Міністерство освіти і науки України

 

 

 

Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

                                                                            Декан факультету мистецтв

 

                                                                                                    імені Анатолія Авдієвського

 

                                                                        Федоришин В.І.                 

 

                                                                                                  (підпис)

 

“____” ______________ 2019_ р.

 

                           Робоча програма

 

вибіркової навчальної дисципліни

 

Гармонія

 

освітнього рівня______бакалавр_________________

галузь знань ___01 Освіта, 02 Культура і мистецтво_

 спеціальності__014 Середня освіта (Музичне мистецтво)   025 Музичне мистецтво

 

Шифр за навчальним планом__СВ02______

 

                                                                                Київ 2019 рік


Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Гармонія затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «_____» __________20___ року, протокол № ___.

 

Розробники програми : професор кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв  

 

                                           НПУ імені М.П. Драгоманова Коробецька С.Ю.;

 

                                          

 

       асистент кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв  

 

                                          НПУ імені М.П. Драгоманова Бєдна Ю.О.

 

                                          

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії музики

 

                   «___» ________ 20­­__ року, протокол №__

 

Завідувач кафедри   __________                  Коробецька С.Ю.

 

                                (підпис)                                            (Прізвище, ініціали)

 

$11.     Опис дисципліни

 

Шифр дисципліни_СВ02_

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво

(шифр і назва)

Кількість кредитів - 4

Методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда, діалог, робота з посібником, лабораторна робота, творча робота

Спеціальність

014 Середня освіта (Музичне мистецтво),

025 Музичне мистецтво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 120

Денна

Освітній рівень

бакалавр

(бакалавр, магістр)

Лекції

-

Семінарські (практичні) заняття:

Нормативна/вибіркова

вибіркова

-

Форми поточного контролю

модульний контроль

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2,3

68

Індивідуальні робота:

Семестр

4,5

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год):

$1-          аудиторне: 2год.

$1-         самостійна робота: 2, 4год.

52

Форма підсумкового контролю

екзамен

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

Мова навчання -

українська

1/1,31

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, методи та засоби вивчення гармонії; засвоєння теоретичних знань та вироблення умінь і навичок, оволодіння новою інформацією, уміння використовувати здобуті знання на практиці.

 

Міждисциплінарні зв’язки: зв’язок з теорією музики, гармонією, сольфеджіо, аналізом музичних творів.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни - формування у студентів розуміння універсальних закономірностей в історії світової музичної культури в аспекті розвитку гармонічного мислення.

 

Завдання:

 

- навчити студентів розуміти значущість гармонії у взаємозв’язку з іншими засобами      виразності у музиці;

 

- виховати у студентів цілісне бачення музично-стильового процесу;

 

- надати уявлення про основні закономірності багатоголосного викладу як важливого художньо-виразового й формотворчого засобу музики;

 

- поновити у практиці викладання цілісність освоєння закономірностей, що притаманні європейській музиці другого тисячоліття;

 

- сприяти розвиткові музично-теоретичної ерудиції студентів, розширюючи коло явищ, що потребують поглибленого осмислення.

 

 

 

ІІ. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами (освітньо-наукової) програми :

 

№ з/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

$1-          - основні закономірності гармонії як системної музично-теоретичної складової музичної мови;

$1-     - логіку історичного розвитку музичних стилів та багатоголосся;

$1-     - основні етапи розвитку гармонії у контексті загальної музичної культури;

$1-     - закономірності функціонування гармонічних засобів у різних стилях, а також у взаємозв’язку з іншими елементами виразності у музиці;

$1-     - сучасні звуковисотні техніки у їхніх зв’язках із гармонічним мисленням композиторів різних країн;

$1-     - сучасну гармонію української музики.

вміти:

- самостійно аналізувати стилістичні особливості музичної тканини у творах різних епох;

- створювати необхідні у професійній діяльності майбутнього педагога-музиканта моделі гармонічного викладення (супроводи до вокальних розспівувань, пісенних мелодій, різні за стилем типи фактури, аранжування пісенних мелодій тощо);

- дотримуватися природного голосоведіння у процесі створення акомпанементу до пісенних мелодій;

- створювати аранжування музичних творів різних стильових напрямків;

- виокремлювати найхарактерніші риси гармонічного мислення композиторів у сучасному полістилістичному музичному творі.

що забезпечують формування компетенцій:

орієнтуватись у принципах гармонічного мислення;

мати аналітичний інструмент дослідження гомофонно-гармонічної музики.

теоретико-аналітичні та історико-аналітичні (вербальні)

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _4__ кредити ECTС __120___годин.

 

№ з/п

Назви модулів і тем

Кількість годин (денна форма навчання)

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

СРС

 

Модуль 1.   Гармонія музики епохи Відродження, бароко та ранньокласичного періоду.

14

   

14

10

1.

Тема 1. Лад і тональність гомофонно-гармонічного складу викладення музичного матеріалу в епоху Відродження, Бароко, раннього класичного періоду.

5

   

5

2

2.

Тема 2. Типи акордів та їхня структура в епоху Відродження, Бароко, раннього класичного періоду.

3

   

3

2

3.

Тема 3. Мелодика народної музики Східної та Західної Європи як матеріал для гармонізації.

2

   

2

2

4.

Тема 4. Церковна музика гомофонно-гармонічного складу Київської Русі

2

   

2

2

5.

Тема 5. Гармонія протестантського хоралу.

2

   

2

2

 

Модуль 2. Гармонія класицизму.

20

   

20

18

1.

Тема 1. Тризвуки всіх ступенів мажору та мінору.

2

   

2

3

2.

Тема 2. Септакорди всіх ступенів мажору та мінору.

2

   

3

3

3.

Тема 3. Норми класичного голосоведіння, стрибки тонів, прохідні звороти, гармонізація гам, мелодизація басу.

8

   

8

3

4.

Тема 4. Неакордові звуки.

2

   

2

3

5.

Тема 5. Натуральний мінор у функціональній системі.

4

   

4

3

6.

Тема 6. Натуральні лади та їх гармонічні засоби в українській народній музиці.

2

   

2

3

 

Модуль 3. Хроматика, відхилення та модуляція в гармонії віденських класиків, російських та українських композиторів

14

   

14

10

1.

Тема 1. Хроматична система в гармонії віденських класиків.

3

   

3

2

2.

Тема 2. Тональний план у музиці віденських класиків. Відхилення.

3

   

3

2

3.

Тема 3. Модуляція – найважливіший засіб зміни тонального розвитку.

4

   

4

2

4.

Тема 4. Гармонія у творчості українських композиторів-класиків М. Лисенка, К. Стеценка, Я. Степового, М. Леонтовича.

3

   

3

2

5.

Тема 5. Гармонія російських композиторів-класиків:

М. Глінки, О. Бородіна, М. Мусоргського,

М. Римського-Корсакова.

1

   

1

2

 

Модуль 4. Гармонія романтизму. Напрямки розвитку гармонії

20

   

20

14

1.

Тема 1. Мажоро-мінорні та міноро-мажорні системи. Модуляція у другий ступінь спорідненості.

4

   

4

2

2.

Тема 2. Гармонія романтиків, Альтерація акордів групи S та D.

4

   

4

2

3.

Тема 3.Криза романтичної гармонії. Гармонія імпресіонізму, експресіонізму.

2

   

2

2

4.

Тема 4. Складні типи модуляції.

4

   

4

2

5.

Тема 5. Напрямки сучасної гармонії /оглядово/.А. Шенберг, А.Берг, А. Веберн, К. Пендерецький та ін.

2

   

2

2

6.

Тема 6. Гармонія українських композиторів XX ст.: Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, М. Скорика, Є. Станковича, В. Сильвестрова.

2

   

2

2

7.

Тема 7. Гармонія Б. Бартока, П. Хіндеміта, А. Онегера, С. Прокоф’єва, І. Стравинського, Г. Свиридова, А. Шнітке.

2

   

2

2

Разом

68

   

68

52

 

ІV. Зміст дисципліни

 

№ з/п

$13.1  Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть годин

Всього

в т.ч лекцій

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Модуль 1.

Тема 1. Лад і тональність гомофонно-гармонічного складу викладення музичного матеріалу в епоху Відродження, Бароко, раннього класичного періоду.

Лад і тональність гомофонно-гармонічного складу в епоху пізнього Відродження. Гомофонно-гармонічний склад музики в епоху Бароко. Лад і тональність в музиці раннього класицизму. Жанрова основа та функціональність гармонії. Хроматизація діатоніки в музиці Бароко.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Хоминский Й. Історія гармонії та контрапункту / Й. Хоминский. // Первісне багатоголосся. Доба органуму. Поліфонія Середньовіччя. – К. : Музична Україна, 1975. – 576 с.

2. Шевальє Л. История учения о гармонии / Л. Шевальє. [ред. М.Иванова-Борецкого]. – изд. 1-е. М. : Гос. Муз. издат, 1932. – 183 с.

3. Этингер М. Раннеклассическая гармонія / М. Этингер. М. : Музыка, 1979. – 312 с.

Тема 2. Типи акордів та їхня структура в епоху Відродження, Бароко, раннього класичного періоду.

Структура акордів музики ранньо-класичного періоду. Мелодика народної музики Східної та Західної Європи. Ладова основа та поліфонічність народної музики. Церковна музика Київської Русі.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Хоминский Й. Історія гармонії та контрапункту / Й. Хоминский. // Первісне багатоголосся. Доба органуму. Поліфонія Середньовіччя. – К. : Музична Україна, 1975. – 576 с.

2. Шевальє Л. История учения о гармонии / Л. Шевальє. [ред. М.Иванова-Борецкого]. – изд. 1-е. М. : Гос. Муз. издат, 1932. – 183 с.

3. Этингер М. Раннеклассическая гармонія / М. Этингер. М. : Музыка, 1979. – 312 с.

Тема 3. Мелодика народної музики Східної та Західної Європи як матеріал для гармонізації.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Хоминский Й. Історія гармонії та контрапункту / Й. Хоминский. // Первісне багатоголосся. Доба органуму. Поліфонія Середньовіччя. – К. : Музична Україна, 1975. – 576 с.

2. Шевальє Л. История учения о гармонии / Л. Шевальє. [ред. М.Иванова-Борецкого]. – изд. 1-е. М. : Гос. Муз. издат, 1932. – 183 с.

3. Этингер М. Раннеклассическая гармонія / М. Этингер. М. : Музыка, 1979. – 312 с.

Тема 4. Церковна музика гомофонно-гармонічного складу Київської Русі.

Знаменний розспів. Партесне багатоголосся.

1. Хоминский Й. Історія гармонії та контрапункту / Й. Хоминский. // Первісне багатоголосся. Доба органуму. Поліфонія Середньовіччя. – К. : Музична Україна, 1975. – 576 с.

2. Шевальє Л. История учения о гармонии / Л. Шевальє. [ред. М.Иванова-Борецкого]. – изд. 1-е. М. : Гос. Муз. издат, 1932. – 183 с.

3. Этингер М. Раннеклассическая гармонія / М. Этингер. М. : Музыка, 1979. – 312 с.

Тема 5. Гармонія протестантського хоралу.

1. Хоминский Й. Історія гармонії та контрапункту / Й. Хоминский. // Первісне багатоголосся. Доба органуму. Поліфонія Середньовіччя. – К. : Музична Україна, 1975. – 576 с.

2. Шевальє Л. История учения о гармонии / Л. Шевальє. [ред. М.Иванова-Борецкого]. – изд. 1-е. М. : Гос. Муз. издат, 1932. – 183 с.

3. Этингер М. Раннеклассическая гармонія / М. Этингер. М. : Музыка, 1979. – 312 с.

 

14

5

3

2

2

2

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Модуль 2.

Тема 1. Тризвуки всіх ступенів мажору та мінору.

Повна функціональна система мажору і гармонічного мінору. Властивості побічних тризвуків. Логіка послідовності акордів

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема 2. Септакорди всіх ступенів мажору та мінору.

Домінантсептаккорд і його обернення. Септакорд VII ступені і його обернення. Септакорд II ступеня і його обернення. Септакорди I, III, IV, VI ступенів мажору і мінору, V і VII ступенів натурального мінору та їх обернення.

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема 3. Норми класичного голосоведіння, стрибки тонів. Гармонізація гами, мелодизація басу.

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема 4. Неакордові звуки.

Неакордові звуки: прохідні та допоміжні. Затримання та перед’єм, як види неакордових звуків.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема 5. Натуральний мінор у функціональній системі.

Фригійський тетрахорд в мелодії. Фригійський тетрахорд в басу. Плагальні звороти у натуральному мінорі.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема 6. Натуральні лади та їх гармонічні засоби в українській народній музиці.

Гармонічні засоби в українській народній пісні. Альтерація натурального мінору, як засіб додавання жалощів. Кадансові звороти та інтонаційні особливості українській народній пісні.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

20

2

2

8

2

4

2

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

3.5

Модуль 3.

Тема 1. Хроматична система в гармонії віденських класиків.

Акорди групи подвійної домінанти. Альтерація в акордах ДД.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема 2. Тональний план в музиці віденських класиків.

Відхилення у творчості Гайдна, Моцарта, Бетховена. Тональності як функції вищого порядку.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема 3. Модуляція – найважливіший засіб тонального розвитку.

Типи модуляцій. Модулюючий та немодулюючий хроматизм. Функціональний зв’язок тонічних акордів головної та побічної тональностей.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема4. Гармонія в творчості українських композиторів-класиків (Стеценка Степового, Леонтовича).

Творчий підхід композиторів до принципів українського багатоголосся. Хорові обробки: поєднання гармонії зі значним поліфонічним розвитком.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема5. Гармонія російських композиторів-класиків: Глінки, Бородіна, Римського-Корсакова.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

14

3

3

4

3

1

4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

4.5.

4.6

4.7

Модуль 4.

Тема 1. Мажоро-мінорні та міноро-мажорні ладові системи.

Модуляції у II ступінь спорідненості. Теорії спорідненості та міжтональних зв’язків.

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема 2. Гармонія романтиків.

Альтерація акордів групи S. Альтерація акордів групи D.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема 3. Криза романтичної гармонії.

Енгармонізм як колористичний засіб. Гармонія імпресіонізму та експресіонізму.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

Тема 4. Складні типи модуляції.

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

Тема 5. Напрямки сучасної гармонії /оглядово/.А. Шенберг, А.Берг, А. Веберн, К. Пендерецький та ін.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века / Ц. Когоутек. – М.: Музыка, 1976. – 367 с.

2. Скорик М. Структура і виражальна природа акордики в музиці ХХ ст. / М. Скорик. К.: Музична Україна, 1983. – 160 с.

Тема 6. Гармонія українських композиторів ХХ ст. (Лятошинський, Ревуцький.

Нові грані синтезу мажору та мінору в творчості В.Сильвестрова.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века / Ц. Когоутек. – М.: Музыка, 1976. – 367 с.

2. Скорик М. Структура і виражальна природа акордики в музиці ХХ ст. / М. Скорик. К.: Музична Україна, 1983. – 160 с.

Тема 7. Гармонія Бартока, Хіндеміта, С.Прокоф’єва, Стравінського Свірідова, Шнітке.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века / Ц. Когоутек. – М.: Музыка, 1976. – 367 с.

2. Скорик М. Структура і виражальна природа акордики в музиці ХХ ст. / М. Скорик. К.: Музична Україна, 1983. – 160 с.

3. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева / Ю. Холопов. – М. : Музыка, 1967. – 477 с

20

4

4

2

4

2

2

2

 

4.2. Плани лабораторних занять

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Гармонія музики епохи Відродження, бароко та ранньокласичного періоду.Лад і тональність гомофонно-гармонічного складу в епоху пізнього Відродження.Гомофонно-гармонічний склад музики в епоху Бароко. Лад і тональність в музиці раннього класицизму. Жанрова основа та функціональність гармонії. Хроматизація діатоніки в музиці Бароко. Типи акордів та їхня структура в епоху Відродження. Типи акордів в музиці бароко.

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

14

2.

Гармонія класицизму. Тризвуки всіх ступенів мажору та мінору. Септакорди всіх ступенів мажору та мінору. Норми класичного голосоведіння, стрибки тонів, прохідні звороти, гармонізація гам, мелодизація басу. Неакордові звуки. Натуральний мінор у функціональній системі. Натуральні лади та їх гармонічні засоби в українській народній музиці.

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

20

3.

Хроматика, відхилення та модуляція в гармонії. Хроматична система в гармонії віденських класиків. Тональний план у музиці віденських класиків. Відхилення. Модуляція – найважливіший засіб зміни тонального розвитку. Гармонія у творчості українських композиторів-класиків М. Лисенка, К. Стеценка, Я. Степового, М. Леонтовича. Гармонія російських композиторів-класиків:

М. Глінки, О. Бородіна, М. Мусоргського, М. Римського-Корсакова.

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

14

4.

Гармонія романтизму. Напрямки розвитку гармонії ХХ – початку ХХІ століття. Мажоро-мінорні та міноро-мажорні системи. Модуляція у другий ступінь спорідненості. Гармонія романтиків, Альтерація акордів групи S та D. Криза романтичної гармонії. Гармонія імпресіонізму, експресіонізму. Складні типи модуляції.

Напрямки сучасної гармонії /оглядово/.А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн, К. Пендерецький та ін. Гармонія українських композиторів XX ст.:

Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, М. Скорика, Є. Станковича, В. Сильвестрова. Гармонія Б. Бартока, П. Хіндеміта, А. Онегера, С. Прокоф’єва, І. Стравинського,   Г. Свиридова, А. Шнітке.

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

3. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века / Ц. Когоутек. – М. : Музыка, 1976. – 367 с.

4. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

20

 

Разом

68

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Аналіз ладу і тональності, структури акордів музичних творів епохи зародження гомофонно-гармонічного складу.

5

2.

Гармонічний аналіз акордових засобів у дитячих, народних, естрадних піснях.

5

3.

Аналіз церковної музики Київської Русі.

4

4.

Багатоголосся української народної пісні.

4

5.

Аранжування народної пісні.

4

6.

Складання модуляційних періодів.

4

7.

Складання періодів, програмних творів за наданими гармонічними та фактурними умовами.

5

8.

Аранжування оригінальних класичних творів.

5

9.

Гармонічний аналіз музики класиків XVIII ст.: М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя, Г. Сковороди.

4

10.

Аранжування української народної пісні в сучасному стилі.

4

11.

Аранжування творів композиторів-романтиків.

4

12.

Складання оригінальних творів з використанням засобів музичної виразності всього курсу гармонії.

4

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

1. Дубовский И. : учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М. : Музыка, 1984. – 480 с.

 

2. Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

 

3. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века / Ц. Когоутек. – М. : Музыка, 1976. – 367 с.

 

4. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому аналізу / О. Скребкова, С. Скребков. – М. : Музгиз, 1956. – 263 с.

 

V. Контроль якості знань студентів

 

5.1. Форми і методи поточного контролю: Завдання до контрольної роботи (тестові та модульні завдання). Письмова робота з гармонізації мелодії. Гармонічний аналіз прикладів з музичної літератури. Теоретичні питання до екзамену.

 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю - Екзамен

 

Екзаменаційні питання:

 

$11.                      Лад і тональність гомофонно-гармонічного складу в епоху пізнього Відродження.

 

$12.                      Гомофонно-гармонічний склад музики в епоху Бароко.

 

$13.                      Лад і тональність в музиці раннього класицизму.

 

$14.                      Жанрова основа та функціональність гармонії.

 

$15.                      Хроматизація діатоніки в музиці Барокко

 

$16.                      Типи акордів та їхня структура в епоху Відродження.

 

$17.                      Типи акордів в музиці барокко

 

$18.                      Структура акордів музики ранньо-класичного періоду.

 

$19.                      Мелодика народної музики Східної та Західної Європи.

 

$110.                  Ладова основа та поліфонічність народної музики.

 

$111.                  Церковна музика Київської Русі

 

$112.                  Знаменний розспів

 

$113.                  Партесне багатоголосся.

 

$114.                  Гармонія протестантського хоралу

 

$115.                  Мажоро-мінорні та міноро-мажорні ладові системи.

 

$116.                  Модуляції у II ступінь спорідненості.

 

$117.                  Теорії спорідненості та міжтональних зв’язків.

 

$118.                  Гармонія романтиків.

 

$119.                  Альтерація акордів групи S

 

$120.                  Альтерація акордів групи D.

 

$121.                  Криза романтичної гармонії. Енгармонізм як колористичний засіб.

 

$122.                  Гармонія імпресіонізму та експресіонізму.

 

$123.                  Складні типи модуляції.

 

$124.                  Гармонія українських композиторів ХХ ст. (Лятошинський, Ревуцький).

 

$125.                  Нові грані синтезу мажору та мінору в творчості В.Сильвестрова.

 

$126.                  Фольклорні витоки ладо-гармонічної мови М.Скорика.

 

$127.                  Гармонія Бартока, Хіндеміта, С.Прокоф’єва, Стравінського Свірідова, Шнітке.

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів: письмова робота – 50 балів, знання теоретичного матеріалу – 20 балів, гармонічний аналіз – 20 балів, активність – 10 балів.

 

Всього – 100 балів.

 

VI. Навчально-методична карта дисципліни

 

VII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу

 

Основні:

 

$11.      Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения гармонии / А. Аренский. – М. : Музгиз, 1960. – 131 с.

 

$12.      Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – Ч.1. – К. : Музична Україна, 1967. – 259 с.

 

$13.      Берков В. Гармония / В. Берков. –[Ч. І – ІІІ]. – М.: Музыка, 1962 – 1966. Ч.1 – 1962. – 212 с. Ч.2 – 1964. – 254 с. Ч.3 – 1966. – 240с.

 

$14.      Бершадская Т. Нетрадиционные формы письменных работ по гармонии в консерваториях / Т. Бершадская. – Л.: Музыка, 1982. – 71 с.

 

$15.      ГригорьевС.Теоретическийкурсгармонии : учебник / С.Григорьев.–М.: Музыка,1981.

 

$16.      Дубінін О. Гармонія/ О. Дубінін. – К. : Музична Україна, 1968. – 133с.

 

$17.      Дубовский И. :учебник гармонии / И. Дубовский и др. – 9-е изд. – М.: Музыка, 1984. – 480 с.

 

$18.      Дубовский И. Модуляция:практическое пособие / И. Дубовский. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Музыка, 1965. – 83 с.

 

$19.      Золочевський В. Ладо-гармонічні засади української радянської музики / В.Золочевський. – 2-е вид. – К.: Музична Україна, 1976. – 222 с.

 

$110.  Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века / Ц. Когоутек. – М.: Музыка, 1976. – 367 с. Режим доступу:

 

http://glierinstitute.org/ukr/study-materials/4/kogoutek.pdf

 

$111.  Красинская Л. Элементарная теория музики / Л.Красинская, В.Уткин. – 3-е. Изд. – М.: Музыка, 1983. – 299 с.

 

$112.  Кулевська З. Хрестоматія з гармонічного аналізу / З. Кулевська. – К.: Музична Україна, 1972. – 336 с.

 

$113.  Курс теории музики / [ред. А.Островского]. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1984. – 152 с.

 

$114.  Мазель Л. О мелодии / Л. Мазель. – М.: Музгиз, 1952. – 300 с.

 

$115.  Максимов С. Упражнения по гармонии на фортепиано / С. Максимов. – М.: Музыка, 1977. - 288 с.

 

$116.  Мутли А. Сборник задач по гаромнии / А. Мутли. –7-е.изд. – М.: Музыка, 1986. – 163 с. Режим доступу :http://glierinstitute.org/ukr/study-materials/4/mutli.pdf

 

$117.  Мюллер Т. Гармония / Т. Мюллер. – М.: Музыка, 1976. – 288 с.

 

$118.  Мясоедов А. Учебник гармонии / А. Мясоедов. – 2-е изд. – М.: Музыка. – 318 с.

 

$119.  Орфеєв С. Одновисотні тризвуки і тональності / С. Орфеєв. – К.: Музична Україна, 1969. – 90 с.

 

$120.  Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке. – Вып. 1 – М.: Музыка, 1985.– 80 с.

 

$121.  Павлюченко С. Елементарна теорія музики / С. Павлюченко. – К.: Музична Україна, 1980. – 160 с.

 

$122.  Римский-Корсаков Н. Практический учебник гармонии / Н. Римский-Корсаков.[ред. Я. Штейнберга]. –изд. 18-е, испр. и доп. – М.: Музгиз, 1952. – 171 с.

 

$123.  Скорик М. Структура і виражальна природа акордики в музиці ХХ ст. / М. Скорик. – К.: Музична Україна, 1983. – 160 с.

 

$124.  Скребкова О.Хрестоматия по гармоническому аналізу / О.Скребкова, С.Скребков. – М.: Музгиз, 1956. – 263 с.

 

$125.  Степанов А. Гармония / А. Степанов. – М., 1971. – 240 с.

 

$126.  Тіц М. Про сучасні проблеми теорії музики / М. Тіц. – К. : Музична Україна, 1976. – 160 с.

 

$127.  Тох Э. Учение о мелодики/ Э. Тох. – М.: Госиздат, муз.сектор, 1928. – 135 с.

 

$128.  Тюлин Ю. Задачи по гармонии / Ю. Тюлин. – В. 2. – М.: Музгиз, 1960. – 164 с.

 

$129.  Тюлин Ю. Образцы решения гармонических задач / Ю. Тюлин. – В.2. – М. : Музгиз, 1960. – 199 с.

 

$130.  Тюлин Ю.Теоретические основы гармонии / Ю. Тюлин, Н.Привано. – Л.:Музгиз, 1956. – 272 с.

 

$131.  Тюлин Ю.Учебник гармонии /Ю. Тюлин,Н.Привано. –3-е. Изд. – М.: Музыка, 1986.

 

$132.  Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музики / В.Хвостенко. –5-е. Изд. – М.: Музыка, 1965. – 284 с.

 

$133.  Холопов Ю. Задания по гармонии / Ю.Холопов. – М.: Музыка, 1983. – 286 с.

 

$134.  Холопов Ю. Очерки современной гармонии / Ю.Холопов // Исследование. – М.: Музыка, 1974. – 287 с. Режим доступу :https://noty.propovednik.com/Public/_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%D0%9D.%2C%20%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf

 

$135.  Хоминский Й. Історія гармонії та контрапункту / Й. Хоминский. // Первісне багатоголосся. Доба органуму. Поліфонія Середньовіччя. – К.: Музична Україна, 1975. – 576 с.

 

$136.  Чайковский П. Краткий учебник гармонии / П. Чайковский // Полное собрание сочинений. –М.: Музгиз, 1957.– 256 с. Режим доступу :http://www.kholopov.ru/arc/ch-harm-short.pdf

 

$137.  Шевальє Л. История учения о гармонии / Л. Шевальє. [ред. М.Иванова-Борецкого]. – изд.1-е. М.: Гос.Муз. издат, 1931. – 183 с. Режим доступу :

 

http://www.px-pict.com/7/3/2/9/2.html

 

$138.  Этингер М. Раннеклассическая гармонія / М. Этингер. М.: Музыка, 1979. – 312 с.

 

Допоміжні:

 

$11.    Алексеев Б. Задачи по гармонии / Б. Алексеев. – М. : Музыка, 1976.

 

$12.    Андросюк П. Гармонія в музичних прикладах / П. Андросюк. – К.: Мистецтво, 1963, – 193 с.

 

$13.    Бершадская Т. Лекции по гармонии / Т. Бершадская. – Л.: Музыка, 1978. – 200 с.

 

$14.    Вахромеев В. Элементарная теория музики / В. Вахромеев. – 6-е изд.испр. и доп. – М.: Музыка, 1971. – 231 с.

 

$15.    Гармония : теоретический курс – СПб. : Издательство “Лань”, 2003. – 544 с.

 

$16.    Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию / Н. Гуляницкая. – М. : Музыка, 1984. – 256 с.

 

$17.    Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера / Э. Курт. – М. : Музыка, 1975. – 551 с.

 

$18.    Мазель Л. Проблемы классической гармонии / Л. Мазель. – М.: Музыка, 1972. – 616 с.

 

$19.    Мясоедов А. Задачи по гармонии / А. Мясоедов. – М.: Музыка, 1981. – 80 с.

 

  1. Рогачев А. Системныйкурсгармонииджаза / А. Рогачев // Теория и практика. – М.: Владос, 2000. – 128 с.

 

11. Способин И. Лекции по курсу гармонии / И. Способин. – М. : Музыка, 1969. – 241 с.

 

  1. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации / Ю.Тюлин. – М.:Музыка, 1976. – 163 с.

 

13. Холопов Ю. Гармония / Ю. Холопов // Теоретический курс. – М., 1988 – 505 с.

 

  1. Холопов Ю. Современные чертыгармонииПрокофьева / Ю. Холопов. – М. : Музыка, 1967. – 477 с.

 

VIIІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 2019/2020 н.р.