­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань  014.13 середня освіта (музичне мистецтво)

 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий, проблемного викладання, проєктний.

 

 

Спеціальність 

           

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень бакалавр, магістр

Лекції:

6

4

Практичні (семінарські) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

28

8

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю:

опитування, виконання завдань,диктанти, модульна контрольна робота, реферат

 

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 1(2019)

-

-

Індивідуальна робота:

Семестр                  1

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:    34 годин

- самостійна робота: 56 год.

56

78

Форма підсумкового контролю

залік

 

 

 

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/2

1/6

Передумови навчання

 Сучасна українська літературна мова

Мета і завдання навчальної дисципліни - підготовка кваліфікованих фахівців, які досконало володіють культурою писемного мовлення: оновленими (зміненими) правописними нормами української мови. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із новою редакцією українського правопису; забезпечення оволодіння зміненими правописними стандартами, практичним використанням їх орфографічних варіантів.

Програма навчальної дисципліни:1.Методологія та мотивація змін у новій редакції правопису української мови. 2 Нова правописна кодифікація мови..

Бібліографія: 1. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови, Український мовно-інформаційний фонд. – К.: «Вид-во «Наук. думка» НАН України, 2019. – 391 с.

Методичне забезпечення: Навчально-дидактичні матеріали: конспект лекцій, практичні завдання, вправи, диктанти; використання презентацій.

Реєстрація на навчальну дисципліну(для дисциплін за вибором)                

Зауваження: Необхідні  знання  та правописні уміння з курсу «Сучасна українська літературна мова».

Лектор: Шевчук С.В., професор, кандидат філологічних наук

Факультет: мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Адреса: 01010, м.Київ, вул.Тургенієвська, 11

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Український правопис: нова редакція»

 

 1. I. Основна мета засвоєння курсу: підготовка кваліфікованих фахівців, які досконало володіють культурою писемного мовлення: оновленими (зміненими) правописними нормами української мови.

 

 1. II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців напряму підготовки (спеціальності)

 

Дисципліна «Український правопис: нова редакція» дає змогу студентам розвивати базові та професійні правописні компетентності, необхідні для майбутньої фахової діяльності та опанування циклу дисциплін професійної підготовки.

III. Завдання дисципліни:

 

- ознайомити студентів із лінгвістичними та історико-політичними чинниками створення нової редакції українського правопису;

- забезпечити оволодіння зміненими правописними стандартами, практичним використанням їх орфографічних варіантів.

 1. IY. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування дисципліни

Основні знання:

 • основні тенденції формування й розвитку правописної системи української мови, чинники створення нової редакції українського правопису;
 • оновлені стандарти українського правопису, варіативні норми реалізації їх в усному та писемному мовленні.

Основні вміння:

- практично використовувати оновлені стандарти українського правопису, правописні норми сучасної української літературної мови на різних її рівнях;

-  послуговуватися варіативними орфографічними нормами в усному та писемному мовленні;

- здійснювати орфографічний аналіз особливостей різних за стилем та жанрами текстів з погляду добору лексичного матеріалу (значення і правопис слів), правописного оформлення різних граматичних форм;

- пояснювати орфографічне написання слів, повно формулюючи відповідні правила.

 1. Y. Короткий зміст дисципліни

Тема 1.1 Нова правописна кодифікація мови. Лінгвістичні та історико-політичні чинники створення нової редакції українського правопису.

Тема 1.2 Історичні обставини творення і розвитку української літературної мови та правопису: від початків формування до ХVІІІ століття. Співіснування різних правописних систем на українських землях у ХІХ – на поч. ХХ ст. як передумови виникнення правописного плюралізму.

Тема 1.3 «Український правопис» 1990 року і його вплив на мовно-правописні суперечки. Правописні дискусії в незалежній Україні. Спроба правописної реформи на межі ХХ-ХХІ ст. (1999, 2003). Світовий досвід щодо реформування національних правописів.

Тема 1.4 Правопис частин основи слова. Уживання І, И на початку слова. Уживання літери ґ в українських топонімах і прізвищах.

Тема 1.5 Правопис частин основи слова. Уточнення чергування прийменників (префіксів) у та в, уживання в перед абревіатурою, після скорочених слів.

Тема 1. 6 Правопис частин основи слова. Нові стандарти спрощення в буквосполученнях ; подвоєння букв як наслідок їх збігу. Зміни у правописі префіксів (іншомовних) і суфіксів.

Тема 1. 7 Правопис частин основи слова. Зміна правопису складних слів.

Тема 1. 8 Правопис частин основи слова. Правопис складноскорочених слів (мішаних та складових абревіатур) й похідних від них. Зміни у правописі складних слів з дефісом. Уточнення правопису числівниково-літерних найменувань.

Тема 1. 9 Правопис частин основи слова. Зміна правил написання пів з іменниками. Варіативне написання невідмінюваного числівника із загальними та власними назвами.

Тема 1.10  Правопис частин основи слова. Нові стандарти уживання великої літери. Уживання великої літери в особливому стилістичному вживанні. Упорядкування вживання великої літери в релігійних назвах та назвах технічних виробів. Зміни в назвах товарних знаків, марок виробів.

Тема 1. 11 Правопис закінчень відмінюваних слів. З̓ява варіативних форм родового відмінка іменників. Особливості написання окремих дієслівних форм.

 

Тема 1.12 Правопис слів іншомовного походження. Варіативне передавання приголосних звуків і букв на позначення приголосних. Неподвоєні й подвоєні букви на позначення приголосних.

Тема 1. 13 Правопис слів іншомовного походження. Нові стандарти в передаванні голосних звуків і букв на позначення голосних. Подвоєння букв на позначення голосних. Доповнення правила невідмінюваних іменників іншомовного походження.

Тема 1. 14 Правопис власних назв. Доповнення у правописному оформленні українських і слов'янських прізвищ, імен. Уточнення щодо написання слов'янських прізвищ із прикметниковими суфіксами.

Тема 1. 15 Правопис власних назв. Доповнення щодо особливостей оформлення складених прізвищ, псевдонімів або прізвищ. Правопис назв жителів, префіксальних прикметників, іменників, утворених від географічних назв.

Тема 1. 16 Уточнення правил уживання розділових знаків. Кома, двокрапка, тире у простому та складному реченні.

Тема 1. 17 Уточнення правил уживання розділових знаків. Оформлення цитат та епіграфів. Використання скісної риски, дужок, лапок. Комбіноване вживання розділових знаків.

 1. YI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.

Кафедра культури української мови, доцент, кандидат педагогічних наук Лобода Тетяна Михайлівна.

YII. Обсяг навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 6 годин, практичних – 28 годин, самостійна робота студентів – 56 годин.

YIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Український правопис / НАН, Ін-т мовознавства, Ін-т української мови, Український мовно-інформаційний фонд. – Київ: Наукова думка, 2019. – 391 с.
 2. Новий український правопис: коментарі, завдання та вправи. /упоряд.О. Г. Куцінко. – Х.: Вид. група «Основа», 2019. – 168 с.
 3. Лобода Т. М. Український правопис. Лекційний курс, система орієнтирів для самостійної роботи студентів і контролю. Навчально-методичний посібник. – Київ:Вид-во НПУ, 2019. - 201 с.
 4. IX. Система оцінювання

Поточний контроль: опитування (усне, писемне), тестування, диктанти, виконання  завдань, написання рефератів, створення проєктів.

Підсумковий контроль: залік