10 Ткач М                Ткач Марія Михайлівна

     Освіта: Київська державна консерваторія ім. П. І. Чайковського

     Посада: доцент

     Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

     Дисципліни, які викладає: наукове керівництво аспірантами, бакалаврськими та магістерськими     роботами

     В Університеті працює: з 2021 р.

     Кафедра теорії та історії музики

 

Ткач Марія Михайлівна професійну освіту отримала на фортепіанному факультеті Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського (клас професора А. К. Рощиної). Після закінчення консерваторії з 1987 по 1999 рр. працювала концертмейстером кафедри оркестрового диригування Київського державного інституту культури (зараз Київський національний університет культури  і мистецтв).

З 1999 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв.

Після завершення навчання в аспірантурі у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. М. Олексюк).

У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії музики та музичного виховання.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 30 років.

За цей час працювала на посаді доцента у різних вищих закладах освіти міста Києва: доцент кафедри теорії музики та музичного виховання Київського національного університету культури і мистецтв (2003 – 2007 рр.); доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (2009 – 2017 рр.).

Викладала такі навчальні дисципліни: «Університетські студії» (Вступ до спеціальності); «Музична педагогіка»; «Теорія музичної освіти»; «Системи музичної освіти зарубіжних країн»; «Історія театрального мистецтва»; «Науково-дослідна практика».

Здійснювала наукове керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та дисертаційними дослідженнями аспірантів.

З 2018 по 2020 рр. – докторантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Тема дисертаційного дослідження «Теорія і методика формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки».  Робота над дисертаційним дослідженням наразі продовжується.

 

Коло наукових інтересів: духовно-світоглядна проблематика у сфері постнекласичної мистецької освіти.

Автор близько 50 публікацій (навчальні та науково-методичні посібники, розділи у колективних монографіях, статті, доповіді та тези у міжнародних науково-практичних конференціях).

Вибрані публікації:

 

 Монографії:

 

 • Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті : колект. монограф. /О. М. Олексюк, М. М. Ткач, Д. В. Лісун. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. С. 37 – 67. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:307236/Source:default
 • Tkach Mariia. Formation of the Professional Worldwiev of  Future Music Teachers at Universities: A Theoretical and Methodological Analysis of the problem / Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education; Collective monograph; edited by Olga Oleksiuk.  Cambridge Scholars Publishing, 2019.  (авт. Pages 31– 47)  URL: http://oleksyuk/com
 • О. М. Олексюк, М. М. Ткач, Л. А. Бондаренко. Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри: монографія / редкол.: В. О. Огнев’юк та ін. Київ: Київський    ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. С. 272 – 292.

Навчальні та науково-методичні видання:

 

 • Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. Київ : Знання України, 2004. 264 с.
 • Музично-педагогічний процес у вищій школі : наук.-метод посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. Київ : Знання України, 2009. 123 с.

 Статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях:

 

 • Ткач М. М. Професійне світорозуміння майбутнього вчителя музики: філософський аспект проблеми. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць.  Київ, 2013.  Випуск 15 (20).  С. 42 – 48.
 • Ткач М. М. Психологічні механізми поетапного формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музики на засадах герменевтики. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Додаток 2 до Вип. 35: Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології". Київ: Гнозис, 2014. В.11 С. 327 – 336.
 • Ткач М. М. Універсалії педагогічної культури в структурі професійного світорозуміння майбутнього вчителя музики. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія: зб. статей. Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип. 45.  Ч. 3.  С. 227– 233.
 • Ткач М. М. Професійне світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті гуманістичної парадигми освіти. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі: науковий журнал. Київ: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. №1. С. 20 – 26. https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/7
 • Ткач М. М., Бондаренко Л. А. Герменевтичні методи у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Вип. 37(3), Том ІІ (22): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". Київ: Гнозис, 2017.  С. 114 – 123.
 • Ткач М. М. Сучасні підходи до проблеми формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / редкол.: О. І. Безлюдний (гол. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 18. С. 315 – 327.
 • Ткач М. М. Концепт професійного світорозуміння майбутнього вчителя музичного мистецтва у постнекласичному дискурсі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. Вип. 4 (91). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019.  С. 208 – 222. DOI: https://doi.org/10.33216/  2220-6310-2019-91-4-208-222
 • Ткач М. М. Філософія музики у контексті культурно-історичної традиції: онтологічний підхід. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2020. – Вип. 21. – с. 33 – 47. DOI: https://doi.org/ 10.33989/2226-4051.2020.21.218083
 • Ткач М. М. Постнекласичні актуалітети вищої мистецької освіти: онтологічний вимір. Мистецтво та освіта: науково-методичний журнал.  Колективне підприємство вид-во "Педагогічна думка" Інституту педагогіки НАПН  України, 2020.  №1(95). С. 14 – 20. DOI: https://doi.org/10.32405/  2308-8885-2020-91-1-14-20
 • Tkach, M. M., & Oleksiuk, O. M. (2021). Value-based orientations as a normative regulatory mechanism for the formation of professional worldview of future music teachers. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 522-536. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1388