Фото ІсторКТМ-1

Спочатку факультет складався із двох кафедр – теорії, історії музики та гри на музичних інструментах (завідувач – доцент М.Т.Лисенко), а також методики музичного виховання, співів та хорового диригування (завідувач – заслужений артист України, доцент О. Д. Незовибатько). Згодом кількість кафедр зростає: створюються кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування (завідувач – нар. артист України професор О.Ю.Петровський), теорії, історії музики та постановки голосу (завідувач – заслужена артистка України, доцент Г.С. Шоліна) і гри на музичних інструментах (завідувач – заслужений артист України, доцент В.М.Рязанцев).

На початку 80-х років на факультеті функціонує вже чотири кафедри. Кафедру теорії та історії музики очолив кандидат мистецтвознавства, доцент М.К. Боровик, під керівництвом якого вона стала вагомим осередком підготовки викладачів відповідного профілю. З 1977 року при КДПІ ім. Горького діяв факультет підвищення кваліфікації.

01 Боровик Боровик Микола Костянтинович. 

        Український музикознавець, кандидат мистецтвознавства (1963), Член НСКУ (1972), НСЖУ (1981), редактор. Учасник Великої Вітчизняної війни, відзначений бойовими нагородами.

Народився 26 жовтня 1924р. в с. Володарське, (нині смт. Донецької області ). У 1956 р. закінчив історико-теоретичний факультет Харьківської консерваторії  (клас М.Д. Тіца). З 1949 по 1951 рік – артист симфонічного оркестру Донецької філармонії. З 1951 по 1953  - керівник колективів художньої самодіяльності та оркестру народних інструментів у м. Харкові. З 1955 по 1956 рік – викладач теоретичних дисциплін Харківської музичної школи №4. З 1956 р. – відповідальний редактор музичних передач студії телебачення м. Харків. Протягом 1956 - 1959 рр. навчався в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УССР. З 1959 по 1965 рік – молодший науковий співробітник, а з 1965 по 1974рр. – старший науковий співробітник ІМФЕ. З 1970 р. редактор видавництва «Музична Україна», а з 1976 по 1981рр. – головний редактор видавництва «Музична Україна».  З 1981р. по 1991р. – завідувач кафедри теорії та історії музики Київського педагогічного інституту ім. А.М.Горького (нині НПУ ім. М.П.Драгоманова).  З 1991 по 1996 р. – доцент цієї ж кафедри, викладав історію української музики.

 Автор книг та численних статей, присвячених історії української музики та сучасним композиторам України:

  1. Історія української музики: в 6 т. / редкол.: М. М. Гордійчук (голова) [та ін.]; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського. - Київ : Наук. думка, 1989 - 1992.
  2. Історія української музики. Т. 1: Від найдавніших часівдо середини XIX ст. / [авт. тому: Л. Б. Архімович, М. К. Боровик, Т. П. Булат та ін.]; редкол. тому: М. М. Гордійчук (відп. ред.) [та ін.]. – 1989. – 446.
  3. 3. «Григорій Сковорода та музика» (Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 250-річчю від дня народження Г. С. Сковороди. Харків, 1972).
  4. 4. Квартет ім. Лисенка. - К., 1976. - 79 с.
  5. Рильський і музика. - К., 1969 (співавтор.).
  6. 6. Сучасність в інструментальному ансамблі (в кн.: Проблеми української радянської музики. Київ, 1965).
  7. 7. Світло крізь товщу століть // Наука і суспільство. 1997. № 9/10.
  8. 8. Творчість А. Штогаренка. - К., 1965.
  9. 9. Український радянський камерно-інструментальний ансамбль. - К., 1967.
  10. Штогаренко А. Я.: Нарис про життя і творчість. - К., 1961.

 З 1991 по 2006 роки кафедрою керувала доктор мистецтвознавства, професор  Г.І. Побережна, автор численних досліджень в українських та зарубіжних наукових виданнях. На кафедрі працювали дві методичні секції – теорії музики та історії музики, впроваджувались проблемні методи викладання – експеримент по вивченню синтетичного історико-теоретичного курсу та ін.

 Коробецька фотодля сайту 3

        З 2006 року кафедру очолила кандидат мистецтвознавства, професор С.Ю. Коробецька, Відмінник освіти України, автор наукових досліджень у галузі  музичного стилю, численних статей з теорії та історії оркестрових стилів. З того часу оновлено й створено нові програми з усіх навчальних дисциплін, методичні рекомендації з практичних занять та  самостійної роботи студентів.

У складі кафедри в різні роки працювали також видатні науковці та талановиті викладачі:

Зінькевич О.С. – доктор мистецтвознавства, професор, нині завідувач кафедри історії музики етносів України та музичної критики НМАУ ім. П.І.Чайковського.

Майбурова К.В. – кандидат мистецтвознавства, професор, визнаний методист у галузі історії музики та музичної літератури, автор першого україномовного підручника з російської музики та багатьох підручників з історії музики.

Золочевський В. – кандидат мистецтвознавства, доцент; працював не дуже довго, коли ще окремої кафедри не було; викладав гармонію та сольфеджіо, захистив докторську дисертацію, також працював у консерваторії, викладаючи читання партитур на кафедрі композиції.

Юсов О. – кандидат мистецтвознавства, доцент, фахівець у галузі фольклору; працював на кафедрі тривалий період, викладаючи народну творчість, історію української музики, сольфеджіо.

Іовса О. В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, спеціаліст в галузі історії російської музики.

Самборська Т. – кандидат мистецтвознавства, викладач музично-теоретичних дисциплін.

Віноградов Г. –  професор, автор посібників з сольфеджіо та гармонії, комплексних курсів для студентів-вокалістів.

Хівріч Л. – кандидат мистецтвознавства, доцент, викладач гармонії та поліфонії.

Гусєв І. – професор НМАУ ім.П.І.Чайковського, піаніст, композитор, блискучий імпровізатор, викладач авторського курсу “Акомпанемент та імпровізація”.

Останнім часом на кафедрі працювали викладачі: професор, доктор  мистецтвознавства Побережна Г.І., композитор, Заслужений діячмистецтв, доцент Шух М.А., доценти Грицюк Н.І., Щериця Т.В., викладач Мринська І.О., кандидати мистецтвознавства, доценти Чижик І.О., Пономаренко О. Ю., кандидат педагогічних наук ст. викладач Хоружа О.В.

Викладачі кафедри проводили значну науково-дослідну роботу. У минулі роки опубліковано монографії: «Андрій Штрогаренко» (автор доц. М.К.Боровик), «Петр Ильич Чайковский» (проф. Г.І.Побережна), «Лев Миколайович Ревуцкий», «Риси стилю творчості К. Стеценка, «Є. Станкович» (доц. С.Й. Лісецький), «Федір Миколайович Попадич» (доц. Н.І.Грицюк), підручник «Загальна теорія музики» (проф. Г.І.Побережна, доц. Т.В.Щериця), серію навчальних посібників з української музики (М.К.Боровик, С.Й.Лісецький, Н.І.Грицюк), численні статті в наукових збірниках і журналах. 
Разом із фахівцями відповідної кафедри НМАУ ім.П.І.Чайковського та Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім.М.Т.Рильського кафедра взяла участь в академічному виданні «Історія української музики» (доц.М.К.Боровик), в першому виданні посібника з історії української музики ХХ століття (доц.Н.І.Грицюк).

Результати наукових та науково-методичних досліджень викладачів систематично впроваджувалися у навчальний процес. Так, в курсах Сольфеджіо та Гармонії активно використовувалися підручники та навчальні посібники викладачів кафедри Побережної Г.І. та Щериці Т.В. “Загальна теорія музики”, “Українська народна пісня”, “Барокко и рококо в западно-европейской музыке”, “Музика епохи барокко” тощо. Значним досягненням стала публікація грунтовного дослідження - наукової монографії Коробецької С.Ю. “Оркестровий стиль: теорія, історія, сучасність”.

Історія КТМ 2 Побережна Побережна Галина Іонівна 

      професор, доктор мистецтвознавства, музикотерапевт, астропсихолог працювала в університеті з 1976 р. з них 15 років очолювала кафедру теорії та історії музики. Побережна Г.І.

 У 1999 р. захистила докторську дисертацію на тему «П.І.Чайковський: діалектика особистості і стилю».

На базі вивчення досвіду викладання курсу «Музична терапія» за кордоном, а також власного досвіду викладання цього курсу в Національній музичній академії ім. П.І.Чайковського ініціювала відкриття в НПУ імені М.П. Драгоманова спеціальності «психічна корекція засобами арт-терапії”.

Нові наукові ідеї, висунуті й обґрунтовані Г.І. Побережною, стосуються проблем типології творчої особистості, психологічних факторів музичного стилеутворення, музичної терапії, методології інтегрованих музично-теоретичних курсів. Серед науково-методичних здобутків — концепція комплексного викладання музично-теоретичних і музично-історичних дисциплін, принципово нове структурування блоку теоретичних дисциплін на історико-стильовій основі, впровадження оригінального інтегрованого курсу, розробка ефективних методик у сфері викладання музично-теоретичних дисциплін, нових методів контролю знань студентів.

Г.І. Побережною було висунуто нову парадигму музичної терапії на перетині сучасної педагогіки і глибинної психології, розроблено концепцію Центру арт-терапії, ініційовано його відкриття в м. Києві, а також відкриття при очолюваній нею кафедрі теорії та історії музики в НПУ спеціальності «практичний психолог засобами арт-терапії».

У 90-х роках присуджено 3 гранти фонду «Відродження» за рукописи підручників та навчальних посібників з комплексного музично-теоретичного курсу (конкурс МО України).

Автор понад 100 публікацій, у тому числі монографій «П.И.Чайковский», «Музыка и психика: Слушать душой» (у співавторстві з Б.Любан-Плоцца, О.Бліновим); «Музыка в детской душе»; підручника «Загальна теорія музики» (у співавторстві з Т.В. Щерицею), навчальних посібників “Барокко и рококо в западноевропейской музыке”, “Українська народна пісня: навчальний посібник зі стильо­вого сольфеджіо для музично-педагогіч­них факультетів", «Музика епохи Бароко» (у співавторстві з Т.В. Щерицею); 14-ти книжок із серії «Музичні крила долі».

Історія КТМ -3 Грицюк Грицюк Наталія Іванівна 

       музикознавець, доцент, працювала на музично-педагогічному факультеті / тепер факультет мистецтв / з перших років його існування. За період роботи викладала більшість дисциплін кафедри – історію музики, гармонію, сольфеджіо, поліфонію, методику /історичних дисциплін/, керувала педагогічною практикою студентів, курсовими роботами з аналізу музичних творів та художньої культури.

Наукові інтереси доц. Н. Грицюк зосереджені в галузі актуальних проблем українського музичного Відродження /на основі вивчення невідомих рукописів, нотодруків, архівних зібрань, тогочасної преси/, а також проблем сучасного музичного процесу. Їй належить монографія «Федір Миколайович Попадич» /К.,1987/, статті « К.Богуславський. Спроба нового погляду.» / Наукові записки НПУ ім. Драгоманова, 2001/, «Сторінки літопису музичного життя Полтави першої третини ХХ сторіччя» / Науковий вісник НМАУ ім. Чайковського, вип.67, К.2008 /, які по-новому висвітлюють у соціокультурних реаліях 20-30 рр. постаті митців, творчість яких не популяризувалась за часів тоталітарних утисків; дослідження «Деякі особливості сучасного музичного процесу» / Вісник, НПУ ім. Драгоманова, вип.8, К.2006/., статті в наукових збірках «Українське музикознавство» тощо. Н. Грицюк брала участь у підготовці першого посібника з історії української музики  ХХ сторіччя для студентів музичних вузів / К., Музична Україна, 1990, глави 1,2,3/, в «Истории украинской музыки» /М., «Музыка»,1981, главы 6,7,8/. В науковому доробку Н.Грицюк є й методичні матеріали для вчителів загальноосвітніх шкіл.

Shukh M A Шух Михайло Аркадійович 

      професор кафедри теорії та історії музики, композитор, лауреат премії ім. М. Лисенка, лауреат премії ім. С.Прокоф’єва, дипломант  IBLA GRAND PRIZE-2000 в Італії, член Національної спілки композиторів України, член Міжнародної федерації хорової музики IFCM, заслужений діяч мистецтв України.

На кафедрі М. Шух працював з 2002 р., викладав музично-теоретичні дисципліни: Гармонію, Поліфонію,Акомпанемент та імпровізацію, Історію джазових стилів, Основи композиції, Сучасну музику.

М.Шух брав участь у численних міжнародних форумах сучасної музики, включаючи "Kiev-muzikFest(1990-20011)," «Прем'єра сезону» (Київ, 2003-2011), міжнародний хоровий фестиваль у м. Горі (Грузія, 1990), тиждень органної музики в Бонні (Німеччина, 1991), Фестиваль органної музики для 11 містах СНД (1992), Київський органний фестиваль (1994-2002), фестиваль сучасної музики у м. Аліканте (Іспанія, 1996), Міжнародний фортепіанний фестиваль ім. В.Горовиця (1997), хоровий фестиваль «Золотоверхий Київ" (1998-2006), Дні музики по містам Польщі (1999), фестиваль «Контрасти» (м. Львів, 2002), Дні музики Кракова (2004), культурна програма «Схід-Захід» (Німеччина, 1997).

М.Шух щорічно проводив творчі зустрічі зі студентами та викладачами факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

Фото Щериця Доцент Щериця Т.В. 

       працювала в НПУ ім. М.П.Драгоманова з 1976 року. Викладала музично-теоретичні дисципліни: Аналіз музичних творів, Гармонію, Сольфеджіо, Основи теорії музики. 

Разом з іншими членами кафедри вона брала участь у розробці комплексного музично-теоретичного курсу, мала свій авторський курс з Аналізу музичних творів; враховуючи специфіку музичної освіти хореографів, створила для них новий курс "Основи теорії музики". 

Цікавим методичним внеском у навчальний процес стала розробка різноманітних форм творчих концертів з дисциплін Аналіз музичних творів, Гармонія, Сольфеджіо, метою яких стало поєднання теорії з практикою, активізація творчих здібностей студентів завдяки вмілій мотивації щодо виконання творчих завдань.

У співавторстві з проф. Побережною Г.І. надруковано декілька підручників та навчальних посібників з музично-теоретичних предметів:  "Загальна теорія музики" (К.: Вища школа. – 2004. – 305 с.), «Барокко и рококо в западноевропейской музыке» (К., НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – 80 с.), «Українська народна пісня» (К.: Вища школа. – 2006. – 151 с.), "Музика епохи Бароко"(К., НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 103 с.).

Фото Мринська 

Мринська Ірина Олександрівна працювала викладачем на кафедрі теорії та історії музики з 2002 до 2022 року.  Має наукові публікації (наукові  статті, тези доповідей), виступи на конференціях, статті в газетах. На факультеті мистецтв викладала Сольфеджіо, Гармонію, Історію музичної культури, Історію української музики, Вітчизняну та всесвітню історію музики. У студентах понад усе цінувала творчий підхід до предметів.