МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

 

Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

на засіданні Вченої ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

 

НПУ імені М.П. Драгоманова

 

“______”__________________2018 р.

 

Протокол № _______________

 

Декан факультету

 

проф. Федоришин В.І.

 

_____________________________

 

                              Робоча програма

 

вибіркової навчальної дисципліни (за вибором студентів)

 

Українська фортепіанна школа (спецкурс з фахової підготовки)

 

(назва навчальної дисципліни)

 

Освітнього ступеня               магістр

 

(назва освітньо рівня)

 

Галузі знань                          01 Освіта/Педагогіка

 

шифр і назва галузі знань)

 

Спеціальності     014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

(код і назва спеціальності)

 

                             

 

 

 

                              Шифр за навчальним планом__ВВ1.2.02__

 

Київ 2018 рік


Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Українська фортепіанна школа», затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «____»_________ 201 р., протокол № ____.

 

Розробник програми: Гуральник Н. П. – доктор педагогічних наук, професор, професор

 

кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

 

НПУ імені М. П. Драгоманова

 

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова

 

«_29_серпня_2018 року, протокол №_1_

 

Завідувач кафедри                 _________________    Щолокова О.П.

 

                                                (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

__________________

 

1 Навчальна програма рецензується двома провідними фахівцями даної предметної галузі : І рецензент – має бути співробітником університету, ІІ – співробітником іншої установи (навчального закладу).


$11.     Опис дисципліни

 

Шифр дисципліни ВВ1.2.02

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи і форми контролю

Галузь знань

01 – Освіта/педагогіка

(шифр, назва)

кількість кредитів – 3

Методи навчання:

пояснювально-ілюстративні, дослідницькі, аналітичні

Спеціальність –

014.13 – середня освіта (музичне мистецтво)

(код, назва)

Загальна кількість годин – 90

Денна

 

Освітній ступінь – магістр

Лекції:

16

Форми поточного контролю:

тестування, інтервьювання, письмові роботи,

модульний контроль

Вибіркова

Семінарські (практичні)

заняття:

8

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

2

Лабораторні заняття:

-

Семестр

2

Індивідуальна робота:

-

 

Самостійна робота:66

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 2

- самостійна робота: 5

Співвіднощення аудиторних годин і годин СРС

1/ 2,5

Форми підсумкового контролю:

екзамен

Мова навчання – українська

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння знаннями, загальними, фаховими та спеціальними компетентностями з теоретичних, методичних і практичних досягнень української фортепіанної школи (УФШ).

 

Міждисциплінарні зв’язки з філософією, естетикою, етикою, загальною та мистецькою педагогікою; загальною та музичною психологією; мистецтвознавством, музикознавством, теорією та методикою музичної освіти; художньою культурою, світовою історією та теорією виконавського мистецтва, зі змістом методико-технологічних компетентностей та сучасних інформаційних технологій.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни – Українська фортепіанна школа, спецкурсу з фахової підготовки, є: поглиблення тезаурусу зі досягнень вітчизняної та світових фортепіанних шкіл, розширення теоретичних знань з музичної педагогіки, психології та методики викладання фортепіано, оволодіння досвідом традиційних і сучасних авторських методик; набуття теоретичного та практичного досвіду самостійного здобуття цікавої та корисної інформації за тематичними вимогами та додаткових понять, досягнення високого персонального результату усвідомлення та засвоєння програми підготовки магістра музичного мистецтва.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни – Українська фортепіанна школа –є: орієнтація в змісті та досягненнях українських національних фортепіанних шкіл різних регіонів; поглиблення власної фахової ерудиції; розкриття особистісного потенціалу стосовно фортепіанного мистецтва, формування здібностей до освітньої діяльності, впровадження власних освітньо-творчих ідей; практичне розкриття та презентація своїх методико-технологічних поектів.

 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують:

 

№ за/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати: історичний та методологічний фактологічний матеріал; специфіку музичної освіти та спеціально фортепіанного навчання.

Вміти: самостійно добирати необхідну наукову літературу, знаходити інформацію в Інтернет ресурсі, застосовувати базові поняття музичної педагогіки.

Володіння базовими знаннями з історії та теорії мистецької педагогіки, музичної освіти, фортепіанної методики.

Здатність орієнтуватись у особливостях функціонування вітчизняних і світових фортепіанних шкіл.

Спроможність інтегрувати знання, робити висновки, адаптувати їх у нових історичних та освітніх умовах.

2.

Знати: зміст детермінованості української фортепіанної школи у світовому музично-освітньому просторі, основні поняття музичної освіти щодо школотворення.

Вміти: аналізувати та узагальнювати вивчений матеріал, організовувати самостійну освіту, застосовувати набуті знання.

Спроможність здобувати інформацію в Інтернет мережі та електронних базах даних.

Володіння науково- та методично-виваженою мовою, застосування необхідної термінології.

Здатність логічно мислити, узагальнювати отримані та здобувати нові знання та формулювати власні ідеї

3.

Знати: базові теоретичні висновки стосовно музичних понять, сутність основних визначень, зміст принципових положень.

Вміти: екстраполювати загально-наукові поняття на зміст фортепіанного мистецтва; давати визначення у певних педагогічних парадигмах, продукувати новітні ідеї.

Здатність здобувати та обробляти нову інформацію з літературних джерел та Інтернет ресурсу.

Володіння базовими теоретичними поняттями.

Здатність винаходити перспективні ідеї, спроможність поєднувати їх в системи, окремі модулі, застосовувати в нових освітніх умовах.

4.

Знати: Особливості науково-педагогічних та виконавських шкіл визначних персоналій педагогів-піаністів, розрізняти історичні, методичні та особистісні характерні риси кращих представників фортепіанних шкіл різних регіонів України (Львівська, Київська, Одеська, Харківська).

Вміти: визначати типи науково-педагогічних шкіл видатних піаністів України, самостійно визначати типи власних фортепіанних шкіл.

Спроможність самостійно встановлювати зв’язки характерних особливостей діяльності представників різних фортепіанних шкіл.

Здатність відтворювати та продукувати перспективні методичні надбання визначних піаністів України, створювати власні науково-методичні та виконавські проекти.

Спроможність аналізувати, узагальнювати характерні риси педагогічних стилів, педагогічні ідеї та методичні ознаки знакових піаністів України.

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ECTS (ЄКТС) 90 годин. (24 – лекції, 66 – самостійна робота).

 

з/п

Назви модулів і тем

 

Кількість годин

(денна форма навчання)

Аудиторні

Лекції

Практичні

(семінарські)

Лабораторні

СРС

 

Модуль 1. Історико-теоретичні засади розвитку Української фортепіанної школи (УФШ)

 

1

Тема 1.1. Культурно-історичні передумови становлення УФШ. Історична періодизація та основні тенденції розвитку УФШ.

4

2

   

16

 

Тема 1.2. Сутність УФШ як категорії загальнонаукового, педагогічного та музичного пізнання. Школотворчі чинники та особливості розвитку регіональних фортепіанних шкіл в Україні

4

3

2

 

6

3

Тема 1.3. Зміст поняття «фортепіанна школа» у мистецькій педагогіці, музичній теорії. Принципи розвитку УФШ. Фортепіанні школи України в контексті розвитку світової музичної освіти

4

3

2

 

11

 

Модуль 2. Методико-технологічні засади, науково-педагогічний і виконавський досвід визначних персоналій УФШ

 

4

Тема 2.1. Інтелектуально-творчий потенціал лідерів фортепіанних шкіл в Україні.Методико-технологічні засади прогресивного розвитку фортепіанних шкіл в контексті музично-освітніх інновацій.

4

2

   

7

5

Тема 2.2. Типи музично-педагогічних шкіл видатних піаністів України, генеалогічні дерева засновників авторських фортепіанних шкіл в Україні. Застосування практичного педагогічного та виконавського досвіду видатних музичних діячів України. Теоретичні праці та громадська діяльність українських діячів фортепіанного мистецтва

4

3

2

 

13

6

Тема 2.3. Методико-педагогічні ідеї знакових осіб фортепіанних шкіл в Україні. Специфіка творення методичних систем навчання гри на фортепіано різних регіональних шкіл. Педагогіка музично-виконавських конкурсів. Сучасні тенденції та перспективи розвитку УФШ

4

3

2

 

13

 

Разом

24

16

8

 

66

 

ІV. Зміст дисципліни (авторський)

 

4.2. Плани практичних занять.

 

Зміст завдань до семінарських (практичних, лабораторних занять)

 

Заняття 1. Розкриття історичних передумов становлення музично-професійної освіти України в діяльності приватних музичних шкіл (з.1)

 

1. Вивчення діяльності видатних піаністів у поширенні музичної освіти в Україні.

 

2. Розкриття основних тенденцій поширення професійного фортепіанного навчання.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.    Гуральник Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті розвитку музичної педагогіки: історико-методологічні та теоретико-технологічні аспекти : [монографія]/ Н.П. Гуральник.– К. : НПУ, 2007.– 460 с. –. С. 165-275; [репозитарій]. – С. 101-133.

 

$12.    Гуральник Н.П. Науково-педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і вихованні : навч.-метод. посібн. для вищих освітніх закладів. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 276 с. [репозитарій].– С. 171-256.

 

Заняття 2. Особливості методичних ідей фундаторів Львівської та Київської фортепіанних шкіл (з.2)

 

1. Витоки методичних ідей В.Барвінського та його учнів.

 

2. Особливості методичних надбань видатних піаністів Київської фортепіанної школи.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.    Василь Барвінський в контексті європейської музичної культури. Статті та матеріали / Ред.-упоряд. О.Смоляк. – Тернопіль : АСТОН, 2003. – 192 с. – С. 3-185.

 

$12.    Криштальський Олег.Спогади, статті, матеріали. До 70-річчя від дня народження / Олег Криштальський. – Львів, 2000. – 150 с.

 

$13.    Гуральник Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті розвитку музичної педагогіки: історико-методологічні та теоретико-технологічні аспекти : [монографія]/ Н.П. Гуральник.– К. : НПУ, 2007.– 460 с. –. С. 165-275; [репозитарій]. – С. 165-225.

 

Заняття 3. Розкриття характерних рис музично-виконавської діяльності видатних українських піаністів міжнародного рівня (з.3)

 

1. Новації в навчально-виконавській діяльності Г.Беклемішева, О.Брайловського та інших представників фортепіанної школи Києва.

 

2. Розширення репертуару з фортепіанної музики в концертній діяльності українських піаністів.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.     Гуральник Н.П. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті розвитку музичної педагогіки: історико-методологічні та теоретико-технологічні аспекти : [монографія]/ Н.П. Гуральник. – К. : НПУ, 2007.– 460 с. –. С. 165-275; [репозитарій].– С. 120-132.

 

$12.     Курковський Г.В.В. Пухальський та Г.Н. Бекпемішев /Питання ф-го виконавства // Г. Курковський - К., 1983. – 138 с. – С. 5-130.

 

$13.     Курковський Г. Педагоги-піаністи Київської консерваторії //Укр.музикознавство. – К. : Музична Україна, 1967. – Вип.2. – С. 37.

 

Заняття 4. Конкурсна та педагогічна діяльність викладачів-піаністів України (з.4)

 

1. Розкриття педагогіки виконавських конкурсів.

 

2. Сучасні тенденції конкурсної справи в становленні фортепіанної майстерності піаністів.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.     Гуральник Н.П. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті розвитку музичної педагогіки : історико-методологічні та теоретико-технологічні аспекти : [монографія]/ Н.П. Гуральник. – К. : НПУ, 2007.– 460 с. –. С. 330-369 [репозитарій].

 

$12.     Гуральник Н.П. Науково-педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і вихованні : навч.-метод. посібн. для вищих освітніх закладів. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 276 с. [репозитарій].– С. 211-223.

 

$13.     Нейгауз Г. После конкурса // Юность. – 1958. – № 6. – С. 63-64.

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів

 

Зміст завдань (З.з) для самостійної роботи студентів та форми звітності.

 

1. Проаналізувати та занотувати основні положення таких видань :

 

А)Некрасов Ю. Мой педагог Мария Митрофановна Старкова // Одеська консерваторія : забуті імена, нові сторінки / ред.кол. М.Л. Огренич (гол.ред.). – О. : ОКФА, 1994. – С.173-179.

 

Б) Коренюк О.Г Педагогічні пинципи М.В. Лисенка //Укр.музикознавство. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 111-121.

 

Форми звітності: надати конспекти занотованих видань.

 

2. Дослідити витоки власних фортепіанних генеалогічних дерев:

 

А) взяти інтервью у свої викладачів фортепіано про особливості їх методичних ідей.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

 

відобразити графічно схеми досліджених даних про генеалогію українських фортепіанних шкіл.

 

3. Винайти інформацію про організацію та специфіку проведення всеукраїнських та міжнародних конкурсів піаністів у Інтернет мережі. Розкрити їх значення:

 

А) зробити аналіз тенденцій їх спрямування.

 

Б) визначити виховний сенс цих конкурсів.

 

Форми звітності: зробити презентацію кращих здобутків фортепіанних конкурсів для представлення їх юним піаністам в музичних школах.

 

4. Відвідування концертно-просвітницьких заходів:

 

А) проаналізувати прослухані останнім часом фортепіанні твори (за власним вибором)

 

Б) розкрити стилістичні особливості виконання певного піаніста.

 

Форми звітності: написати літературне есе про особистість улюбленого піаніста;

 

створити власні аудіо- та відео бібліотеки фортепіанної музики.

 

V. Контроль якості знань студентів

 

5.1. Форми і методи поточного контролю.

 

Поточний контроль: здійснюється кожний тиждень під час аудиторного практичного заняття методом навчального тестування з метою закріплення матеріалу; написання аналітичного письмового есе, з метою узагальнення головної ідеї змісту теми; усне бліц-опитування для концентрації інтелектуальної уваги, розвитку творчого мислення.

 

Контроль за самостійною роботою – здійснюється протягом навчання, полягає у перевірці: тексту конспектів; індивідуальних навчальних комплексів, які складаються самостійно; самостійних науково-творчих проектів з подальшим аналізом і обговоренням їх особливостей; опрацювання інформації з Інтернет ресурсу, створених власних аудіо- та відео бібліотек.

 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю.

 

Підсумковий контроль: здійснюється в кінці вивчення кожного модуля (модульний контроль) – з метою перевірки стану опанування матеріалу, полягає у виявленні набутих компетентностей майбутнього фахівця; з’ясуванні психологічної та технічної готовності до екзаменаційних випробувань, складанні тестових відповідей і захисті письмових проектів.

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів.

 

Оцінювання знань та компетентностей магістрів відбувається за шкалою ECTS (100-бальною) та її узгодженими величинами з національною шкалою оцінювання. Для визначення якості досягнень магістрів застосовуються відповідні характеристики, що визначені в межах оцінної системи на факультеті мистецтв (100-90 балів – відмінно, А; 89-80 б. – дуже добре, В; 79-70 б. – добре, С; 69-65 б.– задовільно, D; 64-60 б. – достатньо, E).

 

VІ. Навчально-методична карта дисципліни (див. окремий лист)

 

VІІ. Основні і допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу:

 

Основні інформаційні джерела

 

$11.       Василь Барвінський в контексті європейської музичної культури. Статті та матеріали / Ред.-упоряд. О.Смоляк. – Тернопіль : АСТОН, 2003. – 192 с.

 

$12.       Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с. – С. 183.

 

$13.       Грушевський М. С.Твори: у 50 т./ М. Грушевський; [редкол.: П. Сохонь (голов.ред.), Я. Дашкевич, І. Гарич та ін.]. – Л. : Світ, 2002. – Т. 2 : Суспільно-політичні твори (1907-1914). – 2005. – 678, [2] с.

 

$14.       Гуральник Н. П. Українська фортепіанна школа ХХ століття в контексті розвитку музичної педагогіки: історико-методологічні та теоретико-технологічні аспекти : [монографія]/ Н.П. Гуральник.– К. : НПУ, 2007.– 460 с.[репозитарій].

 

$15.       Гуральник Н. П. Науково-педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і вихованні : навч.-метод. посібн. для вищих освітніх закладів. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 276 с.[репозитарій].

 

$16.       Гуральник Н.П. Історія музичної освіти України : курс лекцій для студентів музичних спеціальностей ВОЗ мистецького спрямування. 2-е вид., виокремлено та конкретизовано історичний дискурс. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – 31 с.

 

$17.       Енциклопедія освіти /Акад. пед. наук України: головн. ред. В. Г. Кремень; заступн. голов. ред. : О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко; відпов. наук. секретар С. О. Сисоєва.– К. : Юринком Інтер, 2008.– 1040 с.

 

$18.       Курковський Г. Педагоги-піаністи Київської консерваторії //Укр. музикознавство. – К. : Музична Україна, 1967. – Вип.2. – С. 37.

 

$19.       Лисенко І. М. Словник музикантів України / І. М. Лисенко. – К. : Рада, 2005. – 359 с.

 

$110.  Медвідь Т.О. Становлення та розвиток загальної музичної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : [монографія] /Т.О. Медвідь. – Дрогобич :Вид-во ДДПУ ім. Івана Франка, 2017 – 254 с.

 

$111.  Михайличенко О.В. Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)/ О.В. Михайличенко. – Київ : КДЛУ, 1999. – 238 с.

 

$112.  Найда В.Ю. Історія музичної освіти на Поділлі ХІХ – ХХ століть : метод. рекомендації / В.Ю Найда. – Київ : НПУ, 2013. – 20 с.

 

$113.  Криштальський Олег.Спогади, статті, матеріали. До 70-річчя від дня народження / Олег Криштальський. – Львів, 2000. – 150 с.

 

$114.  Одеська консерваторія. Славні імена, нові сторінки / Одес. Держ. консерваторія ім. А.В. Нежданової; ред.кол.М.Л. Огренич та ін. – ООО «Гранд-Одеса», 1998. – 336 с.

 

$115.  Ольховський Ю.А. Нариси історії української музики /Ю. А. Ольховський; [підготов. до друку, наук. ред., вступ. ст., комент. Л. Корній]. – К. : Муз. Україна, 2003. – 512 с.

 

$116.  Павло Кіндратович Луценко та його учні : шляхи формування харківської піаністичної школи / Л.Ф. Лисенко. – Харків : ХДІМ, 1997 – 52 с.

 

$117.  Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. – Мн.: Современное слово, 2005. – 720 с.

 

$118.  Педагогічний словник. / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – 516 с.

 

$119.  Ростовська І.О. Формування мотивації учіння гри на фортепіано : навч. метод. посібн. / І.О. Ростовська. – Ніжин, 2015. – 159 с.

 

$120.  Руденко Н.І. Регіна Самійлівна Горовиць та її уроки / Н.І. Руденко. – Монографія. – Київ :КДВМУ, 2001. – 255 с.

 

$121.  Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін : навч. посібн./ за заг. ред. О.П Рудницької. – Київ : АТЗС «Експрес’об’ява», 1998. – 182 с.

 

$122.  Скляров О.Д. Методика викладання курсу фортепіано. Формування і розвиток виконавських навичок студентів : навч. посіб / О.Д. Скляров. – Х. : ХДАК, 2002. – 79 с.

 

$123.  Снєгірьов Олександр. Піаністи України ХХ століття (репрінт.)/ Олександр Снєгірьов. – Київ, 2001. – 159.

 

$124.  Ярошевский М. Г. Логика развитиянауки инаучная школа / М.Г. Ярошевский // Школы в науке: сб.ст. – М.:Наука, 1977. – С. 7–96.

 

Додаткові інформаційні джерела

 

1.Зязюн І. А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти / Зязюн І. А. / Філософія сучасної професійної освіти // Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи : [монографія] / Зязюн І.А., Крамущенко Л. В., Кривонос І.Ф. – К. : Віпол, 2000. – 636 с. – С. 11–57.

 

2.       Колесникова И. А. Педагогическая праксеология : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. – М. : Издат. центр „Академия”, 2005. – 256 с.

 

3.Культурология. ХХ век: словарь /[сост. А.Я.Левитов]. – СПб: Университетская книга, 1997. – 630 с.

 

4.Кашкадамова Н.Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах / Н. Кашкадамова. Тернопіль, 1998.

 

5.Курковський Г.В.В. Пухальський та Г.Н. Бекпемішев /Питання ф-го виконавства // Г. Курковський - К., 1983. – 138 с.''

 

6.Некрасов Ю. Мой педагог Мария Митрофановна Старкова // Одеська консерваторія : забуті імена, нові сторінки / ред.кол. М.Л. Огренич (гол.ред.). – О. : ОКФА, 1994. – С.173-179.

 

$17.       Олексюк О.М. Музично-педагогічний процес у вищій школі / О.М. Олексюк, М.М.Ткач. – К. : Знання України, 2009. – 123 с.

 

$18.       Рудницька О.П. Українське мистецтво у полікультурному просторі :навч. посіб./ Рудницька О.П. – К. : ЕксОб, 2000. – 208 с.

 

$19.       Тарапата-Більченко Л.Г. Філософія музики : навч. посібн. для студентів та магістрантів факультету мистецтв / Л.Г. Тарапата-Більченко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. – 76 с.

 

$110.  Падалка Г.М.Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К. : Освіта України, 2008. – 274 с.

 

$111.  Реброва О.Є. Методологія і методи досліджень педагогіки мистецтва : навч.-метод. посібн. (для студентів і магістрантів) інститутів мистецтв педагогічних ун-тів. – вид.2-ге, переробл. та доповн. – К. : Вид-во НПУ ім. М.Р. Драгоманова, 2011, 176 с.

 

$112.  Рудницька О.П.Педагогіка: загальна та мистецька. Навчальний посібник. - К., 2002.

 

$113.  Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін.

 

$114.  Скляров О.Методика викладання курсу фортепіано. Формування і розвиток виконавських навичок студентів: навч. посібник. – Харків, 2002. – 79 с.

 

$115.  Фортепіанні   конкурси https://www.google.com.ua/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96+2018&rlz=1C1NHXL_ruUA766UA767&oq=%D1%84%D0%BE&aqs=chrome.0.35i39j69i61j69i57j69i61j0l2.4063j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

16.    Шульгіна В.Д. Нариси з історії української музичної культури : джерелознавчий пошук. Монографія. – К. : ДАКККіМ, 2007. – 276 с.