КОРОБЕЦЬКА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА  у1978 році з відзнакою закінчила Луганське музичне училище – теоретичний відділ (клас викл. Воля М.Л.) та фортепіанний (кл. викл. Півника Б.М.).

Працює на факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського з 1983 року після закінчення історико-теоретичного факультету Київської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського по класу професора Малозьомової О.І. (диплом з відзнакою). Кандидат мистецтвознавства (1994 р.), дисертація на тему “Темброва драматургія як інтонаційне явище (на прикладі симфонічних творів П.І.Чайковського)” за спеціальністю 17.00.02 – музичне мистецтво, наук. керівник - доктор мистецтвознавства, професор Н. О. Горюхіна та наук. консультант - доктор мистецтвознавства, професор Пясковський І.Б. https://cheloveknauka.com/v/519086/a?#?page=1

        Доцент кафедри теорії та історії музики (1997 р.). У 2005 році закінчила докторантуру у НМАУ ім. П.І. Чайковського (кер. доктор мистецтвознавства, професор Котляревський І.А.)

Професор кафедри теорії та історії музики (2013 р.).

        З 2006 - 2023 року очолює кафедру теорії та історії музики.

          Коробецька С.Ю. читає лекційно-практичний курс «Аналіз музичних творів», спецкурси для магістрів, у тому числі курс «Еволюція музичних стилів», Практикуми за кваліфікацією та з фахової підготовки, Методику викладання музично-теоретичних дисциплін, Науковий семінар, веде практичні заняття з сольфеджіо, гармонії, теорії музики, вітчизняної та всесвітньої музики, керує асистентською та науково-дослідницькою практиками студентів тощо.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми сучасної теорії музики та музичного сти­лю, теорія та історія оркестрових стилів, проблеми міждисциплінарної інтеграції в сучасній мистецькій освіті, музично-педагогічні аспекти діяльності видатних діячів мистецтва – викладачів факультету мистецтв: Анатолія Авдієвського, Михаїла Шуха, Віктора Степурка, автор концепцій і редактор колективних монографій та навчально-методичних посібників.

 Важливим етапом у науковій діяльності Коробецької С.Ю. став вихід з друку ґрунтовної наукової монографії “Оркестровий стиль: теорія, історія, сучасність”, яка  містить історико-теоретичну концепцію оркестрового стилю.

Брала участь у підготовці факультетського науково дослідного проекту «Інтегральна система мистецької освіти як етнокультурний феномен» (2021).

Багато років Коробецька С.Ю. була головою та членом предметної комісії на факультеті мистецтв на вступних фахових випробуваннях.

Роботу Коробецької С.Ю. відзначено Почесною грамотою Міністерства освіти України, нагороджено знаком “Відмінник освіти України”, почесною Відзнакою та Дипломом НПУ імені М.П.Драгоманова. Стаж науково-педагогічної діяльності 38 років.

Має сторінку в Енциклопедії сучасної України https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5961

           Основні наукові здобутки C. Ю. Коробецької викладені у понад 60
наукових працях. Серед яких - 3 монографії, навчально-методичні посібники, статті (у тому числі спільно зі студентами), тези, методичні рекомендації тощо.

Монографії та навчально-методичні посібники:

 1. Наукова монографія “Оркестровий стиль: теорія, історія. сучасність”. - Київ: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - 332 с. https://drive.google.com/file/d/1vYxKyPMdahrR_d63SM4udmvUkfnKtldl/view?usp=sharing
 2. Загальнотеоретична концепція ентропії в дослідженні оркестрового стилю //Концепції культури в історії української гуманітарної думки ХІХ – ХХ століть. Колективна монографія. /Комплексне дослідження духовної культури слов’ян. Вип.3.- Київ: ТзОВ “Наука-Сервіс“, 2007.- С.150-159.
 3. Мистецько-освітні обрії творчості Анатолія Авдієвського. Навчально-методичний посібник. Нотна хрестоматія. За загальною редакцією Коробецької С. - Київ: Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2017. – 185 с. (у співавторстві). http://lib.iitta.gov.ua/710301/1/Посібник Авдієв_до друку_20.02(2).pdf
 4. Михаїл Шух: Митець і час: колективна монографія. За загальною редакцією Коробецької С.Ю. - Київ: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. – 240 с. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/30546/Mykhail%20Shukh.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Хоровий та інструментальний репертуар у мистецькій освіті (інтегральний підхід) : навчально-методичний посібник / колектив авторів; за заг. ред. : С. Ю. Коробецької, В. І. Федоришина. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – 107 с. https://drive.google.com/file/d/11p7Bb9L6PZV_J94o1sqFE__Kx3itEt6A/view?usp=sharing

Статті:

 1. Джерела утворення докласичного оркестрового стилю //Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту та НМАУ ім. П.Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. - № 1 (12).- 2004. – С.3-8.

 http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23240/1/Korobetska.pdf

 1. Стильоутворюючі функції тембру в оркестровій музиці ХХ століття (теоретичний аспект) // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту та НМАУ ім. П.Чайковського. Серія: Мистецтвознавство.-№ 2 (11).-2003.-С.24-31.

 http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23403/1/Korobetska.pdf

 1. Структура та змістові аспекти поняття «оркестровий стиль» //Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту та НМАУ ім. П.Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. - № 3 (15).- 2005. – С.47 -54.

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23192/1/Korobetska.pdf

 1. Про феномен оркестрового стилю композиторів Мангеймської школи // Ставропігійські філософські студії. Зб. Наукових праць з музикознавства, психології та педагогіки. – Вип. 6.- Львів: Ставропігіон, 2012. – С.19-33.

https://stavropigion.at.ua/_ld/0/9_-6_.pdf

 1. Віденський класицизм як історична оркестрово-стильова парадигма //Українське музикознавство: Науково - методичний зб. - К:НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2005. - Вип.34. - С.117-127.  http://www.akolada.org.ua/index.php?dep=&page=bibl/statti/paradygma
 2. Оркестровий стиль “Бранденбурзьких концертів” І.С.Баха як зразок докласичного оркестрового стилю //Розвиток інноваційних процесів у навчально-виховних закладах. Зб. наук. праць. - Харків: Стиль-Издат, - С.119-131.

https://drive.google.com/file/d/1cd6HuxejNb4avewibsmxzIbOURcfrj0q/view?usp=sharing

 1. До питання про визначення поняття «оркестровий стиль» //Українське музикознавство: Науково-методичний зб. - К:НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2004.-Вип.33.- С.191-201.
 2. Нові тенденції у трактуванні оркестрових груп та інструментів в   оркестровому стилі музики ХХ та на межі ХХ століть //Науковий вісник НМАУ ім.. П.І. Чайковського: Зб. Статей “Музика третього тисячоліття: перспективи і тенденції. 2007. – Вип.56. – С. 105-115.

https://drive.google.com/file/d/1IfZ6aKXYnyA9khZq0q2sLaDlPiMFXYpa/view?usp=sharing

 1. Сучасний камерно-оркестровий стиль: історичні передумови та основні тенденції //Українське музикознавство: Науково - методичний зб. - К: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2007. - Вип.36. – С. 142 -150.

https://drive.google.com/file/d/1bSQZOlL2akM39guyOb8KbrhQbQ5zguk/view?usp=sharing

 1. Загальна теорія ентропії в дослідженні еволюції оркестрового стилю //Ставропігійські філософські студії. ULTIMA RATIO. Зб.наукових праць з філософії,мистецтвознавства, культурології, педагогіки та філософії освіти - Львів, 2009. – Вип.3.- С. 82 - 97.

http://old.loippo.lviv.ua/fusion/uploads/Opanasiuk/21.pdf

 1. Елементи міждисциплінарної інтеграції в сучасній мистецькій освіті //Сучасна музика в сучасному світі: Зб. наукових праць. – Вип. 4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015 -  С.117-120.  та багато інших.

http://eprints.zu.edu.ua/19983/1/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B04.pdf