен В. Рождение джаза, с. 134-158

Література додаткова:

$11.      Oliver P. Blues fell this morning. — London, 1960.

 

2

3

1.4

Тема 4. . Зародження класичного джазу. Бенні Моутен.

Приклади для аналізу -

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу с. 51-61
 2. Конен В. Рождение джаза с. 134 - 158

Література додаткова:

$11.        Олендарьов В. Про логіку інтонаційного процесу в джазі

2

 

3

1.5

Тема 5. Новоорлеансткий класичний стиль. Кінг Олівер. Креольська субкультура. Нік Ларокка.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу с. 62-70
 2. Конен В. Рождение джаза.

Література додаткова:

$11.      Переверзев, Л. Б. «Приношение Эллингтону» и другие тексты о джазе 

 

2

4

1.6

Тема 6. Чікагський класичний стиль. Фонограф. Пол Уайтмен.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу. с. 66-81
 2. Конен В. Рождение джаза

Література додаткова:

$11.      Полянський В. Стилістика раннього джазу

 

2

4

1.7

Тема 7. Дж. Р. Мортон, Б. Сміт – легенда класичного блюзу.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу с. 81- 101
 2. Конен В. Рождение джаза

Література додаткова:

$11.      Полянський Т. Традиційний джаз

2

 

4

1.8

Тема 8. Білі у джазі. «Original Memphis Five». Б. Гудмен.

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу с. 101-114
 2. Конен В. Рождение джаза

Література додаткова:

$11.      Симоненко С. Лексикон джаза

 

3

4

 

                                                                   Всього год мод 1

6

11

30

 

                                               Всього годин модуль 1                      

           47

 

№ п/п

Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть годин

Лекції

Лабор

СРС

Модуль 2

Свінг. Бі-боп. Сучасні джазові стилі. Джаз в Україні.

 

2.1

Тема 1. Л. Армстронг, Б. Бейдербек

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу с. 115-140
 2. Конен В. Рождение джаза. с.

Література додаткова:

$11.      Конен В. Пути американской музики.

2

 

4

2.2

Тема 2.Свінг. Д. Еллінгтон. Е. Фітцджеральд

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу с. 141-156, 188-202
 2. Верменич, Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера

Література додаткова:

$11.      Леонард, Г. Джаз .

 

2

4

2.3

Тема 3. Становлення біг-бендів Хендерсон. Страйд-піано

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу. с. 131-141, 277-294,
 2. Верменич, Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера

Література додаткова:

$11.      Hodeir, André. Jazz, its evolution and essence.

 

3

3

2.4

Тема 4. Джазовий саксофон. Хокінс, Янг, Ч. Паркер

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу.с. 174-188, 267-277
 2. Верменич, Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера

Література додаткова:

$11.      Переверзев, Л. Б. «Приношение Эллингтону» и другие тексты о джазе.

2

 

4

2.5

Тема 5. Бі-боп, Хард-боп

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу. с. 250-276
 2. Верменич, Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера

Література додаткова:

$11.         Переверзев, Л. Б. «Приношение Эллингтону» и другие тексты о джазе 

 

2

4

2.6

Тема 6. Європейський джаз. Кул-джаз. О.Коулмен

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

 1. Коллієр Д.Л. Становлення джазу. с. 237-250, 295 - 304
 2. Верменич, Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера

Література додаткова:

$11.      Переверзев, Л. Б. «Приношение Эллингтону» и другие тексты о джазе 

 

3

4

2.7

Тема 7. Джаз в Україні та СРСР

Рекомендовані інформаційні джерела:

Література основна:

$11.      Безпала С. Сучасний рівень осмислення українського джазу.

$12.      Кизлова О. Как живется джазу в Украине

Література додаткова:

$11.      Советский джаз. Проблемы. события. Мастера: сб. статей

$12.      Железный А. Как Леонид Утесов создал оркестр Теа-джаз

 

 

2

4

 

                                                 Всього годин модуль 2 -   53 год.

4

12

27

 

                                                           Всього годин Модуль 1, 2

             90

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів

 

Модуль1

 

Тема 1.1. Теоретичні завдання.Значення поняття граунд-біт для джазової музичної мови.

 

Тема 1.2. Теоретичні завдання. Визначення поняття поліритмія.

 

Тема 1.3. Теоретичні завдання. Регтайм і сучасна фортепіанна техніка.

 

Тема 1.4. Теоретичні завдання. Історичн основи креольської суб-культури.

 

Тема 1.5. Теоретичні завдання. Сідней Беше – геніальний кларнетист.

 

Тема 1.6. Теоретичні завдання. «Креол Джезз Банд» і негритянська традиція .

 

Тема 1.7. Теоретичні завдання. Джонні Доддс і Джиммі Нун.

 

Тема 1.8. Теоретичні завдання. Поняття свінгу та його різновиди.

 

Форми звітності: надати конспект з означеної теми.

 

1. Надати письмові нотатки отриманих відомостей.

 

2. Виконати письмовий аналіз.

 

3. Зробити презентацію.

 

 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

Верменич, Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера. — СПб : Лань, Планета музыки, 2007. 

 

Модуль 2

 

Тема 2.1. Теоретичні завдання. Скласти дискографію Л. Армстронга.

 

Тема 2.2. Теоретичні завдання. Описати техніку страйд.

 

Тема 2.3. Практичні завдання.Куінсі Джонс – музичний феномен.

 

Тема 2.4. Теоретичні завдання. Видатні джазові трубачі.

 

Тема 2.5. Теоретичні завдання.Гармонічні особливості стилю бі-боп

 

Тема 2.6. Теоретичні завдання. Скласти перелік відомих колективів стилю джаз-рок.

 

Тема 2.7. Теоретичні завдання.Скласти дискографію джазових записів радянського періоду.

 

Форми звітності: надати конспект з означеної теми.

 

1. Надати письмові нотатки отриманих відомостей.

 

2. Виконати письмовий аналіз.

 

3. Зробити презентацію.

 

 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

Верменич, Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера. — СПб : Лань, Планета музыки, 2007. 

 

V. Контроль якості знань студентів

 

5.1. Форми і методи поточного контролю – модульний контроль.

 

Практична спрямованість дисципліни зумовлює використання різноманітних засобів контролю, а саме: доповіді, виступи на лабораторних заняттях, перевірку завдань для самостійної та практичної роботи, підбір та демонстрацію студентами музичних прикладів, виконання ними різних за призначенням, формою, методикою аналізів як усних, так і письмових.

 

Поточний контроль: здійснюється кожний тиждень під час аудиторного практичного заняття шляхом надання студентами відповідей (письмових і усних) на питання щодо змісту лекційного матеріалу;

 

Контроль за самостійною роботою – здійснюється протягом навчання, полягає у перевірці: письмового виконання наданих завдань; усних відповідей на поставлені питання та щодо опрацювання змісту рекомендованих джерел.

 

            5.2. Форми і методи підсумкового контролю – залік.

 

Підсумковий контроль: здійснюється в кінці вивчення кожного модуля (модульний контроль) – з метою перевірки стану опанування матеріалу; полягає у виявленні набутих компетентностей майбутнього фахівця; з’ясуванні психологічної та технічної готовності до екзаменаційних випробувань, складанні і захисті письмових проектів. По завершенню курсу студенти складають залік.

 

Питання до заліку:

 

$11. Соціальні умови виникнення джазу.

 

$12. Негритянська субкультура та її вплив на формування джазу.

 

$13. Блюз класичний.

 

$14. Блюз сучасний.

 

$15. Новоорлеанський стиль.

 

$16. Чікагський стиль.

 

$17. Дж.Р. Мортон.

 

$18. Б. Смітт.

 

$19. Б. Гудмен.

 

$110    Л. Армстронг.

 

$111    . Б. Бейдербек.

 

$112    . Свінгові біг-бенди.

 

$113    . Д. Еллінгтон.

 

$114    . Е . Фітцдеральд.

 

$115    . Джазова саксофонові школа.

 

$116    . Бі-боп, хард- боп.

 

$117    . Європейські джазові стилі.

 

$118    . Сучасні джазові стилі типу модерн.

 

$119    . Джаз в СРСР.

 

$120    . Джаз в Україні.

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів

 

Оцінювання знань та компетентностей студентів відбувається за шкалою ECTS (100-бальною) та її узгодженими величинами з національною шкалою оцінювання. Для визначення якості досягнень студентів застосовуються відповідні характеристики, що визначені в межах оцінної системи на факультеті мистецтв (100-90 балів – відмінно, А; 89-80 б. – дуже добре, В; 79-70 б. – добре, С; 69-65 б.– задовільно, D; 64-60 б. – достатньо, E); не зараховано з можливістю повторного складання – FX; не зараховано з обовʼязковим повторним вивченням дисципліни – F.

 

VI. Навчально-методична карта дисципліни

 

Кредитів – 3, годин - денна форма. 90, леційних – 10; лабораторних – 23 , СРС - 57

 

Тиждень

дата

модулі

Лекції

Лабораторні

Теоретчний розділ

Теми лекційних та лабораторних занять

СРС

Види

контролю

1.

10.2

Модуль1

1

 

Ранні джазові стилі.

Тема 1 .

Т 1.1

Модуль 1 27.3.2020

2.

12.2

 

1

Тема 2.

Т 1.2

3.

19.2

 

2

Тема 3.

Т 1.3

4.

27.2

2

 

Тема 4.

Т 1.4

5.

6.3

 

3

Тема 5.

Т 1.5

6.

13.3

 

4

Тема 6.

Т 1.6

7.

20.3

3

 

Тема 7.

Т 1.7

8.

27.3

 

5

Тема 8

Т 1.8

9.

5.4

Модуль 2

4

 

Сучасні джазові стилі. Джаз в Україні.

Тема 9.  

Т 2.1

Модуль 2 – 16.5

Залік – 23.5.2020

10.

12.4

 

6

Тема 10.

Т 2.2

11.

19.4

 

7

Тема 11.

Т 2.3

12.

26.4

5

 

Тема 12.

Т 2.4

13

2.5

 

8

Тема 13.

Т 2.5

14.

9.5

 

9

Тема 14.

Т 2.6

15.

16.5

 

10

Тема 15.

Т 2.7

 

 

 

Методичне забезпечення

 

Навчально-методичний комплекс дисципліни: типова навчальна програма, методичні розробки з тем курсу, наочні матеріали (таблиці, схеми, музичні приклади), аудіоматеріали, нотна література, завдання на самостійну роботу, підручники та навчальні посібники, музикознавча література.

 

VII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу.

 

Основні

 

$11.      Верменич, Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера. — СПб : Лань, Планета музыки, 2007. — ISBN 978-5-8114-0768-2.

 

$12.      Конен В. Рождение джаза / В. Конен. – Москва: советский композитор, 1990. – 320 с. https://www.livelib.ru/book/1000326743/about-rozhdenie-dzhaza-valentina-konen

 

$13.      Коллієр Д.Л. Становлення джазу www.e-reading.club/book.php?book=28497

 

Допоміжні

 

$11.      Безпала С. Сучасний рівень осмислення українського джазу / С. Безпала // актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2014. – вип. 33. – с. 339-346.

 

$12.      Железный А. Как Леонид Утесов создал оркестр Теа-джаз / А. Железный // Джаз. – К., 2006. – № 1 (1). – С. 28–31.

 

$13.      Конен В. Легенда и правда о джазе. — В кн.: Конен В. Этюды о зарубежной музыке. М., 1975 [2]. г

 

$14.      Кизлова О. Как живется джазу в Украине / О. Кизлова // джаз. – 2006. – № 1. – с. 13-16.

 

$15.      Леонард, Г. Джаз / пер. с англ. Т. Новикова. — М : Эксмо, 2012. — 304 с. — (Мир культуры). — ISBN 978-5-699-53706-8.

 

$16.      Jones, LeRoi.Blues people : Negro music in white America. — N. Y. : William Morrow and Company, 1963. — 244 p. — ISBN 0-688-18474-X.

 

$17.      Hodeir, André. Jazz, its evolution and essence. Grove Press, 1958.

 

$18.      Oliver P. Blues fell this morning. — London, 1960. www.goodreads.com/book/show/940987.Blues_Fell_This_Morning

 

$19.      Мысовский В. Джаз. краткий очерк / В. Мысовский, В. Фейертаг. – Ленинград: Музгиз, 1960. – 49 с. http://aperock.ucoz.ru/load/3-1-0-2876

 

$110.  Олендарьов В. Вітчизняний джаз та проблема стилю: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.02 – музичне мистецтво / Вадим Олендарьов. – К, 1995. – 22 с.

 

$111.  Переверзев, Л. Б. «Приношение Эллингтону» и другие тексты о джазе / под ред. К. В. Мошкова. — М : Лань, Планета музыки, 2011. — 512 с. — (Мир культуры). — ISBN 978-5-8114-1229-7.

 

$112.  Полянський В. Стилістика раннього джазу / В. Полянський. – київ, 2004. – 116 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3512/

 

$113.  Полянський Т. Традиційний джаз / Тимур Полянський. – київ: Музична Україна, 2015.

 

$114.  Симоненко С. Лексикон джаза / В. Симоненко. – київ: Музична україна, 1981. – 111 с. www.livelib.ru/book/1001465328/about-leksikon-dzhaza-vladimir-simonenko

 

$115.  Советский джаз. Проблемы. события. Мастера: сб. статей / сост. а. Медведев, о. Медведева. – Москва: сов. композитор, 1987. – 592 с.

 

Інтернет джерела

 

$11.      «Молодий вчений» • № 1 (53) • січень, 2018 р. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/154.pdf

 

$12.      Музика, український інтернет-журнал http://mus.art.co.ua/dzhaz-v-ukrajini/

 

$13.      «uajazz. com» http://uajazz.com/

 

$14.      «jazz in Kiev» https://www.google.com/search?q=3.+%C2%ABuajazz.+com%C2%BB&oq=3.+%C2%ABuajazz.+com%C2%BB&aqs=chrome..69i57.1739j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

VIIІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__/20__ н.р.*