Ткач Марія Михайлівна  

Освіта: Київська державна консерваторія ім. П. І. Чайковського.

Посада: завідувачка кафедри теорії музики та естрадного мистецтва.

Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: теорія та історія вокального мистецтва, науковий семінар, наукове керівництво аспірантами,       бакалаврськими та магістерськими роботами.

                                             В Університеті працює: з 2021 р.

 

Професійну освіту отримала на фортепіанному факультеті Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського (клас професора А. К. Рощиної). Після закінчення консерваторії з 1987 по 1999 рр. працювала концертмейстером кафедри оркестрового диригування Київського державного інституту культури (зараз Київський національний університет культури  і мистецтв).

З 1999 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв.

Після завершення навчання в аспірантурі у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. М. Олексюк).

У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії музики та музичного виховання.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 32 роки.

За цей час працювала на посаді доцента у різних закладах вищої освіти міста Києва: доцент кафедри теорії музики та музичного виховання Київського національного університету культури і мистецтв (2003 – 2007 рр.); доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (2009 – 2017 рр.).

Викладала такі навчальні дисципліни: «Університетські студії» (Вступ до спеціальності); «Музична педагогіка»; «Теорія музичної освіти»; «Системи музичної освіти зарубіжних країн»; «Історія театрального мистецтва»; «Науково-дослідна практика».

Здійснювала наукове керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та дисертаційними дослідженнями аспірантів.

З 2018 по 2020 рр. – докторантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Тема дисертаційного дослідження «Теорія і методика формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки».  Робота над дисертаційним дослідженням наразі продовжується.

З 2021 р. М. М. Ткач працює доцентом кафедри теорії та історії музики (нині теорії музики та естрадного мистецтва) факультету мистецтв                 імені Анатолія Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова (нині УДУ імені Михайла Драгоманова). Викладає навчальні дисципліни для магістрів: «Теорія та історія вокального мистецтва», «Науковий семінар». Здійснює наукове керівництво аспірантами, бакалаврськими та магістерськими дослідженнями.

З 2022 р. – член вченої ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського УДУ імені Михайла Драгоманова;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання; 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання (образотворче мистецтво) в УДУ імені Михайла Драгоманова.

З 2023 р. – член Науково-методичної ради факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського.

З вересня 2023 р. – завідувачка кафедри теорії музики та естрадного мистецтва.

Коло наукових інтересів: духовно-світоглядна проблематика у сфері вищої мистецької освіти; дослідження транзитивних процесів в постнекласичній мистецькій освіті; формування професійного світорозуміння майбутнього фахівця у сфері музичного мистецтва; освітні реформи та педагогічні інновації.

Авторка близько 50 публікацій різного спрямування (наукового, навчально-методичного та ін.) – навчальні та науково-методичні посібники; розділи у колективних монографіях; статті, що індексуються в наукометричних базах, зокрема, Scopus; статті у провідних фахових журналах України; доповіді та тези у міжнародних науково-практичних конференціях.

 

Вибрані публікації:

Монографії:

 1. Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті : колект. монограф. /О. М. Олексюк, М. М. Ткач, Д. В. Лісун. Київ : Київ. ун-т ім.                  Б. Грінченка, 2013. С. 37 – 67. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:307236/Source:default
 2. Tkach Mariia. Formation of the Professional Worldwiev of   Future Music Teachers at Universities: A Theoretical and Methodological Analysis of the problem / Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education; Collective monograph; edited by Olga Oleksiuk.  Cambridge Scholars Publishing, 2019.  (авт. Pages 31– 47).  URL: http://oleksyuk/com
 3. Ткач М.М. Вища мистецька освіта у постнекласичному дискурсі: між- та трансдисциплінарний вимір. Трансдициплінарний вимір підготовки фахівців мистецького профілю: колективна монографія, під заг. ред.     А. Козир. Ч. І. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. С. 50 – 82.

Навчальні та науково-методичні видання:

 1. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. Київ : Знання України, 2004. 264 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A9
 2. Музично-педагогічний процес у вищій школі : наук.-метод посіб. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. Київ : Знання України, 2009. 123 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A9

    Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема SCOPUS

 1. Tkach M.M., Oleksiuk O.M., Kosinska N.L., Kyfenko A.M. (2022). Postnonclassical Practices іn the Content of Higher Art Education. Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(6), 206 – 214.  https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i6.5242
 2. Tkach, M., Kozyr, A., Mymryk, M., Dubiuk, N., and Liming, W. (2023). General problems of higher music education, Ways of modernizing education and improving the research skills of young people, Youth Voice Journal, Vol. II, pp. 59-70. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-96-6, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій:

 1. Ткач М. М. Психологічні механізми поетапного формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музики на засадах герменевтики. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Додаток 2 до Вип. 35: Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології". Київ: Гнозис, 2014. В.11  С. 327 – 336. https://elibrary.kubg.edu.ua/view/year/2014.type.html
 2. Ткач М. М. Універсалії педагогічної культури в структурі професійного світорозуміння майбутнього вчителя музики. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія: зб. статей. Ялта: РВВ КГУ, 2014.  Вип. 45.  Ч. 3.  С. 227– 233. https://elibrary.kubg.edu.ua/view/year/2014.type.html
 3. Ткач М. М. Герменевтичні ресурси компетентностей професійного світорозуміння майбутнього вчителя музики. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 16-17 жовт. 2014 р.  Київ: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. С. 675 – 683. https://elibrary.kubg.edu.ua/view/year/2014.type.html
 4. Ткач М. М. Професійне світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті гуманістичної парадигми освіти. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі: науковий журнал. Київ: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. №1. С. 20 – 26. https://mmod.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/7
 5. Ткач М. М., Бондаренко Л. А. Герменевтичні методи у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. 37(3), Том ІІ (22): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».  Київ: Гнозис, 2017.  С. 114 – 123. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20878/1/l_bondarenko_m_tkach_MChPPCh_II_IM_KTMMM.pdf
 6. Ткач М. М. Сучасні підходи до проблеми формування професійного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в університетах. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / редкол.: О. І. Безлюдний (гол. ред.) та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 18. С. 315 – 327. http://psv.udpu.edu.ua/article/view/162407
 7. Tkach Mariia. The Psychological Mechanisms in the Development of a Hermeneutic Perspective among Music Teachers. Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations; edited by Olga Oleksiuk.  Cambridge Scholars Publishing, 2018.   (авт. Pages 113 – 124). URL: http://oleksyuk/com
 8. Ткач М. М. Концепт професійного світорозуміння майбутнього вчителя музичного мистецтва у постнекласичному дискурсі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко.  Вип. 4 (91). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019.  С. 208 – 222. https://doi.org/10.33216/  2220-6310-2019-91-4-208-222
 9. Ткач М. М. Філософія музики у контексті культурно-історичної традиції: онтологічний підхід. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка.  2020.  Вип. 21.   с. 33 – 47. https://doi.org/ 10.33989/2226-4051.2020.21.218083
 10. Ткач М. М.  Постнекласичні актуалітети вищої мистецької освіти: онтологічний вимір. Мистецтво та освіта: науково-методичний журнал.  Колективне підприємство вид-во "Педагогічна думка" Інституту педагогіки НАПН  України, 2020.  №1(95). С. 14 – 20. DOI: https://doi.org/10.32405/  2308-8885-2020-91-1-14-20
 11. Tkach, M. M., & Oleksiuk, O. M. (2021). Value-based orientations as a normative regulatory mechanism for the formation of professional worldview of future music teachers. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 522-536. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1388
 12.  Ткач М. М. Синергізм взаємодії культурфілософських аспектів постнекласичного знання у змісті вищої мистецької освіти. Український педагогічний журнал. 2022. № 4. С. 67 – 78 http://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-67-78