Zaitceva AV 2019 319x426 

     Оcвіта:   КДМУ імені Р.М. Гліера; КДПІ імені М. Горького.
   Посада:   професор
   Наукові ступені і звання:   доктор педагогічних наук; професор
   Дисципліни, які викладає:   Осн.муз. інстр, додатк. муз інстр., практикум за кваліфікацією
   В університеті працює:   з 2003р.
   Кафедра   педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства
       

 

 

Зайцева Алла Віталіївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства.

Народилася 8 квітня 1962 року в місті Києві.

У 1981 р. закінчила КДМУ імені Р.М. Гліера.

У 1989 році закінчила КДПІ імені М. Горького за спеціальністю «музика і співи».

У 2003 році закінчила магістратуру НПУ імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музична педагогіка і виховання»   (кваліфікація – викладач гри на фортепіано; вчитель музики), диплом КВ № 21733200.

З 2003 р. працює у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

У 2004 році вступила до аспірантури НПУ імені М.П.Драгоманова. Після її закінчення в 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учителів музики в процесі виконавської діяльності» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика і музичне виховання) 17.01.2008, ДК No 044648. (на підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії  України 17 січня 2008 року, протокол №39-06/1).

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури. Атестат 12ДЦ № 028594 (на підставі рішення Атестаційної колегії від 10 листопада 2011 року, протокол № 1/01-Д).

У 2014 році вступила до докторантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.  Науковий напрям: проблеми музично-педагогічної підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі мистецької освіти.

Після закінчення докторантури в 2018 році захищено докторську дисертацію на тему: «Методична система формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики» та здобула вчений ступінь доктора педагогічних наук. Науковий консультант – д.п.н., професор Падалка Г.М.

Дисертацію захищено «14» лютого 2018 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.08 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,  диплом ДД № 007094 (на підставі рішення президії Атестаційної колегії України від 16 травня 2018 року).

З 01.10.2018 р. А.В. Зайцева працює на посаді професора кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

А.В. Зайцева є Лауреатом І Міжнародного конкурсу педагогів-виконавців «Kharkov-Fortissimo» (2002 р.), є Лауреатом XVI Всеукраїнської музичної олімпіади «Голос Країни» (2019 р.).

Входить до складу робочої групи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з метою розробки ОНП  з галузі 01 «Освіта» спеціальності 014 Середня освіта «Музичне мистецтво» для третього освітнього ступеня «Доктор філософії» (2020-2021).

Член разових спеціалізованих вчених рад (2021)

ДФ 26.053.32 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 15.03.2021

ДФ 26.053.41 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 31.03.2021

Голова разових спеціалізованих вчених рад (2022)

Робота у складі експертної комісії МОН з метою здійснення акредитаційної експертизи БДПУ (факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв – 2018р.)

Головування ДЕК–  Київський університет імені Б.Гринченка (2022) 

Працює у складі журі ХІ всеукраїнського фестивалю-конкурсу учнів мистецьких шкіл «Пролісок». (Київ, 2011-2019).

Постійно бере участь у Міжнародних науково-практичних конференціях.

Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті професора О.Рудницької.

Міжнародних науково-практичних читаннях пам’яті академіка Анатолія Авдієвського.

Виступає із сольними номерами та авторськими композиціями (свідоцтво про реєстрацію авторського права на авторську збірку «Музична мозаїка» No94344 від 29.11.2019р.);

Готує студентів до виступів на концертах факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова, Будинку вчителя, Будинку вчених, школах мистецтв, бібліотеках міста.

 

Здійснює керівництво

концертно-конкурсною діяльністю студентів

та лауреатів Міжнародних і Всеукраїнських

виконавських конкурсів та фестивалів.  

 


ZaitsevaLaureat1

 

  ZaitsevaLaureat3

 

Під науковим керівництвом Зайцевої А.В. захищено кандидатські дисертації :

  •  Чень «Бо Формування готовності майбутнього вчителя музики до виконавсько-інтерпретаційної діяльності у процесі інструментального навчання». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. – теорія та методика музичного навчання / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2017.
  •  Лі Ян «Формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музики і хореографії в процесі фахової підготовки». Спец. 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. Рада Д.26.05308 в НПУ імені М.П.Драгоманова. (дис. захищено черв. 2019).

 

 В і д з н а к и / A w a r d s :

                               ZaitsevaAWARD1      ZaitsevaAWARD2      ZaitsevaAWARD3