МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

 

Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

на засіданні Вченої ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

 

НПУ імені М.П.Драгоманова

 

“______”___________________2019 р.

 

Протокол № _______________

 

Декан факультету

 

проф. Федоришин В.І.

 

___________________________________

 

                            Робоча програма

 

навчальної дисципліни (за вибором ВЗО)

 

Основи звукорежисури

 

(назва навчальної дисципліни)

 

освітнього ступеня              бакалавр

 

галузь знань                          02 Культура і мистецтво

 

спеціальності                        014.02 Середня освіта (025 Музичне мистецтво)

 

Шифр за навчальним планом__ ВВ1.3.02______

 

Київ 2019 рік


Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «_____» __________20___ року, протокол № ___.

 

Розробники програми : Кульбовський П. М. - ст. викладач кафедри теорії та історії музики                   .                               факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського      

 

                                             НПУ імені М. П. Драгоманова

 

                            

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії музики

 

                   «___»________20___ року, протокол №__

 

Завідувач кафедри_________________   проф. Коробецька Світлана Юріївна

 

1 Навчальна програма рецензується двома провідними фахівцями даної предметної галузі : І рецензент – має бути співробітником університету, ІІ – співробітником іншої установи (навчального закладу).

 

$11.     Опис дисципліни

 

                                                 Шифр дисципліни ВВ1.3.02

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

 

Галузь знань –

02 Культура і мистецтво

025 – Музичне мистецтво

Кількість кредитів – 8

Методи навчання

пояснювально-ілюстративний,

дослідницько-аналітичний

практичний

Самостійна робота студента (СРС)

 

Спеціальність

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Загальна кількість

годин – 240

денна

 

Освітній ступінь – бакалавр

 

Вибіркова

 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

3

Лекції:

70

Семінарські:

11

Форми поточного контролю

Виконання завдань

Модульний контроль

 

Семестр

                 V-VI

Самостійна робота:

159

 

Тижневе навантаження (год):

аудиторне: 2/3

самостійна робота:4,29

Форма підсумкового контролю

екзамен

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

≈ 1/2

 

Мова навчання – українська

 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни єоволодіння, загальними, фаховими та спеціальними компетентностями з основ акустичної фізики, психоакустики, практичного використання апаратури студійного, камерного та концертного класів для відтворення оркестрових та ансамблевих партитур в шкільному учбовому процесі, студійній та концертній практиці.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

 

Фізична, музична акустика, психоакустика, педагогіка і психологія сприйняття, основи електронної та цифрової техніки. Історія, теорія музики, гармонія, сольфеджіо, читання партитур (симфонічних, камерних, квартети, ансамблі), основи техніки виконавства на музичних інструментах, сучасні інформативні технології.

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни:

 

Метою викладання навчальної дисципліни – Основи звукорежисури спецкурсу з фахової підготовки, є: формування у майбутніх учителів готовності до використання сучасних музично-інформаційних технологій у музично-педагогічній діяльності. Ознайомлення з сучасними досягненнями музичної акустики, технологіями фіксації звуку, оволодіння технікою обробки звуку, набуття практичних навиків апаратної обробки зафіксованого сигналу, відтворення, підсилення звукозапису та оцінкою якості звучання фонограм відповідно музичній стилістиці, набуття теоретичного та практичного досвіду самостійного здобуття цікавої та корисної фахової інформації за тематичними вимогами,

 

Завдання.

 

$11.    Формування у студентів комплексу науково-методичних знань і практичних прийомів роботи зі звукопідсилювальною технікою, засобами запису та відтворення звуку.

 

$12.    Професійна підготовка бакалавра в галузі звукорежисури музично-виховних шкільних заходів, оволодіння специфікою роботи із звукопідсилювальною апаратурою, уміннями обрати необхідну конфігурацію техніки, навички роботи студії звукозапису, формування готовності до роботи із звуковою технікою під час музично-театральних заходів.

 

$13.    Ознайомлення із сучасними вітчизняними і зарубіжними технологіями та використання технічних засобів в освітньому процесі.

 

$14.    Вивчення елементів музичної мови та способів їх апаратної обробки.

 

$15.    Набуття навичок та досвіду роботи з технічними засобами, їх добору та комплектації у відповідності до музичного жанру та форм нотного викладу.

 

$16.    Виховання музичного смаку, активної позиції в оцінці явищ мистецтва, аналітичних навичок у співставленні традиційного виконання музичних творів та їх технічного відтворення сучасною апаратурою.

 

ІІ. Основні результати навчання і компетентності, які вони формують:

 

№ з/п

Результати навчання

Компетентності

1

2.

Знати

$1·         Основи акустики;

$1·         Принципи перетворення фізичних явищ в електронні;

$1·         Правила комутації та комутаційні системи;

$1·         Правила пожежної безпеки;

$1·         Основи медичних знань.

Вміти

$1·         створювати на продукцію в галузі музичної звукорежисури;

$1·         вміти втілювати свій творчий задум за допомогою використання технічних і художньо-виражальних засобів;

$1·         правила компонування звукопідсилювальних системи;

$1·         володіти видами запису звуку;

$1·         спрямовувати музично-теоретичні знання на професію майбутнього вчителя.

Усвідомлення місця звукорежисури в сучасній світовій та українській музичній культурі та здійснення професійної звукорежисерської діяльність в галузі музичного мистецтва.

Володіння навиками роботи з пультом мікшера, мікрофонами, приладами обробки звуку.

Здатність використовувати в роботі принципи традиційної звукорежисури та сучасні прийоми звукозапису; записувати музику різних стилів і епох з урахуванням особливостей звучання музичних інструментів (оркестрових струнних, духових і ударних інструментів, фортепіано, органу, клавесину, арфи), різних їх складів (ансамблів, оркестрів), хорового співу (хорових жанрів).

Здатність застосовувати знання та проявляти загальнокультурну та професійна ерудицію.

Здатність до самостійного пошуку та обробки інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію; прагнення до професійного лідерства та досягнення власного успіху).

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 8 кредити ECTС - 240 годин.

 

І семестр

 

№ з/п

Назви модулів і тем

К-сть годин       Денна

Лекція

Семінар

СРС

Модуль 1

Основи акустики

1

Тема 1.1. Вступ. Музична акустика: визначення, роль, основні завдання. Історія музичної акустики Місце та діяльність звукорежисера в шоу бізнесі. Посадові вимоги до звукорежисера в різних сферах його діяльності.

6

 

9

2

Тема 1.2. Музична акустика. Визначення, роль, основні завдання. Історія музичної акустики. Музична акустика світова та України.

6

 

10

3

Тема 1.3. Фізичні властивості звуку. Механічні коливання. Звукова хвиля. Звукові поля. Акустичний, динамічний, частотний діапазон симфонічного, камерного, духового, народного оркестру, квартету, ансамблю.

10

2

9

 

                                           Усього год. за 1 модуль   62 =

22

2

38

Модуль 2

Психоакустика

4

Тема 2.1.Основи психоакустики. Структура слухової системи та її основні функції. Абсолютні та диференційні слухові пороги. Гучність та критичні слухові пороги.

8

1

16

5

Тема 2.2. Нелінійність слуху. Поняття «маскування». Бінауральність. Просторова локація.

3

 

11

6

Тема 2.3. Висота та музичні шкали інтервалів. Інтервальні коефіцієнти.

6

 

9

7

Тема 2.4. Принципи побудови музичних шкал. Стандартна висота тону. Тембр. Закономірності сприйняття музичних та мовних сигналів.

7

2

16

 

                                      Усього год. за 2 модуль 79 =

24

3

52

 

                                     Усього год. за 1 сем 141 =

46

5

90

 

ІІ семестр

 

Модуль 3

Акустика музичних інструментів та приміщень

8

Тема 3.1. Склад і класифікація музичних інструментів (духові, струнні смичкові, струнні щипкові, струнні клавішні та ударні інструменти)

4

 

9

9

Тема 3.2. Акустичні характеристики оркестрів (симфонічний, камерний, народний, духовий),ансамблів (вокальні, інструментальні, мішані, естрадні, джазові, рок-гурти) та їх партитурний виклад

2

 

8

10

Тема 3.3. Акустика вокальної мови (співу). Субʼєктивні та обʼєктивні методи оцінки розбірливості мови та співу. Ефект Томатіса.

2

 

9

11

Тема 3.4. Акустика приміщень (концертно-театральних залів та студій). Фізичні процеси формування звукового поля приміщення. Методи розрахунків акустичних полів. Комп’ютерне моделювання акустики. Ауралізація.

4

2

8

 

                                            Усього год. за 3 модуль 48 =

12

2

34

 

Модуль 4

Принципи побудови систем звукозапису, звукопередавання та звуковідтворення

12

Тема 4.1. Історія звукозапису. Аналоговий, цифровий запис.

4

 

9

13

Тема 4.2. Структура студії звукозапису. Основні види обладнання (мікрофони, пульти, процесори обробки звуку)

2

2

8

14

Тема 4.3. Системи просторового передавання та відтворення звуку. Портальні, концертні, кабінетні, моніторні системи.

4

 

8

15

Тема 4.4. Електромузичні інструменти та компʼютерні технології відтворення звуку.

2

2

10

 

                                            Усього год. за 4 модуль 51 =

12

4

35

 

                                            Усього год за 2 сем 99 =

24

6

69

 

                                               Усього год. за рік 240 =

70

11

159

 

ІV.1. Зміст дисципліни

 

З/п

4.1. Назва модулів, тем та їх зміст

   Год.

Усього

В т. ч.

лекцій

1

1.1

Модуль 1

Основи акустики

Тема 1. Вступ. Музична акустика: визначення, роль, основні завдання. Місце та діяльність звукорежисера в шоу бізнесі. Посадові вимоги до звукорежисера в різних сферах його діяльності.

Завдання музичної акустики. Поєднання традиційних та сучасних високо-технологічних підходів. Основні розділи акустики. Роль та місце звукорежисера-звукооператора в сучасному освітньому, концертному та студійному процесі.

Рекомендовані інформаційні джерела:

$11.      Алдошина И.А. Основы психоакустики. М.: Оборонгиз, 2000. - 154 с.

$12.     Меерсон Б.Я. Акустические основы звукорежисуры: учеб. Пособие для студентов вузов. –М. : Аспект Пресс, 2004. – 205 с.

15

6

1.2

Тема 2. Музична акустика. Визначення, роль, основні завдання. Історія музичної акустики. Музична акустика світова та   України.

     Звук як фізична, музична та фізіологічна категорія. Виникнення, передавання, сприйняття звуку. Три етапи взаємовідношень людства та звуку. Історія акустики - 6 періодів. Напрямки сучасної акустичної науки. Музична акустика світова та українська. Нові напрямки акустики.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1 Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор,   2006. – 720 с.

2. Глухов А.А. Основы звукового вещания. М.: «Связь», 1977.- 391 с.

17

7

1.3

Тема 3. Фізичні властивості звуку. Механічні коливання. Звукова хвиля. Звукові поля. Акустичні діапазони. Динамічний діапазон. Частотний діапазон.

Основні процеси утворення, розповсюдження та сприйняття звуку. Механічні коливання. Зміщення. Швидкість. Прискорення. Сила. Тиск. Робота. Потужність. Енергія. Фаза. Гармонічні та негармонічні коливання. Період Спектр. Резонанс. Звукові поля. Рефракція. Динамічний діапазон. Частотний діапазон. Частотна та фазова модуляція.

Рекомендовані інформаційні джерела:

$11.    Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

$12.       Меерсон Б.Я. Акустические основы звукорежисуры: учеб. Пособие для студентов вузов. –М. : Аспект Пресс, 2004. – 205 с.

$13.       Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство.- М.: Додека ХХІ, Альтекс, - 2004. - 431с.

19

10

 

2

2.1

Модуль 2

Психоакустика

Тема 1.Основи психоакустики. Структура слухової системи та її основні функції. Абсолютні та диференційні слухові пороги. Гучність та критичні слухові пороги.

     Предмет психоакустики. Закон Фехнера. Шкала Стівенса. Фізіологія слуху. Крива порогу чутності. Больовий поріг. Абсолютні пороги чутності. Диференційні слухові пороги. Гучність. Рівні гучності. Фон – одиниця виміру.

Рекомендовані інформаційні джерела:

$11.     Алдошина И.А. Основы психоакустики. М.: Оборонгиз, 2000. 154 с.

$12.     Меерсон Б.Я. Акустические основы звукорежисуры: учеб. Пособие для студентов вузов. –М. : Аспект Пресс, 2004. – 205 с.

25

9

2.2

Тема 2. Нелінійність слуху. Поняття «маскування». Бінауральність. Просторова локація.

Комбінаційні субʼєктивні тони. Номограми індексів гучності. Ефект маскування. Моноауральне маскування. Неодночасне маскування. Бінауральне маскування. Просторова локація (горизонтальна, вертикальна, глибинна).

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор,   2006. – 720 с.

2. Меерсон Б.Я. Акустические основы звукорежисуры: учеб. Пособие для студентов вузов. –М. : Аспект Пресс, 2004. – 205 с.

16

5

2.3

Тема 3. Висота та музичні шкали інтервалів. Інтервальні коефіцієнти. Рекомендовані інформаційні джерела:

     Висота простих та складних тонів. Феномен «пропущеної фундаментальної». Ефект «запирання фази». Просторово-часова теорія сприйняття висоти тону. Слуховий аналіз консонансів-дисонансів. Інерційність висоти та тембру. Інтервальний коефіцієнт.

1. Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор,   2006. – 720 с.

2. Маньковский В.С. Акустика студий и залов для звуковоспроизведения. М.: Искусство, 1966, - 376 с.

15

6

2.4

Тема 4. Принципи побудови музичних шкал. Стандартна висота тону. Тембр. Закономірності сприйняття музичних та мовних сигналів.

     Пифагорійська шкала. Натуральна шкала. Рівномірно темперована шкала. Стандарт частоти. Парціальні тони Гермгольца. Стаціонарний та нестаціонарний спектр. Критичні полосами. Фазовий спектр.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор,   2006. – 720 с.

2. Медведев Е.М., Трусова В. Секреты   виртуального звука. – М.: ДМК – Пресс, 2009, – 449 с.

24

8

 

3

3.1

Модуль 3

Акустика музичних інструментів та приміщень

Тема 1. Склад і класифікація музичних інструментів (духові, струнні смичкові, струнні щипкові, струнні клавішні та   ударні інструменти)

     Акустика натуральних джерел звуку. Генератор, вібратор, резонатор. Класифікація музичних інструментів. Акустична характеристика оркестрових груп. Характеристики направленості звучання.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

2. Маньковский В.С. Акустика студий и залов для звуковоспроизведения. М.: Искусство, 1966, - 376 с.

12

3

3.2

Тема 2. Акустичні характеристики оркестрів (симфонічний, камерний, народний, духовий) та ансамблів (вокальні, інструментальні, мішані, естрадні, джазові, рок-гурти)

     Історія оркестрів. Типи оркестрів. Посадка оркестрів. Частотні діапазони оркестрових окремих інструментів та оркестрових груп. Пікові та спектральні рівні звучання. Зміна спектральності естрадних та рок оркестрів. Принципи запису оркестрових партитур.

   Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор,   2006. – 720 с.

2. Медведев Е.В., Трусова В.А. Виртуальная студия на РС: аранжировка и обработка звука. - М. ДМК – Пресс, 2009. – 424 с.

13

5

3.3

Тема 3. Акустика вокальної мови (співу). Субʼєктивні та обʼєктивні методи оцінки розбірливості мови та співу. Ефект Томатіса.

     Унікальність інструменту – голосовий апарат. Основні механізми звукоутворення та сприйняття мови. Структура голосового апарату. Акустичні характеристики мови, співу. Індекси обʼєктивності.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор,   2006. – 720 с.

2 Кононов С,П. Основи звукотехніки. Навч. посібник.- Вінниця: ВДТУ, 2001.- 70 с.

12

3

3.4

Тема 4. Акустика приміщень (концертно-театральних залів та студій). Фізичні процеси формування звукового поля приміщення. Методи розрахунків акустичних полів. Комп’ютерне моделювання акустики. Ауралізація.

     Архітектурна акустика. Лінійні та нелінійні властивості акустики приміщень. Реверберація. Статистична, геометрична та хвильова теорія структури звукового поля. Формула Ейрінга. Формула Релея. Критерії Баранека. Віртуальний тримірний звуковий простір.

Рекомендовані інформаційні джерела:

$11 .Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор,   2006. – 720 с.

$12. Белявіна Н.Д., Белявін В.Ф. Дьяченко В.В. Основи звукорежисури: навч. Посібник. – К.: НАКККіМ, 2011. – 80 с.

13

5

4

4.1

Модуль 4

Принципи побудови систем звукозапису, звукопередавання та звуковідтворення

Тема 1. Історія звукозапису. Аналоговий, цифровий запис.

       Механічний звукозапис – фонограф, грамофон, патефон. Вініліт. Магнітний запис. Оптичний запис. Лампова та транзисторна схемотехніка. Винайдення цифрового звуку. Принцип оцифровування. АЦП ЦАП. Перспективи цифрової техніки та запису.

Рекомендовані інформаційні джерела:

$11.      Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

$12.      Белявіна Н.Д., Белявін В.Ф. Дьяченко В.В. Основи звукорежисури: навч. Посібник. – К.: НАКККіМ, 2011. – 80 с.

$13.     Сухов М.Є., БатьС.Д. Схемотехніка високоякісного звуковідтворення.- К.: Техніка, 1992. – 127с.

12

3

4.2

Тема 2. Структура студії звукозапису. Основні види обладнання (мікрофони, пульти, процесори обробки звуку)

       Акустика та архітектура студій та контрольних кімнат. Класифікація студій. Типи мікрофонів. Аналогові та цифрові пульти Обладнання обробки звуку.

Рекомендовані інформаційні джерела:

$11      Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

$12     Белявіна Н.Д., Белявін В.Ф. Дьяченко В.В. Основи звукорежисури: навч. Посібник. – К.: НАКККіМ, 2011. – 80 с.

13

5

4.3

Тема 3. Системи просторового передавання та відтворення звуку. Портальні, концертні, кабінетні, моніторні системи.

     Точкові , зональні, розподільні звукопідсилювальні системи. Локалізація слухового образу. Акустичний зворотній звʼязок. Оптимальний індекс передавання тракту.

Рекомендовані інформаційні джерела:

$11  Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

$12  Белявіна Н.Д., Белявін В.Ф. Дьяченко В.В. Основи звукорежисури: навч. Посібник. – К.: НАКККіМ, 2011. – 80 с.

$13  Сухов М.Є., БатьС.Д. Схемотехніка високоякісного звуковідтворення.- К.: Техніка, 1992. – 127с.

11

3

4.4

Тема 4. Електромузичні інструменти та компʼютерні технології відтворення звуку.

       Механо-електроакустичні перетворювачі. Адаптеризовані, електричні, електронні, синтезовані музичні інструменти. МІДІ – інтерфейс. Контролери. Секвенсор. Музичні редактори. Сучасний софт. Автоаражування. Мультимедіа плейєри.

Рекомендовані інформаційні джерела:

$11Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

$12Белявіна Н.Д., Белявін В.Ф. Дьяченко В.В. Основи звукорежисури: навч. Посібник. – К.: НАКККіМ, 2011. – 80 с.

$13Сухов М.Є., БатьС.Д. Схемотехніка високоякісного звуковідтворення.- К.: Техніка, 1992. – 127с.

15

5

 

IV.2. Плани семінарських занять (С.З.)

 

Перелік питань, які виносяться на семінарське заняття.

 

Семінарське заняття 1. «Музична акустика». «Звук. Музичний звук». Звукорежисура.

 

$11.      Історія виникнення та розвитку акустики та психоакустики. Предмет, значення та завдання.

 

$12.      Звук як фізичне явище. Музичний звук, його особливості.

 

$13.      Роль та місце та завдання звукорежисера в шкільному учбовому процесі та шоу- бізнесі.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.      Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

 

$12.      Белявіна Н.Д., Белявін В.Ф. Дьяченко В.В. Основи звукорежисури: навч. Посібник. – К.: НАКККіМ, 2011. – 80 с.

 

Семінарське заняття 2. Психоакустика. Слухова система. Слухові пороги.

 

1. Психоакустика. Основні положення та завдання.

 

2. Фізіологічна та психологічна структура слухового сприйняття.

 

3. Слухові пороги гучності та динаміки.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.      Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

 

$12.      Белявіна Н.Д., Белявін В.Ф. Дьяченко В.В. Основи звукорежисури: навч. Посібник. – К.: НАКККіМ, 2011. – 80 с.

 

$13.      Рагс Ю.Н. Акустические знания в системе музыкального образования: очерки.- Рязань: Литература М.- 2010. -324 с.

 

Семінарське заняття 3. Психоакустика

 

$11.      Нелінійність слуху. Поняття «маскування».

 

$12.      Бінауральність. Просторова локація.

 

$13.      Висота та музичні шкали інтервалів. Інтервальні коефіцієнти.

 

$14.      Принципи побудови музичних шкал. Стандартни висоти тону.

 

$15.      Тембр.

 

$16.      Закономірності сприйняття музичних та мовних сигналів.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.     Алдошина И.А. Основы психоакустики. М.: Оборонгиз, 2000. 154 с.

 

$12.      Меерсон Б.Я. Акустические основы звукорежисуры: учеб. Пособие для студентов вузов. –М. : Аспект Пресс, 2004. – 205 с.

 

Семінарське заняття 4. Акустика музичних інструментів та приміщень.

 

$11.      Класифікація та конструктивні відмінності акустичних музичних інструментів (духові, струнні смичкові, струнні щипкові, струнні клавішні, ударні інструменти)

 

$12.      Акустичні характеристики оркестрів (симфонічний, камерний, народний, духовий) та ансамблів (вокальні, інструментальні, мішані, естрадні, джазові, рок-гурти)

 

$13.      Акустика вокальної мови (співу). Субʼєктивні та обʼєктивні методи оцінки розбірливості мови та співу. Ефект Томатіса.

 

$14.      Акустика приміщень (концертно-театральних залів та студій). Фізичні процеси формування звукового поля приміщення.

 

$15.      Методи розрахунків акустичних полів. Комп’ютерне моделювання акустики. Ауралізація.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.      Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

 

$12.      Маньковский В.С. Акустика студий и залов для звуковоспроизведения. М.: Искусство, 1966, - 376 с.

 

Семінарське заняття 5. Звукозапис. Звукопередавання. Звуковідтворення.

 

$11.      Історія звукозапису.

 

$12.      Аналоговий, цифровий запис.

 

$13.      Структура студії звукозапису.

 

$14.      Звукорежисерське обладнання (мікрофони, пульти, процесори обробки звуку)

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.      Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

 

$12.      Медведев Е.В., Трусова В.А. Виртуальная студия на РС: аранжировка и обработка звука. - М. ДМК – Пресс, 2009. – 424

 

Семінарське заняття 6. Звукозапис. Звукопередавання. Звуковідтворення.

 

$11.      Електромузичні інструменти. Історія появи.

 

$12.      Електрогітари. Конструктивні особливості.

 

$13.      Електричні клавішні інструменти. Хаммонд. Родес-піано. Клавінет.

 

$14.      Електронні інструменти. Синтезатор аналоговий, цифровий. Терменвокс.

 

$15.      Віртуальні електронні симулятори. Семплери.

 

$16.     Компʼютерний звукооброблюючий софт і сучасні технології фіксації та відтворення звуку. Секвенсор. Мультітрек.

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

$11.      Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

 

$12.      Белявіна Н.Д., Белявін В.Ф. Дьяченко В.В. Основи звукорежисури: навч. Посібник. – К.: НАКККіМ, 2011. – 80 с.

 

$13.      Сухов М.Є., БатьС.Д. Схемотехніка високоякісного звуковідтворення.- К.: Техніка, 1992. – 127с.

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів

 

Зміст завдань для самостійної роботи студентів та форми звітності.

 

Модуль1

 

Тема 1.1.

 

Теоретичні завдання. Особливості слухової системи людини.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей.

 

Тема 1.2.

 

Теоретичні завдання. Сучасні новітні напрямки розвитку акустики.

 

Форми звітності: надати конспект з означеної теми.

 

Тема 1.3.

 

Теоретичні завдання. Віднайти в Інтернеті відомості про закони розповсюдження коливань в різних середовищах.

 

Форми звітності: зробити презентацію

 

Модуль 2

 

Тема 2.1.

 

Теоретичні завдання. Основні складові механічних коливань. Зміщення, швидкість, прискорення.

 

Форми звітності: зробити презентацію. надати письмові нотатки отриманих відомостей;

 

Тема 2.2.

 

Практичні завдання. Описати власні відчуття стосовно лінійності-нелінійності, маскування-демаскування, бінауральності-моноауральності та просторової локації.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

 

Тема 2.3.

 

Теоретичні завдання. Скласти порівняльну характеристику категорій інтервалів в системі традиційної теорії музики та акустичної теорії звукових інтервалів.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

 

Тема 2.4.

 

Теоретичні завдання. Сучасні системи просторового звуковідтворення.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей з мережі Інтернет. Скласти конспект.

 

Модуль3

 

Тема 3.1.

 

Теоретичні завдання. Скласти та класифікувати особливу групу безкамерних та камерних музичних інструментів. Описати конструктивні та звуковидобувні особливості цих інструментів.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей; зробити презентацію

 

Тема 3.2.

 

Теоретичні завдання. Акустичні особливості рояля-фортепіано.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

 

Тема 3.3

 

Теоретичні завдання. Акустичні особливості перкусійних інструментів.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей; надати конспект.

 

Тема 3.4.

 

Теоретичні завдання. Способи захисту приміщення від сторонніх шумів.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей; надати конспект.

 

Модуль 4

 

Тема 4.1.

 

Теоретичні завдання. Описати принцип роботи фонографа.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей; зробити презентацію.

 

Тема 4.2.

 

Теоретичні завдання. Дати порівняльну характеристикy апаратної лінійки - Alesis Miniverb, Midiverb, Nanoverb, Quadroverb.

 

Скласти конспект.

 

Тема 4.3

 

Теоретичні завдання. Скласти порівняльну характеристику малих портальних систем Yamaha vs Makcie.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей; зробити презентацію.

 

Тема 4.4.

 

Теоретичні завдання. Скласти огляд технічних характеристик синтезаторів Nord.

 

Форми звітності: надати письмові нотатки отриманих відомостей;

 

V. Контроль якості знань студентів

 

$15.1.            Форми і методи поточного контролю

 

Поточний контроль: здійснюється щотижня під час аудиторного лекційного заняття методом опитування з метою закріплення матеріалу; написання аналітичного письмового есе, з метою узагальнення головної ідеї змісту теми; усне бліц-опитування для концентрації інтелектуальної уваги, розвитку творчого мислення.

 

Контроль за самостійною роботою – здійснюється протягом навчання, полягає у перевірці: тексту конспектів; індивідуальних навчальних комплексів, які складаються самостійно; самостійних науково-творчих проектів з подальшим аналізом і обговоренням їх особливостей; опрацювання інформації з мережі Інтернет

 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю.

 

Підсумковий контроль: здійснюється в кінці вивчення кожного модуля (модульний контроль) – з метою перевірки стану опанування матеріалу; полягає у виявленні набутих компетентностей майбутнього фахівця; з’ясуванні психологічної та технічної готовності до екзаменаційних випробувань, складанні і захисті письмових проектів.

 

По завершенню курсу студенти складають іспит.

 

Питання на екзамен (орієнтовні):

 

$11.      Механічні коливання. Їх роль у створенні, розповсюдженні і сприйнятті звуку.

 

$12.      Просте гармонійне коливання. Формула і значення амплітуди, частоти, фази.

 

$13.      Власна частота та її параметри. Приклади для струни і маятника.

 

$14.      Згасаючі коливання. Коефіцієнт внутрішнього тертя, затухання, декремент, добротність.

 

$15.      Спектр, основна частота, обертони, гармоніки, моди коливання?

 

$16.      Явище резонансу. Амплітуда. Форма. Добротність.

 

$17.      Звукова хвиля та її параметри. Переведення значень звукового тиску з Па в дБ.

 

$18.      Звукові явища поширення, відбиття, поглинання, заломлення, інтерференція, стояча хвиля, дифракція, ефект Доплера. Залежність зміни звукового тиску від відстані для сферичної, плоскої і циліндричної хвилі.

 

$19.      Визначення процесів биття, тремоло і вібрато. Форма звукової хвилі.

 

$110.  Графік рівнів звукового сигналу . Як визначається середнє значення звукового сигналу?

 

$111.  Динамічний діапазон сигналу. Динамічний діапазон музичних інструментів і голосу.

 

$112.  Спектральний аналіз звукового сигналу. Перетворення Фур'є. Визначення частотного діапазону музичних інструментів і голосу.

 

$113.  Психоакустика, її роль в розвитку сучасної аудіотехніки. Закон Вебера - Фехнера.

 

$114.  Загальна структура периферичної слухової системи.

 

$115.  Основні функції обробки звукових сигналів елементами зовнішнього вуха (слухова раковина, слуховий канал, барабанна перетинка).

 

$116.  Акустична фізіологія середнього вуха (кісточки, кругле вікно, овальне вікно).

 

$117.  Структура основних елементів внутрішнього вуха та її роль у звуковий обробці (базилярна мембрана, орган Корті, покривна мембрана, слуховий нерв).

 

$118.  Крива абсолютних порогів чутності. Аудіограма. Форми ідіограм.

 

$119.  Диференційні пороги і їх значення по частоті, інтенсивності та тривалості звукового сигналу.

 

$120.  Рівень гучності. Поняття - Фон. Ізофон. Сон. Критичні смуги слуху. Механізм адаптації.

 

$121.  Маскування. Рівень, криві, тимчасове, центральне, бінауральне маскування-демаскування.

 

$122.  Суб'єктивні гармоніки і комбінаційні тони.

 

$123.  Механізм локалізації звуку в горизонтальній, вертикальній площині і за глибиною. Ефект передування (ефект Хааса).

 

$124.  Психофізична шкала висоти звуку. Мел. Залежності висоти звуку від інтенсивності.

 

$125.  Основні механізми визначення висоти складного звуку (Теорія місця, тимчасова теорія). Ефект «пропущеної фундаментальної частоти» і ефект «віртуальної» висоти звуку.

 

$126.  Механізм обробки звукових сигналів слуховою системою - відчуття консонансів і дисонансів. Частотні інтервальні коефіцієнти.

 

$127.  Музичні шкали. Тембр. Сприйняття тембру. Принципи формування звукового образу.

 

$128.  Міжнародна класифікація та основні елементи музичного інструменту.

 

$129.  Класифікація духових музичних інструментів, їх відмінності. «Крайовий» тон лабіальних духових інструментів, його частота. Його вплив на довжину резонатора.

 

$130.  Значення власних частот і мод коливань для відкритих циліндричних труб. Бічні отвори лабіальних інструментів.

 

$131.  Елементи конструкції і механізм звуковидобування флейти. Акустичні параметри флейти.

 

$132.  Конструктивні відмінності вібраторів і резонаторів тростевих і лабіальних інструментів. Механізм звуковидобування і акустичні параметри кларнета.

 

$133.  Конструкція і механізм звуковидобування гобоя і фагота.

 

$134.  Особливості механізмів звуковидобування амбушурними (мідних) інструментів. Акустичні характеристики труби, тромбона, валторни, туби.

 

$135.  Загальна конструкція органу і системи звукоутворення в лабіальних і язичкових трубах. Акустичні характеристики і особливості тембру органу.

 

$136.  Система звукоутворення та акустичні параметри мембранофонів (літаври, барабани та ін.), ідіофонів (ксилофон, маримба, тарілки, гонги і ін.).

 

$137.  Особливості звукоутворення і акустичні характеристики дзвонів.

 

$138.  Конструктивні особливості та основний механізм системи звукоутворення скрипки. Акустичні параметри.

 

$139.  Конструкція, механізм звукоутворення та акустичні параметри щипкових музичних інструментів (гітара, арфа).

 

$140.  Поширення звукових хвиль у приміщенні. Загальна структура, параметри ревербераційного процесу (відповідно статистичній теорії): середній коефіцієнт поглинання, час реверберації, радіус гулкості, еквівалент часу реверберації, результуючий час реверберації.

 

$141.  Основні положення геометричної (променевої) теорії, структура ревербераційного процесу (роль і значення перших дискретних відобиттів, структура пізніх відбиттів, відлуння).

 

$142.  Види хвиль в приміщенні і розрахунок власної частоти для прямокутного приміщення відповідно хвильовій теорії?

 

$143.  Параметри ревербераційного процесу і суб'єктивні оцінки якості звучання (життєвість, повнота, ясність, інтимність, просторовість, теплота і ін.).

 

$144.  Акустичні параметри оперних театрів, мовних аудиторій, концертних залів. Ауралізація. Визначення та опис основних операцій з побудови комп'ютерних моделей приміщення.

 

$145.  Системи звукопідсилення та озвучення, їх параметри і принципи побудови.

 

$146.  Причини виникнення зворотного зв'язку і методи боротьби з ним.

 

$147.  Класифікація сучасних студій звукозапису і вимоги до їх акустичних параметрів. Особливості сучасних просторових систем звукопередавання.

 

$148.  Особливості принципів звукоутворення електромузичних інструментів. Основні етапи історії створення.

 

$149.  Основні елементи конструкції електрогітари та їх роль у звукоутворенні. Типи звукознімачів.

 

$150.  Пристрої сучасних електричних ланцюгів електрогітар (процесори спецефектів, підсилювачі, акустичні агрегати).

 

$151.  Принципи звуковидобування Rhodes-Piano, органа Хаммонда та сучасних цифрових органів. Терменвокс.

 

$152.  Історія розвитку та принципи роботи синтезаторів. Основні види комп'ютерних музичних програм та їх призначення.

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Критерій оцінювання

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом та показує навики технічно- грамотного підходу, асоціативно мислить. Працює звукорежисером.

Зараховано

80-89

В

Студент має достатні знання, але, допускає несуттєві неточності у формулюваннях та спеціальній музичній термінології. У практичній роботі допускає незначні помилки.

70-79

С

Студент виявляє засвоєння теоретичного матеріалу, але допускає неточності у використанні спеціальної термінології, які потребують зауваження або коригування.

65-69

D

Студент робить непереконливі висновки, непослідовно викладає свої думки, допускає термінологічні помилки; знає найважливіший технічний матеріал, але знання нестійкі.

60-64

Е

Студент слабо орієнтується в предметі, має загальну уяву, не вміє аналізувати або інтерпретувати звуковий матеріал, виявляє недостатнє знання спеціальної музичної та технічної термінології;

35-59

FX

Студент здатний сприймати та виконувати окремі технічні та слухові завдання; знає незначну частину теоретичного матеріалу; застосовує обмежений термінологічний та словниковий запас.

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

Студент не здатний сприймати та виконувати поставлене завдання, не має теоретичних знань, не орієнтується в технічному матеріалі; застосовує обмежений термінологічний та словниковий запас.

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Примітка. Викладач має право зменшити підсумкову кількість балів у випадку пропусків студентом навчальних занять без поважної причини з розрахунку: 2 бали за 1 годину пропущених без поважної причини навчальних занять.

 

VI. Навчально-методична карта дисципліни. Кредитів – 8, годин - 240, лекційних – 70, семінарських – 11, СРС - 159.

 

Тиждень

 

Модулі

Теми лекцій

Семінарські

СРС

Форми та види контролю

1

04.09

Модуль 1

Т 1.1

 

Т 1.1

Модуль 1. - 16.11.19

2

11.09

Т 1.1

3

18.09

Т 1.2

Т 1.2

4

25.09

Т 1.2

5

02.10

Т 1.3

Т 1.3

6

09.10

Т 1.3

7

16.10

Т 1.3

8

23.10

Т 1.3

СЗ 1

9

30.10

Модуль 2

Т 2.1

   

Модуль 2. – 25.12.19

10

06.11

Т 2.1

 

11

13.11

Т 2.1

СЗ 2

Т 2.1

12

20.11

Т 2.2

 

Т 2.2

13

27.11

Т 2.3

 

14

04.12

Т 2.3

Т 2.3

15

11.12

Т2.4

 

16

18.12

Т 2.4

Т 2.4

17

25.12

Т 2.4

СЗ 3

 

 

Тиждень

Дата

Модулі

Теми лекцій

Семінарські

СРС

Форми та види контролю

1

19.02

Модуль 3

Т 3.1

 

Т 3.1

Модуль 3–6 .04.20

2

26.02

Т 3.1

3

05.03

Т 3.2

Т 3.2

4

12.03

Т 3.3

Т 3.3

5

19.03

Т 3.4

Т 3.4

6

26.03

Т 3.4

7

02.04

Т 3.4

СЗ 3

8

09.04

Модуль 4

Т 4.1

 

Т 4.1

Модуль 4 – 28.05. 20

Залік 3-10.06. 20

9

16.04

Т 4.1

10

23.04

Т 4.2

Т 4.2

11

30.04

Т 4.2

СЗ 4

12

07.05

Т 4.3

 

Т 4.3

13

14.05

Т 4.3

14

21.05.

Т 4.4

Т 4.4

15

28.05

Т 4.4

СЗ 5

 

 

 

Методичне забезпечення

 

Навчально-методичний комплекс дисципліни: типова навчальна програма, методичні розробки з тем курсу, наочні матеріали (таблиці, схеми, апаратна робота), аудіоматеріали, нотна література та партитури музичних творів, завдання на самостійну роботу, підручники та навчальні посібники, технічна та музикознавча література, матеріал з мережі Інтернет.

 

VІІ. Основні і допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу:

 

Основні інформаційні джерела

 

$11.      Алдошина И.А. Приттс Р. Музыкальная акустика. С-Пб. : Композитор, 2006. – 720 с.

 

$12.      Белявіна Н.Д., Белявін В.Ф. Дьяченко В.В. Основи звукорежисури: навч. Посібник. – К.: НАКККіМ, 2011. – 80 с.

 

$13.      Козюренко Ю.И Звукозапись с микрофона. М. Радио и связь, 1988, - 119 с.

 

$14.      Маньковский В.С. Основы звукооператорской работы: Учеб. Пособие.- М.: Искусство, 1985, - 236 с.

 

$15.      Меерсон Б.Я. Акустические основы звукорежисуры: учеб. Пособие для студентов вузов. –М. : Аспект Пресс, 2004. – 205 с.

 

$16.      Медведев Е.В., Трусова В.А. Виртуальная студия на РС: аранжировка и обработка звука. - М. ДМК – Пресс, 2009. – 424 с.

 

$17.      Нисбетт А. Звуковая студия. – М. : Связь, 1979. - 464 с.

 

$18.      Сухов М.Є., БатьС.Д. Схемотехніка високоякісного звуковідтворення.- К.: Техніка, 1992. – 127с.

 

$19.      Фурдуев В.В. Стереофония и многоканальные звуковые системы. М.: Энергия, 1973.- 110 с.

 

Допоміжні інформаційні джерела

 

$11.      Алдошина И.А. Основы психоакустики. М.: Оборонгиз, 2000. 154 с.

 

$12.      Бондарев В. Цифровая обработка сигналов. Х.: Конус, 2001. - 398 с.

 

$13.      Глухов А.А. Основы звукового вещания. М.: «Связь», 1977.- 391 с.

 

$14.      Грант Тони. Запись звука на видеокамеру. М.: ГИТР, 2006.- 256 с.

 

$15.      Керн Питер. Цифровой звук. М.: Вильямс, 2008.-720 с.

 

$16.      Ковалгин Ю.А. Стереофония. М.: Радио и связь, 1989, - 272 с.

 

$17.      Кононов С,П. Основи звукотехніки. Навч. посібник.- Вінниця: ВДТУ, 2001.- 70 с.

 

$18.      Маньковский В.С. Акустика студий и залов для звуковоспроизведения. М.: Искусство, 1966, - 376 с.

 

$19.      Медведев Е.М., Трусова В. Секреты виртуального звука. – М.: ДМК – Пресс, 2009, – 449 с.

 

$110.  Нисбетт А. Применение микрофонов. – М.: Искусство, 1981.- 173 с.

 

$111.  Петелин Р.Ю., Петелин Ю.В. Steinberg Cubase 5. Запись и редактирование музыки. С-Пб.: БХВ- Петербург, 2010.- 896 с.

 

$112.  Рагс Ю.Н. Акустические знания в системе музыкального образования: очерки.- Рязань: Литература М.- 2010. -324 с.

 

$113.  Радзишевский А. Основы аналогового и цифрового звука. М.: Вильямс, 2006.- 288 с.

 

$114.  Севашко А.В. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство.- М.: Додека ХХІ, Альтекс, - 2004. - 431с.

 

$115.  Сухов М.Є., Бать С.Д. Схемотехніка високоякісного звуковідтворення.- К.: Техніка, 1992. – 127с.

 

$116.  Трахтенберг Л. Мастерство звукооператора. М. : Искусство, 1972.- 192 с.

 

$117.  Хоег В., Вагнер К. Техника стереофонии. М.: Связь, 1974.- 122 с.

 

$118.  Хорбенко И.Г. Звук, ультразвук, инфразвук. М.: Знание, 1978.- 160с.

 

Мережа Інтернет

 

$11.      Журнал “Звукорежисер”.https://jam.ua/zhurnal-jam-music-magazine-17-2019

 

$12.      Журнал “Музичне обладнання”. https://rmmedia.ru/threads/101261/

 

$13.      Журнал “Аудіо світ”. http://audio-svit.com.ua/default/blog/view/36/blog/1/Microlab-videoprezentatsiya-kolonok-Microlab-H11

 

$14.      Журнал “ПРО”.https://www.emodel.org.ua/uk/

 

$15.      Журнал “Шоу майстер”.http://www.show-master.ru/archive/43.html

 

$16.      Журнал “In – Out”. http://www.inoutmag.ru/

 

$17.      Тематична бібліотека видавництва журналу “In – Out”.

 

$17.1.  “Домашняя цифровая звукозапись”.

 

$17.2.  “Студия звукозаписи”.

 

$17.3.  “Творческая звукозапись”.

 

$17.4.  “Введение в цифровую звукозапись”.

 

$17.5.  “Микширование живого звука”.

 

$17.6.  “Технология производства звукозаписи для музыкантов”.

 

$18.      Відеофильм “Полный аудио-видео обучающий курс по сведению”. https://www.youtube.com/watch?v=T0fvZ3PkRWA

 

  1. 9.  Інтернет сайт журналу “Звукорежисер”, інші сайти вітчизняних та світових студій.

 

VIIІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__/20__ н.р.*

 

_____________________

 

*Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні кафедри на початку навчального року