Міністерство освіти і наукиУкраїни

  

Національний педагогічний університетімені М.П. Драгоманова

                                                                                                               «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                                         Декан факультету мистецтв

                                                                                                     імені Анатолія Авдієвського

                                                                                                                   Федоришин В.І.                  

                                                                                                                                              (підпис)

 

“___” ______________ 2019_ р.

 

                            Робоча програма

                                                   нормативної/вибіркової навчальної дисципліни

                                                              Акомпанемент та імпровізація

 

освітнього рівня______бакалавр_________________                     

галузь знань ___01 Освіта, 02 Культура і мистецтво 

 спеціальності__014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  025 Музичне мистецтво

 

Шифр за навчальним планом__СВ02______

 

Київ 2019 рік

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Акомпанемент та імпровізаціязатвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова «_____» __________20___ року, протокол № ___.

 

Розробники програми : кандидат мистецтвознавства,доцент кафедри теорії та історії

 

       музики факультету мистецтв   НПУ імені М.П. Драгоманова    Різник О.О.;                                     

 

       асистент кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв  

 

                                           НПУ імені М.П. Драгоманова Бєдна Ю.О.

 

                                          

 

Затверджено на засіданні кафедри теорії та історії музики

 

                   «___» ________ 20­­__ року, протокол №__

 

Завідувач кафедри   __________                  Коробецька С.Ю.

 

                                (підпис)                                            (Прізвище, ініціали)

 

$11.     Опис дисципліни

 

                                 Шифр дисципліни___СВ02______

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво

(шифр і назва)

Кількість кредитів - 3

Методи навчання: пояснення, бесіда, діалог, робота з посібником, лабораторна робота, творча робота.

Спеціальність

014 Середня освіта (Музичне мистецтво),

025 Музичне мистецтво

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Освітній рівень

бакалавр

(бакалавр, магістр)

Лекції

-

Семінарські (практичні) заняття:

Нормативна/вибіркова

-

Форми поточного контролю

модульний контроль

Лабораторні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

3

30

Індивідуальні робота:

Семестр

6

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год):

$1-          аудиторне: 2

$1-         самостійна робота:

2, 4

60

Форма підсумкового контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

Мова навчання -

українська

1/2

 

Предмет вивчення навчальної дисципліниє принципи, методи та засоби вивчення творів, стилів та напрямів мистецтва; оволодіння елементами музичної мови; використання знайомих елементів в творі акомпанементу; введення знайомих елементів музичної мови в індивідуальну і колективну імпровізацію.

 

Міждисциплінарні зв’язки: зв'язок з теорією музики, гармонією, поліфонією, аналізом музичних творів.

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Акомпанемент та імпровізація” є розвиток спеціальних музичних і творчих здібностей студентів на основі опанування методикою вільної гри на музичних інструментах та стимулювання їхньої власної продуктивної діяльності.

 

Завдання:

 

$1–        розвиток музичного мислення, відчуття форми, ритмічного та гармонічного слуху;

 

$1–        оволодіння елементарними навиками акомпанементу;

 

$1–        формування навичок імпровізації;

 

$1–        формування та розвиток навичок музикування;

 

$1–        виховання творчої активності та самостійності студентів.

 

$1–        залучити студентів до індивідуальної (сольної) та спільної (ансамблевої музичної)

 

діяльності;

 

$1–        навчити студентів складати прості види ритмічного та мелодійного супроводу

 

(акомпанементу) до пісень, танців, а також робити запис супроводів у вигляді відповідних партитур; розвивати первісні навики індивідуальної та колективної імпровізації;

 

– ознайомити студентів з основами інструментування ритмічних побудов партитур, можливими способами аранжування музичного матеріалу і творчими прийомами ритмізації віршованих текстів, а також створення мелодій до них тощо.

 

           

 

ІІ. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами (освітньо-наукової) програми :

 

№ з/п

Результати навчання

Компетентності

1.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

- основні закономірності аранжування;

- основні закономірності імпровізації.

вміти:

- володіти навиками гри на фортепіано або інших музичних інструментах в межах програми музично-педагогічного вузу;

- володіти елементами музичної мови;

- використовувати знайомі елементи акомпанементу;

- імпровізувати мелодії на задану гармонічну послідовність.

теоретико-аналітичні та історико-аналітичні (вербальні)

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _3_ кредити ECTС _90__годин.

 

№ з/п

Назви модулів і тем

Кількість годин (денна форма навчання)

Аудиторні

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

СРС

 

Модуль 1. Основи акомпанементу та імпровізації

14

   

14

30

1

Тема 1.Вступ. Мелодія

6

   

6

15

2

Тема 2. Ритмові формули акомпанементу до заданої мелодії

8

   

8

15

 

Модуль 2.Творчі завдання

16

   

16

30

3

Тема1. Імпровізація на задану гармонічну послідовність

8

   

8

15

4

Тема 2. Основи аранжування

8

   

8

15

Разом:

30

   

30

60

 

ІV. Зміст дисципліни

 

№ з/п

$13.1  Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть годин

Всього

в т.ч лекцій

1

1.1.

1.2.

Модуль 1

Тема 1. Вступ. Мелодія.

Знайомство з елементами музичної мови. Мелодія. Гармонія. Ритм.

Фактура. Інструментовка. Створення простих мелодій до ритмізованих віршованих текстів (форма періоду). Інструментальна мелодія. Основи мелодичної імпровізації. Імпровізація індивідуальна та колективна.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Столяр Р. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано : учебное пособие / Р.Столяр. – СПб. : «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010.–160с. Режим доступу : http://parzefal.com/Nadyrova/library/20101.pdf

2. Дряпіка В. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики : Книга-для вчителя / АПН України ; Інститут педагогіки ; Управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації ; Обласний ін-т удосконалення вчителів (Кіровоград). – К. : ТРЕЛАКС, 1997. – 184 с.

Тема 2.Ритмові формули акомпанементу до заданої мелодії.

Ритмова імпровізація з використанням простих метрів 2/4, 3/4. Нерівномірне ділення довготи звуків: триолі, дуолі, квартолі, тощо.

Складні метри та розміри: 4/4, 6/8. Мішані розміри: 5/8, 7/8. Перемінні розміри.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Столяр Р. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано : учебное пособие / Р.Столяр. – СПб. : «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010.–160с. Режим доступу : http://parzefal.com/Nadyrova/library/20101.pdf

2. Дряпіка В. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики : Книга-для вчителя / АПН України ; Інститут педагогіки ; Управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації ; Обласний ін-т удосконалення вчителів (Кіровоград). – К. : ТРЕЛАКС, 1997. – 184 с.

14

6

8

 

2

2.1.

2.2.

Модуль 2

Тема 1.Імпровізація на задану гармонічну послідовність.

Мелодико-ритмова імпровізація на задану послідовність:   T-T2-VI-VI2-S-II6-K-D; T-III-S-DDVII7-K-D7-T. Створення власної послідовності у формі періоду. Імпровізація мелодії на власну послідовність у розмірі 3/4. Імпровізація мелодії на власну послідовність у розмірі 4/4. Колективна імпровізація.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Булаева О. Учусь импровизировать и сочинять / О. Булаева, О. Геталова – Спб. : Композитор, 1998. – 53 с. Режим доступу : https://www.twirpx.com/file/722843/

2. Столяр Р. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано : учебное пособие / Р.Столяр. – СПб. : «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010.–160с. Режим доступу : http://parzefal.com/Nadyrova/library/20101.pdf

Тема 4. Основи аранжування.

Знайомство з групами музичних інструментів. Партитура та головні принципи її оформлення. Фактура та логіка голосоведіння.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Столяр Р. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано : учебное пособие / Р.Столяр. – СПб. : «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010.–160с. Режим доступу : http://parzefal.com/Nadyrova/library/20101.pdf

16

8

8

 

 

4.2. Плани лабораторних занять

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Тема 1. Вступ. Мелодія.

Знайомство з елементами музичної мови. Мелодія. Гармонія. Ритм.

Фактура. Інструментовка. Створення простих мелодій до ритмізованих віршованих текстів (форма періоду). Інструментальна мелодія. Основи мелодичної імпровізації. Імпровізація індивідуальна та колективна.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Дряпіка В. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики : Книга-для вчителя / АПН України ; Інститут педагогіки ; Управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації ; Обласний ін-т удосконалення вчителів (Кіровоград). – К. : ТРЕЛАКС, 1997. – 184 с.

2. Столяр Р. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано : учебное пособие / Р.Столяр. – СПб. : «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010. – 160 с.

Режим доступу : http://parzefal.com/Nadyrova/library/20101.pdf

6

2

Тема 2.Ритмові формули акомпанементу до заданої мелодії.

Ритмова імпровізація з використанням простих метрів 2/4, 3/4. Нерівномірне ділення довготи звуків: триолі, дуолі, квартолі, тощо. Складні метри та розміри: 4/4, 6/8. Мішані розміри: 5/8, 7/8. Перемінні розміри.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Булаева О. Учусь импровизировать и сочинять / О.Булаева, О.Геталова – Спб. : Композитор, 1998. – 53 с. Режим доступу : https://www.twirpx.com/file/722843/

8

3

Тема 3.Імпровізація на задану гармонічну послідовність.

Мелодико-ритмова імпровізація на задану послідовність:   T-T2-VI-VI2-S-II6-K-D; T-III-S-DDVII7-K-D7-T. Створення власної послідовності у формі періоду. Імпровізація мелодії на власну послідовність у розмірі 3/4. Імпровізація мелодії на власну послідовність у розмірі 4/4. Колективна імпровізація.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Булаева О. Учусь импровизировать и сочинять / О.Булаева, О.Геталова – Спб. : Композитор, 1998. – 53 с. Режим доступу :

https://www.twirpx.com/file/722843/

2. Столяр Р. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано : учебное пособие / Р.Столяр. – СПб. : «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010. – 160 с. Режим доступу : http://parzefal.com/Nadyrova/library/20101.pdf

8

4

Тема 4. Основи аранжування.

Знайомство з групами музичних інструментів. Партитура та головні принципи її оформлення. Фактура та логіка голосоведіння.

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Кожухарь В. Интрументоведение. Симфонический и духовой оркестр : учебное пособие / В. Кожухарь. – СПб. : Лань, 2009. – 320 с.

2. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки / Н. Римский-Корсаков. – М. : Музгиза, 1946. – 121 с.

8

 

4.3. Організація самостійної роботи студентів

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Створення власних вокальних та інструментальних мелодій

10

2

Складання гармонійних послідовностей (у формі періоду)

10

3

Адаптація заданих гармонійних послідовностей до 2-х, 3-х та 4-х дольних розмірів.

10

4

Аранжування мелодії та оформлення партитури

15

5

Інструментовка музичної п’єси (П.І.Чайковський «Дитячий альбом»).

15

 

Рекомендовані інформаційні джерела:

 

1. Булаева О. Учусь импровизировать и сочинять / О.Булаева, О.Геталова – Спб. : Композитор, 1998. - 53 с.

 

2. Кожухарь В. Интрументоведение. Симфонический и духовой оркестр : учебное пособие / В. Кожухарь. – СПб. : Лань, 2009. – 320 с.

 

3. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки / Н. Римский-Корсаков. – М. : Музгиза, 1946. – 121 с.

 

4. Столяр Р. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано : учебное пособие / Р.Столяр. – СПб. : «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010. – 160 с. Режим доступу : http://parzefal.com/Nadyrova/library/20101.pdf

 

V. Контроль якості знань студентів

 

5.1. Форми і методи поточного контролю: Завдання до контрольної роботи (модульні завдання). Письмова робота з гармонізації мелодії. Імпровізації на задану мелодію. Виступи на лабораторних заняттях. Підбір та демонстрація музичних уривків. Командні змагання за заданими творчими умовами. Ансамблеві музичні виступи. Теоретичні питання до заліку.

 

5.2. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.

 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів: знання теоретичного матеріалу – 20 балів, імпровізація на задану мелодію – 20 балів, ансамблевий музичний виступ – 30 балів, активність на заняттях – 30 балів.

 

Всього – 100 балів.

 

VI. Навчально-методична карта дисципліни

 

VII. Основні й допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу

 

Основні:

 

1.Английские песни-игры : для детей младшего возраста / [сост. Л. Штурман]. – М., «Музыка», 1967. – 60 с. Режим доступу:

 

https://kid-book-museum.livejournal.com/998429.html

 

2. Булаева О. Учусь импровизировать и сочинять / О. Булаева, О. Геталова – Спб. : Композитор, 1998. – 53 с.

 

3. Дряпіка В. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики : Книга-для вчителя / АПН України ; Інститут педагогіки ; Управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації ; Обласний ін-т удосконалення вчителів (Кіровоград). – К. : ТРЕЛАКС, 1997. – 184 с.

 

4.Дмитриева Л. Методика музыкального воспитания в школе : учебное пособие [для студ. сред. пед. учеб. заведений] /Л.Дмитриева, Н.Черноіваненко.– 2-е изд., стереотип. – М., 1998. – 240 c.

 

5.Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа / [составление и общая редакция Л.А. Баренбойма]. – М. :“Советский композитор”, 1978. – 376 c.

 

6. Кожухарь В. Интрументоведение. Симфонический и духовой оркестр : учебное пособие / В. Кожухарь. – СПб. : Лань, 2009. – 320 с.

 

7.Попов В. Методические указания по системе ладовой сольмизации / В.Попов, Т.Анофриева, Е. Свешникова. – М., 1969.

 

8.Развитие творческих способностей на уроках сольфеджіо: методические рекомендации / [cоставитель И. Морих]. – Минск., 1984. – 86 с.

 

9. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки / Н. Римский-Корсаков. – М. : Музгиза, 1946. – 121 с.

 

10.Система музыкального воспитания Карла Орфа / [под ред. Л. А. Баренбойма]. – Л., 1970. – 160 c.

 

11.Столяр Р. Современная импровизация. Практический курс для фортепиано : учебное пособие / Р. Столяр. – СПб. : «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010. – 160 с. Режим доступу: http://parzefal.com/Nadyrova/library/20101.pdf

 

12. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации : музыкальная фактура / Ю. Тюлин. – М. : Музыка, 1977. – 165 с.

 

  1. 13.Тютюнникова Т. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа / Т. Тютюнникова. – М., «Астрель», 2000. – 256 c.

 

Допоміжні:

 

1 Оркестр в классе. Песни и пьесы в переложении для оркестра детских музыкальных инструментов / [cост. и автор переложений И. Г. Лаптев]. –Вып. 3. – М., «Музыка», 1994. – 32 c.

 

2. Колокольчики. Пьесы для детских музыкальных инструментов и фортепіано /[cост. и автор переложений Л. М. Архипова]. – СПб. : «Композитор», 1999. – 35 с.

 

3.Вейс П. Ступеньки в музику / П. Вейс. – М., «Музыка», 1976.

 

VIIІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 2019/2020 н.р.