Згурська Наталiя Миколаiвна - кандидат педагогiчних наук, доцент кафедри педагогiки мистецтва та фортепiанного виконавства.

Народилася 02.07.1960 р. Навчалася у київський спеціальній  середній музичній школі ім.М. В.Лисенка

У 1986 році закінчила  Київську державну консерваторію ім П. І Чайковьського по класу фортепіано- викладачі проф Р. О Лисенко , , доц. Н.В Лисенко .Диплом ИВ-1 №024531 У цьому ж роцi почала працювати викладачем фортепiано у Киiвському Державному Педагогiчному Iнcтитутi iм М. Горького на кафедрi гри на музичних Iнструментах.

У 1993-1996 рр навчалася в аспiрантурi Нацiонального Педагогiчного Унiверситету iм.М.П Драгоманова.

У 2001 р . захистила кандидатьску дисертацю на тему: "Формування музично-виконавськоi культури майбутнього вчителя" за спецiальнicтю 13.00.02 - Теорiя та методика навчання музики та музичного виховання. Науковий керівник  доктор педагогічних наук, проф.Щолокова.О.П.

2005 р - доцент кафедри фортепiанного виконавства та художньоi культури Iнституту мистецтв НПУ iм. М Драгоманова.

За роки роботи виявила себе як висококвалiфiкований викладач. Студенти класу успiшно виступали на наукових конференцiях та брали участь у рiзних концертних заходах.

Неодноразово брала участь у роботі  журі міжнародного конкурсу  Слов'янської музики. М. Мелітополь. Нагороджена почесним грамотами за професійну роботу в журі.

Довгий час керувала НТТСМ кафедри, готувала щорiчнi кафедральнi науковi звiти. Усьго 20 друкованих праць, загальним обсягом 13 друкованих аркушiв. До найбільш значних науково-методичних робiт можна вiднести: Хрестоматiя фортепiанних творiв украiнських композиторiв 1-2 частини,[ у спiвавторствi ] Творчiсть як основа дiяльностi кафедри фортепiанного виконавства i художньоi культури [ у спiвавторствi ]

 

 

   
   
 

ОПИТУВАННЯ