Міністерство освіти і наукиУкраїни

 

                                        Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Декан факультету _____________

 

_____________________________

 

«____»_______________20____ р.

 

                                                  Робоча Програма

                                     вибіркової навчальної дисципліни (за вибором університету)

                                                  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

 освітнього рівня      Бакалавр

 галузь знань            02 Культура і мистецтво

 Спеціальності         025 Музичне мистецтво

           Шифр за навчальним планом  ВВ1.1.

 

Київ  2019 рік


Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Теорія та історія художньої культури затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова  «___»___________ 20___р.

 

Розробники програми : Полатайко Олена Михайлівна, кандидат 

 

                                         педагогічних наук, доцент,        

 

                                         доцент кафедри педагогіки мистецтва та

 

                                        фортепіанного виконавства Факультет мистецтв імені

 

                                        Анатолія Авдієвського

 

 Затверджено на засіданні кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства

 

«_4_» вересня 2019 року, протокол № 1.

 

Завідувач кафедри   ___________              О.П.Щолокова , д.п.н., професор

 

                                        


І. Опис дисципліни

 

Шифр дисципліни за навчальним планом ВВ1.1

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

Культура і мистецтво

Кількість кредитів – ЄКТС –

8

Методи навчання :

Мультимедійні лекції, проекти, дискусії

Спеціальність

Музичне мистецтво.

 Художня культура

Загальна кількість години

240

 

Денна

Заочна

 

Освітній рівень

бакалавр

Лекції

 

70

16

 

Статус дисципліни

нормативна

Рік вивчення за навчальним планом

3

Семінарські

Форми контролю:

3 модульні роботи,

тести

11

8

Самостійна робота

 

159

216

Семестр – 5-6

   
           

 

Програма вибіркової навчальної дисципліни  Теорія та історія художньої культури складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво,спеціальності 025 Музичне мистецтво. Додаткова спеціальність -Художня культура.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  історія вітчизняної і зарубіжної художньої культури у динаміці взаємовідношень видів мистецтва.

 

Програма  узагальнює та висвітлює світовий культурний процес від зародження суспільства до нашого часу і складена з урахуванням нових досягнень в галузі літературознавства, мистецтвознавства та музикознавства.

 

Міждисциплінарні зв’язки: історія, філософія, музична психологія, історія музичного мистецтва.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни Теорія та історія художньої культури є розкриття цілісної картини історичних змін світогляду людини, що  втілюється у різних формах духовної творчості – філософії, архітектурі, живопису, музиці, літературі, драматургії. Відповідно до нових уявлень про світ формуються естетичні ідеали, на які спирається мистецтво кожної епохи .

 

Основними завданнями вивчення дисципліни Теорія та історія художньої культури є:

 

$1-       розкрити студентам ідейно-художній світ мистецтва;

 

$1˗       допомогти  осягнути і оцінити морально-етичні ідеали видатних діячів світового мистецтва;

 

$1˗       зрозуміти основні історичні закономірності розвитку та зміни напрямків і стилів світової художньої культури;

 

$1˗       навчити визначати стильові відмінності художніх творів  у всіх видах мистецтва;

 

$1˗       закласти основу для підготуватись до вивчення методики викладання художньої культури та педагогічної практики

 

ІІ. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами (освітньо-наукової) програми :

 

№ за/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати

$1˗         періоди та хронологію розвитку мистецтва від давнини до сьогодення;

$1˗         художні стилі, напрямки та течії мистецтва;

$1˗         імена видатних майстрів кожної епохи;

$1˗         видатні твори архітектури, скульптури, живопису, графіки, літератури, театру та музики, що входять до

$1˗         скарбниці зарубіжного  та вітчизняного мистецтва.

вміти:

$1˗         пояснювати, узагальнювати й оцінювати особливості розвитку мистецтва;

$1˗         розрізняти пам’ятки мистецтва за авторством, назвою, художнім стилем;

$1˗         проводити художньо-педагогічний аналіз творів;

$1˗         володіти професійною термінологією.

Інформаційна, комунікативна, полікультурна, предметна, продуктивна, методична, інтерпретаційна


ІІІ. Тематичний план

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __8_____ кредитів ECTS _240___годин.

 

Назва модулів і тем

Кількість годин

(денна форма начання)

Кількість годин

(заочна форма начання)

 

Аудиторні

Лекцій

Семінари

СРС

Аудиторні

Лекцій

Семінари

СРС

1

Модуль І . Художня культура від давніх часів до епохи Середньовіччя

24

20

4

40

7

5

2

58

 

Тема 1.1. Предмет курсу художня культура.  

Тема 1.2. Художня культура первісного ладу.   Трипілля.

Тема 1.3. Художня культура давніх цивілізацій.  

Тема 1.4. Художня культура античності  

Тема 1.5. Художня культура Візантії.  

Тема 1.6. Художній образ західного Середньовіччя.  

 

 2

3

4

4

3

4

2

2

   

1

1

1

1

1

1

1

 

2

Модуль ІІ. Гуманізм епохи Відродження

23

20

3

40

7

5

2

58

 

Тема 2.1Художня культура епохи Відродження.  

Тема 2.2. Північне Відродження  

Тема 2.3. Художня культура України епохи Відродження

 

7

7

6

2

1

   

2

2

1

1

1

 

3

Модуль ІІІ. Від Нового часу до сучасності

34

30

4

79

10

6

4

100

 

Тема 3.1 Особливості національних шкіл 17 ст. Бароко.

Тема 3.2. Просвітництво.

Тема.3.3. Українське бароко.  

Тема 3.4. Класицизм

Тема 3.5. Художня культура ХІХ ст..

Тема. 3.6. Романтична спрямованість українського образотворчого мистецтва

Тема 3.7 Імпресіонізм  

Тема 3.8. Модернізм.Архітектура  

Тема 3.9. Модернізм. Символісти

Тема 3.10 . Українська художня культура кінця 19 ст.

Тема 3.11.  Театр України  ХІХ ст.

Тема 3.12.Художня культура ХХст  

Тема 3.13. Художня культура постмодерну

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

1

1

1

         
 

Всього

81

70

11

159

24

18

6

216


ІІІ. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами :

 

Модуль І . Художня культура від давніх часів до епохи Середньовіччя

 

Тема 1.1. Предмет курсу художня культура. Художня культура як складова духовної та естетичної культури

 

Тема 1.2. Художня культура первісного ладу.   Трипілля.

 

Тема 1.3. Художня культура давніх цивілізацій. Єгипет. Особливості художньої культури Месопотамії.  Художня культура країн Далекого Сходу. Індія. Китай

 

Тема 1.4. Художня культура античності Давня Греція. Художні традиції в архітектурі, скульптурному портреті, літературі та театрі Давнього Риму. Порівняльна характеристика художньої культури Стародавньої Греції та Риму

 

Тема 1.5.Художня культура Візантії. Художня культура Київської Русі. Основні риси художньої мови в архітектурі, образотворчому мистецтві, іконописі мініатюрі Київської Русі

 

Тема 1.6. Художній образ західного Середньовіччя. Романський та готичний стилі. Лицарська література, бюргерська і народна художня культура. Музичне, театральне мистецтво.

 

 

 

 Модуль ІІ. Гуманізм епохи Відродження

 

 Тема 2.1 Художня культура епохи Відродження. Проторенесанс і Раннє Відродження в Італії. Високе Відродження

 

Тема 2.2. Північне Відродження Порівняльна характеристика Італійського та Північного відродження

 

Тема 2.3. Художня культура України епохи Відродження

 

Модуль ІІІ. Від Нового часу до сучасності

 

Тема 3.1Особливості національних шкіл 17 ст. Бароко.

 

Л.Берніні

 

Тема 3.2. Просвітництво. Франц.енциклопедисти. Особливості епохи в країнах Європи

 

Тема.3.3. Українське бароко. Й. Г.Пінзель, А. Ведель.

 

Тема 3.4. Класицизм

 

Тема 3.5.Художня культура ХІХ ст..Естетика романтизму

 

Тема. 3.6. Романтична спрямованість українського мистецтва

 

Тема 3.7 Імпресіонізм у живописі, музиці, літературі

 

Тема 3.8. Модернізм в Європі Архітектура . А.Гауді.

 

Тема 3.9. Модернізм. Символісти

 

Тема 3.10 . Українська художня культура кінця 19 ст. Поширення в Україні загальноєвропейського стилю модерн в архітектурі. Львівський модерн. Скульптори.

 

Товариство художників.

 

Тема 3.11. Письменництво. Народний аматорський театр

 

Тема 3.12.Художня культура ХХст часу Формування сучасних національних художніх культур

 

Тема 3.13. Художня культура постмодерну


Дидактична карта дисципліни

 

5 семестр

 

Тиждень

Теми, що розглядаються на

Форма контролю

Бал

Лекціях 40

Семінарах 11

Самостійно з перевіркою  

$11.     

Художня культура як складова духовної та естетичної

       

$12.     

Художня культура первісного ладу  

   

Тест1

5

$13.     

Художня культура давніх цивілізацій. Трипілля. Єгипет

 

Художня культура країн Далекого Сходу Індія Китай

Тест2

5

$14.     

 

Художня культура давніх цивілізацій .

     

$15.     

Художня культура античності Давня Греція

 

$11.            Особливості художньої культури Месопотамії.

$12.            Художні традиції в архітектурі, скульптурному портреті, літературі та театрі Давнього Риму

Тест3

5

$16.     

 

Порівняльна характеристика художньої культури Стародавньої Греції та Риму

$13.           

   

$17.     

Художня культура Середньовіччя Художня культура Візантії

 

$14.            .

Тест4

5

$18.     

Художня культура Київської Русі

 

Основні рису художньої мови в архітектурі, образотворчому мистецтві, іконописі мініатюрі Київської Русі

Тест5

 

$19.     

Художній образ західного Середньовіччя. Романський та готичний стилі

 

Лицарська література, бюргерська і народна художня культура. Музичне, театральне мистецтво.

Тест6

 

$110. 

     

Модульна робота

30

$111. 

Художня культура епохи Відродження Проторенесанс і Раннє Відродження

   

Тест7

5

$112. 

Високе Відродження

       

$113. 

 

Італійське відродження

     

$114. 

Північне Відродження

       

$115. 

 

Порівняльна характеристика Італіського та Північного відродження

 

Тест8

5

$116. 

Художня культура України епохи Відродження

       

$117. 

     

Модульна робота

30

       

Залік

 

 

6 семестр

 

Тиждень

Теми, що розглядаються на

Форма контролю

Бал

Лекціях 30г

Семінарах 4г

Самостійно з перевіркою

$11.     

Особливості національних шкіл 17 ст. Бароко.

Л.Берніні .

 

П.П.Рубенс,

Рембрандт ван Рейн,

А.Вівальді, 

Й.Бах, Гендель

   

$12.     

Просвітництво. Франц.

енциклопедисти

Особливості епохи в країнах Європи  

 

Творчість

Фрагонара , Буше, Ватто, Бомарше, Новерра, Гейнсборо, Хоггарта, Р.Бернс

Тест 1

4

$13.     

 

Перевірка самостійної роботи

 

Тест 2

4

$14.     

Українське бароко.

 Й. Г.Пінзель,

А. Ведель.

 

Підготовка проектів

   

$15.     

Класицизм

       

$16.     

 

Проекти

 

 Проекти

10

$17.     

Художня культура ХІХ ст..

Естетика романтизму

 

Балет епохи романтизму. Творчість  Делакруа, Жеріко, Гойя Гете, Шиллер, В.Скотт, Байрон, Гейне.Блейк

   

$18.     

 Романтична спрямованість українського мистецтва

 

Підготовка проектів за обраними темами

Тест3

4

$19.     

 

 .

   

Модульна робота

60

$110. 

Імпресіонізм у живописі, музиці, літературі

 

Е.Мане, К.Моне, О.Ренуар,

   

$111. 

Модернізм в Європі Архітектура . А.Гауді.

Символісти

   

Тест 4

4

$112. 

Українська художня культура кінця 19 ст..

Письменництво. Народний аматорський театр.

 

Творчість Т.Г.Шевченка І.Нечуя-Левицького, М.Кропивницького, І.Карпенка-Карого, М.Старицького, І.Франка, Лесі Українки, М.Коцюбинського.

Театральні трупи П.Саксаганського, театр М.Садовського, А.Бучми, Л.Курбаса.   

Громадська, педагогічна та композиторська діяльність М.Лисенка (1842-1912), М.Леонтовича, К.Стеценка, Я.Степового,

А.Вахнянина.

   

$113. 

Поширення в Україні загальноєвропейського стилю модерн в архітектурі. Львівський модерн. Скульптори.

Товариство художників.

 

Творчість скульпторів П.Вітковича, М.Мікешина, М.Парашука,М.Гаврилка.

Утворення товариства художників. Творчість М.Пимоненка, М.Мурашка, П.Нілуса, С.Костенка, М.Скадовського

Тест5

4

$114. 

Художня культура ХХст часу Формування сучасних національних художніх культур

   

 

 

$115. 

Художня культура постмодерну

   

Проект

10

       

Екзамен

 

 

Література для лекційного матеріалу

 

з навчальної дисципліни «Теорія та історія художньої культури»

 

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

 

Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства

 

Факультет інформатики

 

Кафедра

 

Тема лекції

Література

 Сторінки

Особливості національних шкіл XVII ст. Бароко.

Л.Берніні .

Шевнюк О.Л. Історія мистецтв : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. - Київ : Освіта України, 2015. - 451 c

 
 

А.П.Садохин, Т.Г.Грушевицкая

Мировая художественная культура,2000

С. 323-330

 

Щолокова О.П, Розповідаємо учням про мистецтво: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова,2013

С.136-150

 

Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л. Т. Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літерату- ри, 2010. — 400 с.

304-326

Просвітництво. Франція. Енциклопедисти.

Особливості епохи в країнах Європи  

А.П,Садохин, Т.Г.Грушевицкая

Мировая художественная культура

 330-335

 

Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л. Т. Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літерату- ри, 2010. — 400 с.

327-353

Українське бароко.

 Й. Г.Пінзель,

А. Ведель.

Шейко В.М., Тишевська Л.Г.

I 88 Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.:

Кондор, 2006. – 264 с.

С.119-145

   

https://masterpieces.platfor.ma/pinzel

Класицизм

А.П,Садохин, Т.Г.Грушевицкая

Мировая художественная культура

320-323

Художня культура ХІХ ст..

Естетика романтизму

А.П,Садохин, Т.Г.Грушевицкая

Мировая художественная культура

336-355

 

Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л. Т. Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літерату- ри, 2010. — 400 с.

254-390

 Романтична спрямованість українського мистецтва

Шейко В.М., Тишевська Л.Г.

I 88 Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.:

Кондор, 2006. – 264 с.

146-185

 .

Шевнюк. Історія мистецтва, 2015

https://textbook.com.ua/kulturologiya/1473448115/s-7

Імпресіонізм у живописі, музиці, літературі

Шевнюк. Історія мистецтва, 2015

https://textbook.com.ua/kulturologiya/1473448115/s-7

Модернізм в Європі Архітектура . А.Гауді.

Символісти

   

Українська художня культура кінця 19 ст..

Письменництво. Народний аматорський театр.

Шейко В.М., Тишевська Л.Г.

 Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.:

Кондор, 2006. – 264 с.

С.165-с.173

Поширення в Україні загальноєвропейського стилю модерн в архітектурі. Львівський модерн. Скульптори.

Товариство художників.

Шейко В.М., Тишевська Л.Г.

 Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.:

Кондор, 2006. – 264 с.

С.173-185

Художня культура ХХст 

 Всеобщая история искусства. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : курс лекций / И. А. Пантелеева, М. М. Миркес, М. В. Тарасова и др. – Электрон. дан. (8 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. –

 С.969-1019

Художня культура постмодерну

Там же

 

 

ІV. Засоби діагностики успішності навчання.

 

Поточний контроль – тести та контрольні модульні роботи.

 

Підсумковий контроль – письмова екзаменаційна робота.

 

 

 

V.Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік у 5 семестрі. Екзамен – підсумковий контроль.

 

VІ. Інформаційні джерела для вивчення курсу.

 

$11.                 Всеобщая история искусства. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : курс лекций / И. А. Пантелеева, М. М. Миркес, М. В. Тарасова и др. – Электрон. дан. (8 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. –

 

$12.                 Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л. Т. Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літерату- ри, 2010. — 400 с.

 

$13.                 Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.. Мировая художественная культура,2000

 

$14.                 Шевнюк О.Л. Історія мистецтв : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. - Київ : Освіта України, 2015. - 451 c

 

$15.                 Шейко В.М., Тишевська Л.Г.  Історія української культури: Навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.

 

$16.                 Щолокова О.П, Розповідаємо учням про мистецтво: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова,2013

 

Інтеренет-джерела

 

Історія мистецтва  https://textbook.com.ua/kulturologiya/1473448115.

 

Українські установи сучасного мистецтва:

 

Галерея «Bottega» - www.bottega-gallery.com

 

Галерея «Триптих» - www.triptych-gallery.org

 

Галерея Kyiv.FineArt - www.kyivfineartgallery.org

 

«Я Галерея» - www.yagallery.com.ua

 

 «Колекція»  www.collectiongallery.com.ua

 

 «Мистецький арсенал» - www.artarsenal.in.ua

 

«Центр Сучасного Мистецтва» при НаУКМА - www.cca.kiev.ua

 

Провідні міжнародні установи сучасного мистецтва:

 

Музей Берггрюна (Берлін) - www.smb.museum/mb

 

 Галерея Тейт (Лондон) - www.tate.org.uk

 

 Нова національна галерея (Берлін) - www.neue-nationalgalerie.de

 

 Державний центр сучасного мистецтва (Москва) - www.ncca.ru

 

 Музей Людвіга (Кельн) - www.museenkoeln.de/museum-ludwig

 

 Московський музей сучасного мистецтва - www.mmoma.ru

 

 Музей сучасного мистецтва Соломона Гуггенхайма - www.guggenheim.org

 

 Національна галерея сучасного мистецтва (Рим) - www.gnam.arti.beniculturali.it

 

 Музей Шпренгеля (Гановер) - www.sprengel-museum.de

 

 Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк) - www.moma.org

 

 Центр сучасного мистецтва (Брегенц, Австрія) –      www.kunsthaus-bregenz.at

 

BarbicanCentre (Лондон) - www.barbican.org.uk

 

 Центр сучасного мистецтва BALTIC (Гейтсхед, Англія)      www.balticmill.com

 

Інформацію про музеї та посилання на Web-сторінки кращих музеїв Європи і світу можна знайти на сайті

 

http://www.kontorakuka.ru/museums/right.htm