Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 

 

                                                                   Затверджено

 

Декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

 

Федоришин В.І.___________

 

                                                                            

                                                                   “___”  _____________20__р.

 

 

 

  РОБОЧА ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

 

“Методика викладання дисципліни кваліфікації ”

(назва навчальної дисципліни)

 

 

 

                                  Освітнього рівня  Магістр

           (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

 

     галузь знань______01____Освіта / Педагогіка_____  

 

     галузь знань______02____Культура і мистецтво_____        

(шифр і назва напряму)

                     спеціальність____ 025   __  Музичне мистецтво

                             (шифр і назва спеціальності)

             спеціальність____ 014.13   Середня освіта ( Музичне мистецтво )

                             (шифр і назва спеціальності)

               

 

Шифр за навчальним планом_СП 03_

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 рік

           Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми з “Методика викладання дисципліни кваліфікації ”, затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова  “____”___________ 2018  року, протокол № ____

 

 

 

 

Розробники програми: кандидат педагогічних наук, професор кафедри  педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства  Гризоглазова Т.І.                        

                                                                            

 

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства  

 

“__”_________20___року, протокол №__

 

 

 

          Завідувач  кафедри  _____________                 _________________

Підпис                                                                    ( прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Опис дисципліни

 

Шифр дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження

з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань – 02 культура і мистецтво

Кількість кредитів  - 3

Методи навчання:  лекція, пояснення, розповідь, бесіда,  діалог, робота з посібником, конспектування першоджерел.

Спеціальність – 025 музичне мистецтво

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

Освітній рівень - магістр

Лекції:

20

8

Семінарські (практичні) заняття:

Нормативна

6

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

опитування, контрольна робота

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом - 2-й

 

 

Індивідуальна робота:

Семестр - 4-й

 

 

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

-  аудиторне 2 год.

-  самостійна робота–4 год.

64

78

Форма підсумкового контролю: залік.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання – укр.

 

 

 

       Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння методикою навчання гри на фортепіано

       Міждисциплінарні зв’язки. Курс “Методика викладання дисципліни кваліфікації у ВШ”повязаний із такими дисциплінами якпедагогіка, музична педагогіка, психологія, музична психологія, теорія музики,  основний музичний інструмент.

       Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни “Методикавикладання дисципліни кваліфікації у ВШ”є надання студентам систематизованих знань з методики навчання гри на фортепіано та формування професійно-методичної компетентності майбутнього викладача основного музичного інструменту. 

       Основними завданнями вивчення дисципліни “Методикавикладання дисципліни кваліфікації у ВШ”є: 

          - ознайомлення студентів з передовими освітніми технологіями та особливостями їх впровадження  у педагогічний процес фортепіанного          навчання;

                  -  засвоєння студентами основних принципів та методів навчання гри на фортепіано;

          -  опанування методів та форм  роботи над музичними творами різних         форм,  жанрів та стилів;

          -  набуття знань щодо розвитку музичних здібностей учнів та студентів;

          - набуття умінь планування та організації педагогічного процесу фортепіанного навчання.

 

     ІІ. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми :

 

№ за/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Знати сучасні освітні технології та особливості їх впровадження у     педагогічний процес фортепіанного навчання.

Вміти застосовувати сучасні освітні  технології   у  педагогічному   процесі

фортепіанного навчання.

 

Здатність до ефективного використання освітніх технологій у педагогічній діяльності.

2.

Знати особливості планування педагогічного процесу, зміст та специфіку  фортепіанного уроку.

Вміти планувати  педагогічну діяльність, окреслювати завдання навчання.

 

Здатність до організації та планування педагогічного процесу. 

 

3.

Знати особливості  розвитку музичних здібностей та художньо-виконавських умінь учнів та студентів.

Вміти розвивати музичні здібності, виконавські вміння та навички  учнів.

Формування та розвиток музичних здібностей, музично-виконавських умінь учнів та студентів.

 

4

 

 

 

Знатипринципи та методи навчання гри на фортепіано.

Вміти застосовувати оптимально доцільні методи та форми навчання.

 

Знання специфіки та методів фортепіанного навчання.

 

 

 

5.

Знати основні етапи, методи та форми роботи над різностильовими та

різножанровими  фортепіанними творами.

Вміти оперувати методами та прийомами роботи над  різностильовими та  різножанровими   фортепіанними творами.

Здатність добирати та використовувати доцільні методи роботи над музичними творами.

 

Знати особливості  самостійної роботи учнів та студентів на уроці та позаурочний час.

Вміти формувати уміння самостійної роботи учнів та студентів у процесі фортепіанної навчально-виконавської діяльності

 

Спроможність розвивати уміння самостійної роботи учнів та студентів у процесі фортепіанної навчально-виконавської діяльності

 

 

                                 ІІІ. Тематичний план дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __3__кредити ЄКТС_90__годин.

ІІІ. Тематичний план дисципліни

№ з/п

Назва модулів і тем

Кількість годин

(денна форма навчання)

Кількість годин

(заочна форма навчання)

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

СРС

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

СРС

 

Модуль 1. Зміст та специфіка процесу фортепіанного навчання.

 

14

10

4

 

28

 

 

 

 

 

1.

Структура і зміст занять з основногомузичного інструменту.

 

2

2

 

 

8

 

1

 

 

10

2.

Сучасні освітні технології та методи навчання гри на фортепіано.

 

6

4

2

 

12

 

2

2

 

14

  3.

Особливості розвитку музичних здібностей.

 

6

4

2

 

8

 

1

 

 

16

 

 

Модуль 2. Етапи, методи та форми роботи надмузичними творами.

 

12

10

2

 

36

 

 

 

 

 

 4.

Робота над музичними творами різних стилів та жанрів.

 

8

6

2

 

16

 

1

2

 

16

5.

 

Читання музичного тексту.

 

 

2

2

 

 

8

 

2

 

 

8

6.

 

Самостійна   робота    учня     та   студента   у   навчально- виконавському процесі.

2

  2

   

 

 

12

 

1

 

 

14

 

Разом:

26

20

6

 

64

 

8

4

 

78

 

                                          ІV. Зміст дисципліни

№ з/п

3.1. Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть годин

Всього

в т.ч. лекцій

 

 1.

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.   Зміст та специфіка процесу фортепіанного навчання.

 

Тема 1. Організація та планування  навчального  процесу.  Зміст уроку з основного музичного інструменту. 

        Особливості планування навчального процесу в класі основного музичного інструменту. Складання індивідуального плану роботи над музичними творами. Структура навчального репертуару з основного музичного інструменту та принципи його створення. Урок  як  форма організації фортепіанного навчання, методика його підготовки та проведення.  Структура та зміст  уроку у фортепіанному класі. План-конспект уроку. Функції діяльності вчителя на уроці:діагностична,  орієнтовно-прогностична, конструктивно-проектувальна, організаторська, інформаційно-пояснювальна, комунікативно-стимуляційна, аналітико-оцінна дослідницько-творча.

 

Рекомендовані інформаційні джерела.

 

1.Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепіано: учеб. пособ. [для муз. вузов и училищ]/ Александр Дмитриевич Алексеев. - М.: Музыка, 1978. - 288 с.

2. ГризоглазоваТ.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

4.Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник.5-е видання, доповнене і перероблене.-К.: 2007.- 656 с.

 6. Щапов. А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. – М.: Классика – XXI, 2002.

 

Тема 2.Сучасні педагогічні технології та їх впровадження у процес фортепіанного навчання. Методи фортепіанного навчання.

       Організація та особливості впровадження у процес фортепіанного навчання технології особистісно-орієнтованого, розвивального, проблемного навчання, проектної технології,  технології створення ситуації успіху. Методи фортепіанного навчання: методи організації і здійснення навчальної діяльності: методи стимулювання і мотивації навчання: методи контролю та самоконтролю.

Рекомендовані інформаційні джерела.

1. ГризоглазоваТ.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

2.  Освітні  технології:   Навч.- метод.  посіб.   /   О.М.Пєхота,     А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За  заг. ред.  О.М.Пєхоти. -  К.: А.С.К., 2001. - 256 с.

3. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 2003. – 418 с.

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник.5-е видання, доповнене і перероблене.-К.: 2007.- 656 с.

5. Цыпин Г. М.    Обучение    игре    на   фортепиано      /   Г. М.Цыпин. -  М.:  Просвещение, 1984. - 176 с.

 

Тема 3.  Музичні здібності:  сутність та розвиток.

        Методи та прийоми розвитку музикальності, музичного слуху (мелодичного, гармонічного, тембро-динамічного, поліфонічного, внутрішнього слуху), чуття музичного ритму, музичної пам’яті та музичного мислення.

 

Рекомендовані інформаційні джерела.

   

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепіано: учеб. пособ. [для муз. вузов и училищ]/ Александр Дмитриевич Алексеев. - М.: Музыка, 1978. - 288 с.

2. Гризоглазова   Т.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

3. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. М.: Таланты-XXI век, 2004. - 451 с. 

4. Петрушин В. Музыкальная психология : учебное пособие. / В. Петрушин. – М. : Академический Проект; Трикста, 2008. – 2-е изд. – 400 с.      

5. Теория и методика обучения игре на фортепиано: учеб. пособие [для студ. высш. уч. завед.] / ред. А. Каузова, А. Николаева. - М.: Владос, 2001. – 368с.

6. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей Избр. труды в2 т. / Б. М. Теплов. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 1. – 1985. – С. 42-222.

 

  Модуль 2.    Етапи, методи та форми роботи над музичними   

  творами.

 

 

Тема 4. Методика роботи над музичним твором.

        Етапи  роботи  над  музичним твором:  ознайомлення з музичним твором та виникнення художнього задуму, створення виконавської інтерпретації, досягнення художньої довершеності музичного виконання, підготовка до публічного виконання музичного твору. Критерії  оцінювання виконання музичних творів.

 

Рекомендовані інформаційні джерела.

 

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепіано: учеб. пособ. [для муз. вузов и училищ]/ Александр Дмитриевич Алексеев. - М.: Музыка, 1978. - 288 с.

2. Арчажникова Л.Г. Методика обучения игре на фортепиано. — М., МГЗПИ, 1986.-82с.

3. Гинзбург Л.С.  О работе над музыкальным произведением. 4-е изд., доп., — М.: Музыка, 1981. — 143 с., нот.

4. Гризоглазова   Т.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

5. Савшинский С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением / С. И. Савшинский. – М. ; Л. : Музыка, 1964. – 187 с.

6. Теория и методика обучения игре на фортепиано: учеб. пособие [для студ. высш. уч. завед.] / ред. А. Каузова, А. Николаева. - М.: Владос, 2001. – 368с.

 

 Тема 5. Читання музичного тексту.

         Мета та сутність процесу читання нот з аркуша. Методика поетапного формування навичок читання нотного тексту: перший етап – оволодіння нотною графікою; другий етап - розвиток техніки прискореного сприймання нотного тексту смисловими фразами;  третій етапвстановленням слухо-клавіатурного зв'язку ( бачу-чую-граю);  четвертий етап - оволодіння технікою безперервної гри;             п’ятий  етап -  осмислена та художня передача змісту музичного твору.Складові елементи навичок читання музичного твору. Методичні рекомендації Л. Баренбойма, Т. Беркман, Ф. Брянскої, Р. Верхолаз, Й. Гата, Л. Веспремі, Й. Гофмана, М. Лермана, Б. Милила, Г. Ципіна  щодо читання нотного тексту з аркуша.

 

 

Рекомендовані інформаційні джерела.

 

1. Брянская Ф.Д. Формирование и развитие навыка игры с листа в
первые годы обучения пианиста [Текст] / Ф.Д. Брянская - М.: Музыка, 1971. - 56 с.

2. Воробкевич Т.П. Методика викладання гри на фортепіано /Т.П.Воробкевич. - підручник. - Львів: ЛДМА, 2001. - 244 с.

3.  Голованов В. Техника беглого чтения нот. – М.: Композитор, 2002. – С. 46.

4. Гризоглазова   Т.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

5.  Камаева Т.Ю. Чтение с листа на уроках фортепиано [Текст] / Т.Ю. Камаева, А.Ф. Камаев - М.: Классика XXI , 2006. - 95 с.

6.  Цатурян К. А. Чтение с листа / К. А. Цатурян // Теория и методика обучения игре на фортепиано. -М.: ВЛАДОС, 2001. С. 126-138.

 

Тема 6.  Самостійна робота учня (студента) у навчально-виконавському процесі.

        Сутність та особливості самостійної роботи у виконавському класі. Роль викладача в організації самостійної роботи учнів (студентів). Комплекс умінь самостійної роботи учнів та студентів, особливості їх розвитку. Рівні розвитку самостійності учнів та студентів. Методи розвитку умінь самостійної роботи учнів та студентів.    

 

 

Рекомендовані інформаційні джерела.

       

1. Гайдай С.Н. Методика самостоятельной работы над фортепианными произведениями: учебное пособие / С.Н.Гайдай; Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. - Чита, 2009. - 109 с.

2. Гризоглазова   Т.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

3. Кременштейн Б.Л. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано / Б.Л. Кременштейн.— М.: Классика-ХХI, 2003. — 128 с.

 

 

 

 

  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12

 

 

 

    2

 

  10

 

    2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10

 

 

 

   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2

          

     

4.2. Плани семінарських, практичних занять

 

1.  Проведення відкритого уроку.

2.  Етапи, методи та форми роботи над музичними творами  різних стилів та жанрів.

3.  Формування умінь самостійної роботи учнів та студентів у процесі                   

навчання гри на фортепіано.

 

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів

п/п

 

Тижні

Зміст завдань та форма контрою

Кільк.

годин

 

1.

 

 

15.02 – 1.03

 

 

 

 

 

 

Тема 1.  Структура і зміст занять з основногомузичного інструменту.

 

Опрацювати наступні джерела:

 

1. Милич Б. Про формування і вдосконалення викладацької майстерності педагогів-піаністів Б.Мілич. Про формування і вдосконалення викладацької майстерності.  К. : Муз. Україна, 1971. - 62 с.

2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник.5-е видання, доповнене і перероблене.-К.: 2007.- 656 с.

3.Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес,2003. – 418 с.

4. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва ( Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). - К.: Освіта України, 2008. - 274 с.

5. Шрамко О. І. Основний музичний інструмент: алгоритми методики : навчально-методичний посібник для студентів музичних факультетів вищих педагогічних закладів / Оксана Іллівна Шрамко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – 219 с.

Форма контролю – усне опитування

 

     8

 

2.

 

 

 

1.03 -15.03

Тема 2.  Сучасні освітні технології та методи навчання гри на фортепіано.

 

Опрацювати наступні джерела:

 

1. БелкинА.С.   Ситуация   успеха.     Как   ее  создать.   /  А.С. Белкин.  -  М.: Просвещение, 1991. - 176 с.

2. ГризоглазоваТ.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

3. Освітні  технології:   Навч.- метод.  посіб.   /   О.М.Пєхота,     А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За  заг. ред.  О.М.Пєхоти. -  К.: А.С.К., 2001. - 256 с.

4. Падалка Г.М.     Педагогіка    мистецтва   (  Теорія  і  методика  викладання  мистецьких дисциплін). - К.: Освіта України, 2008. - 274 с.

5. Сисоєва С.О.    Інтерактивні   технології   навчання   дорослих:  навчально-методичний   посібник  / Сисоєва С.О.;  НАПН України,  Ін-т  педагогічної  освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. –324 с.

6. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. – С. 317-325.

7. Якиманская И.С.  Технология  личностно-ориентированного  обучения  в современной школе  / И.С. Якиманская. - М.: Сентябрь, 2000 – 176 с.

8. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. – С. 317-325.

 

Форма контролю – контрольна робота

 

 

     10

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03 – 29.03

Тема 3. Особливості розвитку музичних здібностей.

 

Опрацювати наступні джерела:

 

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепіано: учеб. пособ. [для муз. вузов и училищ]/ Александр Дмитриевич Алексеев. - М.: Музыка, 1978. - 288 с.

2. Гризоглазова   Т.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

3. Муцмахер В.И. Совершенствование музыкальной памяти в процессе обучения игре на фортепиано. - М., 1984. - 14-122с.

4. Питання фортепіанної педагогіки та виконавства. / Редакція та упорядкування А. Й. Корженевського. – К.: Музична Україна, 1981. – 116 с.

5. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Учебное пособие. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург», 2008.-212 с.

6. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано / Г. М. Цыпин. – М. : Просвещение, 1984. – 176 с.

 

Форма контролю – усне опитування

 

 

     12

 

4.

 

 

29.03 -19.04

Тема 4.  Робота над музичними творами різних стилів та жанрів.

 

Опрацювати наступні джерела:

 

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепіано: учеб. пособ. [для муз. вузов и училищ]/ Александр Дмитриевич Алексеев. - М.: Музыка, 1978. - 288 с.

2. Воробкевич Т.П. Методика викладання гри на фортепіано /Т.П.Воробкевич. - підручник. - Львів: ЛДМА, 2001. - 244 с.

3. Гофман, И. Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фор­тепианной игре / И. Гофман. – М.: Классика-ХХI, 2007. – 192 с.

4. Гризоглазова   Т.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

5. Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование. М.: Музика, 1990 . - 186 с.

6. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 4-е изд. – М., Музика, 1982 . - 300 с.   

7. Щолокова О.П. Художня інтерпретація як творча діяльність педагога-музиканта. / Наукові та науково-методичні роботи педагогів України,членів Європейської асоціації виконавців-паністів. – 1995 .- С. 57-59.

 8. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. – М.: Классика-XXI, 2001. – 340 с.

 

Форма контролю – усне опитування.

 

 

     16

 

5.

 

 

 

19.04 – 3.05

 

Тема 5. Читання музичного тексту.

 .

 

Опрацювати наступні джерела:

 

1. Бережанский П. Н. Формирование и развитие способности чтения нот с листа: Пособие для преподавателей фортепианных отделений ДМШ / П. Н. Бережанский. Курск, 1996. - 32 с.

2. Воробкевич Т.П. Методика викладання гри на фортепіано /Т.П.Воробкевич. - підручник. - Львів: ЛДМА, 2001. - 244 с.

 3. Гризоглазова   Т.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

4. Чтение с листа в классе фортепиано: 1-2 кл. /Сост. И.М.Рябов, С.И.Рябов; Введ. И.Рябова .- Киев: Муз. Украина, 1988 . -  64 с.

 

Форма контролю – усне опитування

 

 

     8

 

6.

 

 

 

3.05 -17.05

Тема 6. Самостійна   робота    учня     та   студента   у   навчально- виконавському процесі.

 

Опрацювати наступні джерела:

    

 1.Арчажникова Л.Г. Воспитание навыков самостоятельной работы начинающих учеников в процессе обучения игре на фортепиано. Саратов: 1969.

 2. Гайдай С.Н. Методика самостоятельной работы над фортепианными произведениями: учебное пособие / С.Н.Гайдай; Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. - Чита, 2009. - 109 с.

3. Голант Е.Я. О развитии самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе обучения. – Казань, 1969 . – 218 с.

4. Гризоглазова   Т.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

5. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник.-Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.

 

 

 

Форма контролю – контрольна робота

 

 

     10

 

 

 

 

                                          V. Контроль якості знань студентів

5.1. Форми і методи поточного контролю: усне опитування, конспектування та перевірка законспектованих додаткових інформаційних джерел, виконання контрольних завдань.

5.2. Форми і методи підсумкового контролю:  залік

5.3. Критерії оцінювання знань студентів: знання теоретико-методичного матеріалу, володіння практичними  навичками, термінологією, українською мовою.

                   VІ. Навчально-методична карта дисципліни

2 семестр

 п/п

Дата

Лекції,

практ.

Модулі,

теми

Кільк.

год.

 

 

 

Модуль 1.Зміст та специфіка процесу фортепіанного навчання.

10 л.

4 сем.

1.

15.02

Лекц.

Тема 1. Структура і зміст занять з основного музичного інструменту.

 

    

      2

2.

 

 

22.02

 

 

Лекц.

 

 

Тема 2. Сучасні освітні технології та методи навчання гри на фортепіано.

 

 

2

 

3.

 

 

 

1.03

 

 

Лекц.

 

 

Тема 2. Сучасні освітні технології та методи навчання гри на фортепіано.

 

 

2

 

4.

15.03

 

Лекц.

 

 

Тема 3. Особливості розвитку музичних здібностей.

 

 

 

2

5.

22.03

Лекц.

 

 

Тема 3. Особливості розвитку музичних здібностей.

 

 

 2

 

6.

 

29.03

   Сем.

 

 

 

Тема 1. Зміст занять з основного музичного інструменту      

та використання сучасних освітніх технологій, методів

навчання гри на фортепіано.

 

 

2

 

 

7.

5.04

   Сем.

 

Тема 3. Особливості розвитку музичних здібностей.

 

 

       2

 

 

 

 

Модуль 2. Етапи, методи та форми роботи надмузичними творами.

10 л.

 2 сем.

   8.

12.04

 Лекц.

Тема 4.  Робота над музичним твором.

 

      2

   9.

 

 10.

19.04

 

 

26.04

Лекц.

 

 

Лекц.

 

Тема 4.  Робота над музичним твором.

 

Тема 4.  Робота над музичним твором.

2

 

    

      2

 11.

 3.05

 Сем.

Тема 4. Робота над музичними творами різних стилів та жанрів.

 

 

2

  12.

10.05

Лекц.

Тема 5. Читання музичного тексту.

 

 

2

  13.

17.05

Лекц.

Тема 6.     Самостійна   робота    учня     та   студента   у   навчально- виконавському процесі.

 

 

2

 

 

 

VІІ.  Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу

                                                         

Основні

     

      1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепіано: учеб. пособ. [для муз. вузов и училищ]/ Александр Дмитриевич Алексеев. - М.: Музыка, 1978. - 288 с.

      2. Арчажникова Л.Г. Методика обучения игре на фортепіано. – М., МГЗПИ, 1986. – 82 с.

      3. Брянская Ф.Д. Формирование и развитие навыка игры с листа в
первые годы обучения пианиста [Текст] / Ф.Д. Брянская - М.: Музыка, 1971. - 56 с.

      4. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики : сб. ст. / ред.-сост.А. В. Малинковская ; Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. М. : Музыка, 1976. Вып. 24. 287 с.

      5. Воробкевич Т. П. Методика викладання гри на фортепіано / Т. П. Воробкевич. Львів : ЛДМА, 2001. 144 с.

      6. Гайдай С.Н. Методика самостоятельной работы над фортепианными произведениями: учебное пособие / С.Н.Гайдай; Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. - Чита, 2009. - 109 с.

      7.  ГризоглазоваТ.І.  Методиканавчаннягринафортепіано: навчальнийпосібник. / Т.І. Гризоглазова. Київ: Вид-во  НПУіменіМ.П.Драгоманова, 2018. 169 с.

      8. Гофман Й. Фортепианная игра: Ответы на вопросы о фор­тепианной игре / И. Гофман. – М.: Классика-ХХI, 2007. – 192 с.

      9. Камаева Т.Ю. Чтение с листа на уроках фортепиано [Текст] / Т.Ю. Камаева, А.Ф. Камаев - М.: Классика XXI , 2006. - 95 с.

      10. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. М.: Таланты-XXI век, 2004. - 451 с. 

      11. Корженевський А.Й. Питання теорії музичного виховання та методики навчання гри на фортепіано. Навчальне видання. К.: Видавництво ”Купріянова О.О.“, 2007. – 266 с.

      12. Кременштейн Б. Л. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специальногофортепиано / Берта Львовна Кременштейн. М.: Классика-XXI, 2009. — 134 с. 

      13. Либерман Е. Я. Работа над фортепианной техникой. — М.: Классика-ХХ1, 2003. — 148 с.

      14. Милич Б. Про формування і вдосконалення викладацької майстерності педагогів-піаністів / Б. Милич. – К., 1971. – 60 с.

      15. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки
/ Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf.

      16. Науменко С.І. Психологія музичної діяльності. Чернівці.: видавничий дім Родовід, 2015. – 408 с.

      17. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 4-е изд. – М., Музика, 1982 . - 300 с.   

      18. Освітні  технології:   Навч.- метод.  посіб.   /   О.М.Пєхота,     А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За  заг. ред.  О.М.Пєхоти. -  К.: А.С.К., 2001. - 256 с.

19. Падалка Г.М.     Педагогіка    мистецтва   (  Теорія  і  методика  викладання  мистецьких дисциплін). - К.: Освіта України, 2008. - 274 с.

      20. Петрушин В. Музыкальная психология : учебное пособие. / В. Петрушин. – М. : Академический Проект; Трикста, 2008. – 2-е изд. – 400 с.   

      21. Савшинский С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением / С. И. Савшинский. – М.: Классика-XXI, 2002. — 244 с. 

      22.Теория и методика обучения игре на фортепиано: учеб. пособие [для студ. высш. уч. завед.] / ред. А. Каузова, А. Николаева. - М.: Владос, 2001. – 368с.

      23. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей Избр. труды в2 т. / Б. М. Теплов. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 1. – 1985. – С. 42-222.

      24. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятенльности: Учебное пособие. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург», 2008.-212 с.

      25. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано / Г. М. Цыпин. – М. : Просвещение, 1984. – 176 с.

      26. Шульпяков О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ / О. Ф. Шульпяков. JL: Музыка, 1986. - 124 с.

      27. Щолокова О.П. Художня інтерпретація як творча діяльність педагога-музиканта. / Наукові та науково-методичні роботи педагогів України,членів Європейської асоціації виконавців-паністів. – 1995 .- С. 57-59.

                                      

                                                   Допоміжні

 

 1.    БелкинА.С.   Ситуация   успеха.     Как   ее  создать.   /  А.С. Белкин.  -  М.: Просвещение, 1991. - 176 с.

       2.  Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л. Бочкарёв. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2008. – 352 с., ил.

       3. Маккіннон Л. Игра наизусть / Л. Маккиннон. – М.: Классика-ХХI, 2009. – 148 с. [2, с. 143].

       4. Малинковская А.В. Фортепианно-исполнительское интонирование. М.: Музика, 1990 . - 186 с.

       5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник.5-е видання, доповнене і перероблене.-К.: 2007.- 656 с.

       6. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник.-Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.

       7. Селевко Г.К.     Современные     образовательные     технологии:   Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.

       8. Толкачева И. Навык чтения нот с листа / И.Толкачева // Музыкальная педагогика / Под ред. В. В. Крюкова. Р. н/Д.: Феникс, 2002. - 288 с.

       9. Чтение с листа в классе фортепиано: 1-2 кл. /Сост. И.М.Рябов, С.И.Рябов; Введ. И.Рябова .- Киев: Муз. Украина, 1988 . -  64 с.

       10. Якиманская И.С.  Технология  личностно-ориентированного  обучения  в современной школе  / И.С. Якиманская. - М.: Сентябрь, 2000 – 176 с.

 

УІІІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 2018 – 2019 н.р.

Розширено деякі теми за рахунок  оновлення навчального матеріалу.