Міністерство освіти і науки України

 

Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                     Декан факультету мистецтв

                                                                                                    імені Анатолія Авдієвського

                                                                                        Федоришин В.І.                                                                             

                                                       

                                                                          ___________________

                                                                                                   (підпис)

            “____”  ___________ 2019 р.

 

 

 

 

 

                                               РОБОЧА Програма

нормативної навчальної дисципліни

Методологія наукових досліджень

 

освітнього рівня________Магістр____________________

(бакалавр/магістр)

галузь знань ______01 Освіта / Педагогіка ____________

             ______ 02 Культура і мистецтво__________    

(шифр і назва галузі знань)

спеціальності____014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

                                                ____025 Музичне мистецтво

                                                ____024 Хореографія

(код і назва спеціальності)

 

Шифр за навчальним планом ___ПП05____

 

Київ 2019 рік


Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Методологія наукових дослідженьзатвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «_____» __________20___ року, протокол № ___.

 

Розробник програми : Завадська Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

                            

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства

 

               

  

«___»________20___ року, протокол №__

 

 

Завідувач кафедри   __________                 О.П.Щолокова

                                 (підпис)                                                (Прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Опис дисципліни

                                  Шифр дисципліни___ПП05_____

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка,

02 Культура і мистецтво

 

Кількість кредитів –

3

Методи навчання:

пояснювально-ілюстративний, дослідницькі, аналітичні, реферування, анотування, консультування, моделювання.

Спеціальність

014 Середня освіта (Музичне мистецтво),

025 Музичне мистецтво

024 Хореографія

 

Загальна кількість годин -

90

Денна

Освітній рівень

магістр

Лекції

16

Семінарські (практичні) заняття:

Нормативна

10

Форми поточного контролю:

виконання контрольної роботи, тестування, модульний контроль.

 

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

1

-

Індивідуальні робота:

Семестр

2

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год):

      - аудиторне: 2

- самостійна робота: 4

64

Форма підсумкового контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

Мова навчання - українська

 

1/2,5

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є оволодіння компетентностями щодо сутності науково-дослідної роботи, специфічних особливостей педагогічного дослідження в галузі мистецької освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: з філософією, естетикою, етикою, загальною та музичною психологією, загальною та мистецькою педагогікою, мистецтвознавством, культурологією, соціологією, сучасними інформаційними технологіями.

Мета та завдання навчальної дисципліни – висвітлення положень про роль і місце науки у розвитку суспільства та педагогічному процесі, розгляд питань організації, постановки, проведення і узагальнення результатів науково-педагогічного експерименту, виявлення специфіки, змісту та способів науково-дослідницької роботи в мистецькій сфері.

Основними завданнями вивчення даної дисципліни єознайомлення з найважливішими характеристиками сучасних педагогічних досліджень; розкриття методологічних основ наукового пошуку; вивчення категоріального апарату дослідження; оволодіння методами теоретичного та емпіричного рівнів дослідження.

 

ІІ. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами (освітньо-наукової) програми :

№ з/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати: методологічні основи наукового пошуку, теоретичні засади визначення категоріального апарату; логіку побудови структури педагогічного дослідження.

 

Вміти: самостійно визначати складові наукового апарату дослідження; застосовувати методи наукового пізнання на теоретичному рівні.  

Володіння системою знань методичних засад наукового пізнання в галузі мистецької освіти. Володіння системою уявлень щодо можливостей різних видів мистецтва у формуванні особистості. Спроможність у відповідності до теми сформулювати об’єкт, предмет, мету і завдання наукової роботи, її наукову новизну і практичну значущість.

 

2.

Знати: базові теоретичні положення стосовно побудови критеріїв педагогічної діагностики художнього розвитку особистості; принципи добору методик проведення різних видів педагогічного експерименту.

 

Вміти: аналізувати педагогічний досвід, складати бібліографічний список та опрацьовувати наукову літературу.

Спрямованість здобувати інформацію з різних джерел, здатність логічно мислити, узагальнювати отримані, здобувати нові знання та формулювати власні ідеї.

Здатність застосувати інструментарій інших наук відповідно до наукового проекту.

Здатність планувати та прогнозувати хід та етапи наукового дослідження з теорії та методики музичного, хореографічного навчання.

3.

Знати: особливості якісної та кількісної характеристик результатів наукового дослідження; правил оформлення результатів дослідницької роботи.

 

Вміти: організовувати різні види дослідницької роботи, презентувати її результати вербально та за допомогою інформаційних технологій; готувати наукові статті, рецензії; брати участь у наукових дискусіях.

Спроможність здійснювати аналіз змісту педагогічної документації, здатність реалізувати методи емпіричного рівня дослідження та здатність до розробки і проведення різних видів педагогічного експерименту.

4.

Знати: правила оформлення результатів дослідницької роботи; етичні норми щодо використання наукової літератури, звітування про хід дослідження, рецензування та дискутування.

 

Вміти: науково оформити і презентувати результати наукового дослідження; розробити способи впровадження їх у практику, планувати та реалізовувати програму подальшого професійного та особистісного саморозвитку.

 

Здатність проектувати та здійснювати науково-дослідницький процес з урахуванням особливостей соціокультурної ситуації, добирати та використовувати адекватні меті й завданням дослідження технології; здатність дотримування етичних принципів щодо професійної коректності та наукової доброчесності; здатність до самомотивації подальшого самостійного навчання, саморозвитку та реалізації власного наукового потенціалу.

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __3__ кредити ECTС __90__годин.

 

№ з/п

 

 

 

 

 

Назви модулів і тем

Кількість годин (денна форма навчання)

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

СРС

 

Модуль І. Загальні відомості про науку та наукові педагогічні дослідження

8

6

2

 

20

 

Тема 1. Наука як система знань

1

1

 

 

4

 

Тема 2. Особливості та класифікація науково-педагогічних досліджень

1

1

 

 

4

 

Тема 3. Логічна структура та зміст етапів педагогічного дослідження

2

2

 

 

4

 

Тема 4. Критеріальний аппарат педагогічного дослідження

2

2

 

 

4

 

Тема 5. Форми наукового викладу матеріалів дослідження. Види наукової роботи студентів

2

 

2

 

4

 

Модуль ІІ. Організація та проведення наукового педагогічного дослідження

19

10

9

 

44

 

Тема 1. Вивчення інформаційних джерел з проблеми дослідження

1

1

 

 

4

 

Тема 2. Критеріальні характеристики та етапи аналізу педагогічного досвіду

1

1

 

 

4

 

Тема 3. Методи теоретичного рівня дослідження

2

2

 

 

6

 

Тема 4. Аналіз змісту педагогічної документації та результатів діяльності. Педагогічне спостереження

3

1

2

 

4

 

Тема 5. Опитування як метод емпіричного рівня дослідження

2

1

1

 

4

 

Тема 6. Методи тестування та експертної оцінки

1

 

1

 

4

 

Тема 7. Педагогічний експеримент

4

2

2

 

6

 

Тема 8. Взаємозв’язок якісного та кількісного аналізу в педагогічній науці

1

1

 

 

4

 

Тема 9. Літературне оформлення результатів наукового дослідження та їх впровадження у практику

1

1

 

 

4

 

Тема 10. Етика науковця

2

 

2

 

4

Разом:

26

16

10

 

64

 


ІV. Зміст дисципліни

 

 

№ з/п

3.1  Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть годин

 

Всього

 

 

в т.ч лекцій

 

1.

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Модуль 1

 

Тема 1. Наука як система знань.

       Роль науки у сучасному суспільстві. Наука як безперервний розвиток системи знань про об’єктивні закони природи, суспільства та мислення, що створюється і стає практичною силою внаслідок спеціальної діяльності людей та установ. Характерні ознаки наукового пізнання, що відрізняють його від стихійно-емпіричного виду знань. Факт, поняття, категорія, принцип, аксіома. Типи естетичних категорій: естетичної діяльності, естетичних відношень, гносеології мистецтва, естетичного виховання.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности  педагогических исследований / Ю.К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1982. – 185 с.

2. Веселков Ф.С. Методическое пособие по написанию и защите дипломных работ / Ф.С. Веселков, К.Х.Нинциев. – СПб, 1996. – 55 с.

3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – К. : АПН України, 1995. – 45 с.

4. Енциплопедія освіти / Академія педагогічних наук України / [гол. ред. В.Г.Кремель]. –К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 

 

Тема 2. Особливості та класифікація науково-педагогічних досліджень

     Специфічні особливості педагогічної науки. Способи систематизації науково-педагогічного знання, специфіка наукової мови. Головні принципи педагогічного дослідження.

      Проблема співвідношення педагогічної науки і практики, їх взаємозв’язок. Види педагогічних досліджень (фундаментальні, прикладні), особливості кожного з них.

      Роль методології педагогіки, її взаємозв’язок із діалектикою як загальною методологією пізнання об’єктивної дійсності.

      Значення фундаментальних досліджень у створенні теоретичної бази педагогіки, необхідної для проведення прикладних досліджень, спрямованих на вирішення конкретних завдань у галузі навчання та виховання.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности  педагогических исследований / Ю.К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1982. – 185 с.

2. Веселков Ф.С. Методическое пособие по написанию и защите дипломных работ / Ф.С. Веселков, К.Х.Нинциев. – СПб, 1996. – 55 с.

3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – К. : АПН України, 1995. – 45 с.

4. Енциплопедія освіти / Академія педагогічних наук України / [гол. ред. В.Г.Кремель]. –К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

6. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования / В.И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1982. – 159 с.

 

Тема 3. Логічна структура та зміст етапів педагогічного дослідження.

      Послідовність основних ланок педагогічного пошуку. Три етапи конструювання логіки дослідження: від вибору теми до розробки гіпотези, від вибору методів до формування висновків, впровадження отриманих результатів у практику та літературне оформлення тексту. Заключний етап роботи: колективне обговорення, консультування, рецензування та доробка результатів дослідження. Вимоги до формулювання висновків дослідження.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Загвязинский В.И. Методология и методи психолого-педагогического исследования : Учебное пособие / В.И. Загвязинский. – М. : Изд. центр «Академия», 2003.

2. Ковальчук В.В. Основи науковий досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук, М.М. Моісеєв. – К., 2007.

3. Красноток І.П. Науково-дослідницька робота студентів : навчально-методичний посібник / І.П. Красноток, М.М. Дубінка. – Кіровоград, 2006.

4. Кыверляг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверляг. – Таллинн : Валгус, 1980. – 334 с.

 

Тема 4. Критеріальний апарат педагогічного дослідження.

      Критерії вибору об’єктної області дослідження як частини педагогічного процесу. Взаємозв’язок об’єкту та предмету дослідження як цілого та частини, як системи та її компоненту. Конкретизація предмету дослідження у формуванні теми. Мета дослідження – пошук засобів підвищення ефективності процесу навчання і виховання. Логічна послідовність завдань наукового дослідження, їх співвідношення з висновками роботи. Шлях реалізації поставленої проблеми формулюється у вигляді гіпотези – обґрунтованого припущення про можливий спосіб, механізм розв’язання проблеми. Теоретичні та емпіричні гіпотези, структура та функції гіпотези, вимоги до її формулювання.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования / В.И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1982. – 159 с.

2. Загвязинский В.И. Методология и методи психолого-педагогического исследования : Учебное пособие / В.И. Загвязинский. – М. : Изд. центр «Академия», 2003.

3. Ковальчук В.В. Основи науковий досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук, М.М. Моісеєв. – К., 2007.

4. Красноток І.П. Науково-дослідницька робота студентів : навчально-методичний посібник / І.П. Красноток, М.М. Дубінка. – Кіровоград, 2006.

5. Кыверляг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверляг. – Таллинн : Валгус, 1980. – 334 с.

 

Тема 5. Форми наукового викладу матеріалів дослідження, види наукової роботи студентів

      Типи наукової публікації в залежності від змісту наукової інформації та цілей її впорядкування. Монографія – вичерпне висвітлення результатів дослідження певної проблеми. Обсяг монографії, вид публікації (книга, брошура). Підручник як систематизований виклад певної навчальної дисципліни та навчальний посібник, що відповідає окремим розділам програми навчальної дисципліни. Стаття як основний вид оперативної публікації, вимоги до написання статей. Тези та доповідь – співвідношення, структурні компоненти побудови, обсяг. Художньо-критичні публікації: хронікальний огляд, рецензія, фейлетон, творчий портрет.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Ковальчук В.В. Основи науковий досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук, М.М. Моісеєв. – К., 2007.

2. Красноток І.П. Науково-дослідницька робота студентів : навчально-методичний посібник / І.П. Красноток, М.М. Дубінка. – Кіровоград, 2006.

3. Кыверляг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверляг. – Таллинн : Валгус, 1980. – 334 с.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Модуль 2.

 

Тема 1. Вивчення інформаційних джерел з проблеми дослідження

        Методи наукового дослідження: вивчення інформаційних джерел, аналіз педагогічного досвіду, теоретичні методи, методи кількісної обробки дослідницьких результатів. Правила роботи з літературою: складання попереднього бібліографічного списку джерел, підбір публікацій, їх опрацювання. Види бібліотечних каталогів (алфавітний, систематичний, предметний), десятична система класифікації книг. Зворотньо-хронологічний порядок знайомства з літературою. Тематичний та критичний аналіз джерел. Складання простих, складних та зведених конспектів.

        Робота з книгою: різні способи запам’ятовування тексту, система підкреслень, швидкочитання, картотека. Правила складання бібліографічного списку. Робота з архівними матеріалами; класифікація «одиниць зберігання», їх науковий аналіз та інтерпретація з урахуванням соціальних умов того часу та сучасної точки зору на досліджувану проблему.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Лесін В.М. Як працювати з книгою. Метод. Посібник / В.М. Лесін. – К. : Вища школа, 1989. – 71 с.

2. Огурцов А.Н. Основы научних исследований / А.Н. Огурцов. – Харьков, 2008. – 96 с.

3. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования / В.М. Полонский. – М. : Педагогика. 1989. – 42 с.

4. Рогозіна О.В. Теоретичні основи навчально-дослідницької діяльності в підготовці вчителя : монографія / О.В. Рогозіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2008.

5. Рудницька О.П. Педагогіка : загальна та мистецька. – навчальний посібник / О.П. Рудницька. – К., 2002. – 270 с.

6. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистельникова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень : навч.-методич. Посібник / О.П. Рудницька, А.Г.Болгарський, Т.Ю. Свистельникова. – К., 1998. – 148 с.

 

Тема 2. Критеріальні характеристики та етапи аналізу педагогічного досвіду

       Вивчення педагогічного досвіду – важлива складова педагогічного пошуку. Педагогічний досвід як досягнутий стабільний рівень практики; передовий і новаторський досвід. Основні критерії, що характеризують сутність і зміст передового педагогічного досвіду – новизна, результативність, актуальність, стабільність, перспективність. Вивчення, опис, узагальнення як окремі етапи аналізу педагогічного досвіду. Програма дослідницьких дій з діагностування передового педагогічного досвіду.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Горбенко С.С. Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання : навчально-методичний посібник / С.С.Горбенко. – К. : «Освіта України», 2010. – 180 с.

2. Лесін В.М. Як працювати з книгою. Метод. Посібник / В.М. Лесін. – К. : Вища школа, 1989. – 71 с.

3. Огурцов А.Н. Основы научних исследований / А.Н. Огурцов. – Харьков, 2008. – 96 с.

4. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования / В.М. Полонский. – М. : Педагогика. 1989. – 42 с.

5. Рогозіна О.В. Теоретичні основи навчально-дослідницької діяльності в підготовці вчителя : монографія / О.В. Рогозіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2008.

 

Тема 3. Методи теоретичного рівня дослідження

      Співвідношення теоретичного та емпіричного рівнів знань. Індуктивний та дедуктивний методи дослідження. Індукція – метод відшукування причинних зв’язків, висновок від конкретного до загального. Дедукція – одержання слідства з посилки. Взаємодія індукції та дедукції у реальному педагогічному дослідженні. Аналіз та синтез. Правила аналізу. Його форми: класифікаційний, аналіз відношень, каузальний, діалектичний. Значення синтезу у вивченні системних зв’язків між явищами. Систематичне дослідження педагогічного процесу в його цілісній та складній структурі. Органічна єдність методів аналізу і синтезу в педагогічному дослідженні. Художньо-педагогічний аналіз.

       Поняття моделювання. Співвідношення моделі та оригіналу. Головні операції моделювання: побудова моделі, спостереження за її роботою, перенесення одержаних даних на об’єкт, що вивчається. Матеріальні та ідеальні («уявні») моделі. Види ідеальних моделей: наочно-образні, знакові, математичні. Уявний експеримент як форма моделювання. Приклади моделювання педагогічних явищ.

      Абстрагування. Роль абстракцій у процесі наукового пізнання. Узагальнююча та ізолююча абстракції. Ідеалізація як крайній випадок абстрагування. Приклади використання конкретизації та ідеалізації у педагогічному дослідженні.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Огурцов А.Н. Основы научних исследований / А.Н. Огурцов. – Харьков, 2008. – 96 с.

2. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. – К. : Освіта України, 2008.

3. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования / В.М. Полонский. – М. : Педагогика. 1989. – 42 с.

4. Рогозіна О.В. Теоретичні основи навчально-дослідницької діяльності в підготовці вчителя : монографія / О.В. Рогозіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2008.

5. Рудницька О.П. Педагогіка : загальна та мистецька. – навчальний посібник / О.П. Рудницька. – К., 2002. – 270 с.

6. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистельникова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень : навч.-методич. Посібник / О.П. Рудницька, А.Г.Болгарський, Т.Ю. Свистельникова. – К., 1998. – 148 с.

 

Тема 4. Аналіз змісту педагогічної документації та результатів діяльності

     Дві групи педагогічних документів (складені без участі та за дорученням дослідника). Якісний та кількісний аналіз педагогічної документації. Поняття контент-аналізу, необхідність визначення одиниці кількісного аналізу та шкали.

     Проективні методи як методи аналізу результатів діяльності. Види творчих завдань, результати яких вивчаються проективними методами: конструктивні, додаткові, експресивні, рольові. Значення проективних методів у художньо-педагогічних дослідженнях. Труднощі, що виникають при використанні проективних методик.

      Педагогічне спостереження. Сутність дослідницького спостереження, його відміна від побутового. Особливості спостереження як наукового методу. Види спостережень у педагогічних дослідженнях, що класифікуються за способами та тривалістю проведення. Самоспостереження.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Горбенко С.С. Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання : навчально-методичний посібник / С.С.Горбенко. – К. : «Освіта України», 2010. – 180 с.

2. Скалкова Я. И. Методология и методы педагогического исследования / Я. И. Скалкова. – М. : Педагогика, 1989. – 220 с.

3. Черепанов В.С. Экспертные  оценки в педагогических исследованиях / В.С. Черепанов. – М. : Педагогика, 1989. – 152 с.

4. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008.

 

Тема 5. Опитування як метод емпіричного рівня дослідження

      Значення методу опитування для виявлення мотивів дій, потреб, інтересів та смаків респондентів. Необхідність перевірки результатів опитування іншими методами. Бесіда як метод отримання інформації шляхом двостороннього або багатостороннього обговорення питання. Інтерв’ю; його різновиди (стандартне, глибоке, клінічне, індивідуальне та групове). Типові помилки інтерв’юєра – ситуаційні, соціологічні, психологічні.

      Анкетування. Структура анкети (вступна, основна, “демографічна” частини). Види запитань основної частини анкети: відкриті, закриті, напівзакриті, прямі та непрямі, запитання про факти та про мотиви дій, безумовні, уявні та контрольні запитання. Звукова анкета. Типові помилки при складанні анкет.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Альберт Ю.В. Списки литературы в научных изданиях : составление и оформление / Ю.В. Альберт. – К. : Наукова думка, 1988. – 152 с.

2. Скалкова Я. И. Методология и методы педагогического исследования / Я. И. Скалкова. – М. : Педагогика, 1989. – 220 с.

3. Черепанов В.С. Экспертные  оценки в педагогических исследованиях / В.С. Черепанов. – М. : Педагогика, 1989. – 152 с.

4. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008.

 

Тема 6. Методи тестування та експертної оцінки

     Тест як система психолого-педагогічних завдань для дослідження окремих рис і властивостей людини. Застосування тестів для визначення знань і умінь. Тести успішності, здібностей, індивідуальні тести. Тести спеціальних здібностей (музичних, хореографічних тощо). Дві групи індивідуальних тестів – об’єктивного оцінювання поведінки та самоописові. Значення самоописових тестів у художньо-педагогічних дослідженнях. Необхідність стандартної системи оцінювання та інтерпретації результатів тестування. Проективні методики як окремий вид тестування (тести Роршаха, Люшера).

     Метод експертної оцінки, його значення для дослідження художньо-педагогічних проблем. Вимоги до вибору експертів. Педагогічний консиліум як різновид експертизи. Приклади роботи методу експертної оцінки при оцінюванні художніх явищ.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Горбенко С.С. Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання : навчально-методичний посібник / С.С.Горбенко. – К. : «Освіта України», 2010. – 180 с.

2. Скалкова Я. И. Методология и методы педагогического исследования / Я. И. Скалкова. – М. : Педагогика, 1989. – 220 с.

3. Черепанов В.С. Экспертные  оценки в педагогических исследованиях / В.С. Черепанов. – М. : Педагогика, 1989. – 152 с.

4. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008.

 

Тема 7. Педагогічний експеримент

      Поняття педагогічного експерименту. Класифікація педагогічних експериментів за умовами проведення (лабораторний та природний) і за ознаками мети (констатувальний, пошуковий, формувальний). Констатувальний (діагностичний) експеримент. Початковий, проміжний та кінцевий зрізи. Важливість проведення кінцевого (контрольного) зрізу за методикою початкового. Природна та лабораторна частини констатувального експерименту. Формувальний експеримент як основний вид дослідження реальних педагогічних явищ.

      Мета формувальний експерименту, послідовність дій при його підготовці. План-програма формувального експерименту. Необхідність операціоналізації гіпотези (причинно-наслідкового зв’язку) дослідження. Структура експериментального дослідження: паралельна, псевдопаралельна, послідовна.

      Історико-педагогічне дослідження, його особливості та специфіка. Необхідність висвітлення історичних матеріалів з позицій співвідношення минулого і сучаного. Загальні етапи історико-педагогічного дослідження.

Характеристика новизни та практичної значущості науково-дослідної роботи. Функції нової інформації: уточнення, конкретизація, розширення, доповнення, перетворення. Три види наукової новизни – конкретизація, доповнення, перетворення. Практичне значення як найважливіша ознака науково-педагогічного дослідження. Безпосереднє та опосередковане впровадження у педагогічну практику результатів дослідження.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Гончаренко С.І. Український педагогічний словник / С.І. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

2. Кринецкий И.И. Основы научных исследований / И.И. Кринецкий. – Киев – Одесса : Вища школа, 1981. – 208 с.

3. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / С.Д. Максименко. – К., 1990. – 239 с.

4. Рудницька О.П. Музика і культура особистості : проблеми сучасної педагогічної освіти / О.П. Рудницька. – К., 1998. – 247 с.

5. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень / В.К.Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К., 2000. – 257 с.

6. Тимофеев А.В. Информатика и компьютерный интеллект / А.В. Тимофеев. – М. : Педагогика, 1991. – 128 с.

7. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания / В.А. Штофф. – М. : Высшая школа, 1978. – 271 с. 

 

Тема 8. Взаємозв’язок якісного та кількісного аналізу

в педагогічній науці

     Загальні методологічні питання використання математичних методів у педагогіці. Проникнення у педагогіку операціональних концепцій вимірювань. Статистична техніка дослідження. Збір статистичного матеріалу. Табелювання та графічне представлення даних. Поняття кореляційного зв’язку педагогічних явищ. Розробка педагогічної теорії як основа дальшого кількісного вирішення проблеми.

     Взаємозв’язок якісного аналізу специфічних педагогічних явищ та їх кількісного виразу. Значення кількісного опису педагогічних явищ: чітке визначення понять та їх відношень, виявлення закономірностей, зв’язок явищ, які вивчаються; прогнозування умов їх цілеспрямованого розвитку.

Складність кількісної інтерпретації педагогічних проектів і явищ. Математична обробка результатів дослідження.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Гончаренко С.І. Український педагогічний словник / С.І. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

2. Горбенко С.С. Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання : навчально-методичний посібник / С.С.Горбенко. – К. : «Освіта України», 2010. – 180 с.

3. Кринецкий И.И. Основы научных исследований / И.И. Кринецкий. – Киев – Одесса : Вища школа, 1981. – 208 с.

4. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / С.Д. Максименко. – К., 1990. – 239 с.

5. Рудницька О.П. Музика і культура особистості : проблеми сучасної педагогічної освіти / О.П. Рудницька. – К., 1998. – 247 с.

6. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень / В.К.Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К., 2000. – 257 с.

7. Тимофеев А.В. Информатика и компьютерный интеллект / А.В. Тимофеев. – М. : Педагогика, 1991. – 128 с.

8. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания / В.А. Штофф. – М. : Высшая школа, 1978. – 271 с. 

 

Тема 9. Літературне оформлення результатів наукового дослідження та їх впровадження у практику

    Значення даного етапу науково-дослідницької роботи. Літературне оформлення як процес удосконалення дослідження. Уточнення логіки викладення матеріалу, понятійного апарату та термінології, формулювання окремих наукових положень, обгрунтування висновків і рекомендацій.

    Загальні вимоги до літературного тексту. Існуючі стилі наукових робіт (науковий, науково-популярний, учбово-педагогічний). Типові недоліки оформлення експериментальних результатів. Рекомендації щодо підготовки наукових матеріалів до опублікування. Правила цитування літературних джерел, складання бібліографії. Структура дипломної роботи.

     Порядок рецензування наукових досліджень. Роль і значення колективного обговорення виконаної роботи.

    Підготовка до захисту та процедура захисту дипломної роботи.

    Сутність поняття впровадження наукових результатів у практику. Закономірності та етапи цього процесу, недоліки в його організації.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Альберт Ю.В. Списки литературы в научных изданиях : составление и оформление / Ю.В. Альберт. – К. : Наукова думка, 1988. – 152 с.

2. Воловик П.М. Теорія ймовірності і математична статистика в педагогіці / П.М. Воловик. – К. : Рад. Школа. 1969. – 222 с

3. Гончаренко С.І. Український педагогічний словник / С.І. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

4. Кринецкий И.И. Основы научных исследований / И.И. Кринецкий. – Киев – Одесса : Вища школа, 1981. – 208 с.

 

Тема 10. Етика науковця

     Соціальна функція педагогіки, відповідальність дослідника перед суспільством. Вимоги об’єктивності та вірогідності результатів дослідження, правдивості їх інтерпретації. Необхідність дотримання наукової коректності при використанні літературних джерел інформації.

     Поняття наукової ерудиції, компиляції, плагіату. Толерантне ставлення до інших точок зору, поглядів, ідей. Взаємини дослідників у процесі колективної наукової праці. Авторське право. Співавторство.

     Критичність і самокритичність дослідника, готовність до аналізу позитивних якостей і недоліків наукового дослідження. Культура обговорення виконаної роботи в процесі її апробації. Правила проведення наукових дискусій.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Гончаренко С.І. Український педагогічний словник / С.І. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

2. Кринецкий И.И. Основы научных исследований / И.И. Кринецкий. – Киев – Одесса : Вища школа, 1981. – 208 с.

3. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / С.Д. Максименко. – К., 1990. – 239 с.

4. Рудницька О.П. Музика і культура особистості : проблеми сучасної педагогічної освіти / О.П. Рудницька. – К., 1998. – 247 с.

5. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень / В.К.Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К., 2000. – 257 с.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4.2. Плани семінарських, практичних, лабораторних занять

Зміст завдань до семінарських занять

1.      Інформаційне призначення різних видів наукової праці. Характеристика змісту та правил упорядкування монографій, підручників, навчальних посібників, статей, тез, доповідей, рецензій, рефератів, курсових робіт.

2.      Вивчення педагогічної реальності за допомогою аналізу змісту педагогічної документації. Характеристика різновидів документації. Педагогічне спостереження як метод наукового пізнання, його класифікація.

3.      Правила складання анкети; види запитань, типові помилки анкетера. Способи кількісної обробки анкетних даних.

4.      Значення тестів як джерела інформації, види тестів. Змістове наповнення спеціальних тестів здібностей в музичному мистецтві та хореографії.

5.      Експеримент як етап педагогічного дослідження. Характеристика видів експериментів за умовами проведення та за змістом. Структура формування експерименту. Приклади методичного супроводу різних видів експериментальної роботи.

6.      Основні вимоги до етики звітування про результати дослідження рецензування, наукового дискутування. Поняття щодо компіляції та плагіату.

 

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Альберт Ю.В. Списки литературы в научных изданиях : составление и оформление / Ю.В. Альберт. – К. : Наукова думка, 1988. – 152 с.

2. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физичеком виспитании / Б.А. Ашмарин. – М., 1978. – 173 с.

3. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В.И. Журавлёва. – М. : Педагогика, 1988. – 237 с.

4. Гончаренко С.І. Український педагогічний словник / С.І. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

5. Кринецкий И.И. Основы научных исследований / И.И. Кринецкий. – Киев – Одесса : Вища школа, 1981. – 208 с.

6. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / С.Д. Максименко. – К., 1990. – 239 с.

7. Рудницька О.П. Музика і культура особистості : проблеми сучасної педагогічної освіти / О.П. Рудницька. – К., 1998. – 247 с.

8. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень / В.К.Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К., 2000. – 257 с.

9. Тимофеев А.В. Информатика и компьютерный интеллект / А.В. Тимофеев. – М. : Педагогика, 1991. – 128 с.

10. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания / В.А. Штофф. – М. : Высшая школа, 1978. – 271 с. 

 

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів

Модуль 1

1.         Загальна та конкретна методологія художньо-педагогічних досліджень

2.         Співвідношення елементів категоріального апарату дослідження

3.         Основні функції гіпотези

4.         Інформаційне призначення різних видів наукових праць

 

Модуль 2

5.         Правила роботи з науковою літературою

6.         Критерії передового педагогічного досвіду

7.         Логіка побудови педагогічного дослідження

8.         Правила складання анкети та розробки тесту

9.         Взаємозв'язок теоретичної та емпіричної частин дослідження

10.       Критерії педагогічної діагностики художнього розвитку особистості

11.       Особливості роботи з архівними матеріалами

12.       Структура педагогічного дослідження

13.       Вибір методики різних етапів педагогічного дослідження

14.       Вимоги до процесу наукової дискусії та наукового виступу

15.       Підготовка до захисту і захист магістерської роботи

 

Рекомендовані інформаційні джерела

 

V. Контроль якості знань студентів

 

Вид діяльності

Коефіцієнт

Кількість робіт

Результат

1.

2.

3.

4.

5.

Відвідування занять

Реферат

Виступ на семінарському занятті

Виконання індивідуальної роботи

Тестування

1

10

5

9

50

21

1

2

1

1

21

10

10

9

50

 

Підсумковий рейтинговий бал

 

26

100

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

Засоби діагностики успішності навчання - усне опитування, тестування, виконання контрольної роботи.

 

Питання до заліку:

1.         Що таке наука; Стихійно-емпіричні та наукові види пізнання (факт, поняття, категорія), співвідношення науки і практики.

2.         Визначення наукового дослідження. Методологія наукового дослідження (загальна і конкретна, його характерні особливості. Види наукових досліджень.)

3.         Характеристика наукового (категоріального) апарату дослідження: педагогічна проблема та тема, об’єкт,предмет, мета та завдання дослідження.

4.         Характеристика наукової новизни та практичної значущості дослідження.

5.         Форми наукового викладу матеріалів дослідження.

6.         Методи наукового дослідження (загальна характеристика).

7.         Визначення інформаційних джерел (складання бібліографії, робота з книгою, конспектування).

8.         Критеріальні характеристики та етапи аналізу педагогічного досвіду.

9.         Теоретичні методи дослідження (індукція та дедукція, аналіз та синтез, види аналізу музичних творів).

10.       Теоретичні методи дослідження (порівняння та класифікація, абстрагування та конкретизація, ідеалізація, формалізація, моделювання, уявний експеримент).

11.       Аналіз змісту педагогічної документації.

12.       Проективні методи дослідження, педагогічне спостереження.

13.       Опитування (бесіда, інтерв’ю, анкетування).

14.       Тестування, експертна оцінка.

15.       Педагогічний експеримент (види експериментів, їх структура.

16.       Методи кількісної обробки дослідницьких результатів.

17.       Літературне оформлення тексту дослідження. Структура магістерської роботи.

18.       Основні аспекти прояву етики науковця.

19.       Підготовка до захисту. Захист наукової роботи.

 

VI. Навчально-методична карта дисципліни

VII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу

Основна література

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности  педагогических исследований / Ю.К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1982. – 185 с.

2. Веселков Ф.С. Методическое пособие по написанию и защите дипломных работ / Ф.С. Веселков, К.Х.Нинциев. – СПб, 1996. – 55 с.

3. Воловик П.М. Теорія ймовірності і математична статистика в педагогіці / П.М. Воловик. – К. : Рад. Школа. 1969. – 222 с.

4. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – К. : АПН України, 1995. – 45 с.

5. Енциплопедія освіти / Академія педагогічних наук України / [гол. ред. В.Г.Кремель]. –К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

6. Горбенко С.С. Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання : навчально-методичний посібник / С.С.Горбенко. – К. : «Освіта України», 2010. – 180 с.

7. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования / В.И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1982. – 159 с.

8. Загвязинский В.И. Методология и методи психолого-педагогического исследования : Учебное пособие / В.И. Загвязинский. – М. : Изд. центр «Академия», 2003.

9. Ковальчук В.В. Основи науковий досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук, М.М. Моісеєв. – К., 2007.

10. Красноток І.П. Науково-дослідницька робота студентів : навчально-методичний посібник / І.П. Красноток, М.М. Дубінка. – Кіровоград, 2006.

11. Кыверляг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверляг. – Таллинн : Валгус, 1980. – 334 с.

12. Лесін В.М. Як працювати з книгою. Метод. Посібник / В.М. Лесін. – К. : Вища школа, 1989. – 71 с.

13. Огурцов А.Н. Основы научних исследований / А.Н. Огурцов. – Харьков, 2008. – 96 с.

14. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. – К. : Освіта України, 2008.

15. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования / В.М. Полонский. – М. : Педагогика. 1989. – 42 с.

16. Рогозіна О.В. Теоретичні основи навчально-дослідницької діяльності в підготовці вчителя : монографія / О.В. Рогозіна. – Донецьк : Юго-Восток, 2008.

17. Рудницька О.П. Педагогіка : загальна та мистецька. – навчальний посібник / О.П. Рудницька. – К., 2002. – 270 с.

18. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистельникова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень : навч.-методич. Посібник / О.П. Рудницька, А.Г.Болгарський, Т.Ю. Свистельникова. – К., 1998. – 148 с.

19. Скалкова Я. И. Методология и методы педагогического исследования / Я. И. Скалкова. – М. : Педагогика, 1989. – 220 с.

20. Черепанов В.С. Экспертные  оценки в педагогических исследованиях / В.С. Черепанов. – М. : Педагогика, 1989. – 152 с.

21. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008.

 

Додаткова література

1. Альберт Ю.В. Списки литературы в научных изданиях : составление и оформление / Ю.В. Альберт. – К. : Наукова думка, 1988. – 152 с.

2. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физичеком виспитании / Б.А. Ашмарин. – М., 1978. – 173 с.

3. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В.И. Журавлёва. – М. : Педагогика, 1988. – 237 с.

4. Гончаренко С.І. Український педагогічний словник / С.І. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

5. Кринецкий И.И. Основы научных исследований / И.И. Кринецкий. – Киев – Одесса : Вища школа, 1981. – 208 с.

6. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / С.Д. Максименко. – К., 1990. – 239 с.

7. Рудницька О.П. Музика і культура особистості : проблеми сучасної педагогічної освіти / О.П. Рудницька. – К., 1998. – 247 с.

8. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень / В.К.Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К., 2000. – 257 с.

9. Тимофеев А.В. Информатика и компьютерный интеллект / А.В. Тимофеев. – М. : Педагогика, 1991. – 128 с.

10. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания / В.А. Штофф. – М. : Высшая школа, 1978. – 271 с. 

 

VIIІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 2019/2020 н.р.