Міністерство освіти і наукиУкраїни

 

Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Декан факультету _____________

 

_____________________________

«____»_______________20____ р.

 

 

 

 

                                  РОБОЧА Програма

навчальної дисципліни

 

МУЗИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

 

 

освітнього рівня      Бакалавр

                                                  (назва освітньо рівня)

галузь знань            02 Культура і мистецтво

                                                 (шифр і назва галузі знань)

Спеціальності         025 Музичне мистецтво

(код і назва спеціальності)

 

          Шифр за навчальним планом   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

2019 рік


 

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Музична психологія затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова  «___»___________ 20___р.

Розробники програми : Полатайко Олена Михайлівна, кандидат 

                                         педагогічних наук, доцент,        

                                         доцент кафедри педагогіки мистецтва та

                                         фортепіанного виконавства

                                         Факультет мистецтв імені

                                         Анатолія Авдієвського

 

 

 Затверджено на засіданні кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства

«_4_» вересня 2019 року, протокол № 1.

 

Завідувач кафедри   ___________              О.П.Щолокова, д.п.н., професор

                                       

 

 

 

 

 

 

 


І. Опис дисципліни

Шифр дисципліни за навчальним планом

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

Культура і мистецтво

Кількість кредитів – ЄКТС –

3

Методи навчання :

Мультимедійні лекції, проекти, дискусії

Спеціальність

Музичне мистецтво.

 

Загальна кількість години

90

 

 

Денна

 

Заочна

 

Освітній рівень

бакалавр

Лекції

 

 

20

 

6

 

Статус дисципліни

нормативна

Рік вивчення за навчальним планом

3

Семінарські

Форми контролю:

1 модульна робота,

Тести

 

10

 

4

Самостійна робота

 

 

60

 

76

Семестр – 6

 

 

           

 

 Програма нормативної навчальної Музична психологія складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво,спеціальності 025 Музичне мистецтво.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні процеси та властивості особистості, пов’язані з музикою та музичною діяльністю, а також відображенням психічних явищ в музичній мові та будові музичних творів

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Музична психологія» відповідає структурно-логічній схемі навчального плану; вивчається в комплексі з іншими дисциплінами гуманітарної та музичної підготовки - «Філософія», «Загальна психологія», «Психологія мистецтва», «Методика викладання музичного мистецтва», педагогічна практика, забезпечуючи підготовку студентів до творчої, концертної та педагогічної діяльності в різних галузях музичної освіти.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Музична психологія» є формування у майбутніх вчителів музики уявлення про психічні акти в процесі творчої діяльності композиторів, виконавців, слухачів на основі знань педагогіки та психологічних особливостей музичного мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Музична психологія» є формування у студентів відповідних умінь і навичок, які дозволяють узагальнювати сучасні концепції музичної психології та доцільно застосувати їх в художньо-творчій, музично-виконавської та музично-педагогічній практиці.

ІІ. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами (освітньо-наукової) програми :

 

№ за/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати

-            об’єкт, предмет, структуру курсу «Музична психологія» як складової світової музичної освіти;

-            особливості професійної діяльності в галузі музичного мистецтва, освіти та культури;

-            фізіологічні та музично-психологічні особливості людини;

-            специфіку музичного сприйняття школярами різних вікових категорій;

-            базові музично-психологічні поняття;

-            закономірності та принципи музичного розвитку;

-            основи музичного психотренінгу;

-            основні напрямку розвитку музичної арт-терапії;

-            спеціальну літературу у сфері професійної діяльності;

вміти:

самостійно та вільно орієнтуватися в теоретико-методологічних засадах музичної психології на основі базових знань музичного мистецтва;

‑ використовувати дослідницький інструментарій методологічного апарату музичної психології вільно оперуючи основними категоріями мистецтвознавства та педагогіки;

‑ здійснювати музично-психологічну діагностику з подальшим прогнозуванням та проектуванням ситуації музичної діяльності;

‑ обґрунтовувати власну думку щодо дискусійних проблем інтерпретації художнього твору в контексті психотренінгу;

‑ організувати та здійснювати музично-психологічний експеримент та оцінювати його результати;

‑ визначати онтологічний та функціональний статус музики.

 

 

 

 

Інформаційна, комунікативна, полікультурна, предметна, продуктивна, методична, інтерпретаційна

 

 ІІІ. Тематичний план

На вивчення навчальної дисципліни відводиться и_3_ кредит ECTS _90___годин.

Назва модулів і тем

Кількість годин

(денна форма начання)

Кількість годин

(заочна форма начання)

 

Аудиторні

Лекцій

Семінари

СРС

Аудиторні

Лекцій

Семінари

СРС

1

Модуль І . Основи музичної психології: історія становлення та предметна область

14

12

2

 

4

2

2

 

 

 Тема 1.  Загальні основи музичної психології.

Тема 2. Історія розвитку музичної психології з позиції комплексного підходу.

Тема 3. Цілеспрямованість музичної психології.

Тема 4. Пізнавальні процеси в музичному мистецтві.

Тема 5. Сприйняття та пам’ять, як складові пізнавального процесу в музичному мистецтві.

Тема 6. Процес пізнання в музичному мистецтві через мислення та уяву.

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Модуль ІІ. Специфіка музичної психології  - складової практичної психології.

 

16

8

8

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Емоційно-вольова сфера музичного мистецтва.

Тема 8. Індивідуально-психологічні відмінності в музичному мистецтві.

Тема 9. Визначення здібностей. Тести.

Тема 10. Психологічні основи музичного навчання.

Тема 11. Психотренінг музиканта.

Тема 12. Музикотерапія.

 

2

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

2

2

 

2

2

 

 

 

 

 

 

Всього

30

20

10

 

 

6

4

 

 

ІІІ. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами

 

Модуль 1. Основи музичної психології: історія становлення та предметна область

Тема 1. Загальні основи музичної психології.

Вступ. Місце курсу «Музична психологія». Предмет, мета та завдання курсу «Музична психологія». Практична спрямованість і структура курсу «Музична психологія» як навчальної дисципліни. Розділи тематичного плану. Вимоги до студентів щодо засвоєння теоретичних і практичних основ дисципліни «Музична психологія». Література з курсу й організація навчального процесу.

«Музична психологія» в системі професійної підготовки музичного виконавця, викладача та художнього керівника музичного колективу. Основні фундаментальні дослідження в галузі музичної психології. Міждисциплінарні зв’язки у вивченні основних проблем музичної психології. Приклади з життя видатних музикантів.

Загально-психологічні терміни та поняття.

Тема 2. Історія розвитку музичної психології з позиції комплексного підходу.

Витоки музичної психології. Умови відокремлення напрямків наукових досліджень з психології у самостійну дисципліну.

Тонпсихологія Е. Курта. Гештальтпсихологія А. Веллека. Тенденції взаємопроникнення та синтезу двох галузей наук - музики та психології. Представники загально-психологічних методів дослідження та спеціальних прикладних методик в музичній психології. Генезис музично-психологічних методів тестологічного напрямку. Загальний аналіз фундаментальних робот в галузі музичної психології.

Тема 3. Цілеспрямованість музичної психології.

Міждисциплінарні зв’язки у вивченні основних проблем музичної психології. Сфери прикладного застосування музики.

Основні напрямки, галузі музичної психології: психологія музичної творчості; психологія музичного виконавства; психологія музичного сприйняття; психологія музичного навчання, освіти, виховання; психологія музикознавства, музичної пропаганди та просвіти; психологія технічного забезпечення та технічного оснащення музичного мистецтва; психологія функціональної музики; психологія музичної психотерапії. Особливості особистості та діяльності музиканта.

Тема 4. Пізнавальні процеси в музичному мистецтві.

Увага в діяльності музиканта. Видатні музиканти про значення уваги. Прийоми тренування уваги для музикантів.

Відчуття. Взаємодія відчуттів. Відчуття від обертонів. Слухові відчуття. Мелодійний слух. Гармонійний слух. Темброво-динамічний слух. Музично-слухові уявлення. Метро-ритмічні відчуття. Рухові відчуття.

Тема 5. Сприйняття та пам’ять, як складові пізнавального процесу в музичному мистецтві.

Сприйняття. Особливості музичного сприйняття. Назайкінський Є.В. «О психологии музыкального восприятия». Роль життєвого досвіду у сприйнятті музики.

Пам’ять. Основні види музичної пам’яті. Методика запам’ятовування музичного твору за формулою І. Гофмана.

Тема 6. Процес пізнання в музичному мистецтві через мислення та уяву.

Роль мислення в різних видах музичної діяльності. Музичне мислення. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення. Логіка розвитку музичного мислення. Тенденції розвитку музичного мислення. Особливості формування художнього образу.

Уява як природна здібність людини. Функціональне призначення уяви в музичному мистецтві. Зв’язок музичної уяви з життєвим досвідом. Цілеспрямованість розвитку музичної уяви.

 

Модуль 2. Специфіка музичної психології  - складової практичної психології.

Тема 7. Емоційно-вольова сфера музичного мистецтва.

Форми переживання. Емоції та почуття в музиці. Закономірності музичної виразності в контексті теорії афектів.

Воля. Оптимальний концертний стан музиканта-виконавця. Методи оволодіння оптимальним концертним станом.

Тема 8. Індивідуально-психологічні відмінності в музичному мистецтві.

Темперамент. Характер. Темперамент і характер. Фактори інтроверсії й екстраверсії в творчому мисленні Шопена та Ліста.

Здібності. Спадкові та соціальні фактори здібностей людини. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей».

Тема 9. Визначення здібностей. Тести.

Виявлення психологічних здібностей засобами тестування: Тест Айзенка на виявлення рівня нейротизму та екстраверсії; Тест Шмішека на виявлення акцентуацій особистості; Тест на визначення тривожності (по Спілбергеру); Тест на виявлення рівня сформованості вольових якостей особистості.

Тести на виявлення схильності до занять в конкретних видах музичної діяльності: Тест на виявлення ставлення до виконавської діяльності;. Тест на ставлення до педагогічної діяльності; Тест на ставлення до композиторської діяльності; Тест на ставлення до диригентської діяльності; Тест на ставлення до музикознавчої діяльності.

Тема 10. Психологічні основи музичного навчання.

Особистісні детермінанти навчання музики. Установка й її функції в методиці музичного навчання. Мотивація, як складова психологічних основ музичного навчання.

Вплив особливостей музичного матеріалу на характер заучування: складність і значимість навчального матеріалу. Гностична діяльність учня й організація заучування. Психологічна характеристика методів навчання.

Тема 11. Психотренінг музиканта.

Мета та функції психотренінгу. Психологічні настанови на творчу роботу музиканта. Психотренінг настрою й образу. Елементи психологічного налаштування на відповідну роль і виконання її на сцені.

Способи входження у стан психічної рівноваги. Техніка швидкого входження у стан рівноваги перед виходом на сцену. Засоби стабілізації емоційно-психічного стану музичного виконавця після концерту.

Тема 12. Музикотерапія.

Музична психотерапія як арт-терапевтичний напрямок. Основні форми музикотерапії. Напрямки в музикотерапії. Музично-психотерапевтичні асоціації й об’єднання. Практично орієнтовані галузі розвитку музикотерапії.

Терапевтична та психотерапевтична допомога музичного мистецтва. Напрямки лікувальної дії музикотерапії. Механізми лікувальної дії музикотерапії.

 Дидактична карта дисципліни

Тиждень

Теми, що розглядаються на

Форма контролю

Бал

Лекціях 20г

Семінарах 10г

Самостійно з перевіркою 60

1.        

Практика

 

 

 

 

2.        

Практика

 

 

 

 

3.        

Тема 1.  Загальні основи музичної психології.

Тема 2. Історія розвитку музичної психології з позиції комплексного підходу.

.

 

 

 

 

4.        

Тема 3. Цілеспрямованість музичної психології.

 

 

 

 

 

5.        

Тема 4. Пізнавальні процеси в музичному мистецтві.

 

 

 

 

 

6.        

Тема 5. Сприйняття та пам’ять, як складові пізнавального процесу в музичному мистецтві.

 

 

 

 

 

7.        

Тема 6. Процес пізнання в музичному мистецтві через мислення та уяву

 

 

 

 

8.        

 

Пізнавальні процеси в музичному мистецтві. Сприйняття та пам’ять, як складові пізнавального процесу в музичному мистецтві. Процес пізнання в музичному мистецтві через мислення та уяву

 

 

 

9.        

 

 

Модульна робота

 

 

10.     

Емоційно-вольова сфера музичного мистецтва.

 

 

 

 

 

11.     

Тема 8. Індивідуально-психологічні відмінності в музичному мистецтві

 

 

 

 

12.     

 

Визначення здібностей. Тести.

 

 

 

13.     

Тема 10. Психологічні основи музичного навчання

 

 

 

 

14.     

 

Психологічні основи музичного навчання

 

 

 

15.     

Тема 11. Психотренінг музиканта.

 

 

 

 

 

16.     

 

Психотренінг музиканта

 

 

 

17.     

Тема 12. Музикотерапія.

 

 

 

 

18.     

 

Музикотерапія

 

 

 

19.     

 

 

 

тести

 

20.     

 

 

 

Залік

 

 

 

Література для лекційного матеріалу

з навчальної дисципліни «Музична психологія»

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства

 

Тема лекції

Література

 Сторінки

Тема 1.  Загальні основи музичної психології.

 

·   Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная. [Текст]: исследования /Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов. ‑ М.: Наука, 1990. ‑ 222 с.

·   Корлякова С.Г. Основы общей и музыкальной психологии [Текст]: учебное пособие /С.Г. Корлякова. – Ставрополь: Б.и., 1998. – 176 с.

·   Музыкальная психология. [Текст]: Хрестоматия

·   Тудоровский А.А. О гипотезе магического происхождения искусства [Текст]: статья /А.А. Тудоровский /Вопросы философии. -1963. -№9. -С.125-133.

·   Ярошевский М.Г. На путях к общей теории творчества. [Текст]: статья /М.Г. Ярошевский //Художественное и научное творчество: СПб. ‑ М.: Музыка, 1972. ‑ С. 19-37.

·   /Составитель М.С. Старчеус. ‑ М.: МГК им. П.И. Чайковского, 1992. ‑ 425 с.

·   Мясищев В.Н. Влияние музыки на человека по данным электроэнцефалографических и психологических показаний. [Текст]: статья /В.Н. Мясищев, А.Л. Готсдинер /Вопросы психологии. ‑ 1975 ‑ № 1. ‑ С. 54-67.

 

 

 

Тема 2. Історія розвитку музичної психології з позиції комплексного підходу.

 

·   Выготский Л.С. Психология искусства. [Текст]: монография /Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.

·   Музыкальная психология. [Текст]: Учебное пособие /Р.Г. Кадыров; Отв. ред. Р.Ю. Юнусов; М-во по делам культуры и спорта Респ. Узбекистан, Гос. консерватория Узбекистана. - Ташкент: Мусика, 2005. - 80 с.

·   Петрушин В.И. Музыкальная психология. [Текст]: учебное пособие /В.И. Петрушин. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. – 400 с.

·   Мэй Р. Мужество творить: Очерк психологии творчества [Текст]: исследования /Р. Мэй. – Львов: Инициатива; М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 128 с.

 

 

 

Тема 3. Цілеспрямованість музичної психології

·   Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. [Текст]: монография /Л.Л. Бочкарёв. ‑ М.: Из-во «Институт психологии РАН», 1997 г. — 352 с., илл.

 

 

 

Тема 4. Пізнавальні процеси в музичному мистецтві.

·   Ананьев Б.Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. [Текст]: исследования /Б.Г. Ананьев, М.Д. Дворяшина, Н.А. Кудрявцева. - М.: Просвещение, 1968. - 335 с. Беляева-Экземплярская С.Н. О психологии восприятия музыки. [Текст]: монография /С.Н. Беляева-Экземплярская. - М.: Русский книжник, 1924. – 115 с.

·   Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. [Текст]: монография /Н.Б. Берхин. - М.: Наука 1981. ‑342 с.

·   Величковский Б.М. Психология восприятия. [Текст]: исследование /Б.М. Величковский, В.П. Зинченко, А.Р. Лурия //МГУ. ‑ М.: МГУ, 1973. ‑ С. 133.

·   Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. [Текст]: монография /Б.М. Теплов. /АПН РСФСР. ‑ М-Л.: АПН, 1947. – 345 с.

 

·   Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. [Текст]: монография /Г.М. Цыпин. - М.: Искусство, 1994. – 213 с.

·   Юдкин И.Н. Эстетико-психологические аспекты выразительности музыкального ритма. [Текст]: Автореф. дис. канд. психол. наук. /И.Н. Юдкин. - Киев, НАНУ, 1979. ‑20 с.

 

 

Тема 5. Сприйняття та пам’ять, як складові пізнавального процесу в музичному мистецтві

·   Герсамия И.К. К проблеме психологии творчества певца. [Текст]: монография /И.К. Герсамия. ‑ Тбилиси: Б. и., 1985. – 230 с. Беляева-Экземплярская С.Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке. [Текст]: статья /С.Н. Беляева-Экземплярская /Проблемы музыкального мышления. - М.: Музыка, 1974. - С.303-329

·   Готсдинер А.Л. О стадиях формирования музыкального восприятия. [Текст]: статья /А.Л. Готсдинер  /Проблемы музыкального мышления. ‑ М.: Музыка, 1974, ‑ С. 230-251.

·   Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. [Текст]: исследование /П.М. Якобсон. ‑ М.: Искусство, 1964. ‑ 87 с.

 

 

 

Тема 6. Процес пізнання в музичному мистецтві через мислення та уяву.

·   Розет И.М. Психология фантазии: Эксперт. – теор. исслед. внутренних закономерностей продуктивности умственной деятельности. [Текст]: монография /И.М. Розет. ‑ Минск: Университетское, 1991. – 339 [3] с.

 

 

Тема 7. Емоційно-вольова сфера музичного мистецтва.

·                       

 

Тема 8. Індивідуально-психологічні відмінності в музичному мистецтві.

·   Гребенюк Н.С. Вокально-виконавська творчість: Психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти. [Текст]: монографія /Н.С. Гребенюк. /Нац. Музична Академія України ім. П.І. Чайковського ‑ К.: НМАІ ім. П.І. Чайковського, 1999. – 271 с.

 

 

Тема 9. Визначення здібностей. Тести.

·   Кирнарская Д.К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах. [Текст]: статья /Д.К. Кирнарская //Вопросы психологии. - 1992 - № 1-2.

 

 

Тема 10. Психологічні основи музичного навчання.

·   Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн. 2. Работа психолога с взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. [Текст]: Учеб. Пособие /Е.И. Рогов. ‑ М.: ВЛАДОС, 1999. ‑ 383 с.

 

 

Тема 11. Психотренінг музиканта.

·   Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. [Текст]: монография /С.В. Гиппиус. ‑ М.–Л.: Искусство, 1967. – 295 с.

·   Щербіна, І.В. Психотренінг як засіб реалізації художнього образу у вокальному мистецтві. [Текст]: стаття /І.В. Щербіна //Культура України. ‑ Вип. 16. Мистецтвознавство. Філософія. Зб. наук. пр. /ХДАК; Відп. ред. М.В. Дяченко. – Х.: ХДАК, 2005. – С. 226‑237. Стромов Ю.А. Путь актера к творческому перевоплощению. [Текст]: учебное пособие /Ю.А. Стромов /Пред. Б.Е. Захавы. ‑ М.: Просвещение, 1980. – 80 с.

·   Элькис Г.Я. О пластическом тренаже актера. [Текст]: учебное пособие /Г.Я. Элькис. ‑ К.: Мистецтво, 1986. – 118 с.

 

 

Тема 12. Музикотерапія.

·   Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика. [Текст]: учеб. пособие для высш. учебн. заведений по пед. специальностям. /В.И. Петрушин. ‑ М.: Гуманитарное изд. центр ВЛАДОС, 2000. ‑ 176 с.

·                 Брусиловский Л.С. Музыкотерапия. [Текст]: учебное пособие /Л.С. Брусиловский. /Руководство по психотерапии. ‑ М.: Наука, 1985. – 142 с.

 

·   Коровин А.Н. Опыт применения музыкотерапии при лечении депрессивных состояний. [Текст]: доклад /А.Н. Коровин, В.Л. Шаблевич /Новые методы терапии психических заболеваний: Тез. докладов. – Свердловск: СНУ, 1988. – С. 65-66.

·   Русина Г.С. Опыт использования музыкальной терапии в лечении больных депрессией. [Текст]: статья /Г.С. Русина, Н.М. Попова, О.Ю. Ширяев /Актуальные вопросы психиатрии. – Томск: Томский мед. ин-т, Вып. 2, 1985. ‑ С. 108-109.

 

 

 

 

ІV. Засоби діагностики успішності навчання.

Поточний контроль знань з навчальної дисципліни «Музична психологія» здійснюється у процесі проведення семінарів, модульних контролів, перевірки виконання студентами завдань самостійної роботи, перевірки виконання тестових завдань, проведення індивідуально-консультативної роботи тощо. Додатковими засобами можуть бути ситуаційні завдання, контрольні роботи, написання рефератів, підготовка доповідей, завдання до роздуму тощо. Засоби підсумкового контролю: відповідні завдання, письмове або усне опитування.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік у 6 семестрі.

 

V. Інформаційні джерела для вивчення курсу.

 

Базова (основна) література:

1.       Ананьев Б.Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. [Текст]: исследования /Б.Г. Ананьев, М.Д. Дворяшина, Н.А. Кудрявцева. - М.: Просвещение, 1968. - 335 с.

2.       Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. [Текст]: монография /Л.Л. Бочкарёв. ‑ М.: Из-во «Институт психологии РАН», 1997 г. — 352 с., илл.

3.       Выготский Л.С. Психология искусства. [Текст]: монография /Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.

4.       Герсамия И.К. К проблеме психологии творчества певца. [Текст]: монография /И.К. Герсамия. ‑ Тбилиси: Б. и., 1985. – 230 с.

5.       Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. [Текст]: монография /С.В. Гиппиус. ‑ М.–Л.: Искусство, 1967. – 295 с.

6.       Гребенюк Н.С. Вокально-виконавська творчість: Психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти. [Текст]: монографія /Н.С. Гребенюк. /Нац. Музична Академія України ім. П.І. Чайковського ‑ К.: НМАІ ім. П.І. Чайковського, 1999. – 271 с.

7.       Музыкальная психология. [Текст]: Учебное пособие /Р.Г. Кадыров; Отв. ред. Р.Ю. Юнусов; М-во по делам культуры и спорта Респ. Узбекистан, Гос. консерватория Узбекистана. - Ташкент: Мусика, 2005. - 80 с.

8.       Мэй Р. Мужество творить: Очерк психологии творчества [Текст]: исследования /Р. Мэй. – Львов: Инициатива; М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 128 с.

9.       Петрушин В.И. Музыкальная психология. [Текст]: учебное пособие /В.И. Петрушин. – М.: Академический Проект; Трикста, 2008. – 400 с.

10.  Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика. [Текст]: учеб. пособие для высш. учебн. заведений по пед. специальностям. /В.И. Петрушин. ‑ М.: Гуманитарное изд. центр ВЛАДОС, 2000. ‑ 176 с.

11.  Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная. [Текст]: исследования /Я.А. Пономарев, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов. ‑ М.: Наука, 1990. ‑ 222 с.

12.  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн. 2. Работа психолога с взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. [Текст]: Учеб. Пособие /Е.И. Рогов. ‑ М.: ВЛАДОС, 1999. ‑ 383 с.

13.  Розет И.М. Психология фантазии: Эксперт. – теор. исслед. внутренних закономерностей продуктивности умственной деятельности. [Текст]: монография /И.М. Розет. ‑ Минск: Университетское, 1991. – 339 [3] с.

14.  Стресс жизни. Понять, противостоять и управлять им. [Текст]: сб. ст. /Сост. Л.М. Попова, И.В. Соколов ‑ СПб.: ТОО «Лейла», 1994. – 381 с.

15.  Стромов Ю.А. Путь актера к творческому перевоплощению. [Текст]: учебное пособие /Ю.А. Стромов /Пред. Б.Е. Захавы. ‑ М.: Просвещение, 1980. – 80 с.

16.  Щербіна, І.В. Психотренінг як засіб реалізації художнього образу у вокальному мистецтві. [Текст]: стаття /І.В. Щербіна //Культура України. ‑ Вип. 16. Мистецтвознавство. Філософія. Зб. наук. пр. /ХДАК; Відп. ред. М.В. Дяченко. – Х.: ХДАК, 2005. – С. 226‑237.

17.  Элькис Г.Я. О пластическом тренаже актера. [Текст]: учебное пособие /Г.Я. Элькис. ‑ К.: Мистецтво, 1986. – 118 с.

 

Допоміжна (додаткова) література:

18.  Беляева-Экземплярская С.Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке. [Текст]: статья /С.Н. Беляева-Экземплярская /Проблемы музыкального мышления. - М.: Музыка, 1974. - С.303-329

19.  Беляева-Экземплярская С.Н. О психологии восприятия музыки. [Текст]: монография /С.Н. Беляева-Экземплярская. - М.: Русский книжник, 1924. – 115 с.

20.  Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства. [Текст]: монография /Н.Б. Берхин. - М.: Наука 1981. ‑342 с.

21.  Брусиловский Л.С. Музыкотерапия. [Текст]: учебное пособие /Л.С. Брусиловский. /Руководство по психотерапии. ‑ М.: Наука, 1985. – 142 с.

22.  Величковский Б.М. Психология восприятия. [Текст]: исследование /Б.М. Величковский, В.П. Зинченко, А.Р. Лурия //МГУ. ‑ М.: МГУ, 1973. ‑ С. 133.

23.  Гельгорн Э. Эмоции и эмоциональные расстройства. [Текст]: исследование /Э. Гельгорн, Дж. Луфборроу. – М.: Мир, 1966. – 672 с.

24.  Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. [Текст]: монография /Г. Гельмгольц. ‑ СПб.: Товарищество «Общественная польза», 1875. – 595 с.

25.  Готсдинер А.Л. О стадиях формирования музыкального восприятия. [Текст]: статья /А.Л. Готсдинер  /Проблемы музыкального мышления. ‑ М.: Музыка, 1974, ‑ С. 230-251.

26.  Гройсман А.Л. Психология. Личность. Творчество: Регуляция состояний. [Текст]: исследование /А.Л. Гройсман ‑ М.: Наука, 1992. ‑ Ч. 3. ‑ 263 с.

27.  Громова Е.А. Эмоциональная память и ее механизмы [Текст]: монография /Е.А. Громова. ‑ М.: Просвещение,1980. – 170 с.

28.  Ильина Г.А. К вопросу о механизме музыкального переживания. [Текст]: статья /Г.А. Ильина, С.Д. Руднева //Вопросы психологии. -1971 - №5 –С.45-51.

29.  Кирнарская Д.К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных экзаменах. [Текст]: статья /Д.К. Кирнарская //Вопросы психологии. - 1992 - № 1-2.

30.  Кондрашин К.П. Мир дирижера. Технология вдохновения. [Текст]: учебное пособие /К.П. Кондрашин. - Л.: Музыка, 1976. – 210 с.

31.  Корлякова С.Г. Основы общей и музыкальной психологии [Текст]: учебное пособие /С.Г. Корлякова. – Ставрополь: Б.и., 1998. – 176 с.

32.  Коровин А.Н. Опыт применения музыкотерапии при лечении депрессивных состояний. [Текст]: доклад /А.Н. Коровин, В.Л. Шаблевич /Новые методы терапии психических заболеваний: Тез. докладов. – Свердловск: СНУ, 1988. – С. 65-66.

33.  Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики: Пер. с англ. [Текст]: исследования /Под ред. И. Ренчлера, Б. Херубергер, Д. Эпстайна. ‑ М.: Мир, 1995. ‑ 334 с.

34.  Леви В. Вопросы психобиологии музыки. [Текст]: статья /В. Леви //Советская музыка. – 1966. - № 8 –С. 14-15.

35.  Леонтьев А.А. Искусство как форма общения. [Текст]: статья /А.А. Леонтьев /Психологические исследования. ‑ Тбилиси, Мецниереба, 1973. -С.213-222.

36.  Морозов В. Вокальный слух и голос. [Текст]: исследование /В. Морозов. ‑ М.-Л.: Музыка, 1965. ‑ 86 с.

37.  Музыкальная психология. [Текст]: Хрестоматия /Составитель М.С. Старчеус. ‑ М.: МГК им. П.И. Чайковского, 1992. ‑ 425 с.

38.  Мясищев В.Н. Влияние музыки на человека по данным электроэнцефалографических и психологических показаний. [Текст]: статья /В.Н. Мясищев, А.Л. Готсдинер /Вопросы психологии. ‑ 1975 ‑ № 1. ‑ С. 54-67.

39.  Никитин В.Н. Онтология телесности: смыслы, парадоксы, абсурд. [Текст]: монография /В.Н. Никитин. – М.: Когито-Центр, 2006. – 320 с.

40.  Перов Ю.В. Искусство в сфере общения. [Текст]: статья /Ю.В. Перов /Эстетическая культура советского человека. Под ред. М.С. Кагана. ‑ М.: МГУ, 1976. – С. 89-96.

41.  Пономарев Я.А. Психология творчества. [Текст]: монография /Я.А. Пономарев. ‑ М.: Наука, 1976. – 303 с.

42.  Репина Т.А. О некоторых методиках изучения звуковысотной чувствительности у детей дошкольного возраста. Сообщ. III. Опыт разработки методики, способствующей формированию у детей дифференцированного звуковысотного различия тембрально окрашенных тонов. [Текст]: сообщение /Т.А. Репина. – М.: «Доклады АПН РСФСР», 1961. ‑ № 6.

43.  Русина Г.С. Опыт использования музыкальной терапии в лечении больных депрессией. [Текст]: статья /Г.С. Русина, Н.М. Попова, О.Ю. Ширяев /Актуальные вопросы психиатрии. – Томск: Томский мед. ин-т, Вып. 2, 1985. ‑ С. 108-109.

44.  Станиславский К.С. Работа актёра над собой. [Текст]: учебное пособие /К.С. Станиславский. - М.: Искусство. -1951. – 667 с.

45.  Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. [Текст]: монография /Б.М. Теплов. /АПН РСФСР. ‑ М-Л.: АПН, 1947. – 345 с.

46.  Тудоровский А.А. О гипотезе магического происхождения искусства [Текст]: статья /А.А. Тудоровский /Вопросы философии. -1963. -№9. -С.125-133.

47.  Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. [Текст]: монография /Г.М. Цыпин. - М.: Искусство, 1994. – 213 с.

48.  Юдкин И.Н. Эстетико-психологические аспекты выразительности музыкального ритма. [Текст]: Автореф. дис. канд. психол. наук. /И.Н. Юдкин. - Киев, НАНУ, 1979. ‑20 с.

49.  Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. [Текст]: исследование /П.М. Якобсон. ‑ М.: Искусство, 1964. ‑ 87 с.

50.  Ярошевский М.Г. На путях к общей теории творчества. [Текст]: статья /М.Г. Ярошевский //Художественное и научное творчество: СПб. ‑ М.: Музыка, 1972. ‑ С. 19-37.